Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ Projekt registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ Projekt registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost."— Transkript prezentace:

1 „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ Projekt registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FINANČNÍ ČÁST 1

2 Definice pojmů N áklady Jsou veškeré přiměřené (hospodárné) náklady spojené s vymezenou Sociální službou k zajištění poskytnutí plnění vyplývající ze Smlouvy (pouze základní činnosti). Výnosy Jsou veškeré výnosy (příjmy) spojené s vymezenou Sociální službou dle Smlouvy (základní činnosti) a to jak od uživatelů služeb, tak i ostatní příjmy (zejména z veřejných zdrojů - od obcí, měst, státních institucí apod.). Vyrovnávací platba k pokrytí čistých nákladů Je částka k pokrytí nezbytných Nákladů pro poskytování vymezené Sociální služby po odečtení veškerých ostatních příjmů (Výnosů). VPČN = N – V VPČN – maximální vyrovnávací platba k pokrytí čistých nákladů 2

3 Vyrovnávací platba k pokrytí přiměřeného zisku Vypočítá se stanoveným procentem přiměřeného zisku ze skutečné Vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů. Tato vyrovnávací platba nesmí převýšit rozdíl předpokládané hodnoty VZ a Vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů. Přiměřený zisk Výše přiměřeného zisku se stanovuje v roce uzavření smlouvy dle délky pověření na celou dobu pověření. Základní sazba je vyhlášena Evropskou komisí na jejich oficiálních webových stránkách http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html Přiměřený zisk = základní sazba + 100 bazických bodů (tj. 1,27 %) Vyrovnávací platba Je součet Vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů a Vyrovnávací platby k pokrytí přiměřeného zisku. Skutečná vyrovnávací platba za celé období nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 3

4 Vyrovnávací platba k pokrytí čistých nákladů -uvedena v bodě 7.1 Smlouvy -na základě výsledku Zadávacího řízení -částky na období: 1. 4. až 31. 12. 2016 1. 1. až 31. 12. 2017 1. 1. až 31. 12. 2018 -Celkem za 2 a ¾ roku, tj. 11 čtvrtletí 4

5 5

6 Fakturace Čtvrtletně (do 10ti dnů) - Zálohová faktura vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů -Zúčtovací faktura vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů Ročně (během ledna) - Faktura na vyrovnávací platbu k pokrytí přiměřeného zisku 6

7 Náležitosti faktury dle Smlouvy (bod 7.8 ) zúčtovací faktura má přílohu Průběžnou monitorovací zprávu název projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, číslo Smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb, Název/obchodní firma/jméno, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo a bankovní spojení (číslo bankovního účtu, na který má být zaplaceno) Poskytovatele, Název/sídlo/identifikační číslo Objednatele a označení odboru (Odbor strategického rozvoje kraje), který fakturu likviduje, jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. kontaktního telefonu, výdaj financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. označení názvu a čísla Zadávacího řízení, číslo příslušné části zakázky (není u všech smluv) 7

8 Splatnost a vrácení faktury -splatnost faktur činí 30 dní od doručení -faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Poskytovateli -přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury 8

9 9

10 10

11 Snížení Vyrovnávací platby k pokrytí čistých nákladů Bod 11.7 Smlouvy Při nenaplnění poměrné části primárních ukazatelů: Snížení ve výši 10 % při naplnění ukazatelů pouze v rozsahu 80 % - 90 % včetně, Snížení ve výši 20 % při naplnění ukazatelů pouze v rozsahu 50 % - méně než 80 %, Snížení ve výši 30 % při naplnění ukazatelů v rozsahu nižším než 50 %. Vypořádá se vystavením nové zúčtovací faktury do 10 dnů od uplatnění. Bod 8.6 Smlouvy Při zjištění změny MZ s vlivem na výši VPČN k již proplacené faktuře vystaví Poskytovatel dobropis. 11

12 Povinnosti Poskytovatele Bod 8.12 Smlouvy řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, výnosech a nákladech, vést účetnictví s jednoznačnou vazbou na uzavřenou Smlouvu, tj. vést evidenci všech účetních případů, které se vztahují k uzavřené Smlouvě Bod 8.11 Smlouvy –vést účetnictví pro tuto Smlouvu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví –originály dokladů předložit kdykoliv na vyžádání 12

13 Povinnosti Poskytovatele Bod 8.17 Smlouvy -povinnost přiznat veškeré výnosy vzniklé v souvislosti s poskytováním sociálních služeb dle Smlouvy v účetnictví Bod 8.12 Smlouvy –Veškeré výnosy získané v souvislosti s plněním Smlouvy je povinen Poskytovatel použít na úhradu provozních a mzdových nákladů souvisejících s realizací základních činností poskytovaných Sociálních služeb dle Smlouvy. 13

