Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.16 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 16. PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

3 ANOTACE Tento materiál shrnuje problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání, vysvětluje náhrady pro tyto situace.

4 Pracovní úraz pracovní úrazy a jejich odškodňování jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je speciálním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu → zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá, pokud se udál při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi (např. cesta z jedné budovy do druhé v rámci areálu zaměstnavatele, stravování uvnitř prostor náležejících zaměstnavateli, úkony bezprostředně před a po výkonu práce související s výkonem této práce apod., nikoliv však cesta do zaměstnání a ze zaměstnání nebo stravování mimo prostory zaměstnavatele)

5 pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá i pokud dodržel všechny povinnosti, které mu zákon ukládá, protože se jedná o odpovědnost objektivní

6 Zákoník práce umožňuje, aby se zaměstnavatel zčásti nebo zcela odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance zprostil - podle §367 Zákoníku práce např. jestliže zaměstnanec zaviněně poruší právní předpisy či pokyny zaměstnavatele, anebo pokud se zaměstnanec svojí vinou uvedl do stavu opilosti a v tomto stavu došlo k pracovnímu úrazu anebo ke škodě vedlo zneužití návykové látky, zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a tyto okolnosti byly jedinou příčinou škody - zčásti se může zprostit také tehdy, pokud zaměstnanec jednal v okamžiku vzniku pracovního úrazu lehkomyslně vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal

7 Jak postupovat v případě pracovního úrazu? v souvislosti s pracovním úrazem vznikají povinnosti jak poškozenému zaměstnanci, tak zejména zaměstnavateli, který by měl dbát na to, aby byly objasněny příčiny vzniku pracovního úrazu, aby byl pracovní úraz zapsán v knize úrazů a následně byl vyhotoven záznam o úraze

8 Povinnosti zaměstnance dle Zákoníku práce je každý zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci - znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance

9 O jaké povinnosti se jedná? bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí a spolupracovat při objasňování jeho příčin (zaměstnanec, který si způsobí pracovní úraz, ovšem nemusí být schopen takový postup dodržet, což zákon vlastně předpokládá, když umožňuje, aby úraz nahlásil kolega) nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, popř. jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

10 Povinnosti zaměstnavatele povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá §105 Zákoníku práce a podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

11 mezi povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce řadí: objasnění příčin a okolností vzniku úrazu a zachování stavu na místě úrazu do doby objasnění, vést evidenci o všech úrazech v knize úrazu, kterou je možno vést v listinné i elektronické podobě, vyhotovit záznamy a vést dokumentaci pracovního úrazu pokud došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance, jedno vyhotovení záznamů o pracovním úrazu předat zaměstnanci popř. jeho rodinným příslušníkům, přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů, ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným organizacím a institutům, mezi které patří oblastní inspektorát práce nebo obvodní báňský úřad, zdravotní pojišťovna, odborová organizace či zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. policie pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu (vždy pokud došlo k smrtelnému pracovnímu úrazu)

12 dle zákona je zaměstnavatel povinen neprodleně projednat náhradu škody se zaměstnancem i s odborovou organizací, je – li takováto organizace v rámci podniku zaměstnavatele zaměstnavatel je povinen z titulu odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnanci poskytnout:

13 a) n áhradu za ztrátu na výdělku – náhrada za ztrátu na výdělku se poskytuje pravidelně každý měsíc (zaměstnanci plynou pravidelné renty, takové situace jsou zejména v případě, jako je dlouhodobý pracovní úraz - renta je přiznána zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění), po dobu pracovní neschopnosti činí její výše rozdíl mezi průměrným výdělkem dosahovaným před vznikem pracovního úrazu a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského, po skončení pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem dosahovaným před vznikem škody a výdělkem po skončení pracovní neschopnosti - - od výsledné částky, která má zaměstnanci připadnout, se eventuelně odečítá i invalidní důchod, který byl zaměstnanci na základě vzniklé škody přiznán

14 b) náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění - bolestné a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje jednorázově, a to na podkladě posudku o bolestném (o ztížení společenského uplatnění) vypracovaného ošetřujícím lékařem zaměstnance podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.

