Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát odbornou práci Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT v Praze březen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát odbornou práci Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT v Praze březen 2011."— Transkript prezentace:

1 Jak psát odbornou práci Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT v Praze březen 2011

2 Zásady při psaní odborných textů formální náležitosti struktura - rozvržení a členění textu písmo, použití speciálních symbolů, vzorců, obrázků, grafů, fotografií rejstříky, vysvětlivky, přílohy, anotace, abstrakty bibliografické citace příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/ http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

3 Obsah příručky Jak psát …. Struktura a formální náležitosti VŠKP Formální úprava VŠKP Autorský zákon a autorská etika Plagiátorství Jak citovat Příklady citování podle druhu dokumentu

4 Co obsahují „Časté dotazy“ Jak přebírat obrázky, fotografie a obrazová díla? Jak dělat rešerši? Co je abstrakt? Co je anotace? Co je resumé? Co je výtah? Co jsou klíčová slova? Co dělat, když najdu ve své už svázané nebo odevzdané práci chybu? Jak a kdy používat logo ČVUT?

5 Plagiátorství Podvádění v univerzitním a vědeckém prostředí porušení autorské etiky - neetické i protiprávní jednání kopírování pasáží jiných autorů bez uvedení pramene, vydávání práce jiných autorů za své vlastní, přisvojení si výsledků práce jiných autorů a vědců, falzifikace vědeckých výsledků obrana proti plagiátorství: search engines, programy k odhalování plagiátů, prevence

6 Řešení na ČVUT: prevence plagiátorství Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/ Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni- deska/sp

7 Autorský zákon č. 121/2000 Sb. úplné znění 398/2006 Sb. upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a užíváním díla Autorské právo vzniká automaticky v okamžiku vyjádření díla v jakékoli vnímatelné podobě. Podmínkou pro přiznání autorskoprávní ochrany je, že dílo je jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby (tj. autora).

8 Autorský zákon - předmět ochrany Autorské dílo - literární, umělecké nebo vědecké, např.: –slovesné dílo –architektonické a urbanistické dílo –kartografické dílo –počítačový program –databáze Umělecký výkon Zvukový záznam Zvukově obrazový záznam Rozhlasové a televizní vysílání

9 Autorský zákon - práva autora Práva osobnostní - právo osobovat si autorství, rozhodnout o zveřejnění díla, p. na označení díla při jeho zveřejnění, právo na nedotknutelnost díla zahrnující právo udělit souhlas k jakékoli změně či jinému zásahu do díla, povinnost jiných osob užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Práva majetková - trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (jsou předmětem dědictví). - právo autora rozhodovat o užití svého díla (rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, na sdělování díla veřejnosti apod.), právo udělit jiné osobě souhlas k výkonu tohoto práva (licenční smlouva), právo na odměnu, p. na tzv. „slušné vypořádání ” Licenční smlouva poskytnutí oprávnění jiné osobě zasahovat do práva dílo užít (v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy). Autorovi vzniká povinnost strpět zásah do díla, ale autorovo majetkové právo nezaniká.

10 Autorský zákon - výjimky Výjimky z autorskoprávní ochrany –úřední díla –výtvory tradiční lidové kultury (není-li znám autor) Autorským dílem není (§ 2 odst. 6) např.: –námět, myšlenka, objev –metoda, postup, princip, –vědecká teorie, matematický vzorec, graf –denní zpráva, údaj – – sám o sobě

11 Autorský zákon - omezení práv Volná užití platí pro osobní potřebu fyzické osoby – ne pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu. Bezúplatné zákonné licence –zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu –užití výňatků děl jiných autorů v odůvodněné míře –užití děl jiných autorů při výuce a výzkumu –citovat každé použití díla jiného autora Zvláštní ustanovení pro některá díla –zaměstnanecké dílo (§ 58) –kolektivní dílo (§ 59) –školní dílo (§ 60)

12 Souhrn hlavních zásad užití díla volná užití platí pro osobní potřebu fyzické osoby ne pro komerční účely kopírovat jen pro osobní potřebu citovat každé použití díla jiného autora

