Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Bonita žadatele a financování projektů v OPŽP 2014 - 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Bonita žadatele a financování projektů v OPŽP 2014 - 2020."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Bonita žadatele a financování projektů v OPŽP 2014 - 2020

2 Obsah Hlavní zdroje informací (bonita, financování) Zjednodušené schéma administrace projektu Zdroje financování projektu Ekonomické podklady k žádosti o poskytnutí podpory Kalkulačka Prověření bonity žadatele Podklady před RoPD vyžadované FM Financování – ŽoP, faktury, platby, úhrady faktur 2

3 Hlavní zdroje informací (bonita, financování, …) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále „PrŽaP“), ke stažení na www.opzp.cz, zejm.:www.opzp.cz kap. C.2.4, C6, Příloha č. 1., kap. č. 1.6, 2.6, 2.7, Příloha 5, dokumenty a aktuální informace na www.opzp.cz, Podmínky RoPD, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014-2020, informace od FM 3

4 Zjednodušené schéma administrace projektu Žadatel/příjemce podporySFŽP/MŽP Výzva Žádost o poskytnutí podpory → Registrace akce (RA) Výběrová řízení Podklady pro RoPD → Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zpráva o realizaci projektu + Žádost o platbu (ŽoP)+ přílohy (faktury, bankovní výpisy, …) → uvolnění finančních prostředků Podklady pro ZVA → protokol ZVA 4

5 Zdroje financování projektu Dotace EU ­ max. 85 % ze způsobilých výdajů, ­ předfinancovaná ze SR – kap. 315 MŽP, ­ poskytovaná prostřednictvím SFŽP na základě ŽoP. Vlastní zdroje žadatele - min. 15 % ze způsobilých výdajů + případné nezpůsobilé výdaje, - půjčka na vlastní zdroje ve vybraných SC - z národních programů SFŽP (% ze způsobilých výdajů – PO1), - z IFN (% ze způsobilých výdajů - SC 3.1, 3.2, 3.5 a 5.1), pozn.: ve SC 3.5 mohou podnikatelské subjekty čerpat jen půjčku z IFN, nikoliv dotaci z OPŽP. 5

6 Ekonomické podklady k Žádosti o poskytnutí podpory – viz PrŽaP, Příloha č. 1.6 Čestné prohlášení ohledně zajištění vlastních zdrojů tj. jak budou zajištěny ty výdaje projektu, na které nebude poskytnuta podpora z OPŽP, předkládají všichni žadatelé. Propočet vylučovacího ekonomického kritéria propočet provede žadatel na tzv. „Kalkulačce“ na www.opzp.cz, předkládají jen ti žadatelé, pro které je propočet relevantní (viz Příloha č. 5 PrŽaP) a pokud nenaplňují vylučovací kritérium. V opačném případě nejsou vůbec oprávněni podat Žádost. 6

7 Ekonomické podklady k Žádosti o poskytnutí podpory – viz PrŽaP, Příloha č. 1.6 Ekonomické podklady předkládají jen ti žadatelé, kteří žádají o dotaci vyšší než 100 mil. Kč nebo o půjčku komentář k zajištění vlastních zdrojů + relevantní doklady (BV, rozpočet, rozpočtový výhled, stanovisko banky k poskytnutí úvěru, příslib spolufinancování od třetího subjektu, …), informaci o zůstatku nesplacených úvěrů a plánované výši úvěrů, ekonomické doklady dle typu žadatele (rozvaha, výsledovka, …) v případě žádosti o půjčku – předběžný návrh zajištění půjčky. 7

8 „Kalkulačka“ Kalkulačka slouží pro zjištění bonity žadatele a jeho schopnosti profinancovat vlastní zdroje projektu před podáním Žádosti o poskytnutí podpory, je k dispozici na www.opzp.cz,www.opzp.cz vyplňují obce, města, kraje, svazky obcí, měst a krajů, podnikatelské subjekty a státní podniky, výstup z „Kalkulačky“ = formulář „Propočet vylučovacího kritéria“ je pro uvedené subjekty povinnou přílohou Žádosti, pokud jsou naplněna vylučovací kritéria (je uvedeno na formuláři), není žadatel oprávněn podat Žádost, bližší informace – viz PrŽaP, Příloha č. 5. 8

