Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k „Výzvě na technologická centra a elektronické spisové služby“ Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k „Výzvě na technologická centra a elektronické spisové služby“ Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní."— Transkript prezentace:

1 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Seminář k „Výzvě na technologická centra a elektronické spisové služby“ Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Ing. Miloš Ciniburk odbor strukturálních fondů, MVČR

2 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Obsah prezentace Základní pravidla výzvy Oprávnění žadatelé Způsobilé výdaje projektu Nezpůsobilé výdaje projektu Problematika DPH Výběrová řízení Povinnosti žadatele a příjemce podpory Dokumentace výzvy

3 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Základní pravidla výzvy Název výzvy – Výzva na Technologická centra a elektronizaie obcí s rozšířenou působností Datum vyhlášení – cca do konce září 2009 ? Datum ukončení – 31. 3. 2010 Oprávnění žadatelé – Obce s rozšířenou působností podrobně viz dokumentace – Text Výzvy, PPŽP a přílohy Původní výzva - Výzva na TC a eSpSl Žadatelé - Obce s rozšířenou působností a kraje Ukončení příjmů žádostí - 13. 9.2009

4 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Oprávnění žadatelé Obce s rozšířenou působností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů) NE kraje, pro ty bude vyhlášena speciální výzva.

5 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Způsobilé výdaje pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu (vč. studie proveditelnosti) do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu, výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, náklady na povinnou publicitu projektu, daň z přidané hodnoty u neplátců DPH MUSÍ MÍT VŽDY VZTAH K PROJEKTU A ZDŮVODNĚNÉ JEJICH VYNALOŽENÍ MUSÍ BÝT HOSPODÁRNÉ, ÚČELNÉ A EFEKTIVNÍ

6 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz NEzpůsobilé výdaje upgrage spisové služby – platí pro obce I. a- II. Typu úroky z úvěrů, výdaje partnerů, stavební práce, výdaje na nákup pozemků, osobní náklady a cestovní náhrady, vč. obligatorních výdajů k osobním nákladům režijní náklady výdaje na pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, daň z přidané hodnoty DPH, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jiné daně, výdaje v přímé souvislosti s provozem systému.

7 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Problematika DPH Alokace výzvy, resp. uvedené částky ve výzvě chápat jako částky vč. DPH. Jednotlivé výdajové položky rozpočtu projektu (např. služby, materiál, zařízení aj.) uvádět vč. DPH. Při podávání následné žádosti o platbu musí žadatel vždy posoudit, zda u každého jednotlivého výdaje měl nebo neměl nárok na odpočet DPH. Způsobilou (pro dotaci) se stane ta část DPH, u které nebude mít žadatel nárok na odpočet DPH na vstupu. Aby DPH bylo způsobilým výdajem je důležité, zda žadatel „měl nárok“ na odpočet DPH a nikoliv zda DPH na vstupu skutečně nárokoval.

8 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Problematika DPH – II. Aktivity veřejné správy v rámci realizace projektů v připravované výzvy oprávněnými žadateli (ORP) pro subjekty veřejné správy a jsou tzv. „veřejnou správou“, tak jak o ní hovoří zákon o DPH (§ 5 odst. 3). Z toho vyplývá, že provozování TC nebo eSpSl by nemělo být ekonomickou činností a není ani zdanitelným plněním. Některé otázky k uplatňování DPH obcemi jsou řešeny také na webových stránkách MFČR, např. (psáno dohromady): http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-73D28017/cds/xsl/203.html?year= Doporučení: www.strukturalni-fondy.cz - Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 – PŘÍKLADY DPH Způsob uplatnění DPH v rámci výdajů projektu je vždy závislé od skutečných aktivit projektu a postavení žadatele. Upozornění – toto jsou doporučení. Žadatel se musí v prvé řadě řídit zákonem o DPH.

9 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Výběrová řízení Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V případě zakázek nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009, nebo v souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. Lze použití dokumentaci zveřejněnou k výzvě č. 04. Podmínky se oproti této výzvě měnit nebudou.

10 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Povinnosti příjemce - výběr zajišťovat řádnou realizaci projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace; zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními předpisy vést oddělený účetní systém projektu; předkládat poskytovateli podpory - odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR - žádosti o platby na standardních formulářích, přičemž musí doložit, že uváděné náklady odpovídají podmínkám, na které je poskytnutí dotace vázáno a které jsou uvedeny v Podmínkách k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v průběhu realizace vést dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou pomůckou pro audit zaměřený na finanční toky; neprodleně oznamovat všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na projekt plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu a hlášení o pokroku; zajišťovat publicitu projektu v souladu s příslušným Pokynem (součást výzvy a Podmínek); zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení; zajistit spolufinancování projektu – tzn. nejméně 15 % způsobilých výdajů … a řada dalších

11 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

12 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Děkuji za pozornost osf@mvcr.cz www.mvcr.czwww.mvcr.cz / EU / Strukturální fondy www.strukturální-fondy.cz


Stáhnout ppt "Seminář k „Výzvě na technologická centra a elektronické spisové služby“ Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní."

Podobné prezentace


Reklamy Google