Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health, safety and economic well-being of consumers."

2 Ochrana spotřebitelů 15.3. 1962 – J.F. Kennedy – 4 práva spotřebitelů (světový den spotřebitelských práv): právo na informaci, právo na výběr, právo na bezpečnost a právo být vyslyšen EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitelů obsahující pět základních práv spotřebitelů: a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských zájmů spotřebitele; c) právo na náhradu škody; d) právo na informace; e) právo na vytváření a zapojování se do práce spotřebitelských sdružení.

3 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 39/248 z roku 1985, o ochraně spotřebitele. (a) Ochrana spotřebitelů před hazardem pro jejich zdraví a bezpečnost (b) Podpora a ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů (c) Přístup spotřebitelů k adekvátním informacím a možnost výběru podle individuálních přání a potřeb. (d) Vzdělávání spotřebitelů včetně vzdělávání v otázkách životního prostředí a sociálních a ekonomických dopadů výběru spotřebitelů (e) Dosažitelnost účinných spotřebitelských náhrad. (f) Svoboda vytvářet spotřebitelské skupiny a jiné odpovídající skupiny nebo organizace a příležitost těchto organizací prezentovat svá stanoviska při ovlivňování rozhodovacích procesů. (g) Podpora udržitelných spotřebitelských modelů Anebo jednodušeji: 4 práva dle Kennedyho +: Právo na uspokojení základních potřeb Právo na náhradu Právo na vzdělání Právo na zdravé životní prostředí

4 Práva spotřebitelů V ČR a EU: PRÁVO NA: ochranu zdraví a bezpečnost ochranu ekonomických zájmů odškodnění informace a výchovu zastoupení při řešení uplatňování nároků sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby.

5 Česká republika Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu – garant, koordinátor dění v rámci státní účasti v ochraně spotřebitele (koordinuje také aktivity dalších ministerstev) http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/ Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010 (součást evropské Strategie ochrany spotřebitele) http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/koncepce-spotrebitelske-politiky- na-leta/1000502/38451/ ČR a EU – práva spotřebitelů v EU – vzdělávací portál DOLCETA _ http://www.dolceta.eu/ceska-republika/index.php http://www.dolceta.eu/ceska-republika/index.php a Evropské spotřebitelské centrum http://www.coi.cz/cs/esc-2/http://www.coi.cz/cs/esc-2/ Pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů s prodejci výrobků a služeb v členských zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu. Při řešení případů spolupracuje s Evropskými spotřebitelskými centry v zemích EU, Norsku a na Islandu. Poskytuje rady a informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a o vymáhání těchto práv. Zprostředkovává možnosti mimosoudního řešení přeshraničních spotřebitelských sporů (ADR). Pomáhá spotřebitelům ze zemí Evropské unie ve sporech s českými prodejci.ADR Média: tisk. TV, rozhlas… http://ekonomika.idnes.cz/test.asp http://www.ceskymir.cz/program/10095706689.html Černé ovce http://www.ceskymir.cz/program/10095706689.html

6 1. Základní priority ochrany spotřebitele v letech 2006 - 2010 A. Zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů včetně mapování nových trendů na trhu ovlivňujících ekonomické a další aspekty rozhodování spotřebitelů. Česká republika se bude aktivně podílet na mezinárodních studiích a dílčích analýzách zastřešovaných Evropskou komisí s cílem vytvořit informační základnu pro přípravu nových směrů evropské spotřebitelské politiky. Jedná se zejména o systémy umožňující srovnání cen, indikaci spotřebitelských postojů a míry jejich spokojenosti, posílení bezpečnosti výrobků a služeb, omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů při využívání telekomunikačních služeb, nákupu energií, poskytování dopravních služeb apod. Spotřebitelské organizace budou mít možnost podílet se na rozvoji znalostní základny prostřednictvím svých vlastních průzkumů a vyhodnocování spotřebitelských dotazů či podání a využívat vybudovanou informační základnu.

7 B. Zvýšení efektivity regulace v oblasti ochrany spotřebitelů V oblasti ochrany práv spotřebitele před nebezpečnými a zdraví ohrožujícími výrobky je třeba zajistit důsledné a efektivní vymáhání práva prostřednictvím orgánů dozoru nad trhem, spolupracovat v této oblasti jak na národní úrovni tak s Evropskou komisí a jejími výstražnými systémy a s dozorovými orgány ostatních členských států. Tato součinnost může mít různé podoby, od konkrétní spolupráce při šetření případu až po účast v organizacích či sdruženích, která se zabývají otázkami sjednocení postupů a metodologií posuzování rizik, vytvářením databáze prověřovaných výrobků apod. Takovou organizací je například evropská PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe). Zároveň je žádoucí podporovat vytváření etických kodexů souvisejících s výrobou i prodejem výrobků a poskytováním služeb. Vedle ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů je třeba nadále posilovat ochranu jejich ekonomických zájmů, a to jak formou legislativních úprav, tak také prostřednictvím poskytovaných informací o právech a o způsobech jejich uplatnění. Nezbytné jsou účinné nástroje k jejich vymáhání a k vytvoření prostředí s nezbytnou regulací omezující porušování těchto zájmů. Jedním z důležitých úkolů budoucího období v této oblasti bude provedení transpozice směrnice ES 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách a zajištění odpovídající úrovně efektivního vymáhání práva. Ochrana spotřebitele proti nesprávnému měření v obchodních a správních transakcích je jednou ze základních úloh legální metrologie, zabývající se měřidly, podřízenými zákonem dané kontrole. Problémy, které musí být v nejbližší době řešeny, souvisí s úlohami legální metrologie v oblasti harmonizované s Evropskou unií a na druhé straně v oblasti neharmonizované, podřízené národní úpravě, kde je cílem dosažení co nejvyšší úrovně slučitelnosti systémů. Je také třeba nalézt optimální řešení pro měřidla, která nejsou pod režimem zákona č. 505/1990 Sb.,o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a která jsou vzhledem ke svému významu podřízena rezortním předpisům (například v oblasti dopravy, potravin, zdravotnictví). Chování podnikatelů poškozující ekonomické zájmy spotřebitelů se objevuje nově v souvislosti s liberalizací některých síťových odvětví, jako jsou energetika, telekomunikace. Nárůst spotřebitelských stížností lze očekávat ve službách, zejména finančních a cestovních, a v souvislosti s rozvíjejícím se elektronickým obchodováním. S rozvojem nových digitálních technologií se objevuje také nově potřeba chránit spotřebitele právě v souvislosti s jejich využíváním. Při přípravě legislativních opatření bude nadále pokračovat nastolený trend zapojování spotřebitelů (prostřednictvím nevládních občanských sdružení) i zástupců podnikatelů do legislativního procesu.

