Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Energetické audity (EA) a Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - legislativa Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Energetické audity (EA) a Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - legislativa Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská."— Transkript prezentace:

1 1 Energetické audity (EA) a Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - legislativa Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava 1 Tel: 597 822 535, E-mail: info@keamsk.cz, Web: www.keamsk.czinfo@keamsk.cz

2 2 Funkce Energetického auditu (EA) Funkce Energetického auditu (EA) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v projektové přípravě: a) Novostavby: - objemová a dispoziční studie - EA - projekt ke stavebnímu řízení (prováděcí projektová dokumentace) projektová dokumentace) - PENB

3 3 b) Rekonstrukce: - stavebně technický průzkum - původní výkresová dokumentace - EA - projekt ke stavebnímu řízení (prováděcí projektová dokumentace) projektová dokumentace) - PENB

4 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov, - Čl. 7 Certifikát energetické náročnosti 1. Členské státy zajistí, aby při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov byl vlastníkovi nebo vlastníkem potenciálnímu kupujícímu nebo nájemci předložen certifikát energetické náročnosti. 2. Certifikát energetické náročnosti budovy musí obsahovat referenční hodnoty, platné právní požadavky a kritéria, umožňovat porovnání a posouzení energetické náročnosti budovy. Certifikát musí být doplněn doporučeními na snížení energetické náročnosti, které je efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. 3. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby v budovách s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1 000 m 2, jež jsou užívány orgány veřejné moci a institucemi, které poskytují veřejné služby velkému počtu osob, byl energetický certifikát umístěn na nápadném a dobře viditelném místě.

5 5 Čl. 15-Transpozice 1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí s účinností od 4. ledna 2006: zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a/ nebo zák. č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií 2. Členské státy mohou v případě nedostatku kvalifikovaných a/nebo autorizovaných odborníků nárokovat dodatečnou lhůtu tří let pro plné uplatňování ustanovení článků 7, 8 a 9.

6 6 § 6a zák.č.406/2006 Sb., Energetická náročnost budov 1)Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis 6a) „148“ 2)Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem ENB, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 5a) „137/1998“ „137/1998“

7 7 PENB a)součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov, b)při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, c)při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b). (8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu6).

8 8 Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon § 1 (3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, (5) Změnou dokončené stavby je : a)nástavba, kterou se stavba zvyšuje, b)přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, c)stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

9 9 § 105 (2) U staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) se k ohlášení dále připojí projektová dokumentace. § 104 odst. 2 písm. a) až d): a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, b) podzemní stavby do 300 m 2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, c) stavby do 300 m 2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m 2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, d) stavby do 25 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

10 10 § 109 Stavební řízení 1)Účastníkem stavebního řízení je a) stavebník b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem g) společenství vlastníků

11 11 § 110 (2) K žádosti (o stavební povolení) stavebník připojí a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu b) projektovou dokumentaci, Projektová dokumentace Projektová dokumentace vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

12 12 Př í l 1: Rozsah a obsah projektov é dokumentace A.Průvodní zpráva e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu B. Souhrnná technická zpráva 7. Úspora energie a ochrana tepla a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. D. Dokladová část

13 13 Př í l 1: Rozsah a obsah projektov é dokumentace a)stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace, b)průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií. 2)

14 14 F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva 1.1.1. Technická zpráva a) účel objektu, b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

15 15 1.4. Technika prostředí staveb 1.4.1. Technická zpráva Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení: a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody, b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod., regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, c) zařízení pro ochlazování staveb - základní informace o vnitřních rozvodech a zařízení, dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic, d) vzduchotechnické zařízení - parametry venkovního a vnitřního prostředí, charakteristika, koncepce, dimenzování zařízení, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), výkony a bilance spotřeby energií,

16 16 e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace, zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody,

17 17 1.4.3. Výpočty Zpracovávají se potřebné výpočty  tepelně technické,  akustické,  osvětlení nebo oslunění

18 18 Vyhl.č.137/1998 Sb. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB § 15 Základní požadavky Základní požadavky (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou : a) mechanická odolnost a stabilita, a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost, b) požární bezpečnost, c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek4) a životního prostředí, c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek4) a životního prostředí, d) ochrana proti hluku,4),16) d) ochrana proti hluku,4),16) e) bezpečnost při užívání, e) bezpečnost při užívání, f) úspora energie a ochrana tepla. f) úspora energie a ochrana tepla.

19 19 § 23 Denní osvětlení, větrání a vytápění 1)Návrh denního osvětlení se musí posuzovat společně se souvisícími činiteli, zejména s možností sdruženého a umělého osvětlení, s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu za účelem dosažení vyhovujících podmínek zrakové pohody s minimální celkovou spotřebou energií v souladu s normovými hodnotami. 2)Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace tepla.

20 20 § 28 Úspora energie a ochrana tepla 1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší 1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší 2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly zaručeny požadavky na 2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly zaručeny požadavky na a) tepelnou pohodu uživatelů, b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, c) stav vnitřního prostředí pro technologické činnosti a pro chov zvířat, d) nízkou energetickou náročnost při provozu stavby. 3) Tepelně technické vlastnosti budov jsou dány normovými hodnotami. 3) Tepelně technické vlastnosti budov jsou dány normovými hodnotami.

21 21 Předpis č. 61/2008/Sb. : úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií § 6a (6) Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m 2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

22 22 Děkuji za pozornost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava 1 Tel: 597 822 535, E-mail: info@keamsk.cz, Web: www.keamsk.czinfo@keamsk.cz


Stáhnout ppt "1 Energetické audity (EA) a Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - legislativa Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská."

Podobné prezentace


Reklamy Google