Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K čemu slouží Výbor regionů?  Zapojuje místní a regionální orgány do tvorby právních předpisů EU (70 % předpisů EU se provádí na místní či regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K čemu slouží Výbor regionů?  Zapojuje místní a regionální orgány do tvorby právních předpisů EU (70 % předpisů EU se provádí na místní či regionální."— Transkript prezentace:

1

2 K čemu slouží Výbor regionů?  Zapojuje místní a regionální orgány do tvorby právních předpisů EU (70 % předpisů EU se provádí na místní či regionální úrovni).  Přibližuje Evropu občanům a podporuje kulturu subsidiarity.  Je místem setkání, kde regiony a obce mohou sdílet osvědčené postupy a zapojit se do dialogu s evropskými institucemi.

3 Výbor regionů Politické shromáždění Evropské unie zastupující místní a regionální orgány Zřízen Maastrichtskou smlouvou (1993) 353 členů (regionální a místní zástupci) První plenární zasedání v březnu 1994 6 plenárních zasedání ročně 6 tematických komisí a 1 Komise pro rozpočet a administrativu 28 národních delegací 5 politické skupiny

4 Významná data 19931993 VR je zřízen Maastrichtskou smlouvou 19941994První plenární zasedání v Bruselu 19951995 Počet členů VR se po rozšíření EU na 15 členských států zvyšuje ze 189 na 222 19971997 Amsterdamská smlouva posiluje úlohu VR rozšířením oblasti povinných konzultací a umožňuje Evropskému parlamentu podat žádost o vypracování stanoviska 20032003 Niceská smlouva stanovuje, že členové VR musejí mít volební mandát nebo musejí být politicky odpovědní 20042004 Počet členů VR se po rozšíření EU na 25 členských států zvyšuje z 222 na 317 20072007 Počet členů VR se po rozšíření EU na 27 členských států zvyšuje z 317 na 344 20092009 Lisabonská smlouva posiluje postavení a politickou úlohu VR 20132013Počet členů VR se po rozšíření EU na 28 členských států zvyšuje z 344 na 353

5 Výbor regionů a Lisabonská smlouva Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Výborem regionů na ochranu jeho práv. VR má možnost podávat žaloby týkající se porušení zásady subsidiarity některým legislativním aktem. Smlouva rozšiřuje oblast konzultací. Prodloužení funkčního období členů ze 4 na 5 let.

6 NÁVRH SPOLUROZHODOVÁNÍ KONZULTACE Evropská komiseEvropský parlamentRada EU ROZHODNUTÍ Evropský hospodářský a sociální výbor

7 Politické oblasti Konzultace Výboru regionů je povinná v následujících politických oblastech: Hospodářská, sociální a územní soudržnost Vzdělávání a mládež Kultura Veřejné zdraví Transevropské sítě Doprava Sport Zaměstnanost Sociální politika Životní prostředí Odborná příprava Energetika Změna klimatu Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj

8 Členové VR a jejich jmenování 353 členů (plus 353 náhradníků) od 1. července 2013 Francie, Itálie, Německo a Spojené království........................ Polsko a Španělsko.................................................................. Rumunsko………………………………………………………....... Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko….. Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva a Slovensko.…. Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko…………..……………….…. Kypr a Lucembursko…….………………….……………….…… Malta………………………………………….…………...…….….... 24 21 15 12 9 7 6 5 zástupci místních a regionálních orgánů navržení členskými státy formálně jmenováni Radou EU pětileté obnovitelné funkční období 6 plenárních zasedání ročně a přijetí přibližně 60 stanovisek

9

10 Organizace Výboru regionů předseda/ předsedkyně generální tajemník sekretariát generálního tajemníka komise EDUC+CIVEX komise ECOS+COTER komise NAT+ENVE Koordinace, monitorování atd. Obecná administrativa Pracovní podmínky, práva, odb. příprava Nábor zaměstnanců, kariéra Rozpočet, finance Registrace, členové, nár. delegace atd. Vnitřní služby Právní služby Administrativa, rozpočet, publikace Akce, fóra, OPEN DAYS Tisk, vnitřní a vnější komunikace ARLEM, decentralizovaná spol. Sítě, platformy pro monitorování Prognózy, studie atd. Administrativa Služby pro členy a registrace Poradní činnost Komunikace, tisk a akce Horizontální politiky a sítě Oddělení vnitřního auditu sekretariáty politických skupin sekretariát předsedy předsednictvo Společné služby Překlad Společné služby Logistika

11 63 č lenů, jejichž počet za členský stát odpovídá národní a politické rovnováze: předseda a první místopředseda 1 místopředseda za každý členský stát 5 předsedové politických skupin 28 dalších členů. Organizace činnosti VR: schází se osmkrát do roka připravuje program jednání plenárních zasedání sestavuje politický program Výboru přiděluje stanoviska komisím rozhoduje o stanoviscích z vlastní iniciativy. Předsednictvo