8 D. Zvýšení účinnosti tržního dozoru Účinnost tržního dozoru je třeba nadále zvyšovat v oblastech: bezpečnosti výrobků a služeb na trhu, včetně zapojení do výstražných informačních systémů o výskytu nebezpečných výrobků na vnitřním trhu ES, ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů, finančních a cestovních služeb, v e-commerce, reakce a hledání odpovídajících nástrojů při řešení poškozování spotřebitelů v souvislosti s novými problémy, jako jsou např. obchody uzavírané mobilními telefony, omezené možnosti využívání nových technologií, účinné spolupráce orgánů tržního dozoru v rámci jednotného vnitřního trhu ES, vzdělávání osob odpovědných za vymáhání práva, vytvoření uživatelsky přátelského vzájemně provázaného systému informací dozorových orgánů přístupných široké spotřebitelské veřejnosti.

9 E. Podpora rozvoje institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR - např. přes spotřebitelské organizace – garant MPO F. Rozvoj pro-aktivních informačních a vzdělávacích aktivit ve prospěch spotřebitelů Podpora fungování a rozvoje aktivit Evropského spotřebitelského centra Podpora vzdělávání spotřebitelů Podpora aktivit zaměřených na zvyšování informovanosti spotřebitelů Podpora zavádění konkrétních programů udržitelné spotřeby Programy udržitelné spotřeby vytvářejí žádoucí tlak na chování jednotlivých zainteresovaných stran (výrobce, obchodní řetězce, instituce a podniky jako spotřebitele, jednotlivé spotřebitele, média). Programy podpory odbytu ekologicky šetrných výrobku (viz např. usnesení vlády 720/2000), zelené nakupování veřejné správy obecně, podpora odbytu výrobků spravedlivého obchodu (fair trade), výběru „zelené elektřiny", zdravých a lokálních bioprotavin jsou dobrými a vyzkoušenými nástroji, které je potřeba v ČR po vzoru vyspělých zemí posílit. Publikace Internet Medializace spotřebitelských práv

10 2. Institucionální uspořádání Ministerstvo průmyslu a obchodu bude věcně odpovědné za činnosti, které přímo přísluší do jeho kompetence, a nadále bude koordinovat otázky spotřebitelské politiky v oblastech ochrany spotřebitele spadajících zcela nebo částečně do působnosti jiných orgánů státní správy, a to zejména v těchto oblastech: závazkové vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem včetně problematiky záruk cestovní a dopravní služby finanční služby a oblast informací o ceně, vyjma spotřebitelského úvěru (působnost MPO) mimosoudní urovnání sporů značení výrobků, obalů např. ve vztahu k životnímu prostředí e-commerce, obchodování mobilními telefony a používání nových technologií, telekomunikačních služeb přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru. Společnou platformou pro zajištění koordinační úlohy Ministerstva průmyslu a obchodu, vzájemné informovanosti dotčených orgánů státní správy a řešení úkolů bude Sektorová skupina Ochrana spotřebitele ustavená při Resortní koordinační skupině Ministerstva průmyslu a obchodu.

11 Podíl rozpočtu MPO na ESC (v mil. Kč/rok) 20062007200820092010 Evropské spotřebitelské centrum*5,0 6,0 z toho MPO1,52,52,5**3,0** */ V souladu s rozhodnutím Komise 20/2004/ES v roce 2006 bude činit příspěvek z fondů Evropské komise 70 % celkového rozpočtu, v roce 2007 bude příspěvek poskytnut ve výši 50 %. V následujících letech je předpoklad 50 % spolufinancování ze strany Evropské komise. **/ Předpoklad spolufinancování MPO Potřebné finanční prostředky na spotřebitelský servis (v mil. Kč) 20062007200820092010 Nevládní spotřebitelské organizace 21,022,024,027,030,0 http://www.lidovky.cz/spotrebitelske-organizace-dostanou-mene-fp6-/ln_noviny.asp?c=A081006_000092_ln_noviny_sko&klic=227938&mes=081006_0

12 Česká obchodní inspekce 1953 OBLASTI ČINNOSTI: hlavní dozorový orgán pro oblast nepotravinářských výrobků z hlediska technických požadavků na výrobky a bezpečnosti výrobků, dozorový orgán v oblasti ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů a v oblasti chránící ve vymezeném rozsahu i fiskální zájmy státu dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků i služeb a poskytování řádných informací o nich stanovené výrobky – kontrola vlastností podle technických požadavků, označení a dokumentace (u výrobků uváděných na trh) plnění předepsaných informačních povinností, dodržování zásad poctivosti prodeje a neklamání spotřebitele (+ duševní vlastnictví) u potravinářských, tabákových a saponátových výrobků – poctivost prodeje pokuty – 5000 (bloková pokuta) – 50 000 000 Kč (nebezpečný výrobek) + zákaz prodeje (uvádění na trh)

13 Česká obchodní inspekce hlavní dozorový orgán pro oblast nepotravinářských výrobků z hlediska technických požadavků na výrobky a bezpečnosti výrobků, dozorový orgán v oblasti ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů a v oblasti chránící ve vymezeném rozsahu i fiskální zájmy státu zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci Zák. č. 40/1964 Občanský zákoník Zák. č. 455/1991 Živnostenský zákon par.11- Odpovědný zástupce, par. 17 - „provozovna“ ( značení včetně kategorie ubyt. zařízení), automaty, provoz mimo provozovnu, par. 18 - tržní řád zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků zák. č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru reklama na spotřebitelský úvěr zák. č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování uhlovodíkových paliv, kontrola PHM zák. č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (+ přísl. prováděcí předpis) zák. č. 477/2001 Sb., o obalech (+ přísl. prováděcí předpisy) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (+ přísl. prováděcí předpisy) kontrola servisu domácích spotřebičů Zák. č.5 Sb. 26/1990 o cenách - označování zboží cenami,porušení cenových předpisů

14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (+ přísl. prováděcí předpisy) 22 novelizací (3 v r. 2006) Spotřebitel, prodejce (+ vl. pěstitelská a chovatelská činnost a lesní plodiny),výrobce, dovozce,dodavatel, výrobek, textilní výrobek, nebezpečný výrobek,služba, výrobek nebezpečný zaměnitelností, obuv, useň, křišťálové sklo, výrobek porušující některá práva duševního vlastnictví POCTIVOST: Správná hmotnost, míra a množství + možnost kontroly; předepsaná, schválená nebo obvyklá jakost; cena – cenové předpisy a správné účtování Zákaz diskriminace prodeje, prodeje… výrobků pro humanitární účely Zákaz klamání Informační povinnosti (+ cena, + podmínky reklamace+ Doklad o uplatnění reklamace Duševní vlastnictví Potvrzení objednávky služby Vysvětlení piktogramů Evidence stánkového prodeje živnostenskými úřady a povinnost označení Další povinnosti (předvedení výrobku, záruční list, vratné zálohované obaly…, poskytnutí obalů, prodej výrobků s vadou a použitých výrobků…) Úkoly veřejné správy – dozorové organizace + celní správa Sdružení spotřebitelů – právní postavení a oprávnění

