Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora v rámci OP VK Seminář pro žadatele 6. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora v rámci OP VK Seminář pro žadatele 6. února 2012."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora v rámci OP VK Seminář pro žadatele 6. února 2012

2 Veřejná podpora  Definována v čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie – každá podpora v jakékoliv formě poskytnutá státem, která narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje podniky, odvětví výroby a obchod mezi členskými státy.  Veřejnou podporu obecně nelze poskytnout, pouze pokud se jedná o aplikaci výjimky ze zákazu veřejné podpory v souladu s ustanovením čl. 87 Smlouvy o ES.  V případě realizace projektů OP VK se jedná o tzv. blokové výjimky ze zákazu VP, režim podpory „de minimis“, případně notifikace EK pro OP VK  Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy o ES – mimo rámec veřejné podpory  Prioritní osa 3 - Další vzdělávání – oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – jedná se o činnosti zakládající veřejnou podporu

3 Veřejná podpora – aplikace výjimky  Režim podpory malého rozsahu „de minimis“- nepřesáhne výši 200 000 EUR v kterýchkoli třech po sobě jdoucích ročních účetních obdobích. Kurz ECB k datu poskytnutí podpory.  Nejedná se o VP dle definice, vzhledem ke své nízké hodnotě nemůže narušit hospodářskou soutěž.  Toto pravidlo je stanoveno v Nařízení Komise ES č. 1998/2006č. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis.  V případě, že příjemce realizuje projekt s finančními partnery, vztahuje se tento limit na příjemce a každého partnera samostatně.  Na 100% všech způsobilých výdajů projektu.

4 Veřejná podpora Přílohy žádosti vztahující se k veřejné podpoře: Čestné prohlášení:  že se podnik nenachází v obtížích a prohlášení k používaným účetním obdobím  Příloha č. 3 (pro žadatele) a č. 5 (pro finančního partnera) aktuální Výzvy  Přílohy jsou také součástí Výzev a jsou specifikovány v Metodickém dopise č. 10.2  Vše najdete na http://opvk.kraj-lbc.cz, v sekci Žadatel o podporuhttp://opvk.kraj-lbc.cz

5 Centrální registr podpor de minimis Od 1. 1. 2012 plná funkčnost Centrálního registru de minimis  Doplněna data za posuzované rozhodné období  Příjemce nemusí vyplňovat čestné prohlášení o obdržených podporách  Poskytovatel ověří v CRP, zda poskytnutím podpory nebude překročena hranice de minimis:  V rámci kontroly přijatelnosti  Před jednáním grémia zpravodajů  Před podpisem smlouvy  Při překročení limitu pro poskytnutí podpory nelze dotaci poskytnout

6 Financování GP a způsobilé výdaje Seminář pro žadatele 6. února 2012

7 Financování GP  Celková výše dotace: 100% celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85%  Podíl SR: 15%  Limity finanční podpory na projekt:  Minimální částka: 400.000 Kč  Maximální částka: 6.000.000 Kč (1.1, 1.2, 1.3) 5.000.000 Kč (3.2)

8 Financování GP Alokace prostředků (2. výzva OP 1.1, 1.2, 1.3 / 4. výzva OP 3.2) Oblast podporyAlokace (v Kč) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II59.142.475,00 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji II 9.119.080,00 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II 17.034.480,00 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji37.887.014,00

9 Financování GP  Financování GP je zálohové (ex-ante)  První záloha ve výši 25% z celkových způsobilých výdajů  Další zálohy vždy po kontrole realizace a čerpání předchozí části dotace  Součet všech poskytnutých záloh činí 90 % z celkového rozpočtu

10 Rozpočet projektu  Financovat lze pouze způsobilé výdaje  Nelze překročit schválenou výši rozpočtu  Kvalifikovaný odhad  V průběhu realizace je možné provádět změny rozpočtu  Rozpočet projektu musí být provázán s klíčovými aktivitami projektu

11 Způsobilé výdaje způsobilé výdaje.  Z veřejných prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ:  Charakter výdaje  Účel výdaje  Prokazatelnost  Datum uskutečnění výdaje