13 Some Rights Reserved Creative Commons License http://creativecommons.org/ - širší práva k užití http://creativecommons.org/ díla dává autor formou veřejné licence, ve shodě s vlastníkem majetkových práv. Licenční prvky: by - uvedení autora to share - právo dílo šířit to remix - právo dílo upravovat noncommercial - zákaz užít dílo pro komerční účely share alike - právo šířit upravené dílo pod stejnou licencí no derivatives - zákaz zásahu do díla

14 Víc o Creative Commons Přednáška na semináři IVIG 2008: Úvod k licencím Creative Commons. Lukáš Gruber, Národní knihovna http://www.ivig.cz/prezentace/gruber_08.ppt Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_commons http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons Odkazy: http://creativecommons.org/ http://www.creativecommons.cz/

15 Citování – základní pojmy Citace je odkaz v textu na použitou literaturu Bibliografická citace ( angl. reference) je formát záznamu o použitém informačním pramenu předepsaná struktura, prvky popisu a jejich pořadí, písmo Soupis bibliografických citací je seznam použité literatury umístěný na konci textu Přímá citace je doslovný text vložený do práce jiného autora – ten je třeba vždy dát do uvozovek a citovat

16 Proč a co citovat? Proč citovat –dokázat znalost tématu a stavu poznání –odkázat čtenáře na zdroje, ze kterých autor vycházel –dodržet autorskou etiku –respektovat autorský zákon nebo CC licenci Co citovat –všechny zdroje, ze kterých autor čerpal –vlastní předchozí práce jen ty, ze kterých nový text vychází –necitovat obecné znalosti

17 3 kroky při citování vytvoření bibliografických citací uspořádání jejich seznamu odkazování v textu na citace v seznamu

18 Kdo a jak zásady citování stanoví? pokyny autorům zvyklosti vydavatelé instituce univerzity normy normalizační instituty

19 Zvyklosti Styly (formáty) pro citování podle: oboru vydavatele univerzity titulu časopisu sborníku z konference

20 Normy pro bibliografické citace ČSN ISO 690 (01 0197) - vyd. 1996 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690 - 2 (01 0197) - vyd. 2000 Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN ISO 690, 3. vyd. České vydání v březnu 2011 Účinnost od 1. dubna 2011 – ruší se předchozí normy V této prezentaci jsou příklady podle vydání 1996 a 2000.

21 Použití cizího textu /1 Myšlenky, výsledky, popsané metody atd. převzaté z cizího díla – vždy citovat v místě vlastního textu, kde se uplatňují Použití vlastního textu v dalších vlastních dílech – použít jen ty, které mají přímou souvislost s novým dílem a vždy citovat v místě nového textu, kde se uplatňují

22 Použití cizího textu /2 Použití doslovného textu cizího díla –v nezbytně nutném rozsahu (cizí text by neměl být významnou částí rozsahu vlastního textu) –uvádět celý doslovný text v uvozovkách –vždy citovat v místě, kde doslovný text končí Použití doslovného překladu cizího díla –platí stejná pravidla jako u doslovného textu

23 Použití vlastního textu Použití vlastního textu v dalších vlastních dílech použít jen ty, které mají přímou souvislost s novým dílem vždy citovat v místě nového textu, kde se uplatňují – tzv. autocitace

24 Použití obrázků Obrázek jako součást autorského díla (vědeckého článku), požívá stejné ochrany, jako článek samotný použije se v originální formě – úpravy by byly zásahem do osobnostních práv autora (byl by nutný jeho souhlas) je možné použít i jen část obrázku, ale neupravovat - jen okomentovat v textu práce, nebo v poznámce pod čarou vždy je nutné citovat zdroj, kde byl obrázek původně publikován

