Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍSTUP K UMÍSŤOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ podle stávající legislativy a připravovaného nového atomového zákona HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK A JEVŮ V LOKALITĚ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍSTUP K UMÍSŤOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ podle stávající legislativy a připravovaného nového atomového zákona HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK A JEVŮ V LOKALITĚ,"— Transkript prezentace:

1 PŘÍSTUP K UMÍSŤOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ podle stávající legislativy a připravovaného nového atomového zákona HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK A JEVŮ V LOKALITĚ, VNĚJŠÍ HAZARDY 19. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ, 16. 2. 2016, MPO Praha 1 Mgr. Dana Havlín Nováková, Ph.D Státní úřad pro jadernou bezpečnost umísťování jaderných zařízení, hodnocení externích hazardů

2 2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY METEOROLOGICKÉ JEVY srážky kroupy blesky HYDROLOGICKÉ PODMÍNKY vodní toky vodní nádrže HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY infiltrace akumulace podzemních vod mělký oběh a odtok podzemních vod GEOLOGICKÁ STAVBA tektonická aktivita seismická aktivita pohyby podloží INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ PODMÍNKY agresivita podzemních vod mechanické vlastnosti zemin a hornin, nerovnoměrné sedání, ztekucení, bobtnání geodynamické jevy (sesuvy) tornáda vulkanické postvulkanické jevy záplavy, vlny seiche, vlny v důsledku řícení, protržení vodních nádrží; přehrazení vodního toku vítr extrémní sucho extrémní teplota vzduchu extrémní teplota zemského povrchu extrémní srážky bouře námraza vlhkost a tlak vzduchu sněhové laviny mlha sluneční erupce krasové jevy, jeskyně TĚŽBA NEROSTNÍCH SUROVIN poddolovaná území technická seismicita PÁD METEORITU tektitu úlomky ve vzduchu kontaminace vod hluboký oběh podzemních vod zajištění vody pro chlazení

3 3 HODNOTÍ SE CHARAKTERISTIKY A JEVY A VNĚJŠÍ HAZARDY V LOKALITĚ A JEJICH VLIV NA JZ (záplavy, zemětřesení, pohyb na zlomech, agresivita podzemních vod, klimatické a meteorologické jevy…) HODNOTÍ SE VLIV JZ NA CHARAKTERISTIKY LOKALITY (únik radionuklidů a transportní cesty: vzduchem, horninovým prostředím, v povrchových a podzemních vodách, změna lokálního klimatu)

4 Proces povolení umístění jaderného zařízení Proces začíná předložením Zadávací bezpečnostní zprávy žadatelem SÚJB Před tímto správním řízením lze provádět pouze konzultační jednání mezi žadatelem a SÚJB Žádost o povolení umístění jaderného zařízení musí být podle Přílohy A Atomového zákona doložena následující dokumentací: I. Zadávací bezpečnostní zprávou, jejímž obsahem musí být: charakteristika a průkazy o vhodnosti vybrané lokality z hlediska kritérií na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření stanovených prováděcím předpisem, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost, předběžné hodnocení vlivu provozu jaderného zařízení na zaměstnance, obyvatele a životní prostředí návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, vyhodnocení zajištění jakosti při výběru lokality, způsob zabezpečení jakosti přípravy realizace výstavby a zásady zabezpečení jakosti navazujících etap. II. Analýzou potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany. Podmínkou vydání povolení k umístění jaderného zařízení podle § 13 Atomového zákona je: zhodnocení vlivu jaderného zařízení na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), schválení Programu zabezpečování jakosti pro povolovanou činnost. 4

