Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz FINANCOVÁNÍ a PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU

2 Dokumenty OPŽP upravující podmínky financování a proces administrace ŽoP Implementační dokument (ID) Kap. 9.1.8 Zásady administrace žádostí o platbu a realizace finančních toků Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory (ZP) Kap. 7 Zásady financování – Náležitosti žádosti o platbu + příloha č. 1 schéma Administrace žádostí o platbu pro příjemce podpory + příloha č. 2 schéma Dokumenty OPŽP rozhodné pro uvolňování podpory 2

3 Podmínky pro podání Žádosti o platbu Vydání a nabytí účinnosti právních dokumentů, resp. zanesení dat podpisů dokumentů do IS. POZN.: U projektů s půjčkou je možné zahájit financování až po předložení výpisu z Katastru nemovitostí s vyznačeným vkladem zástavního práva, příp. jiného typu zajištění (např. bankovní záruky). Schválení faktur (popř. ve výjimečných případech jiných účetních dokladů) a stanovení způsobilých výdajů projektovým manažerem. Schválení (finančním manažerem) Finančně platebního kalendáře s nadefinovanými požadovanými finančními prostředky na čtvrtletí, ve kterém je ŽoP podávána. Zadministrování a schválení předchozí(ch) ŽoP. Doložení bankovních výpisů prokazujících plné uhrazení faktur z předchozí(ch) ŽoP. 3

4 Právní dokumenty rozhodné pro uvolnění podpory Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), Stanovení výdajů (StV) → je-li žadatelem organizační složka státu (OSS) v případě dotace FS / ERDF v případě spolufinancování (poskytování dotace) ze SR-kap.315 MŽP, příp. příslušné kapitoly zřizovatele mimorezortní organizace Nedílnou součástí RoPD, příp. StV jsou dvě přílohy:  Podmínky poskytnutí podpory  Technická a finanční příloha (TFP) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v případě spolufinancování (poskytování podpory, tj. dotace, příp. půjčky) ze SFŽP Dokument dle typu zajištění (nejčastěji: zástavní smlouva, bankovní záruka) je-li schválena půjčka ze SFŽP 4

5 Právní dokumenty rozhodné pro uvolňování podpory (grafické znázornění) 5

6 Podklady požadované FM pro vydání RoPD, příp. StV / uzavření Smlouvy V listinné podobě příjemce podpory předkládá: Podklady požadované dle Přílohy č. 2 Směrnice MŽP v platném znění: kopie smluv o zřízení a vedení účtů, popř. aktuální potvrzení banky o vedení účtů příjemce podpory; doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů, včetně dokladů o případných spolufinancujících subjektech; doklady nutné k zajištění pohledávky Fondy (v případě poskytované půjčky) dle Přílohy č. 4.9 Směrnice MŽP. Případně další specifické podklady, které vyplývají z podmínek uvedených v Příloze k Registračnímu listu. 6

7 Údaje zadávané do IS BF pro vydání RoPD, příp. StV / uzavření Smlouvy Údaje o p odklad ech předkládan ých v listinné podobě FM příjemce podpory vyplňuje v informačním systému Bene-fill (IS BF) na záložce „Přílohy rozhodnutí“. Dále v IS BF příjemce vyplňuje: čísla účtů příjemce podpory, vč. vyznačení tzv. hlavního účtu → záložka „Bankovní spojení“; čísla účtů dodavatelů → záložka „Dodavatelé“; příp adné spolufinancující subjekty, jejich čísla účtů a typ prostředků → záložka „Spolufinancující subjekty“; rozpis vlastních zdrojů a typ prostředků příjemce podpory → záložka „Zdroje financování“; první FPK → záložka „Finančně platební kalendář“. POZN.: Uvedené informace vstupují do TFP k RoPD. 7