15 Z. č. 40/1964 - Občanský zákoník: Spotřebitelské smlouvy - par. 52 – 65: povinnosti při použití prostředků komunikace na dálku (internet, katalog, telefon, televize…+ mimo provozovnu= mimo prostory obvyklé pro podnikání… Kupní a směnná smlouva (část osmá) + Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě – par. 612-627: + povinnosti kupujícího, + shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady a práva z odpovědnosti za vady, záruční doba + Smlouva o ubytování – par. 754 – 759 – práva a povinnosti obou stran + Cestovní smlouva – par. 852: definice zájezdu, obsah cestovní smlouvy,práva CK – např. zvýšení cen, zrušení zájezdu a povinnosti s tím spojené, práva spotřebitelů, právo na reklamaci…další povinnosti CK (pomoc, nižší kvalita služeb…) + Smlouva o přepravě - par. 760 - 773: povinnosti a odpovědnost přepravce (služby + zavazadla) + Smlouva o úschově Stravovací služby Služby CK a agentur Ubytování, doplňkové služby a prodej Stánkový prodej Kontrola dětské obuvi Povánoční výprodeje Prodej prostřednictvím internetu Pohřební služby a krematoria Provozovny sběrných surovin

16 Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (+ přísl. NV) Z. č. o obecné bezpečnosti výrobků práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem Výrobek, uvedení výrobku na trh, uvedení výrobku do provozu, technické požadavky na výrobek + par. 18 – dozor "(1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria: a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce, b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem, c) způsob předvádění výrobku, d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.". + označování výrobku + povinnosti při zajišťování bezpečnosti + stahování nebezpečného výrobku z trhu zdravotnické výrobky v stomatologických laboratořích nové podmínky prodeje zapalovačů kontrola hraček kontrola tetovacích barev halogenové stolní svítidlo

17 Obecné zákony Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o správním řízení (správní řád) č. 500/2004 Zákon o metrologii č. 505/1990 (2005) Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou těchto způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou. Hotově balené zboží označené symbolem "e" a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (1) Hotově baleným zbožím označeným symbolem "e" se pro účely tohoto zákona rozumí zboží určené k prodeji a umístěné do obalu bez přítomnosti spotřebitele, jehož množství obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu. (2) Balírny a dovozci hotově baleného zboží jsou oprávněni uvést do oběhu 9) zboží s označením "e", pokud a) mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků stanovených vyhláškou včetně průkazné evidence četnosti a výsledků měření, písemně oznámí Českému metrologickému institutu uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem "e" do oběhu a současně předají Českému metrologickému institutu dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení, b) je dodržena hodnota jmenovitého obsahu a řady jmenovitých množství obsahu hotově baleného zboží v případech stanovených vyhláškou, c) jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově baleného zboží stanovené vyhláškou, d) jsou uvedeny na obalech hotově baleného zboží údaje stanovené vyhláškou.

18 Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky (2006) a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků, 1) c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

19 Vymezení technických požadavků na výrobek: 1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu.

20 Vymezení: Technických předpisů, českých a harmonizovaných technických norem a tzv. „určených norem“, státního zkušebnictví, certifikace, autorizace, autorizovaných osob, akreditovaných osob, stanovených výrobků – posuzování shody, způsobů posuzování shody, povinnost označení CE nebo CCZ, povinnost uchovávat doklady o posouzení shody 10 let od uvedení na trh, akreditace, pozice ČOI

21 Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku (2003) DEFINICE VÝROBKU: „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená. NE STAROŽITNOSTI A OPRAVENÉ NEBO UPRAVENÉ VÝROBKY PŘED PRODEJEM BEZPEČNOST – POSUZOVÁNÍ: a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce, b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem, c) způsob předvádění výrobku, d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. PODMÍNKA – EXISTENCE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ANEBO TECHNICKÉ NORMY

22 Průvodní dokumentace a označení, tj. opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku a údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku. Upozornění na možné nebezpečí (i u částí výrobku) a uvedení způsobu bezpečného užívání DEFINICE VÝROBCE (každý, kdo uvádí výrobky na trh) Povinnost zajišťovat odběr vzorků a provést zkoušky Povinnost upozornit o možném nebezpečí a stáhnout výrobek z oběhu (vrácení na náklady výrobce a upozornění i orgánu dozoru) Povinnost udržovat a poskytovat písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku Vymezení orgánů dozoru a jejich práv a povinností Oznamovací povinnost orgánů dozoru MPO RAPEX – systém rychlého varování EU Povinnosti celních orgánů u dovozu výrobků z třetích zemí

23 Obchodní zákoník č. 513/1991 (2005) Obchodní závazkové vztahy §§ 261 — 408 Obecná ustanovení o právních úkonech — jednání o uzavření smlouvy, zajištění závazku, smluvní pokuty, uznání závazku, zánik závazku, místo plnění, doba plnění, odstoupení od smlouvy, odstupné, porušení smluvních povinností a jeho následky Kupní smlouva —§§ 409 — 475 Povinnosti prodávajícího, množství, jakost, provedení a obal zboží, vady zboží, záruka na jakost, právní vady zboží, nároky z vad zboží Množství, jakost, provedení a obal zboží § 420 (1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. (2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. (3) Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

24 Vady zboží § 422 - 425 (1) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 420, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. (2) Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží. Byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy. (1) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. (2) Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v odstavci 1, jestliže je způsobena porušením jeho povinností

25 Záruka za jakost § 429 - 430 (1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. (2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato doba. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Nároky z vad zboží § 436 (1) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2), může kupující: a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy……..

