Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – referát Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – referát Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – referát Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Žáci se v této prezentaci dozv ě dí, co je referát, o č em informuje, jaké jazykové prost ř edky využívá a jaké jsou jeho formy. Zárove ň se nau č í získané poznatky prakticky využívat prakticky ve výuce.

3 REFERÁT

4 útvar p ř edevším informativní, ale i odborný a publicistický odborný referát informuje o výsledcích odborné práce a vysv ě tluje je informuje o aktuálním d ě ní (hospodá ř ském, politickém, kulturním aj.) informace jsou p ř ehledn ě uspo ř ádané – je to vlastn ě podrobn ě jší zpráva, která informuje, hodnotí, p ř esv ě d č uje a získává (o jednání, akci, knižní novince, divadelním nebo filmovém p ř edstavení, výstav ě apod.) je to výstižný, uspo ř ádaný a jazykov ě správný souvislý projev m ů že být psaný, č ast ě ji je však ve ř ejn ě pronášen

5 REFERÁT Jazyk b ě žn ě známé výrazy výrazy hodnotící hovorová č eština stylov ě neutrální výrazy

6 REFERÁT V ě tná stavba jednodušší r ů zné druhy v ě t podle zám ě ru autora (zvolací v ě ty, ř e č nické otázky) vztahy stup ň ovací, odporovací n ě kolikanásobné v ě tné č leny agita č ní ráz –rozkazovací v ě ty

7 REFERÁT m ě l by vždy poslucha č e zaujmout (záleží nejen na obsahu, ale i na schopnostech ř e č níka) tón referátu by m ě l být pojatý neutráln ě (objektivn ě ) v záv ě ru m ů že být vyjád ř en subjektivní postoj (tzn. zaujetí osobního postoje) snaha o kontakt s poslucha č em/ č tená ř em – oslovení na za č átku i b ě hem referátu, motivace autorský plurál nazna č ení tématu a jeho stavby v úvodu – moment č ekávání; záv ě r – shrnutí a doporu č ení

8 OSNOVA REFERÁTU písemná forma (nap ř. o nové knize) I. Základní informace o knize (jméno autora, název knihy, nakladatelství, rok a místo vydání) II. a) podrobn ě jší údaje o autorovi, pop ř. též ilustrátorovi b) p ř i ř azení knihy k ur č itému druhu literatury (žánru, nap ř. dobrodružná, nau č ná, pohádka, detektivka, sci – fi apod.) c) místo a doba d ě je d) stru č ný d ě j/obsah knihy e) charakteristika jednajících postav f) jazykové zpracování III. Vlastní názor na knihu, č ím je zajímavá, zvláštní, shrnutí, doporu č ení pro ostatní

9 OSNOVA REFERÁTU mluvená forma I. Úvod a) oslovení poslucha čů, navázání kontaktu b) vyt č ení tématu, cíle referátu c) p ř ehledné rozvržení tématu II. Sta ť a) rozvedení myšlenek z úvodu, od ů vodn ě ní pravdivosti tvrzení b) námitky a jejich vyvracení, argumentace c) hlavní myšlenky – souhrn III. Záv ě r a) shrnutí záv ě r ů, hodnocení b) vliv na poslucha č e, doporu č ení, výzva c) rozlou č ení s poslucha č i, pod ě kování za pozornost

10 DISKUSE ř ízený dialog navazuje na referát vým ě na a vyjád ř ení názor ů, stanovisek ú č astník ů jednání obecné uvažování a rokování o n ěč em z r ů zných stanovisek a pohled ů spole č né zjiš ť ování názor ů na tutéž v ě c

11 DISKUSE Zásady diskuse nevelký rozsah, neodbo č ování k jiným témat ů m klidný tón, spisovná výslovnost konstruktivní diskuse – p ř inese-li ř ešení ten, kdo ř ídí diskusi (debatu), udílí ú č astník ů m slovo (p ř ípadn ě jim slovo bere, mluví-li p ř íliš dlouho), dbá na to, aby se ke slovu dostali pokud možno všichni, i na to, aby se diskuse nevzdalovala od zadaného tématu

12 ZÁPIS - REFERÁT, DISKUSE Referát informuje o výsledcích odborné práce a vysv ě tluje je, m ů že ale také informovat o aktuálním d ě ní hospodá ř ském, politickém, kulturním apod. Informace jsou podávány p ř ehledn ě a uspo ř ádan ě. Referát je vlastn ě podrobn ě jší zpráva, která informuje, hodnotí, p ř esv ě d č uje a získává (nap ř. o nové knize, o filmu, výstav ě ). Jazykové prost ř edky – užíváme b ě žné výrazy, výrazy hodnotící, hovorovou č eštinu. V ě tná stavba je jednodušší. Referát by m ě l č tená ř e/poslucha č e zaujmout, záleží na p ř ístupu autora, má být objektivní. Rozlišujeme referát psaný a referát mluvený. Na referát navazuje diskuse, p ř i které dochází mezi poslucha č i k vým ě n ě a vyjád ř ení názor ů na ur č itý problém.

13 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co je referát? 2. O č em informuje referát? 3. Jaké jazykové prost ř edky užíváme v referátu? 4. Jak má p ř i referátu postupovat jeho autor? 5. Co je diskuse?

14 REFERÁT, DISKUSE ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – referát Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář."

Podobné prezentace


Reklamy Google