Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální funkce zemědělství. Funkce zemědělství Produkční funkce –Životní prostředí jako výrobní prostředek –Produkce potravin –Zásobárna obnovitelných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální funkce zemědělství. Funkce zemědělství Produkční funkce –Životní prostředí jako výrobní prostředek –Produkce potravin –Zásobárna obnovitelných."— Transkript prezentace:

1 Environmentální funkce zemědělství

2 Funkce zemědělství Produkční funkce –Životní prostředí jako výrobní prostředek –Produkce potravin –Zásobárna obnovitelných a neobnovitelných zdrojů surovin a energie –Absorpce negativních externalit výroby Mimoprodukční funkce –Environmentální –Estetická –Historická –Kulturní –Naučná –Rekreativní –Hygienicko – léčebná –Sekuritativní –Sociální

3 Environmentální funkce zemědělství -Péče o veřejné statky -Půda - eroze - utužení - humus - struktura -Voda (povrchová, spodní) - zásoba - dostupnost - kvalita -Vzduch - emise (zem.) (NH 3, NO x, CO 2, SO x ) -Biodiverzita

4 Environmentální funkce zemědělství -Veřejné statky - Soukromé statky -Hospodaření - Externality -Ekologická funkce - Estetická funkce - Kulturní funkce - Historická funkce - Sociální funkce

5 Podpora environmentální funkce Nástroje k dosažení trvale udržitelného rozvoje –Ekologické investice –Zavádění nejlepších dostupných technik –Zvýšení výdajů na výzkum a vývoj eko-technologií –Fázovaná politika využívání neobnovitelných přírodních zdrojů –Zpřísňování eko-limitů na úroveň absorpční schopnosti prostředí –Zavedení ekologického účetnictví –Zavedení ekologických, popř. globálních ekologických daní –Právní subjektivita životního prostředí

6 Indikátory ( Environmentální funkce) Topografie (utváření krajiny, reliéf, nadmořská výška) Půda (půdní druh, typ, skeletovitost, vlhkostní poměry) Klima (délka vegetačního období, teploty, srážky) Vodní režim (mokřady, výsušná stanoviště) Rizika (záplavy, sesuvy půdy, lesní požáry)

7 Indikátory ( Environmentální funkce zemědělství) LFA Využití půdy (orná půda, pastviny, louky, trvalé porosty) Eroze (vodní, větrná) Meliorace (závlahy, odvodnění) Aplikace pesticidů Užití průmyslových hnojiv Velikost honů Nevyužívaná půda

8 Indikátory mimoprodukčních funkcí ( Environmentální funkce biodiverzita) Hustota osídlení Hodnotné biotopy (mokřady, přírodní a polopřírodní TTP, lesy) Partikulární indikátory (vzácné druhy, útvary) Lesy (zalesnění, hospodářské lesy, chráněné lesní porosty) Natura 2000 Národní parky Chráněná území, Environmentálně citlivá území

9 Eroze u různých kulturních rostlin

10 Méně nitrátů při užití kompostů

11 Druhová pestrost v ekologickém zemědělství

12 Počet druhů rostlin ohrožených vývojem zemědělství a příčiny ohrožení

13 Podpora mimoprodukčních funkcí Podpora zemědělství a venkova z rozpočtu EU (CAP) Národní a regionální podpory rozvoje venkova Rozvojové programy pro specifické regiony Speciální nástroje podpor pro určité oblasti Omezení zemědělských aktivit v oblasti Ekologická a ochranářská politika (NP, CHKO, NATURA 2000, PP…) Daně a nájmy Krajinné plánování

14 Agroenvironmentální programy v EU – hlavní cíle Kombinovat prospěšný vliv na životní prostředí s redukcí zemědělské produkce. Podporovat tvorbu dalších zdrojů příjmů v zemědělství a rozvoj venkova.