26 Smlouva o dílo — §§ 536 — 565 Provedení díla, cena za dílo, způsob provádění díla, vady díla …..

27 Občanský zákoník č. 40/1964 Závazkové právo — §§ 488 — 789¨ Kupní a směnná smlouva — §§ 588 — 627 Obecná ustanovení a vedlejší ustanovení při kupní smlouvě — §§ 588 — 610 Směnná smlouva — § 611 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě — §§ 612— 627 obecné náležitosti prodeje zboží v obchodě — §§ 612, 613, 614, 617 shoda s kupní smlouvou, nároky při rozporu s kupní smlouvou — § 616 prodej za nižší cenu — § 618, § 624 odpovědnost za vady prodané věci § 619 záruční doba, náležitosti záručního listu — § 620 vady odstranitelné a neodstranitelné — § 622 vada z důvodu neodborné montáže nebo neodborným uvedením do provozu — § 623 uplatnění práv z odpovědnosti za vady — §§ 625 — 627

28 Spotřebitelské smlouvy — definice pojmu spotřebitelské smlouvy, příklady spotřebitelských smluv, požadavky na smluvní ujednání spotřebitelských smluv — §§ 52, 55, 56 Smlouvy uzavírané na dálku — podmínky uzavření a náležitosti — §§ 53 54 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu (podomní prodej)— podmínky uzavření a náležitosti — § 57 Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (timesharing) — §§ 58 — 65 Smlouva o dílo — — §§ 631 — 643 Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku — §§ 644 — 651 Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci — §§ 652 — 656 Cestovní smlouva — §§ 852a — 852k) (Obecná ustanovení, náležitosti cestovní smlouvy, informační povinnosti cestovní kanceláře před zahájením zájezdu, změny podmínek smlouvy, odstoupení od smlouvy, zánik cestovní smlouvy a vypořádání smluvních stran, odpovědnost za vady poskytnuté služby.)

29 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 (2006) Předmět a rozsah právní úpravy — § 1 Vymezení některých pojmů — spotřebitel, prodávající, výrobce, dovozce, dodavatel, služba, výrobek, textilní výrobek, výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou, obuv, křišťálové sklo, výrobek porušující práva duševního vlastnictví — padělek, napodobenina — § 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb — správná hmotnost, míra, množství, jakost, správné účtování — § 3 zákaz diskriminace spotřebitele — § 6 zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami — § 7a zákaz klamání spotřebitele — vymezení pojmu klamání spotřebitele, nabídky a prodeje výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví — § 8 povinnosti majitelů práv duševního vlastnictví — podněty ke kontrole, složení jistoty — § 8a informační povinnosti prodávajících o prodávaných výrobcích — návody k použití, označení výrobků — název, údaj o výrobci, dovozci, dodavateli, označení textilních výrobků, označení obuvi — §§ 9 — 11

30 informace o ceně, označování prodávaných výrobků cenou — § 12 informace o uplatnění práv z odpovědnosti za vady — § 13 informace při ukončení činnosti v provozovně — § 14 předvedení výrobků — § 15 vydání dokladu o zakoupení výrobků, obsahové náležitosti — § 16 povinnosti prodávajícího při prodeji v zastavárnách a bazarech — § 16 odst. 4 — povinnost poskytování obalového materiálů a prodeje zboží v hygienicky nezávadných obalech — § 17 povinnosti při výkupu vratných zálohovaných obalů — § 18 označování křišťálového skla — §18a povinnosti při uplatnění a vyřízení reklamace — § 19 Úkoly veřejné správy — vymezení dozorových orgánů a jejich oprávnění, ukládání pokut — §§ 21 — 24 Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele — právní postavení, oprávnění vůči orgánům veřejné správy — §§ 25 — 26 Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání — § 27

31 Živnostenský zákon č. 455/1991 (2007) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. (8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům^29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení, c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení29d) poskytujícího přechodné ubytování. (9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření. (10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svou obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce 4 přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem. (11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně obci nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městské části nebo městskému obvodu, v nichž se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním akce. (1) Obec může v přenesené působnosti29e) vydat tržní řád formou nařízení obce. § 18

32 Další příklady: Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru Zákon č. 447/2001 o obalech (2006) – podmínky uvádění obalu na trh (včetně technické dokumentace), označování obalu (materiál, způsob nakládání), opakovaně použitelné, vratné, vratné zálohované obaly… Zákon č. 136/1994 (2005) o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

33 Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.cz Ministerstvo zemědělství http://www.szpi.cz Činnosti: Kontrolní – a) zdravotní nezávadnosti - kontrola mikrobiologických požadavků a kontrola obsahu cizorodých látek ( aditiv, reziduí pesticidů…) RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed - Nařízení vlády 98/2005 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm SZPI – „národní kontaktní místo v systému rychlého varování“ (informace od VS, HS, ÚKZÚZ) „Inspirace pro SZPI“ Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority) http://www.efsa.europa.eu/en.html (výzkum, poradenství – aspartám, aditiva, BSE, ptačí chřipka…) http://www.efsa.europa.eu/en.html b) jakosti – analytických (obsah tuku, cukru…) a senzorických znaků a správnost označení (jakostní třída, doba spotřeby…) http://www.bezpecnostpotravin.cz/http://www.bezpecnostpotravin.cz/ (MZd – ÚZPI – Ústav zem. a potrav.informací) Zákon o potravinách – komoditní požadavky – prováděcí vyhlášky: http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ch=68&typ=1&val=29622&ids=1821

34 Laboratorní a) zkoušky - mikrobiologické, chemické, fyzikální a smyslové požadavky Brno – víno, GMO, chemické rozbory http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/default.asp?id=54011&chapter=1&cat=2185&preview=&ts=7ec16 b) senzorické zkoušení – osoby zkoumání citlivosti chuti, iIdentifikace chutí, prahová citlivost, zkouška duo – trio, zkouška na určení chuťové paměti, zkouška na identifikaci vůní,párová porovnávací zkouška na určení intenzity vůně,pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity vůně, pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/default.asp?id=54011&chapter=4&cat=2185&preview=&ts=10ec81 Platné metody zkoušení: http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/laborator/metody_/default.asp?cat=2357&ts=4ec49 Bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické – prováděcí vyhlášky : http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ids=0&ch=68&typ=1&val=29615 Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (národní i mezinárodní) Certifikační a) víno – víno, ovoce a zelenina – dovoz a vývoz z/do třetích zemí b) potraviny – žádost výrobce (export) http://www.szpi.gov.cz/cze/cinnost/certifikace/default.asp?cat=2186&ts=8ec34 Mezinárodní vztahy

35 ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Zemědělské výrobky (mimo živočišní) Potravinářské výrobky Tabákové výrobky +++suroviny pro výše uvedené skupiny „Od vidlí až po vidličku“ dodržování legislativy, bezpečnost výrobků, neklamání spotřebitele ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků evidence podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory evidence výrobců saponát. a mydlář. a tabák. výrobků schvalování ozařoven (informování orgánů EU) ověřování odrůd, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydávání dokladů, zatřiďování vín