12 Politické skupiny VR umožňují nadnárodní myšlení a jednání spojují politické skupiny různých institucí EU a členských států naplňují mandát VR jako politické a demokraticky legitimní instituce

13 Politické skupiny SES Strana evropských socialistů EA Evropská aliance ELS Evropská lidová strana ALDE Aliance liberálů a demokratů pro Evropu SES ALDE EA NEZAŘAZENÍ ELS EKR Skupina Evropských konzervativců a reformistů EKR

14 Poradní činnost: stanoviska VR k legislativním návrhům Plánování a příprava stanovisek VR – 60–70 ročně – k legislativním aktům EU každý rok pro 6 komisí VR Zapojení orgánů EU do tematických diskusí Sběr informací od expertů a zainteresovaných subjektů (konference, semináře) Monitorování legislativních aktů a dopadu stanovisek VR

15 Rozpočet EU na období 2014–2020: postoje regionů a měst Koncem roku 2012/počátkem roku 2013 EU přijme nový víceletý finanční rámec na období 2014–2020. VR ve stanovisku z prosince 2011 prohlásil, že navrhovaná výše finančních prostředků by měla být chápána jako naprosté minimum potřebné ke splnění náročných cílů EU, na nichž se členské státy dohodly ve Smlouvě a ve strategii Evropa 2020. Podpořil zavedení nového systému vlastních zdrojů včetně daně z finančních transakcí. VR rovněž důrazně připomněl svůj hluboký nesouhlas s jakoukoli formou makroekonomické podmíněnosti a navrhl naopak uzavření formální dohody o partnerství daného členského státu s jeho místními a regionálními orgány jako zvláštní podmínky ex ante pro vyplácení prostředků ze strukturálních fondů EU.

16 Komunikace o regionální a místní Evropě Komunikace s tiskem, televizemi a 100 000 regionálními a místními orgány Evropy prostřednictvím zpravodajů, internetu a audiovizuálních médií Organizace přibližně 200 konferencí ročně (Evropský týden regionů a měst, summity VR, EuroPCom; spolupořádání a pořádání přibližně 120 konferencí s orgány EU, zastoupeními regionů a sdruženími) za účasti 20 000 zainteresovaných subjektů 600 skupin návštěvníků každý rok, celkem 16 000 účastníků Příprava publikací ve všech jazycích EU

17 Evropský týden regionů a měst – OPEN DAYS Již 10 let VR spolu s Evropskou komisí pořádá OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst. 200 regionálních a místních orgánů, 200 regionů a měst, 100 seminářů, 6,000 účastníků a 600 řečníků činí z OPEN DAYS největší událost roku na téma regionálního a městského rozvoje. Kromě toho přibližně 350 místních akcí pod hlavičkou „Evropa v mém regionu/městě“ přináší diskusi z Bruselu na místní úroveň publiku čítajícímu na 30 000 posluchačů ve více než 30 zemích.

18 Horizontální politiky, studie a sítě Monitorování několika průřezových priorit a příprava střednědobých a dlouhodobých politických vizí. Strategické plánování činnosti VR. Příprava 40 studií ročně a spolupráce s akademickými sítěmi. Sítě a platformy pro monitorování subsidiarity, strategie Evropa 2020, Pakt starostů a primátorů a evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Podpora zástupců Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM), Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) a decentralizované rozvojové spolupráce.

19 Strategie Evropa 2020 – zapojení regionů a měst Platforma pro monitorování strategie Evropa 2020, sestávající z více než 150 regionů a měst ze všech členských států EU, je nástrojem pro místní a regionální orgány, který jim má zajistit zapojení do politického procesu a provádění strategie EU na podporu inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v tomto desetiletí. Prostřednictvím schůzek regionálních a místních zástupců a expertů, konzultací a zpráv platforma zajišťuje lepší plnění cílů strategie Evropa 2020, zabývá se jejím vztahem k politice soudržnosti, monitoruje zapojení procesu správy strategie a podněcuje ke změnám. Kontakt www.cor.europa.eu/europe2020

20 „Růst a zaměstnanost v regionech a městech EU – realizace strategie Evropa 2020 v praxi“ Plnění cílů strategie Evropa 2020 s regionálními a místními orgány Zajištění lepší „investiční“ úlohy regionálních a místních orgánů Probuzení zájmu občanů a diskuse o Evropě Rozvíjení územního rozměru ve vztazích EU s vnějšími partnery Posílení postavení VR v nové Evropě


Stáhnout ppt "K čemu slouží Výbor regionů?  Zapojuje místní a regionální orgány do tvorby právních předpisů EU (70 % předpisů EU se provádí na místní či regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google