14 Povinnosti Poskytovatele Bod 8.12 Smlouvy Výnosy zejména nelze využít: ke splátkám finančních závazků nesouvisejících s realizací Sociálních služeb, k tvorbě kapitálového jmění (zisku); tím není dotčeno právo Poskytovatele na Vyrovnávací platbu k pokrytí přiměřeného zisku, na pokuty a sankce, s výjimkou smluvních pokut dle této Smlouvy části 11 Smluvní sankce, na nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit. 14

15 Zákaz nadměrného čerpání Bod 8.9 Smlouvy -zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému čerpání finančních prostředků z jiných veřejných zdrojů za stejným účelem -oprávnění pozastavit platby Vyrovnávací platby a požadovat vrácení již uhrazené Vyrovnávací platby ve výši nadměrného čerpání finančních prostředků (tj. čerpání finančních prostředků, které obdrží Poskytovatel z jiných zdrojů na krytí identických nákladových položek, které jsou kryty Vyrovnávací platbou) -vztahuje se na duplicitu těch částí nákladových položek Poskytovatele, které se přímo vztahují k plnění předmětu Smlouvy -Za duplicitu v čerpání jiných podpor se nepovažuje financování ostatních částí výdajových položek Poskytovatele, které nemají přímý vztah k Sociálním službám, např. celkové provozní náklady Poskytovatele. 15

16 Kontrola překompenzace Bod 7. 10 Smlouvy - ročně po ukončení kalendářního roku -bude formulář na webových stránkách „Přehled veškerých skutečných výnosů s nákladů poskytované sociální služby“ -v členění dle kalkulace nákladů známé z nabídky do veřejné zakázky -doručení do 30. ledna následujícího roku 16

17 17

18 Smluvní sankce (bod 11.4) -Porušení povinnosti neužít příjmy (výnosy) k tvorbě zisku dle bodu 8.12 Smlouvy -povinen oznámit do 10 dnů od zjištění -Současně vrátit Vyrovnávací platbu ve výši rozdílu mezi součtem Vyrovnávací platby k pokrytí přiměřeného zisku za daný rok a zisku vytvořeného užitím příjmů (výnosů) za daný rok na straně jedné a přiměřeným ziskem za daný rok na straně druhé. -tedy: (VPPZ + zisk) – přiměřený zisk 18

19 Smluvní sankce (bod 11.5) V případě, že Poskytovatel využije výnosy: ke splátkám finančních závazků nesouvisejících s realizací Sociálních služeb, na pokuty a sankce, s výjimkou smluvních pokut dle části 11 Smlouvy, na nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit, je povinen vrátit Objednateli Vyrovnávací platbu ve výši neoprávněně použitých výnosů. 19

20 Smluvní sankce (část 11) 11.1 V případě prodlení Poskytovatele s doručením Průběžné monitorovací zprávy je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 11.2 V případě prodlení Poskytovatele s doručením Závěrečné monitorovací zprávy je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 11.3 V případě, že Poskytovatel nedodržuje aktualizovanou verzi Manuálu pro publicitu Operačního programu Zaměstnanost, je Objednatel oprávněn požadovat po nesplnění nápravného opatření za každé nedodržení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. 20

21 Smluvní sankce 11.12 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě dle bodu 13.1 je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o mlčenlivosti není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost dle § 100 ZSS. 11.13 Za porušení pravidel pro archivaci dokladů dle bodu 8.13 Smlouvy, pravidel vedení účetnictví dle bodu 8.11 a 8.12 Smlouvy a pravidel pro užití autorského díla dle bodu 8.18 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 11.14 Za porušení povinnosti přiznání výnosů Poskytovatele stanovené v bodu 8.17 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení. 21

22 Smluvní sankce (bod 11.6) Případné smluvní pokuty dle Smlouvy nebo vratky Vyrovnávací platby uhradí Poskytovatel Objednateli na základě faktur Objednatele. Splatnost těchto faktur je 15 dnů ode dne jejich obdržení Poskytovatelem. Nejedná se o snížení VPČN z důvodu nenaplnění primárních ukazatelů. 22

23 Povinnosti Poskytovatele Bod 8.2 Smlouvy -Poskytovatel je vázán svojí nabídkou učiněnou v Zadávacím řízení Bod 8.8 Smlouvy -povinnost do 15 kalendářních dnů oznámit rozhodné skutečnosti související s plněním předmětu smlouvy -nezbavuje povinnosti plnit podmínky stanovené ve smlouvě 23

24 Odstoupení od Smlouvy Část 12. oprávnění odstoupit v uvedených případech Bod 12.1 odrážka d) „Podstatné nebo opakované méně podstatné porušení podmínek a povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy (bod 8.6, 8.8), zadání či Zadávací dokumentace nebo nabídky Poskytovatele, nebo méně podstatné porušení ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy, které nebylo napraveno ani v přiměřené dodatečně poskytnuté lhůtě.“ 24

25 Děkuji za pozornost. Ing. Naděžda Mikolášová Email: n.mikolasova@kr-olomoucky.cz Tel.: 585 508 476 25


Stáhnout ppt "„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ Projekt registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google