8 Bankovní účet pro poskytování podpory Příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní bankovní účet pro účely financování projektu. Uvolňování podpory probíhá na účet příjemce podpory označený v IS BF jako hlavní účet, a to zásadně bezhotovostním platebním stykem a pouze v měně CZK. Výjimka: V případě, že příjemcem podpory je organizační složka státu (OSS), státní příspěvková organizace (SPO) zřízená OSS nebo Státní podnik, probíhá uvolňování podpory ze státního rozpočtu (tj. dotace ERDF/FS/SR- kap.315 MŽP) limitní platbou na účet zřízený u ČNB. Podpora ze SFŽP je těmto typům organizací zasílána na hlavní účet. 8

9 Nastavení hlavního účtu v IS BF 9

10 Předkládání faktur a bankovních výpisů Příjemce podpory: zadává faktury, příp. bankovní výpisy (BV), jsou-li již předmětné faktury plně či částečně uhrazené, do IS BF a následně: zadané údaje o fakturách elektronicky odesílá prostřednictvím workflow (WF) ke kontrole PM údaje o BV elektronicky odesílá prostřednictvím WF ke kontrole FM zasílá faktury, příp. BV v listinné podobě na Fond: faktury zasílá PM BV zasílá buď spolu s fakturou PM nebo samostatně příslušnému FM nebo nejpozději spolu se Žádostí o platbu 10

11 Zadávání faktur a bankovních výpisů do IS BF 11

12 Zadávání faktur a bankovních výpisů do IS BF 12

13 Předkládání faktur a bankovních výpisů Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací. Příjemce podpory předkládá ke kontrole kopie faktur a kopie BV opatřené ověřovací doložkou, tj. originál podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). Je-li vyžadován nezávislý dohled, předkládá kopie faktur také opatřené originál podpisem a razítkem TDI. Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet příjemce podpory je též dokládán kopií BV. 13

14 Předkládání faktur vystavených v jiné měně než CZK Jsou-li faktury vystaveny v jiné měně než CZK, musí být (žadatelem) uhrazeny (dodavateli) před podáním ŽoP. Fakturace a doklady o úhradě se přepočítávají účetním kurzem (devizy nákup vyhlášený bankou klienta) ke dni, kdy nastala úhrada faktury dle BV. Způsob i rekapitulaci těchto přepočtů příjemce doloží jako součást ŽoP vč. potvrzení banky o kurzu měny ke dni proplacení faktury. POZN.: ŽoP musí být vždy podána a administrována pouze v měně CZK. Uvolnění podpory vždy probíhá pouze v měně CZK. 14

15 Předkládání faktur z minulých let SFŽP akceptuje předložení faktur z minulých let, pokud: fakturace (stavebních a montážních) prací, služeb a dodávek odpovídá termínům realizace projektu (zahájení/dokončení prací) podle TFP k RoPD, fakturace projektové přípravy nebo výdajů na nákup pozemku/stavby nespadá před 1. 1. 2007 (viz kap. 5 Implementačního dokumentu). 15

16 Finančně platební kalendář obecně FPK je jedním z nástrojů finančního řízení jednotlivých projektů i celého operačního programu. Slouží tedy nejen příjemci podpory k průběžné aktualizaci finančních potřeb, ale též pro finanční řízení na úrovni Řídícího orgánu (MŽP) a Zprostředkujícího subjektu (SFŽP). FPK musí být vyplňován tak, aby odrážel co nejpřesnější odhad financování projektu, kdy je s ohledem na průběh časového a věcného harmonogramu vlastní realizace projektu předpokládané podání ŽoP. Aktualizace FPK je prováděna min. 1x za čtvrtletí (s výjimkou OSS a SPO). V případě potřeby změn v odhadech financování je příjemci umožněno provést úpravu FPK mimo běžný režim aktualizace. POZN.: Proces aktualizace FPK je možné zahájit až po zadání dat podpisů právních dokumentů do IS. 16

17 Finančně platební kalendář konstrukce Z achycuje plánované a skutečné čerpání finančních prostředků (resp. podávání ŽoP) v členění na investice a neinvestice v jednotlivých letech a v běžném, příp. i následujícím roce až do úrovně čtvrtletí. 17