36 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Pojmy (potraviny, přídatné látky,látky pomocné a látky určené k aromatizaci, doplňky stravy, suroviny, tabákové výrobky, šarže, kontaminující látky …..) Povinnosti provozovatelů potravinářských výrobků ( mj. ohlašovací, evidence o provedené deratizaci a dezinsekci, stanovení kritických bodů, hygienické požadavky, používání pitné vody... Povinnosti dovozců potravin ze třetích zemí – předložení osvědčení na potraviny (vyžadované předpisy ES) – role celních orgánů Povinnosti výrobců a dovozců přídatných látek neevidovaných, nových potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely – zaslání vzorku etikety – Ministerstvo zdravotnictví a SZPI Ohlašování zásob cukru, fruktózy a izoglukózy Podmínky ozařování potravin a povinnosti (žádost u SZPI) Označování potravin – povinnosti (např. identifikace podniku uvádějícího potravinu na trh, název druhu, skupiny, příp. podskupiny…., množství, data spotřeby, způsob skladování, způsob použití, složení, případné ozařování…, Uvádění potravin do oběhu (např. potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, použitelné k jinému než původnímu použití, zákaz klamavého označení nebo nabízení ke spotřebě klamavým způsobem, s prošlým datem použitelnosti…) Možnost získání osvědčení prokazující znalost hub – (Hyg. stanice)

37 datum použitelnosti= datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu, datum minimální trvanlivosti = datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost Povinnost oznámit písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru – SZPI a VS - s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné. Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití. Povinnost odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, Povinnost - s ohledem na povahu potraviny - přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny

38 Povinnost vyřadit z dalšího oběhu potraviny: 1. nemající vlastnosti uvedené výše – viz Uvádění potravin do oběhu 2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 3. nedostatečně nebo nesprávně označené, 4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem, 5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené; Zákaz uvádět do oběhu potraviny obsahující druhy potravních doplňků dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 odst. 1 písm. a) a j)] pouze se souhlasem a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; žádost o vydání souhlasu podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který hodlá takovou potravinu vyrábět nebo uvádět do oběhu, Povinnost: dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou, zabezpečit, aby při prodeji a přepravě potravin byl k dispozici doklad o původu zboží. je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška. Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, 3f) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Kompetence dozorujících orgánů Výše pokut – od 500 000 Kč do 50 000 000 Kč

39 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (novela 101/2007) - způsob označování + neklamání neexistujícími účinky nebo vlastnostmi - označení množství + „e“ - datum minimální trvanlivosti a doby použitelnosti - údaje o způsobu použití - údaje o složkách potravin - údaje o přídatných látkách - údaje o látkách určených k aromatizaci - údaje o potravinách nového typu a GMP ZÁKON 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení (název níže označeného území) OP - název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory

40 1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech 3) nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech. (2) Tam, kde není možné spolehlivě označit vnější obaly podle odstavce 1, především otevřené vratné obaly, uvedou se stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. (3) Označení údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis 6) jinak. (4) Označení šarže se uvede u balené potraviny a tabákového výrobku na obale určeném pro spotřebitele, u nebalené potraviny a tabákového výrobku v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. Před označení šarže se umístí písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je označení šarže jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není možná záměna s jiným údajem. U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby. (5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, například v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky. (6) Označování čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se provádí podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství 7).

41 Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se neuvádějí údaje, že a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpise 8) nebo potvrzena příslušným správním orgánem, b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina, c) potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení, d) potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny, e) potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis 8) jinak, f) charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech9), g) potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu8), h) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

42 DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI: U potravin s minimální dobou trvanlivosti a) 3 měsíce nebo kratší - nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok, b) delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den, c) delší než 18 měsíců nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc. (3) Dobou minimální trvanlivosti se při označování rozumí doba ukončená posledním dnem příslušného kalendářního měsíce nebo roku. (4) Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u a) čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor neloupaných, nekrájených nebo jinak neupravených; toto ustanovení se nevztahuje na naklíčená semena a podobné výrobky, např. klíčky luštěnin, b) konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s výjimkou likérů s vaječnou, mléčnou nebo smetanovou složkou13), c) vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a dalších výrobků podle zvláštního právního předpisu14), jakož i u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku15) 2206 0039 a 2206 0059 a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu, d) pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, e) jedlé soli, f) přírodních sladidel v pevném stavu, g) cukrovinek vyrobených převážně z přírodních sladidel a barviv nebo látek určených k aromatizaci, h) žvýkaček a podobných výrobků určených ke žvýkání, i) kvasného octa, j) limonád, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů, pokud se tyto potraviny nacházejí v nádobách o obsahu nad 5 litrů a pokud jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb, k) jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.

43 Vyhláška č.344/2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Pojmy – druhy tabáku, součásti tabákových výrobků Označování obalů Varování na obalech – obecné a dodatečné (včetně technických požadavků na varování) Požadavky na jakost včetně nedovolených složek

44 Státní veterinární správa České republiky http://www.svscr.cz Ministerstvo zemědělství http://www.svscr.cz Produkty živočišního původu, zdraví zvířat (chov, přeprava, … - cirkusové zvířata, veřejné zdraví – ochrana území před nákazou) Schválené subjekty Zákon č. 166/1999 o veterinární péči (105 stran) + základní veterinární požadavky na živočišní produkty + povinnosti osob, které vyrábějí,zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišní produkty + prodej zvířat a živočišních produktů v tržnicích a na tržištích + Vnitrostátní přeprava živočišních produktů + Veterinární kontrola + Veterinární vyšetření živočišních produktů + Dovoz zvířat a živočišních produktů + Orgány státní správy ve věcech veterinární péče (MO, MV, obce), orgány veterinární správy a Státní veterinární správa – její úkoly +++ studijní program pro veterinární lékaře

45 Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích (1) V tržnicích a na tržištích lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně vyšetřeny, zvěřina musí být patřičně označena způsobem umožňujícím identifikaci každého kusu a doprovázena veterinárním osvědčením; prováděcí předpis upraví podrobnosti tohoto prodeje. (2) Osoba, která organizuje sezonní prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat okresní veterinární správu o určení veterinárních podmínek pro tento způsob prodeje. Asanační činnost Práce veterinárních lékařů Povolování výroby veterinárních přípravků - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Brno Vejce http://www.szpi.gov.cz/cze/aktuality/article.asp?id=58795&chapter=1&cat=2 176&preview=&ts=3ec85 http://www.szpi.gov.cz/cze/aktuality/article.asp?id=58795&chapter=1&cat=2 176&preview=&ts=3ec85 Podmínky sezónního prodeje ryb http://www.mevs.cz/cinnost-prodej-ryb-podminky.php Další předpisy týkající se práce SVS: http://www.svscr.cz/index.php?art=41http://www.svscr.cz/index.php?art=41