15 Agroenvironmentální programy v EU – druhy opatření obsažené v programech Udržování existujících produkčních metod příznivých životnímu prostředí, Redukce vstupů (pesticidy, hnojiva), zahrnující také organické zemědělství a integrované systémy hospodaření, Extenzifikace produkce na orné půdě (mimo redukci vstupů také změny struktury produkce, zvláštní management okrajů polí atd.), Extenzifikace živočišné výroby (mimo snížení hnojení zejména nižší zatížení pastvin skotem a ovcemi), Pěstování odrůd rostlin či chov plemen zvířat ohrožených vymizením,

16 Agroenvironmentální programy v EU – druhy opatření obsažené v programech Jiné technologie v zemědělství příznivé životnímu prostředí (např. zatravnění pásů podél toků aj.), Udržování opuštěné zemědělské či lesní půdy, Uvedení zemědělské půdy do klidu na 20 let k vytvoření přírodního parku, rezervace biotopů, nebo k ochraně oblasti přirozené akumulace vod, Vymezování ploch zemědělské půdy pro veřejnost a rekreaci, Vzdělávání farmářů ve způsobech hospodaření šetrných k životnímu prostředí.

17 Agroenvironmentální programy v EU - principy Příprava programů je v zemích EU povinná (tedy i ve vstupující ČR). Účast zemědělců je dobrovolná. Programy jsou částečně financovány ze zdrojů EU (50-75 % plateb zemědělcům). Nejsou podporovány požadavky na ochranu životního prostředí, které vyplývají z legislativy členské země a jejichž plnění je povinné. Účast na programech je podmíněna plněním Zásad správné zemědělské praxe i zákonných omezení. Prvotní jsou environmentální cíle, podpora příjmů zemědělců je naplňována tak, že tito dostanou za environmentální službu odměnu, a tím získají další příjem.

18 Agroenvironmentální programy v EU - principy Programy mají mít zcela jasný cíl a účel, obhajitelný vědeckými argumenty, výše plateb je vypočtena na základě ušlých příjmů nebo zvýšených nákladů, programy mají vypracovaný systém kontroly a systém vyhodnocování výsledků programu. Programy pokrývají buď celé území státu nebo jsou specifikovány na území, které je z environmentálního hlediska stejnorodé dle specifických požadavků státu či jednotlivých regionů. Smlouvy se zemědělci se uzavírají nejméně na pět let u dlouhodobého vyloučení půdy z produkce na dvacet let. Dle výsledků pravidelného vyhodnocování jsou programy dopracovávány, zpravidla po pěti letech.

19 Poslání agroenvironmentálních programů Podporovat změny ve Společné zemědělské politice zaváděné tržními řády. Podporovat dosahování cílů Společenství v oblasti zemědělství a životního prostředí. Přispět k přiměřeným příjmům zemědělců.

20 Podporované typy aktivit Způsoby hospodaření a využití půdy, které napomáhají chránit a obnovovat složky životního prostředí. Ošetřování opuštěné půdy tam, kde by jinak hrozilo nebezpečí škod na životním prostředí. Využívání půdy k podpoře využití obyvatelstva ve volném čase a při rekreaci. Vzdělávání a praktická výuka farmářů ve způsobech hospodaření, které odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí.

21 Agroenvironmentální programy České republiky Programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství

22 Hlavní cíle a opatření Zamezení zrychlenému odtoku vody z krajiny Snížení eroze půdy Podpora ekologické stability krajiny Zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě

23 Prospěšnost ekologického hospodaření Zvýšení úrodnosti půdy, obsahu humusu, mikrobiálních aktivit v půdě, zlepšení struktury půdy Omezení průniku rozpustných živin do podzemních i povrchových vod Zamezení kontaminace vody a půdy zbytky pesticidů Zajištění pohody zvířat přirozeným způsobem chovu Zajištění produkce nutričně i hygienicky vysoce kvalitních potravin Zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny v rámci farmy

24 Platby v ekologickém zemědělství Navrhovaná výše plateb –Orná půda 3 520 Kč / ha –Travní porosty 1 110 Kč / ha –Trvalé kultury12 235 Kč / ha –Zelenina a byliny11 050 Kč / ha

