Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva) 13.1.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva) 13.1.2009."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva) 13.1.2009

2 2 OBECNÉ INFORMACE

3 3 Dokumenty pro realizaci GP Příručka pro příjemce OPVK (Závazná vždy aktuální verze Příručky pro příjemce – nutno sledovat aktualizace jednotlivých verzí) Metodické dopisy Metodika způsobilých výdajů 2007-2013 Text Smlouvy o realizaci GP a žádost Platná legislativa ČR

4 4 Způsobilé výdaje Výdaje musí být: -přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) -hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) -účelné (nezbytné pro realizaci projektu) -efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) -vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu -prokazatelné (doložené prvotními účetními doklady) -výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu (od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce tj. mzdy za poslední měsíc realizace projektu a závěrečný audit)

5 5 Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu, DPH Záloha ve výši 20 % způsobilých výdajů Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) – příjmy projektu (úroky) do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) vratka v případě nevyúčtování poskytnuté zálohy na konci projektu Plátce DPH způsobilým výdajem je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet nezpůsobilý výdaj i v případě, že příjemce neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu na základě vlastního rozhodnutí Neplátci DPH DPH je způsobilým výdajem (příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu) DPH není způsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu.

6 6 Úhrada výdajů projektu 1) z projektového účtu (přímo nebo refundace) Refundace = platba z projektového účtu na účet příjemce (kmenový či provozní). Refundace vždy až po předchozí úhradě nákladů z účtu příjemce tzn. zpětně!  po provedení souhrnné refundace je nutné doložit vnitřní účetní doklad s jednotlivými položkami dle soupisky účetních dokladů  příjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy  z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce od poskytovatele)  mylné platby vrátit bez zbytečného odkladu na projektový účet a popsat v nejbližší monitorovací zprávě (jinak opět sankce od poskytovatele) 2) z pokladny organizace  nutná následná refundace z účtu projektu 3) ze samostatné pokladny projektu  pozor na pokladní limit 30 tis. Kč dle smlouvy + musí být stanoven i ve vnitřním předpisu příjemce  dotace pokladny z projektového účtu příjemce

7 7 Partnerství s finančním/bez finančního příspěvku 1)Partnerství s finančním příspěvkem platby: - partner hradí náklady ze svého (ke konci monitorovacího období nebo měsíčně) vystaví příjemci žádost o platbu a vyúčtuje a příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera) - partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu (např. dodatkem ke smlouvě o partnerství), hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) partner projektu nemá žádný ZISK a nemůže příjemci FAKTUROVAT (není dodavatelem) – jsou mu hrazeny pouze náklady, které mu v souvislosti s projektem vznikají tzn. N=V zřídí li si partner samostatný projektový účet – lze uplatnit bankovní poplatky + musí být odečteny úroky 2)Partnerství bez finančního příspěvku není poskytován žádný příspěvek na účast na realizaci projektu majetek pořízený z projektu může být partnerovi poskytnut pouze formou zápůjčky

8 8 Účetnictví projektu účetně musí být odděleny všechny náklady a výnosy související s projektem (střediskem nebo samostatnými analytickými účty pro projekt) nejen u příjemce, ale i u partnerů s finančním příspěvkem faktury i každý originál účetního dokladu musí obsahovat identifikaci projektu!! (číslo projektu, název projektu – např. formou razítka) sledovat odděleně investiční a neinvestiční finanční prostředky (již záloha je takto členěna) Každé použití neinvestičních prostředků k úhradě investičních a naopak je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně! při administrativní kontrole se dokládají kopie všech dokladů uvedených na soupisce nezapomínat účtovat i o úrocích a bankovních poplatcích z projektového účtu Upozornění: poskytovatel provádí monitorovací návštěvy a dále má povinnost provést kontrolu na místě minimálně 1 x za dobu trvání projektu.

9 9 Další informace Objednávka/smlouva musí obsahovat:  přesnou specifikaci zboží nebo služby a jejich rozsah. Obecně formulované doklady typu např.: „Občerstvení“, „kancelářské potřeby“ a „za administrativní činnost“ nejsou vyhovující  závazek dodavatele poskytnout informace orgánům provádějícím audit a kontrolu  závazek dodavatele archivovat do roku 2025  od 100 000 Kč bez DPH doporučujeme uzavírat s dodavatelem písemné smlouvy Náležitosti účetního dokladu:  § 33 a), odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=definice prokazatelného účetního záznamu)  § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=náležitosti účetního záznamu) Ve vnitřních předpisech musí mít příjemce:  skartační a archivační řád tj. doba archivace do roku 2025 (všech materiálů a dokladů souvisejících s projektem)  nastaven vnitřní kontrolní systém projektu (kdo je oprávněn co podepisovat v souvislosti s projektem) + podpisové vzory  pokladní limit (vede-li samostatnou pokladnu projektu )

10 10 Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Např. výdaj nedoložený doklady výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet nákupy vozidel, nábytku, nemovitostí a pozemků přímé daně (daň z nemovitosti, daň dědická, darovací…) výdaje spojené s financováním státem uznávaných zkoušek, rekvalifikace a kvalifikační studium výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu u vybavení a zařízení, které nebude využíváno výhradně pro potřeby cílové skupiny leasingový vztah s otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňující odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu nájemné, pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti režijní náklady bez přímé vazby na projekt výdaje na činnosti prováděné jakožto povinné ze zákona mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství více než dvojúrovňové smlouvy s dodavateli (např. smlouvy o zprostředkování) smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu výdaje spojené s externím zajištěním administrace a právního poradenství v případě veřejných zakázek malého rozsahu

11 11 Děkuji za pozornost Michaela Bošanská bosanska.m@kr-ustecky.cz 475 657 326, 731 642 372


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva) 13.1.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google