18 Finančně platební kalendář nejčastější dotazy V řádku se zbývající hodnotou k dodefinování (rozdefinování do let a čtvrtletí) nezpůsobilých výdajů je záporná hodnota: → tato situace nastane v případě, kdy PM v průběhu realizace projektu vyčíslí vyšší nezpůsobilé výdaje oproti NZV uvedeným v TFP k RoPD/StV; → řešení: příjemce podpory ponechá zápornou částku v daném řádku, nerozpisuje ji. Příjemce podpory je vyzýván k vyplňování FPK, přestože ví, že již nebude čerpat (žádat o proplacení dalších faktur) → tato situace nastane v případě, kdy nebyly plně dočerpány způsobilé výdaje; → důvod: FPK je generován automaticky každé čtvrtletí u všech projektů, kde nejsou dočerpány způsobilé výdaje, a které nejsou v IS označeny stavem „financování projektu ukončeno“. 18

19 Vytvoření a podání ŽoP Jsou-li splněny podmínky pro podání ŽoP, je příjemci podpory v IS BF umožněno vytvořit ŽoP tak, že : přiřadí faktury dle vlastního výběru do ŽoP, ŽoP vytvoří, ŽoP elektronicky odešle příslušnému FM, ŽoP vytiskne, vytištěnou ŽoP opatří originál razítkem a podpisem a v listinné podobě zašle na Fond, příp. vč. BV prokazujících úhradu plně či částečně již uhrazených faktur, o jejichž proplacení v rámci podané ŽoP žádá. 19

20 Přiřazení faktur do ŽoP a její vytvoření v IS BF 20

21 Elektronické odeslání ŽoP v IS BF 21

22 Vytisknutí ŽoP v IS BF 22

23 Žádost o platbu obecné informace Žádost o platbu (ŽoP) slouží k uvolnění podpory, a to na základě stanovených způsobilých výdajů z faktur schválených projektovým manažerem (PM). Uvolňování podpory probíhá průběžně podle postupu realizace projektu a parciálně podle % přiznané podpory. U projektů menšího rozsahu (s rozsahem celkových způsobilých výdajů do výše 1 mil. Kč) uvolnění podpory probíhá jednorázově až po dokončení realizace projektu → vyžaduje si tzv. „předfinancování podpory“. Součástí jedné ŽoP může být jedna, více nebo všechny faktury projektu. Administraci ŽoP nelze provádět pouze na základě zálohových faktur. 23

24 Žádost o platbu obecné informace ŽoP lze podat buď k proplacení pouze investičních nebo pouze neinvestičních faktur. UPOZORNĚNÍ: Před podáním první ŽoP, je nezbytné, aby si příjemce zkontroloval charakter výdajů (investiční/neinvestiční) u jednotlivých smluv o dílo, neboť od toho se odvíjí charakter poskytované dotace a její zaúčtování poskytovatelem i příjemcem podpory. Dle účetních a daňových pravidel by ve většině případů měly mít dílčí náklady spojené s realizací projektu stejný charakter jako je charakter nákladů stanovený pro realizační část. POZN.: Příjemci je umožněno podat současně jak investiční tak neinvestiční ŽoP. 24

25 ex-post platby, modifikované ex-ante platby F aktury přiřazené k dané ŽoP mohou být zcela či částečně uhrazené nebo neuhrazené. ŽoP lze administrovat v režimu: tzv. ex-post plateb (k proplacení faktur žadatelem plně uhrazených) nebo tzv. modifikovaných ex-ante plateb (k proplacení faktur žadatelem částečně uhrazených nebo zcela neuhrazených) → nelze uplatnit u: prací svépomocí (osobní náklady, cestovné, nákup materiálu) a faktur vystavených v cizí měně → viz ZP – Zásady financování OSS a SPO → viz Metodika finančních toků Pokud příjemce podpory zařadí do ŽoP zcela či částečně uhrazené faktury a úhradu faktur(y) do doby podání ŽoP nedoloží, zašle na Fond nejpozději s ŽoP BV prokazující (plnou či částečnou)úhradu předmětných faktur. 25

