Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las."— Transkript prezentace:

1 Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las Regiones Výbor regionů Ausschuss der Regionen Regioonide Komitee Επιτροπή των Περιφερειών Committee of the Regions Comité des Régions Comitato delle regioni Reģionu komiteja Regionų komitetas Régiók Bizottsága Kumitat tar-Reġjuni Comité van de Regio's Komitet Regionów Comité das Regiões Výbor regiónov Odbor regij Alueiden komitea Regionkommittén Comitetul Regiunilor Комитет на регионите

2 Výbor regionů Politické shromáždění Evropské unie zastupující místní a regionální orgány

3  Zapojuje místní a regionální orgány do tvorby právních předpisů EU (70 % předpisů EU se provádí na místní či regionální úrovni).  Přibližuje Evropu občanům a podporuje kulturu subsidiarity.  Je místem setkání, kde se regiony a města mohou vzájemně informovat o osvědčených postupech a zapojit se do dialogu s evropskými institucemi. K čemu slouží Výbor regionů?

4  Zřízení Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, první plenární zasedání v březnu 1994  344 členů zastupujících místní a regionální orgány a 344 náhradníků  27 národních delegací  6 tematických komisí  4 politické skupiny VR v číslech

5 344 členů a 344 náhradníků Německo, Francie, Itálie a Spojené království....................... Polsko a Španělsko.................................................................. Rumunsko................................................................................. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.................. Dánsko, Irsko, Finsko, Slovensko, Litva................................ Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko............................................. Kypr a Lucembursko................................................................ Malta………………………………………….…………................. Členové VR 24 21 15 12 9 7 6 5

6  Zástupci místních a regionálních orgánů navržení členskými státy  Oficiálně jmenováni Radou EU  Pětileté obnovitelné funkční období Jmenování členů VR

7 ALDE Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ELS Evropská lidová strana EA Evropská aliance SES Strana evropských socialistů Politické skupiny NEZAŘAZENÍ ELS SES ALDE EA

8  Předseda zastupuje Výbor a dohlíží na jeho činnost. Předsedá plenárním zasedáním a zastupuje Výbor navenek.  Předsedkyně (2010–2012): Mercedes BRESSO (SES/IT), členka regionální rady Piemontu  První místopředseda (2010–2012): Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (ELS/ES), předseda autonomního společenství Murcie  Předseda a první místopředseda jsou členy Výboru voleni na období dvou a půl roku.  Dále má každý členský stát jednoho místopředsedu. Ramón Luis Valcárcel Siso Mercedes Bresso Předsedkyně

9

10  60 členů, jejichž počet za členský stát odpovídá národní a politické rovnováze  předseda a první místopředseda  1 místopředseda za každý členský stát  4 předsedové politických skupin  27 dalších členů  Organizace činnosti VR:  schází se sedmkrát do roka  řídí program jednání plenárního zasedání  sestavuje politický program VR  přiděluje stanoviska komisím  rozhoduje o vypracování stanovisek z vlastní iniciativy Předsednictvo

11  Na plenárním zasedání se scházejí všichni členové VR.  Koná se pětkrát do roka.  Přijímá stanoviska a diskutuje o politikách. Plenární zasedání

12  COTER – Komise pro politiku územní soudržnosti  ECOS – Komise pro hospodářskou a sociální politiku  ENVE – Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku  EDUC – Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum  CIVEX – Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci  NAT – Komise pro přírodní zdroje  CAFA – Komise pro finanční a administrativní záležitosti Komise

13 NÁVRH SPOLUROZHODOVÁNÍ KONZULTACE VR a rozhodování v EU Evropská komiseEvropský parlamentRada EU ROZHODNUTÍ Evropský hospodářský a sociální výbor

14  hospodářská, sociální a územní soudržnost  vzdělávání a mládež  kultura  veřejné zdraví  transevropské sítě  civilní ochrana  cestovní ruch  doprava  zaměstnanost  sociální věci  životní prostředí  odborná příprava  energetika  změna klimatu Konzultace jsou povinné v následujících politických oblastech: Povinná konzultace

15  Pokud si to přejí, Parlament, Rada nebo Komise si mimo rámec povinných konzultací mohou od VR vyžádat stanovisko, jež se začlení do legislativního postupu.  VR může vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy, pokud to považuje za vhodné.  VR se může rozhodnout vypracovat stanovisko v případě, že byl konzultován Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a VR se domnívá, že příslušné téma se týká specifických regionálních nebo místních zájmů. Nepovinné konzultace