46 Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice http://www.khshk.cz/ Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav… http://www.szu.cz/Menu/centra.html http://www.khshk.cz/ A) epidemiologie (infekční choroby + dezinsekce a deratizace) B) hygiena dětí a dorostu (provozování a provozovny zotavovacích akcí, školních jídelen, sportovních zařízení – hřiště, plovárny…) C) hygiena výživy a PBU (předměty běžného užívání)– nezávadnost potravin, projektová dokumentace a kolaudace potrav. provozů (stravovací služby +hračky, kosmetika, výrobky pro děti do tří let, výrobky určené pro styk s potravinou, pokrmy a materiály pro ně + zkoušky ze znalosti hub) D) hygiena komunální (pitná voda, výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a chemické látky,koupaliště a sauny, vnitřní prostory budov, činnosti epidemiologicky závažné, hluk, vibrace, neionizující záření, zdravotní rizika, životní prostředí) E) hygiena práce (ochrana zdraví při práci – fyz., chem. a biolog. faktory, mikroklimatické podmínky, fyzická a duševní (????) zátěž

47 Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví Hygienické požadavky na pitnou vodu + povinnosti provozovatele veřej. vodovodu Povinnosti provozovatelů koupališť a saun Hyg. požadavky na – vnitřní prostory staveb – větší počet lidí a venkovní hrací plochy – provozovatel pískoviště – nezávadnost Hyg. požadavky na provoz zdravot. Zařízení a ústavů sociální péče (provozní řád, sterilizace, praní prádla Hyg.požadavky na činnosti epidem. závažné a ubytovací služby (prověřování znalostí, zdravotní průkaz,lékárnička, provozní řád,…) Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb (tepelně neoprac. vejce, syrové maso a ryby,znalosti hub, přibarvování cukrář. Výrobků…) Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora PBÚ - (atesty,požadavky pro osoby vyvíjející, vyrábějící a uvádějící na trh kosmetické výrobky – složení a nežádoucí účinky – na adrese podnikatele- veřejně přístupné) Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením Ochrana zdraví při práci – 4 kategorie + rizikovost práce Infekce, epidemie, nákaza (mj. klíšťata) Státní dozor – rozdělení pravomocí a činosti

48 „Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory“ Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace Práva a výkon orgánů v rámci zákona (např. Ministerstvo dopravy – hluk z provozu motorových vozidel, Ministerstvo zdravotnictví, obce… Práva a povinnosti státního zdravotního dozoru

49 Další leg. předpisy pro hygienické stanice: Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č.186/2003 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let Vyhláška 444/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 26/2001 Sb. o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 75/2003 Sb. o stanovení ingrediencí kosmetických prostředků Vyhláška MZ ČR č. 137/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných kterou se mění vyhláška MZ ČR č.107/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

50 ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Zemědělské výrobky (mimo živočišní) Potravinářské výrobky Saponátové výrobky (prací, mycí, namáčecí, čisticí nebo avivážní prostředek ) Mydlářské výrobky (živočišní nebo rostlinný tuk, použití viz výše mimo aviváž) Tabákové výrobky +++suroviny pro výše uvedené skupiny dodržování legislativy, bezpečnost výrobků, neklamání spotřebitele ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků evidence podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory evidence výrobců saponát. a mydlář. a tabák. výrobků schvalování ozařoven (informování orgánů EU) ověřování odrůd, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydávání dokladů, zatřiďování vín

51 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Pojmy (potraviny, přídatné látky…..) Povinnosti provozovatelů potravinářských výrobků ( mj. ohlašovací, evidence o provedené deratizaci a dezinsekci, stanovení kritických bodů, hygienické požadavky... Povinnosti výrobců a dovozců přídatných látek neevidovaných, nových potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely – etiketa – Ministerstvo zdravotnictví (PL, NPproZV,DS) a SZPI (PproZLÚ) Ohlašování zásob cukru, fruktózy a izoglukózy Ozařování potravin Označování potravin – povinnosti (např. identifikace podniku uvádějícího potravinu na trh, název druhu, skupiny, příp. podskupiny…., množství, data spotřeby, způsob skladování, způsob použití, složení, případné ozařování…, Uvádění potravin do oběhu (např. potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, použitelné k jinému než původnímu použití…) …

52 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků: - způsob označování + neklamání neexistujícími účinky nebo vlastnostmi - označení množství + „e“ - datum minimální trvanlivosti a doby použitelnosti - údaje o způsobu použití - údaje o složkách potravin - údaje o přídatných látkách - údaje o látkách určených k aromatizaci - údaje o potravinách nového typu a GMP ZÁKON 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení (název níže označeného území) OP - název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory

53 Vyhláška č.344/2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Pojmy – druhy tabáku, součásti tabákových výrobků Označování obalů Varování na obalech – obecné a dodatečné (včetně technických požadavků na varování) Požadavky na jakost včetně nedovolených složek

54 Státní veterinární správa České republiky http://www.svscr.cz http://www.svscr.cz Produkty živočišního původu, zdraví zvířat (chov, přeprava, … - cirkusové zvířata, veřejné zdraví – ochrana území před nákazou) Schválené subjekty Zákon č. 166/1999 o veterinární péči (105 stran) + základní veterinární požadavky na živočišní produkty + povinnosti osob, které vyrábějí,zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišní produkty + prodej zvířat a živočišních produktů v tržnicích a na tržištích + Vnitrostátní přeprava živočišních produktů + Veterinární kontrola + Veterinární vyšetření živočišních produktů + Dovoz zvířat a živočišních produktů + Orgány státní správy ve věcech veterinární péče (MO, MV, obce), orgány veterinární správy a Státní veterinární správa – její úkoly +++ studijní program pro veterinární lékaře

55 Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice http://www.khshk.cz/ http://www.khshk.cz/ A) epidemiologie (infekční choroby + dezinsekce a deratizace) B) hygiena dětí a dorostu (provozování a provozovny zotavovacích akcí, školních jídelen, sportovních zařízení – hřiště, plovárny…) C) hygiena výživy a PBU – nezávadnost potravin, projektová dokumentace a kolaudace potrav. provozů (stravovací služby +hračky, kosmetika, výrobky pro děti do tří let, výrobky určené pro styk s potravinou, pokrmy a materiály pro ně + zkoušky ze znalosti hub) D) hygiena komunální (pitná voda, výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a chemické látky,koupaliště a sauny, vnitřní prostory budov, činnosti epidemiologicky závažné, hluk, vibrace, neionizující záření, zdravotní rizika, životní prostředí) E) hygiena práce (ochrana zdraví při práci – fyz., chem. a biolog. faktory, mikroklimatické podmínky, fyzická a duševní (????) zátěž