26 Podmínky související s tzv. „modifikovanými ex-ante platbami“ V případě administrace ŽoP k proplacení neuhrazených nebo částečně uhrazených faktur je příjemce podpory povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data splatnosti poskytnutí podpory z účtů poskytovatelů prokázat úhradu faktur: zadat BV do IS BF a prostřednictvím WF postoupit ke kontrole příslušnému FM, zaslat BV opatřené ověřovací doložkou v listinné podobě na Fond. POZN.: Příjemce podpory musí vždy doložit úhradu faktury v plné výši, tj. vč. podílu vlastních zdrojů! 26

27 Nesplnění podmínky související s tzv. „modifikovanými ex-ante platbami“ Nesplní-li příjemce podpory povinnost předložení BV do 10 pracovních dnů, dojde k automatickému vygenerování urgence, dochází k pozastavení financování a není mu umožněno podat další ŽoP. V případě, že příjemce podpory ani ve lhůtě stanovené v urgenčním dopise nedoloží Fondu průkazné doklady o použití prostředků OPŽP, bude toto posuzováno jako podezření na finanční nesrovnalost se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 27

28 Administrativní zpracování a kontrola náležitostí ŽoP FM v rámci administrativního zpracování podané ŽoP provádí: formální a finanční kontrolu schválených faktur předaných od PM, příp. doložených BV (jsou-li součástí ŽoP faktury zcela či částečně uhrazené) ověření bankovních spojení příjemce podpory, dodavatelů, příp. spolufinancujících subjektů ověření použitých platebních symbolů (variabilní symbol, číslo faktury, částka k úhradě). Nejsou-li při kontrole ŽoP shledány žádné nedostatky, dojde k uvolnění podpory. Jsou-li při kontrole ŽoP shledány nedostatky, dochází k přerušení administrace ŽoP do doby, než je zjednána náprava. 28

29 Proplácení finančních prostředků Podpora je uvolňována do 10 pracovních dnů od přijetí ŽoP v listinné podobě FM, avšak pouze za předpokladu, že nedojde k přerušení lhůty administrace. POZN.: Datem uvolnění/poskytnutí podpory je datum splatnosti podpory. Podpora ze státního rozpočtu (tj. dotace FS/ERDF/SR) je poskytovaná ze zvláštního bankovního účtu zřízeného MF u UniCredit Bank. Podpora ze SFŽP je poskytována z ČNB. Příjemci podpory bude prostřednictvím IS BF zasláno informativní avízo o provedené platbě s následujícími údaji: zdroj, ze kterého je podpora poskytovaná (FS/ERDF/SF/SFŽP), výše podpory, charakter poskytované podpory (investiční x neinvestiční) datum (splatnosti) poskytnutí podpory, číslo účtu, ze kterého je podpora poskytována variabilní symbol, účelový znak 29

30 Rekapitulace procesů souvisejících se ŽoP (grafické znázornění) 30

31 Nejčastější chyby zjišťované při kontrole ŽoP → přerušení lhůty administrace ŽoP Chybně zadané údaje o faktuře v IS BF chybně zadaná částka k úhradě uvedená na vystavené faktuře částka s DPH vč. víceprací uvedená v IS musí být stejná jako částka k úhradě dle faktury chybně zadané zálohové a zúčtovací faktury v IS BF musí být zadané jak zálohové faktury, tak faktura zúčtovací, avšak v případě, že faktura zúčtovací je vystavena na částku 0 Kč, příjemce podpory zadává do IS BF pouze faktury zálohové, ale v listinné podobě předkládá i fakturu zúčtovací Chybné určení typu (investičních x neinvestičních) nákladů u jednotlivých smluv o dílo. 31