15 c) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - náklady spojené s léčením tvoří například náklady vynaložené na zakoupení léků a zdravotnických pomůcek, náklady spojené s rehabilitační léčbou, zaplacené regulační poplatky ve zdravotnictví, náklady spojené s léčením musí být vynaloženy účelně a hradí se tomu, kdo je vynaložil

16 d) náhradu za věcnou škodu - náhrada za věcnou škodu náleží například za poškozený oděv či hodinky Poznámka: Při nároku na odškodnění pracovního úrazu nehraje roli to, zda jej zaměstnanec utrpěl v rámci pracovního poměru či pracovněprávního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

17 Evidence úrazů zaměstnavatel vede evidenci úrazů v knize úrazů - v ní zaznamenává údaje o všech pracovních úrazech, bez ohledu na to, jak dlouhou pracovní neschopnost způsobily, kniha by měla sloužit jako spolehlivý doklad pro případ pozdějšího sepsání záznamu o úrazu

18 Obsahuje tyto údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

19 Záznam o úrazu Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám (formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu)

20 Co musí záznam o úrazu obsahovat? evidenční číslo záznamu evidenční číslo zaměstnavatele – rubrika má význam pro samotného zaměstnavatele, který si zvolí číslování název zaměstnavatele a jeho sídlo – uvést shodně podle živnostenského nebo obchodního rejstříku, doplnit IČO (možno použít čitelné razítko) předmět podnikání (uvést slovně – podle obchodního rejstříku) – vybrat ten předmět podnikání, při kterém k úrazu došlo v údajích o postiženém jako druh práce uvést profesi, pracovní zařazení – např. zámečník, vrátný, učitel…

21 Ohlašovací povinnost dojde-li ke smrtelnému úrazu zaměstnance (smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel) nebo vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu:

22 územně příslušnému útvaru Policie České republiky; u úrazu s hospitalizací delší než 5 dní nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

23 B. Nemoc z povolání nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, rozumí se jí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek nemoci z povolání jsou uvedeny v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (v této příloze jsou nemoci z povolání rozděleny dle toho, jakými vlivy byly způsobeny) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-290

24 v případě nemoci z povolání má zaměstnanec nároky na náhradu škody stejně jako při pracovním úrazu: bolestné a ztížení společenského uplatnění, náhrada ušlého výdělku během i po skončení pracovní neschopnosti, účelné náklady na léčbu

25 v případě, že následkem nemoci z povolání dojde k úmrtí zaměstnance, mají pozůstalí nárok na celou řadu náhrad, jmenovitě na: náhradu věcné škody náhradu přiměřených nákladů na výživu pozůstalých náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem jednorázové odškodné pozůstalých

26 výměra těchto náhrad se určuje dle zvláštních předpisů - na rozdíl od pracovního úrazu, trvalých následků a jiných škod způsobených zaměstnanci je v případě nemocí z povolání odpovědnost zaměstnavatele absolutní, bez liberačních důvodů → není tedy možno se z této odpovědnosti vyvinit

27 Pojištění zaměstnavatele zaměstnavatel je ze zákona pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání pojištěn (účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců byla posunuta na 1. leden 2015, proto i nadále zaměstnavatel postupuje podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů) http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ zpoz/cast1.aspx

28 zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele - znamená to, že i když zaměstnavatel sjedná s jediným zaměstnancem dohodu o provedení práce a jiné zaměstnance nezaměstnává, je povinen se přihlásit k zákonnému pojištění → zaměstnavatel je povinen se bez zbytečného odkladu písemně přihlásit k zákonnému pojištění organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště) a uvést své identifikační číslo

29 zaměstnavatelé, jejichž vznik se váže k datu po 31.12.1992, se pojišťují u Kooperativy, pojišťovny, a. s., pokud zaměstnavatelé měli sjednáno zákonné pojištění u České pojišťovny, a. s. (pojištění měli sjednáno k 31. 12. 1992), plní tuto povinnost vůči České pojišťovně, a. s.

30 pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával - k výpočtu použije sazbu (v ‰) uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zpo z/priloha2.aspx

31 Příloha: § 105 Zákoníku práce - povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. (2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

32 (3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. (4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. (5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

33 (6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. (7) Vláda stanoví nařízením a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů, b) ohlašování úrazů, c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení změn, d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam o úrazu - hlášení změn, e) co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely, f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn. http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb- zakonik-prace/zneni-20140101/uplne/#cast5

34 Použité zdroje: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/zneni- 20140101/uplne/#cast5 www.odskodneni-pracovniho-urazu.eu/nemoc-z-povolani http://www.odskodneni-pracovniho-urazu.eu/nahrada-mzdy www.odskodneni-pracovniho-urazu.eu/ http://www.nahradaskody.cz/pracovni-uraz/postup-pri-urazu/ www.odskodneni-pracovniho-urazu.cz/pracovni-uraz/ http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-290 www.pamprofi.cz/33/pojisteni-odpovednosti-za-vznik-pracovniho-urazu-a- nemoci-z-povolani-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eh1TWk0JAa http://www.pamprofi.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuPVy2eNz784nztYT- ZQViH1DDulZX7UDBY&coolurl=1&sekce=33&reltype=2 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zpoz/priloha2.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zpoz/cast1.aspx MIKYSKA, Martin JUDr. – Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, Nakladatelství ANAG Olomouc, 1999, ISBN 80-7263-008-3 vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google