25 Použití grafů a tabulek Grafy a tabulky nejsou „samy o sobě“ předmětem ochrany autorského práva pokud jsou součástí publikace (autorského díla), platí stejná pravidla, jako u obrázků - požívají autorskoprávní ochrany této publikace použijí se v originální formě – úpravy by byly zásahem do osobnostních práv autora vždy je nutné citovat zdroj, kde byly původně publikovány

26 Použití autorského díla při výuce Při výuce (pro ilustrační účel) nebo při vědeckém výzkumu lze použít části i celá díla v „nezbytně nutné míře“ a s povinností vždy citovat Neměnit dílo ani neupravovat - do díla lze zasahovat jen se souhlasem autora

27 Bibliografické citace Zásady zachování jednotného stylu citací v celé práci údaje se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu chybějící údaje se nedohledávají u elektronických zdrojů se uvádí: –forma (CDROM, online atd.) –u online zdrojů se uvádí: URL daného textu (ne jen adresa webového sídla) datum citování zdroje

28 Bibliografické citace Obsah - popis dokumentu autor, spoluautor, editor název, podnázev pořadí vydání, místo vydání, vydavatel (ne u článků) rok vydání, rozsah (počet stran) zdrojový dokument (titul knihy, časopisu, sborníku...) standardní číslo (ISBN, ISSN) DOI – Digital Object Identifier http://www.doi.org/http://www.doi.org/ systém pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě (zdroj: Wikipedia.cz ) http://dx.doi.org/ http://dx.doi.org/ k vyhledání webové stránky pod DOI

29 Zahraniční styly citování ISO 690, ISO 690-2, ISO 690 (3. vyd. 2010) Documentation - Bibliographic references BS 1629:1989 - British Standard APA Style American Psychological Association MLA format - Modern Language Association Turabian – založený na Chicago Style (Ohio Harward – styl užívaný na zahraničních univerzitách

30 Přehled a příklady citačních stylů viz Prezentace Citační styly a dokument Příklady stylů Výukové materiály v Kurzu pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum http://knihovna.civ.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/5a8 50b150aa465cdb78e65df9dd78a7a70d816a6.ppt

31 ČSN ISO 690 - příklady citací 1 monografie SOLOMON, Lanny M.; VARGO, Richard J.; WALTHER, Larry M. Financial Accounting. 2nd ed. St. Paul : West Publishing Co., 1989. 788 s. ISBN 0-314-70385-3. článek v časopisu VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 84-85. ISSN 0375-8842.

32 ČSN ISO 690 - příklady citací 2 článek ve sborníku MACÍK, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.-17. března 2000. Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117- 126. ISBN 80-01-02163-7.

33 ČSN ISO 690 - příklady citací 3 patent NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu : Jiří KOSE. Int Cl 6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967. 29.12.1990. norma ČSN IEC 79-16 (33 2325). Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním. 1995.

34 ČSN ISO 690-2 / příklady citací 4 webová stránka The ABC's of Nuclear Science [online]. Nuclear Science Division - Lawrence Berkeley National Laboratory. [cit. 29.3.2010]. Last updated: November 20, 2007. Retrieved from:

35 ČSN ISO 690-2 / příklady citací 5 článek v elektronickém časopisu KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 2008-04-14]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/3733 ISSN 1212-5075.

36 Seznam literatury soupis bibliografických citací na konci textu řazení záznamů v seznamu záleží na způsobu citování v textu  číselné podle pořadí citování v textu  abecední podle jmen autorů (názvů)

37 Odkazy v textu odkazy v textu na citované dokumenty uvedené v soupisu bibliografických citací korespondování mezi odkazem a citací v soupisu metoda číselných citací zkrácená citace v textu - systém autor – datum jméno (název), rok vydání (strana) (Crane, 1997) 15 (15) [15]

38 Metoda číselných odkazů Text: „...snížila se poptávka po informačních specialistech (11). To vše přináší …“ Reference v seznamu literatury: 11. NEWTON, Robert; DIXON, David. New roles for information professionals. User education as a core professional competency within the new information environment. Journal of Education for Library and Information Science, 1999, p. 151-160.