32 Nejčastější chyby zjišťované při kontrole ŽoP → přerušení lhůty administrace ŽoP Faktury a BV neopatřené ověřovací doložkou, tj. originál razítkem a podpisem příjemce podpory. Uhrazení faktur(y) z jiného č. účtu příjemce podpory nebo na jiné č. účtu dodavatele než účty uvedené v TFP k RoPD. T o to zjištění ved e k přerušení administrace ŽoP do té doby, dokud není vypracována a zúčastněnými stranami podepsána tzv. Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů. Provedení úhrady dodavateli pod chybným, nesprávným variabilním symbolem. 32

33 Podmínky poskytnutí podpory finanční vypořádání Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání. Povinné údaje dle vyhlášky je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit v souladu se lhůtami stanovenými vyhláškou. → Příjemce je dle vyhlášky povinen předložit FV do 15. února roku následujícího po ukončení projektu, a to na tiskopisu uvedeném v části B přílohy č. 11 vyhlášky. → Příjemce, u jehož projektu probíhalo předchozí rok financování, je navíc prostřednictvím IS BF vyzýván k předložení „Fondovského“ FV: u projektů s nedočerpanými způsobilými výdaji k tomuto účelu slouží první FPK v roce, ve kterém příjemce potvrzuje skutečnosti předchozího roku a zároveň výši převod nevyčerpaných prostředků do roku aktuálního; u projektů s dočerpanými způsobilými výdaji nebo ve stavu „financování projektu ukončeno“ příjemce potvrzuje pouze skutečnosti předchozího roku, a to na jednoduchém předgenerovaném formuláři FV. 33

34 Podmínky poskytnutí podpory DPH Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít výhradně ke stanovenému účelu. Dotace je určena pouze pro způsobilé, oprávněné, účelné, nezbytné, skutečně vynaložen a řádně prokázané výdaje. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine účel,pro který je podpora poskytována, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce podpory o této skutečnosti dozví. Souvislost s DPH Dle ID je DPH způsobilým výdajem tehdy, pokud příjemce podpory není plátcem DPH nebo nemá nárok na odpočet DPH. Vznikne-li příjemci podpory nárok na odpočet DPH u faktur, na které byla v rámci ŽoP poskytnuta podpora, přestává být DPH způsobilým výdajem a příjemce je povinen, bez ohledu na to, zda odpočet uplatní či nikoli, odpovídající část poskytnuté podpory připadající na DPH vrátit, a to do 30 dnů od vzniku nároku na odpočet DPH. 34

35 Podmínky poskytnutí podpory „účetnictví“ příjemce podpory Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vést analytickou evidenci s vazbou na akci. Příjemce dotace je povinen v účetní nebo daňové evidenci vést a řádně vykazovat veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce včetně dokladů o úhradě výdajů. → Příjemce je povinen vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu. → Příjemce odděleně eviduje transakce související s projektem: na analytických účtech, příp. používá odpovídající účetní kód (vede-li účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví); na dokladech zaznamenává, ke kterému projektu se vztahují (vede-li daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo nevede-li účetnictví ani daňovou evidenci). 35

36 Seznam používaných zkratek OPŽPOperační program Životní prostředíPMProjektový manažer MŽPMinisterstvo životního prostředíFMFinanční manažer SFŽPStátní fond životního prostředíIS BFInformační systém Bene-fill ČNBČeská národní bankaWFWork-flow IDImplementační dokumentBVBankovní výpis ZPZávazné pokyny pro žadatele a příjemce podporyZVZpůsobilé výdaje RoPDRozhodnutí o poskytnutí dotaceNZVNezpůsobilé výdaje TFPTechnická a finanční přílohaFPKFinančně platební kalendář StVStanovení výdajůŽoPŽádost o platbu OSSOrganizační složka státuTDITechnický dozor investora POPříspěvková organizaceFVFinanční vypořádání 36

37 37 Děkuji za pozornost Ing. Monika Badžgoňová monika.badzgonova@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google