16 1.Konzultace Evropského parlamentu, Rady ministrů či Evropské komise 2.Předsednictvo přidělí návrh jedné z komisí VR 3.Jmenování zpravodaje komise VR, jenž zahájí přípravu stanoviska 4.Předložení prvního návrhu komisi VR 5.Zpravodaj pokračuje v práci 6.Diskuse, pozměňovací návrhy a přijetí stanoviska v komisi VR 7.Přijetí stanoviska na plenárním zasedání a zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie Příprava stanovisek

17 1. Platforma pro monitorování strategie Evropa 2020 (dříve platforma pro monitorování Lisabonské strategie) jako nástroj podpory poradní činnosti Výboru regionů  Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost byla znovu vyhlášena členskými státy v březnu 2005.  Dne 1. března 2006 zřídil VR platformu pro monitorování Lisabonské strategie. Jejím účelem je zajistit zapojení všech úrovní správy do provádění Lisabonské strategie.  Platforma poskytuje regionálním a místním samosprávám prostor pro diskusi a výměnu osvědčených postupů zaměřených na růst a zaměstnanost.  Každoročně připravuje zprávy pro jarní zasedání Evropské rady na téma pokroku na místní a regionální úrovni. SÍTĚ A ČINNOSTI VÝBORU REGIONŮ

18 2.SÍŤ PRO MONITOROVÁNÍ SUBSIDIARITY  Subsidiarita: rozhodnutí musí být přijímána co nejblíže k občanům.  V popředí zájmu regionálních a místních zástupců je být nablízku občanům.  V červnu 2007 vytvořil VR síť pro monitorování subsidiarity, jejíž úlohou je posuzovat, zda legislativní dokumenty Komise odpovídají této zásadě.  Jedná se o jednotný interaktivní on-line přístup určený místním a regionálním orgánům pro čerpání informací o legislativním procesu EU, výměnu osvědčených postupů a možnost vyjadřovat se. SÍTĚ A ČINNOSTI VÝBORU REGIONŮ

19 3.EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) – SKUPINA ODBORNÍKŮ  Nový právní nástroj vytvořený v srpnu 2007 pro usnadnění spolupráce (přeshraniční, meziregionální a nadnárodní) mezi regionálními a místními samosprávami.  Poskytuje právní status obdobným seskupením: možnost zřízení sekretariátu, vlastní financování.  VR informuje, podporuje a sleduje zřízení ESÚS a skupina odborníků poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů.  První ESÚS vzniklo v lednu 2008: Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai (francouzsko-belgický regionální rozvoj). SÍTĚ A ČINNOSTI VÝBORU REGIONŮ

20 4. OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst  VR a Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku jej každoročně pořádají v prvním říjnovém týdnu.  Je na něm zastoupeno více než 200 regionů a měst spolu s představiteli bankovního a podnikatelského sektoru, zástupci občanské společnosti a přibližně 5 000 individuálními účastníky.  Při této příležitosti se v Bruselu koná kolem 130 seminářů a akcí sloužících k navazování kontaktů; v regionech a městech se pořádá dalších 230 akcí.  Meeting Place: zvláštní výstava a příležitost pro networking určená zástupcům soukromých sektorů, měst a regionů. SÍTĚ A ČINNOSTI VÝBORU REGIONŮ

21  Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Výborem regionů na ochranu jeho práv.  VR má možnost podávat žaloby týkající se porušení zásady subsidiarity některým legislativním aktem.  Prodloužení funkčního období členů ze 4 na 5 let.  Rozšíření oblastí vyžadujících konzultaci. Výbor regionů a Lisabonská smlouva

22 Významná data  1993 VR je zřízen Maastrichtskou smlouvou.  1994 První plenární zasedání v Bruselu.  1995 Počet členů VR se po rozšíření EU na 15 členských států zvyšuje ze 189 na 222.  1997 Amsterdamská smlouva posiluje úlohu VR rozšířením oblasti povinných konzultací a umožňuje Evropskému parlamentu podat žádost o vypracování stanoviska.  2003 Niceská smlouva stanovuje, že členové VR musejí mít volební mandát nebo musejí být politicky odpovědní.  2004 Počet členů VR se po rozšíření EU na 25 členských států zvyšuje z 222 na 317.  2004 Smlouva o Ústavě pro Evropu posiluje význam VR jako instituce a jeho politickou úlohu.  2007 Počet členů VR se po rozšíření EU na 27 členských států zvyšuje z 317 na 344.  2009 Lisabonská smlouva posiluje postavení a politickou úlohu VR.

23 Organizační schéma PŘEDSEDA a kabinet Generální tajemník Společné služby (společně s EHSV) Sekretariáty politických skupin Ředitelství pro poradní práce Ředitelství pro komunikaci, tisk a protokol Ředitelství pro administrativu Ředitelství pro registraci, právní služby a pomoc členům


Stáhnout ppt "Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las."

Podobné prezentace


Reklamy Google