56 Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví Hygienické požadavky na pitnou vodu + povinnosti provozovatele veřej. vodovodu Povinnosti provozovatelů koupališť a saun Hyg. požadavky na – mj. venkovní hrací plochy – provozovatel pískoviště – nezávadnost Hyg. požadavky na provoz zdravot. Zařízení a ústavů sociální péče (provozní řád, sterilizace, praní prádla Hyg.požadavky na činnosti epidem. závažné a ubytovací služby (prověřování znalostí, zdravotní průkaz,lékárnička, provozní řád,…) Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb (tepelně neoprac. vejce, syrové maso a ryby,znalosti hub, přibarvování cukrář. Výrobků…) Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora PBÚ (atesty,požadavky pro osoby vyvíjející, vyrábějící a uvádějící na trh kosmetické výrobky – složení a nežádoucí účinky – na adrese podnikatele- veřejně přístupné) Ochrana zdraví při práci – 4 kategorie + rizikovost práce Infekce, epidemie, nákaza (mj. klíšťata) Státní dozor – rozdělení pravomocí a činosti

57 Další leg. předpisy pro hygienické stanice: Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č.186/2003 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let Vyhláška 444/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 26/2001 Sb. o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 75/2003 Sb. o stanovení ingrediencí kosmetických prostředků Vyhláška MZ ČR č. 137/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných kterou se mění vyhláška MZ ČR č.107/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

58 ČR - spotřebitelské organizace – neziskové, nezávislé – většinou sdružení, nebo v.p.s. Sdružení obrany spotřebitelů (1993) Mečová ul. V ČR největší – počet členů i aktivit Odkaz na web www.bezpecnynakup.czwww.bezpecnynakup.cz - výsledek spolupráce s asociacemi podnikatelů a správními orgány - poradenská činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy. - připomínkování zákonů týkající se ochrany spotřebitele - upozorňování na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů - kontrola na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňování příslušných správních orgánů (ČOI, SZPI apod.) na výskyt těch nebezpečných. Občanské sdružení TEST http://www.dtest.czhttp://www.dtest.cz časopis DTest a Qmagazín + vzorové dopisy Pro výrobce a distributory Štítky s logem TEST pro dobře hodnocené výrobky a služby na základě licence Spotřebitel.cz (1998) http://www.spotrebitel.cz „V zájmu spotřebitele“ – registr etických dodavatelů http://www.portalcz.eu/registr/ + RAPEX (Rapid alert exchange of information – v zemích EU a partnerských zemích) – nebezpečné výrobky - informace - videahttp://www.spotrebitel.cz http://www.portalcz.eu/registr/ Sdružení českých spotřebitelů (1990) http://www.konzument.cz http://www.regio.cz/spotrebitel/ http://www.konzument.cz http://www.regio.cz/spotrebitel/ Pobočky na městských /místních úřadech Odkazy na spotřebitelské informace ve světě a informace o ochraně v dané zemi Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele http://www.food-consumer.cz - stránky již od roku 2007 v rekonstrukcihttp://www.food-consumer.cz

59 Biospotřebitel http://www.biospotrebitel.cz/http://www.biospotrebitel.cz/ Asociace občanských poraden http://www.obcanske- poradny.czhttp://www.obcanske- poradny.cz http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c2a-_-_--&cat=994http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c2a-_-_--&cat=994 Katalog občanské společnosti – ODKAZY NA ZAHRANIČNÍ WEBY NAPŘ. (Průvodce spotřebitele v letecké přepravě) Sdružení spotřebitelů elektřiny http://elektrina.ecn.cz/http://elektrina.ecn.cz/ Síť ekologických poraden ČR (STEP) www.ekoporadna.cz www.ekoporadna.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů a další – viz KORMIDLO.CZ… KONTAKTY NA SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE V ČR – na MPO http://www.mpo.cz/dokument5724.htmlhttp://www.mpo.cz/dokument5724.html

60 Svět a EU OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/cpp1225.htm OECD – Committee on Consumer Policy http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34267_1_1_1_1_1,00.html Směrnice o ochraně sp. e-komerci,podvodných a klamavých praktikách v přeshraničním obchodě, linky na členské země OECD a instituce v rámci ochr. Sp. European Commission - Health and Consumer Protection http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm DG SANCO http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 2 komisaři – zdraví a ochrana spotřebitele http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/cz.pdf 10 hlavních zásad ochrany spotřebitele ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation http://www.anec.org 1995 – nezisková organizace, nestátní http://www.anec.org BEUC - European Consumers' Organisation http://www.beuc.org http://www.beuc.org (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) - 1962 – 41 sp.org z 30 evrop. Zemí - za ČR SOS; „poradenství“ pro orgány EU; současné priority: Chemikálie – REACH, digitální služby, výživa, finanční služby…)

61 Rakousko r. 1970 – ochrana sp. – „státní záležitost“ Spolkové ministerstvo pro práci, sociální záležitosti a ochranu spotřebitele http://www.bmsg.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0034 http://www.bmsk.gv.at/cms/site/dokument.html?channel=CH0042&doc=CMS1218628541893 koordinující orgán – ministerstva (např. Ministerstvo pro zdraví a ženy….) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetně dozoru) – např.: http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Konsumentenschutz.html - Niederoesterreich – kumulovaná funkce jako naše dozorové organizace a MPO (~ SZPI, OVZ,ČOI, VS) http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Konsumentenschutz.html Zákon o bezpečnosti produktů Provoz portálu „právo spotřebitelů: Komora zaměstnanců http://noe.arbeiterkammer.at/www-110.html „Rada spotřebitelů“ na rakouském normalizačním institutu http://www.verbraucherrat.at/start_e.html http://www.verbraucherrat.at/start_e.html VEREINS FÜR KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr. prs) http://www.konsument.at/konsument/Default.asp?cookie%5Ftest=1 Spotřebitelský časopis Konsument

62 Německo Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech Zákon o spotřebitelských informacích HLAVNÍ TÉMATA: BEZPEČNOST POTRAVIN, ZDRAVÍ, TELEKOMUNIKACE A NOVÉ MÉDIA, ENERGIE, STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ, TRH http://www.bmelv.de/cln_044/DE/00-Home/__Homepage__node.html__nnn=true MINISTERSTVO SPRAVUJE PORTÁL: KOMPAS OCHRANY SPOTŘEBITELE http://www.verbraucherschutzkompass.de/index.htmlhttp://www.verbraucherschutzkompass.de/index.html DÁLE TAKÉ- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – r. 2002 (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ…) www.bvl.bund.de/ -www.bvl.bund.de/ A MINISTERSTVO SPRAVUJE I SPOLKOVÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRÁLY Verbraucherzentrale Bundesverband - http://www.vzbv.de/go/http://www.vzbv.de/go/ zastřešující organizace 16 spolkových centrál, např. http://www.verbraucherzentrale-berlin.de/vz/html/index.php a 25 politicky orientovaných NEJENOM spotřebitelských svazů http://www.verbraucherzentrale-berlin.de/vz/html/index.php Od r. 2004 měřen Index ochrany spotřebitele – pořadí spolkových zemí (6 parciálních indexů – z dalších „podindexů“ – například kontrola potravin, projekty…) Stiftung Warentest 1964 – Spolkový sněm, r. 2005 477 000 abonentů, 821000 ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů, 283 zaměstnanců Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen http://www.stiftung-warentest.de/online/