12 Přímé a nepřímé náklady  Přímé náklady  Přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu  Dokládají se účetním dokladem a výpisem z účtu  Slouží jako základ pro výpočet nepřímých nákladů  Nepřímé náklady – stanovují se % z doložených přímých nákladů po odečtení nákladů na křížové financování  Nejsou spojené s konkrétní aktivitou jednoznačně  Převážně spojeny s administrací projektu  Nemusí se prokazovat účetními doklady  Nejsou jimi dotčeny účetní postupy organizace  Výčet nepřímých nákladů viz PPP

13 Tvorba rozpočtu s NN  Rozpočet přímých nákladů (nesmí obsahovat nepřímé náklady viz výčet nepřímých nákladů v PPP)  Před výpočtem % podílu NN je třeba odečíst od přímých nákladů náklady na křížové financování  Nepřímé náklady budou hrazeny formou paušálu ve výši konkrétního procenta stanoveného ve výzvě  Výše nepřímých nákladů je zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých nákladů

14 Tvorba rozpočtu s NN  2. výzva oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3  4. výzva oblast podpory 3.2 Objem přímých nákladů% z přímých nákladů Přímé náklady ≤ 4 mil. Kč 18 % Přímé náklady > 4 mil. Kč ≤ 5.172.413,80 Kč 16 % Objem přímých nákladů% z přímých nákladů Přímé náklady ≤ 4 mil. Kč 18 % Přímé náklady > 4 mil. Kč ≤ 4.310.344,80 Kč 16 %

15 Příklad č. 1 pro vytvoření rozpočtu s NN  Celkové způsobilé přímé náklady…………………………………..4.100.000  Výdaje na KF - 0  Základ pro výpočet NN……………………………………………..4.100.000 nepřímé náklady = 16% z přímých nákladů  Nepřímé náklady 656.000  CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE………………………………..4.756.000

16 Příklad č. 2 pro vytvoření rozpočtu s NN  Celkové způsobilé přímé náklady…………………………………..4.100.000  Výdaje na KF - 150.000  Základ pro výpočet NN……………………………………………..3.950.000 nepřímé náklady = 18% z přímých nákladů  Nepřímé náklady 711.000  CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE………………………………..4.811.000 Výše KF a limity kapitol se počítají k celkovým způsobilým výdajům!

17 Druhy způsobilých výdajů 1.Osobní výdaje 2.Cestovní náhrady 3.Zařízení související s realizací projektu (max. 25% CZV) 4.Místní kancelář (nerelevantní) 5.Nákup služeb (max. 49% CZV) 6.Stavební úpravy 7.Přímá podpora (max. 20% CZV) 8.Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy

18 1. Osobní výdaje  Mzdové výdaje osob majících v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah (vč. všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem);  Nesmí přesahovat výši v daném oboru, místě a čase obvyklou (Metodický dopis č. 4).

19 1. Osobní výdaje – MD č. 4

20 2. Cestovní náhrady  Výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců žadatele, partnera a osob zapojených do realizace projektu, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah;  Zahraniční cesty mohou být propláceny pouze v případě, že jsou řádně odůvodněny v projektové žádosti;  Výdaje související s tuzemskými služebním cestami spadají do nepřímých nákladů.

21 2. Cestovní náhrady  Cestovné:  Tuzemští pracovníci – zákon č. 226/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, případně interní předpisy žadatele;  Zahraniční subjekty – „per diems“; (http://europa.eu.int./comm/europeaid/perdiem/index _en.htm)http://europa.eu.int./comm/europeaid/perdiem/index _en.htm

22 3. Zařízení související s realizací GP  Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení smí činit max. 25% celkových způsobilých výdajů;  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

23 Křížové financování  Křížové financování – max. 15-9-5-9% z celkových způsobilých výdajů GP (viz konkrétní výzva);  V součtu s ostatními výdaji na zařízení nesmí přesáhnout 25% celkových způsobilých výdajů projektu.