9 Prověření bonity žadatele Prověření bonity, úvěrové způsobilosti (u půjček) a zajištění vlastních zdrojů provádí FM: před Registrací akcí na základě ekonomických podkladů předložených spolu se Žádostí u všech projektů nad 100 mil. Kč dotace, u všech projektů s půjčkou (NP SFŽP, IFN) pokud je bonita nevyhovující, nelze poskytnout podporu v rámci OPŽP (nebude vydána RA), před RoPD u vybraného vzorku projektů, FM si dodatečně vyžádá od žadatele ekonomické podklady, pokud je bonita nevyhovující, nelze vydat RoPD. 9

10 Podklady před RoPD vyžadované FM Před vydáním RoPD jsou ze strany FM požadovány min. tyto podklady (viz PrŽaP, Příl. č. 2.6): Smlouva o zřízení a vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu (na tento účet budou zasílána podpora), zajištění vlastních zdrojů (výpis z účtu, rozpočet obce, uzavřená smlouva o poskytnutí úvěru, návratné či nenávratné dotace, …), prohlášení o typu žadatele – veřejnoprávní subjekt nebo soukromoprávní subjekt (viz Příl. č. 6 – Kategorizace subjektů), potvrzení nezávislého auditora, popř. banky příjemce, že žadatel není podnikem v obtížích (týká se jen PO 3 a SC 2.2, 5.1 pokud bude čerpána podpora dle GBER – viz obecné nařízení o blok. výjimkách č. 651/2014), doklady k zajištění půjčky – pouze v případě čerpání půjčky z NP SFŽP nebo IFN (viz Příl. č. 2.7), případně podklady uvedené v příloze RA. 10

11 Financování, ŽoP (viz PrŽaP, kap. C6) Podpora je proplácena: na základě podané ZjŽoP v IS KP+ (v případě OSS nebo SPO - financování z příslušné kapitoly SR, nikoliv na základě ZjŽoP, ZjŽoP je však nutná pro následnou refundaci prostředků do příslušné kapitoly SR), zásadně bezhotovostním platebním stykem v měně CZK na předem určený bankovní účet příjemce podpory. Základní předpoklad pro podání ZjŽoP: vydané RoPD/StV, pro poskytnutí půjčky je nutné zajištění půjčky. 11

12 Financování - ŽoP Podání ZjŽoP: elektronicky přes IS KP+, společně se: Zprávou o realizaci projektu, fakturami + dalšími přílohy (zjišťovací protokol, …) nutnými k určení způsobilých výdajů, bankovními výpisy (pokud jsou již uhrazené). PM kontroluje způsobilost výdajů na základě podané ZjŽoP a předložených příloh a provádí případné korekce způsobilých výdajů. Na základě určených způsobilých výdajů je proplácena příjemci dotace vždy dle % stanoveného v RoPD. 12

13 Faktury Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu! Všechny doklady, vč. faktur musí být na SFŽP odeslány elektronicky → příjemce musí mít zřízen elektronický podpis současně požadujeme, aby před elektronickým odesláním byly faktury i bankovní výpisy podepsány statutárním zástupcem a v případě právnických osob i orazítkovány. 13

14 Financování - platby Typy plateb: ex-post – proplácení ŽoP na základě plně uhrazených faktur, kombinované platby – proplácení ŽoP i na základě neuhrazených či jen částečně uhrazených plateb, ex-ante – proplácení ŽoP na základě RoPD (jen ve výjimečných případech, stanoveno ve výzvě). 14

15 Financování – kombinované platby Kombinované platby: faktury je nutno uhradit dodavatelům do 10 pracovních dnů od dne proplacení dotace! nelze je využít v případě (nutné vždy platby ex-post): faktur vystavených v jiné měně než CZK, jiného než dodavatelského způsobu realizace a financování projektu, OSS a SPO. 15

16 Financování – úhrady faktur Příjemce podpory hradí faktury: vždy na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě o dílo, vždy bezhotovostně, tj. prokazuje úhradu bankovním výpisem(výjimka pouze v rámci těch PO a SC, kde je umožněn jiný než dodavatelský způsob realizace projektu). 16

17 Děkuji za pozornost! Ing. Eva Paskerová vedoucí Samostatného oddělení metodiky Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Bonita žadatele a financování projektů v OPŽP 2014 - 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google