5 Atomový zákon (paragraf §18 AZ ukládá povinnost sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy a podle stávající úrovně vědy a techniky a zajišťovat uplatnění výsledků hodnocení v praxi podle §17). vyhláška SÚJB č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, vyhláška SÚJB č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti (podle §10 musí být při navrhování JZ uváženy nejvážnější přírodní jevy, historicky zaznamenané v dané lokalitě a jejím okolí, extrapolované s uvážením omezené přesnosti hodnot a času a podle §10 kombinace účinků přírodních jevů nebo jevů vyvolaných lidskou činností a havarijních podmínek těmito jevy způsobenými vyhláška SÚJB č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd (podle §4 (2) musí být dokumentace systému jakosti srozumitelná, úplná, jednoznačně identifikovatelná, sledovatelná a k dispozici v platném znění všem osobám provádějícím příslušné činnosti a podle §6 (1) plánování, řízení, ověřování, provádění, hodnocení procesů a činností v systému jakosti musí provádět osoby s kvalifikací odpovídající druhu a významu jimi prováděné činnosti. vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 389/2012 Sb., vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb., vyhláška SÚJB č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti jaderných zařízení, vyhláška SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, ve znění vyhlášky SÚJB č. 500/2005 Sb., nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, 5 ANALÝZY CHARAKTERISTIK A HAZARDŮ ÚZEMÍ METODY KOMBINACE HAZADRŮ DOKUMENTACE JAKOST, ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

6 Návody a doporučení IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni) Site evaluation for nuclear installations Safety Requirements. Safety Standards Series No. NS-R-3 Site evaluation for Nuclear Installations, Vienna. 2003. IAEA Safety Standards Series. Vienna. 1984 – …... WENRA Report Safety of new NPP designs, 2008, 2013, 2015… Head Document Guidance Document Issue T: Natural Hazards 2015 6 Pro představu: ZBZ k umístění NJZ 3,4 Temelín cca 1000 stran, z toho 460 stran průkazová kapitola charakteristiky lokality, zpracováno na základě cca 350 podkladů. ……dohromady cca 7000 stran textu.

7 7 Pro hlubinné úložiště je zejména podstatný průzkum hlubinné stavby, horninového složení, výskytu možných tektonických poruch, poznání oběhu podzemní vody a možnosti zasažení zdrojů podzemních vod v jiných geologických jednotkách. Významná je také interakce s inženýrskými bariérami a mnoho dalších nutných poznatků. Průzkumy musí být zaměřeny regionálně, na velká území a do adekvátních hloubek. Pro představu – pro jaderné elektrárny (zařízení na povrchu) je důležitý průzkum mnoha aspektů přímo na pozemku, část charakteristik je významná do 5 km („užší lokalita“) a mnoho charakteristik se studuje v území v okruhu 20-25 km („lokalita“). Seismicita je studována a seismický hazard je počítán pro území v okruhu 300 km od elektrárny („region“). Přejímání výsledků z pouze povrchových průzkumů pro poznání v hloubkách více než 300 m pod povrchem, je velmi nepřesné, mnoho plánovaných hlubinných vrtů zastihlo zcela jiné horninové jednotky, než experti předpokládali. Pouze hluboké vrty dávají přímé údaje, výsledky všech ostatních metod jsou pouze zprostředkované interpretace (např. geofyzikální průzkum). Vrtná prozkoumanost do hloubek více než 500 m je v ČR zvláště na Moravě, kde byly prováděny vrty za účelem těžby ropy a plynu (nejhlubší vrt v Jablůnce 6506 m v 60. letech 20 stol.), z těchto vrtů bylo získáno navíc mnoho vědeckých poznatků o hlubinné stavbě a oběhu podzemních vod. Specifika průzkumu území k umístění hlubinného úložiště

8 P řipravovaný nový Atomový zákon (vyhláška o umístění) Nová vyhláška o umístění JZ je komplexnější, rozdělena do oblastí (např. seismicita, porušení území zlomem, oběh podzemních vod…); rozsah hodnoceného území je buď exaktně dán nebo je nutno posuzovat tak velké území, jak velký vliv může daná vlastnost/jev mít; rozšiřuje řadu vlastností lokality např. o biologické jevy; implementuje požadavky IAEA a WENRA. 8 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PŘÍSTUP K UMÍSŤOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ podle stávající legislativy a připravovaného nového atomového zákona HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK A JEVŮ V LOKALITĚ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google