39 Zkrácená citace v textu Text “measurements are used to estimate vertical profiles of humidity [MacDonald et al., 2002].“ Reference MacDonald, A., Y, Xie, and R. Ware (2002), Diagnosis of three-dimensional water vapor using slant observations from a GPS network, Mon. Weather Rev., 130, 386-397. Podle pokynů vydavatele pro autory: http://www.agu.org/pubs/authors/manuscript_tools/journals/ pdf/AGU_author_guide.pdf http://www.agu.org/pubs/authors/manuscript_tools/journals/ pdf/AGU_author_guide.pdf

40 Generátory citací /1 Nástroje pro automatické generování bibliografických citací pro jednotlivé druhy dokumentů České generátory citací –Citace.com - generátor citací podle ČSN ISO 690 http://www.citace.com/generator.php http://www.citace.com/generator.php –Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha podle stylu ACS American Chemical Society http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

41 Generátory citací / 2 Zahraniční generátory citací –Harvard Referencing System Generator Citační styl Harvard http://obu.karhoe.net/http://obu.karhoe.net/ –Turabian Citation Maker - Citační styl Turabian http://www.eturabian.com/turabian/index.html http://www.eturabian.com/turabian/index.html –MLA Citation Maker - Citační styl MLA http://www.eturabian.com/mla/index.html?citationStyle =MLA7 http://www.eturabian.com/mla/index.html?citationStyle =MLA7

42 Citační manažery (referenční systémy) Software a služby pro vytváření referenčních systémů Personal Bibliographic Software - Personal Bibliographic Manager Pomůcky a nástroje k citování na webu ÚK ČVUT: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/pomucky-a- nastroje.html Příklady citačních manažerů Komerční: EndNote, ProCite, Reference ManagerEndNoteProCiteReference Manager Refworks – přístup z Webu Ústřední knihovny - Informační zdroje Volně přístupné: CiteULike, Connotea, ZoteroCiteULikeConnoteaZotero

43 Doporučení Přesná citace = vyhledatelnost dokumentu počítejte s citacemi od začátku vyberte si vhodný způsob citování s ohledem na to, co a kde chcete publikovat věnujte velkou pozornost pokynům pro autory nezapomeňte, že informace najdete na Webu Ústřední knihovny, a že můžete vždy přijít do knihovny na konzultaci !!!

44 Přečtěte si / 1 Autorský zákon http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb126-06.pdf Creative Commons Licence http://www.creativecommons.cz/ Příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/ Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp Seznam literatury k tématům Jak psát odbornou práci http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/uzitecne-odkazy.html Prezentace z přednášky Autorská etika, autorský zákon a plagiátorství http://knihovna.cvut.cz/studium/prezentace-ze-skoleni/

45 Přečtěte si / 2 Vyzkoušejte interaktivní učebnici citování –KRATOCHVÍL, Jiří et al. Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. Brno: Masarykova univerzita 2010. [cit. 24.1.2011]. Dostupný na WWW: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html ISSN 1802-128X http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html Podívejte se na portál Infogram –Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti. Citační etika [online]. 2008. [cit. 22.1.2011]. Dostupný na WWW: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1171 http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1171

46 Literatura a odkazy LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: ČVUT. 2001. 100 s. ISBN 80-01-02368-0 Čmejrková, Světlana. Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999. 155 s. ISBN 80-85927-69-1 ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5 VYMĚTAL, Jan; VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : ORAC, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. SYNEK, Miloslav. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 3. přeprac. vyd. Praha: VŠE 2002. 59 s., ISBN 80-245-0309-3 MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. České uprav. vyd. Martin : Osveta 2006. 481 s. ISBN: 80-8063-219-7 A další v katalogu: http://knihovna.cvut.cz Další informace na: http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/index.htmlhttp://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/index.html

47 Ústřední knihovna ČVUT http://knihovna.cvut.cz/studium/ Ludmila.Ticha@uk.cvut.cz Tel. 22435 9982


Stáhnout ppt "Jak psát odbornou práci Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT v Praze březen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google