24 Křížové financování – proč?  ESF – European Social Fund  Financování tzv. „měkkých“ projektů  ERDF – European Regional Development Fund  Financování investičních projektů  Investice v rámci OP VK se hradí „křížem“ z ERDF  Neinvestiční část KF – podle EU je nábytek investice, podle ČR ne

25 Křížové financování  DHM:  PC > 40.000 Kč;  Doba použitelnosti > 1 rok;  Musí být používán k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina/pro potřeby realizačního týmu;  Nábytek bez ohledu na výši PC (cílová skupina/realizační tým) – neinvestiční část křížového financování  Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace), pokud převýšily v úhrnu ve zdaňovacím období 40.000 Kč a byly provedeny v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

26 5. Nákup služeb  Podíl výdajů vynaložených na nákup služeb smí činit max. 49% celkových způsobilých výdajů (nezapočítávají se výdaje, které vyplývají přímo ze Smlouvy o realizaci GP – kapitola č. 8);  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;  Dodavatelem služeb nemůže být v rámci projektu osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem!

27 6. Stavební úpravy  Nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40.000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku;  Musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou;  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

28 7. Přímá podpora  Výdaje týkající se přímo cílové skupiny;  Podíl výdajů na přímou podporu jednotlivců smí činit max. 20% celkových způsobilých výdajů;  Limity:  Občerstvení max. 300 Kč osoba/den (= 8 hod), 400 Kč pro výjezdní akce s ubytováním;  Ubytování max. 1.500 Kč osoba/noc.

29 8. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy  Audit: CZV > 10.000.000 Kč  Vzhledem k max. částkám na projekt nerelevantní, dokonce u projektů pod 10.000.000 Kč nezpůsobilý výdaj  Ostatní: správní poplatky, notářské poplatky  Výdaje spojené s publicitou a poplatky za vedení BÚ jsou součástí nepřímých nákladů!

30 DPH Obecně jsou všechny daně a cla nezpůsobilými výdaji.  Plátce DPH DPH je způsobilým výdajem jen pokud neexistuje zákonný nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění u Finančního úřadu příjemce podpory, pokud prokazatelně poskytuje svoje služby v rámci projektu bez úplaty, nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené zboží a služby) uplatnit odpočet DPH u FÚ; DPH je poté součástí rozpočtu projektu a proplácí se jako způsobilý výdaj; na osobu se pak pohlíží jako na neplátce DPH  Neplátce DPH DPH je způsobilým výdajem v rámci projektu, jelikož žadatel si nemůže nárokovat odpočet DPH na Finančním úřadu

31 Nezpůsobilé výdaje  Nelze je hradit z veřejných prostředků, protože nesplňují pravidla způsobilosti (výdaje, které zcela zřetelně nesouvisí s projektem, nelze je doložit písemným dokladem, nesplňují princip hospodárnosti, účelnosti a efektivity, nebo výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti)  Příjemce je vždy plně hradí ze svých prostředků;  Příjemce je neuvádí do projektové žádosti.

32 Nezpůsobilé výdaje - příklady  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK) a s vyplňováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby v případě, že se jedná o externí dodavatele;  Překročení limitů na stravné a ubytování;  Nákupy vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  Režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt;  U zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;  atd.

33 Chyby v projektových žádostech  Překročení limitů kapitol rozpočtu  Nezpůsobilé výdaje v rozpočtu  Porušování pravidel křížového financování  Nepřímé náklady přiřazené do přímých nákladů  Nedodržení mzdových limitů z Metodického dopisu č. 4, případně jejich nedostatečné zdůvodnění  Nedostatečné propojení přímých nákladů s klíčovými aktivitami  atd.

34 Děkuji Vám za pozornost. Kontakt: Ing. Jana Ledecká finanční manažer oddělení řízení grantových schémat odbor regionálního rozvoje a evropských projektů tel.: 485 226 305 e-mail: jana.ledecka@kraj-lbc.czjana.ledecka@kraj-lbc.cz e-mail: opvk@kraj-lbc.czopvk@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Veřejná podpora v rámci OP VK Seminář pro žadatele 6. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google