63 Polsko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r. 1990 – „antimonopolní úřad“ www.uokik.gov.pl (MPO ČR)www.uokik.gov.pl prosazování státní politiky ochrany spotřebitele a „ochrany konkurence“ Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele spolupráce s municipálními a „okresními“ ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele + dozor – bezpečnost produktů, kvalita paliv, značky CE Federace spotřebitelů http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ Sdružení polských spotřebitelů http://www.skp.pl/ V Polsku působí 360 „lokálních advokátů“ (ombudsmanů) pro ochranu spotřebitele

64 Slovensko Ministerstvo hospodárstva http://www.economy.gov.sk/index/index.php http://www.economy.gov.sk/index/index.php Spotrebiteľský poradný výbor Systém ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej politiky SR – uznesenie vlády SR č. 116/1995" Zákon o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/http://www.soi.sk/ Systém ECHO – on-line podání informací o nebezpečných výrobcích Úrad verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/ Štátna veterinárna a potravinová správa http://www.svssr.sk/ http://www.svssr.sk/ „Potravinový kódex SR“, Zákon o potravinách a Zákon o veterinárnej starostlivosti ~SVS ČR + SZPI Asociácia spotrebiteľov Slovenska http://www.test-magazin.sk/http://www.test-magazin.sk/ Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska http://a3s-aktuality.blogspot.com/ http://www.spotrebiteliask.sk/ Odkazy na jiné sdružení

65 Velká Británie Ministersto obchodu a průmyslu - „Confident Consumers“ http://www.dti.gov.uk/http://www.dti.gov.uk/ http://www.dti.gov.uk/consumers/index.htmlhttp://www.dti.gov.uk/consumers/index.html Spotřebitelská politika, obecné rady, odkazy na konkrétní organizace a instituce – OFT, Consumer Direct – on-linea telef. poradna, Community Legal Service Direct, Trading Standards Central Product Recalls – nebezpečné výrobky, Financial Service Authority,… váhy a míry… National Consumer Council http://www.nfcg.org.uk/intro.htm - zřizovatel je DTIhttp://www.nfcg.org.uk/intro.htm DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs http://www.defra.gov.uk/http://www.defra.gov.uk/ a Food Standards Agency http://www.food.gov.uk/ http://www.food.gov.uk/ FoodAware (~bezpecnostpotrain.cz) BBC Watchdog http://www.bbc.co.uk/consumer/tv_and_radio/watchdog/http://www.bbc.co.uk/consumer/tv_and_radio/watchdog/ 1957 Which? - Expert advice from an independent source http://www.which.net http://www.which.net (kampaně –regulace: Real.Kanc., právní služby a poradenství,penze…spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading – podávání „super-complaints“ proti hráčům na trhu, kteří poškozují práva spotřebitelů a konkurenční boj několik druhů tématických časopisů, knižní publikace….) 7OO OOO abonentů, spolupráce na státní regulaci Island – 1953 – členové pouze jednotlivci

66 Švédsko Švédská spotřebitelská agentura - Konsumentsverket http://www.kov.se/ (informace několika jazycích – AJ, FJ, FiJ, arabština a „bosenština“…, pro slepce) – státní organizace – dozor a poradenství (ne individuální – lokální veřejná správa) – státní spotřebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a Národním výborem pro stížnosti spotřebitelů; návody a rady pro koupi produktůhttp://www.kov.se/ Švédský úřad pro „spotřebitelské pojištění“ http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/frames.asp?url=/artikel/article.asp?_tp_article_id=5 4&avd=ART_CON&menu=ART_CON Švédský úřad pro rady spotřebitelům v otázkách elektřiny http://www.elradgivningsbyran.se/artikel/article.asp?_tp_article_id=109&avd=ART_OOS + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby Sveriges Konsumentrad – nezávislá sp.org. http://www.sverigeskonsumentrad.se/start.asp?sida= http://www.sverigeskonsumentrad.se/start.asp?sida ČERNÁ LISTINA“ Švédská spotřebitelská koalice http://www.konsumentsamverkan.se/ http://www.konsumentsamverkan.se/ - zejména potraviny

67 USA a jiné…. USA Federal Trade Commission http://www.ftc.gov/ - consumer.govhttp://www.ftc.gov/ (informace – např. katastrofy, oheň, nebezpečí, děti – zdraví, bezpečnost…..) ZALOŽENA V R. 1914 – LEGISLATIVA – FEDERÁLNÍ A STÁTNÍ, OCHR. SPOTŘ. a PROBLEMATIKA NEKALÉ KONKURENCE U.S.CPSC - U.S.Consumer Product Safety Commission (am. Kongres) – (ČOI – bezpečný výrobek) http://www.cpsc.gov http://www.cpsc.gov Hong Kong - Consumer Council (vládní organizace – dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték a pronájmů nemovitostí) http://www.consumer.org.hk/website/ws_en/ - „dozor“ na základě nařízení (např. o čísnké medicíně, o zástavárnách, o pyramidovém prodeji….) http://www.consumer.org.hk/website/ws_en/ Nový Zéland Consumers Institute http://www.consumer.org.nz/Default.asp?bhcp=1 - nezisková nezávislá organizace – testování a „dozor“ nad dodržováním práva (např. oblast legislativy „Sousedstí a životní prostředí“ – práva psů, legislativa o plotech,legislativa o odtažení aut, prodej na odpočíadlech; Index práv dětí a mládeže od 7-20 let….)http://www.consumer.org.nz/Default.asp?bhcp=1

68 CI - Consumers International 220 organizací z 115 zemí světa (ofic. zastoupení na 5 kontinentech) http://www.consumersinternational.org http://www.consumersinternational.org Podpora vlád některých zemí, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Specificky zaměřené „roční“ kampaně –farmaceutika a káva (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitelů – 2006 – udržitelná energie 2007 – proti neodpovědné reklamě na léky a léčiva, „strava ulice“ Programy – budování kapacit,vzdělávání, normy, společenská zodpovědnost, právo, udržitelná spotřeba…. Aktivity – Články – např. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) r. 2006 a Coca-Cola (prodej vody lahvové vody DASANI, pocházející ze stejného zdroje jako voda z kohoutků, Kellog´s… 2007 Publikace Konference, kongresy Člen za ČR – Sdružení obrany spotřebitelů


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"

Podobné prezentace


Reklamy Google