25 Zachování travních porostů šetrným hospodařením Udržování stálých životních podmínek pro mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu Poskytnutí kvalitnější potravy hospodářským zvířatům Zmírnění zatěžování vody a půdy nadbytkem živin Zachování rozmanitosti kulturní krajiny Platby- 1 920 Kč / ha

26 Extenzivní louky Zabránění nárůstu bujnějších trav a ochuzení porostu Snížení zatížení porostu nadbytkem živin Zajištění lepší funkce půdy Podpora druhové rozmanitosti rostlin a živočichů Platby- 2 800 Kč / ha

27 Posun seče na loukách Zajištění větší rozmanitosti lučních porostů v krajině Umožnění průběžného nacházení potravy a úkrytu lučním druhům hmyzu Obohacení luk o větší množství bylin Zajištění nerušeného hnízdění ptactva Platby- 3 130 Kč / ha

28 Péče o pastviny Předcházení zaplevelení pozemků pravidelným kosením nedopasků Podpora ustupujících druhů závislých na pastevním obhospodařování (hořce, hořečky…) Zachování vhodné lokality pro hnízdění ptactva Platby- 2 890 Kč / ha

29 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky Zachování nebo rozšíření životního prostoru druhům, pro něž je trvale vlhké prostředí základní životní podmínkou Zadržení vody v krajině a její přirozený odtok Zachování specifického ekosystému ohroženého necitlivými hospodářskými zásahy Platby- 12 100 Kč / ha

30 Ptačí lokality na travních porostech Vytvoření podmínek pro hnízdění Zamezení ničení hnízd Udržení nebo zvýšení populace v krajině Platby- 5 180 Kč / ha (chřástal polní) - 5 550 Kč / ha (bahňáci)

31 Zatravňování orné půdy Zpomalení odtoku vody z krajiny Zvýšení schopnosti půdy uchovávat vlhkost Zabránění odnosu půdy vodou i větrem Ochrana vodních toků před zanášením půdou a chemickým znečištěním Omezení nebezpečí záplav Platby- 7 265 Kč / ha

32 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách Rozdělení svahu na kratší úseky účinně brzdí odtok vody Zachycení většího množství vody na pozemku Zpomalení odnosu ornice Vytvoření prostředí příznivého pro rostliny a živočichy Zpestření krajiny, zvýšení její mnohotvárnosti a estetické hodnoty Platby- 9 440 Kč / ha

33 Pěstování meziplodin Ochrana půdy před odnosem stékající vodou a větrem Zadržení půdní vláhy a živin Ochrana před poškozováním struktury půdy slunečním zářením Obohacení půdy humusem Udržení struktury drobných pórů a zadržení vody Úkryt a potrava pro živočichy přizpůsobené na život v zemědělské krajině Platby- 4 580 Kč / ha

34 Biopásy Zajištění potravy živočichům – dostatek semen dozrávajících postupně během roku Ponecháním plodin na biopásu zajištění potravy pro živočichy i v zimním období Vytvoření prostoru pro hmyz, kterým se na jaře živí mláďata ptáků Větší pestrost a rozmanitost krajiny Platby- 10 630 Kč / ha

35 Kombinovatelnost agroenvironmentálních titulů Titul 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 1. Ošetřování travních porostů √xxx√xxxx 2. Ekologické zemědělství √√√√√√√√√ 3. Zatravňování orné půdy x√xxxxxxx 4. Tvorba travnatých pasů na svažitých půdách x√x√xx√√√ 5. Pěstování meziplodin x√x√xx√√√ 6. Trvale podmáčené louky a rašelinné louky √√xxx√xxx 7. Ptačí lokality na TTP x√xxxvxxx 8. Biopásy x√x√√xx√√ 9. Stabilizace závrtů na orné půdě x√x√√xx√√ 10. Osevní postup v ochranných zónách jeskyní x√x√vxx√√


Stáhnout ppt "Environmentální funkce zemědělství. Funkce zemědělství Produkční funkce –Životní prostředí jako výrobní prostředek –Produkce potravin –Zásobárna obnovitelných."

Podobné prezentace


Reklamy Google