Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III."— Transkript prezentace:

1 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

2 Představení projektu Cíl projektu: Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31.10. 2015 Podpora služeb: 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 Finanční podpora: 80 295 576 Kč

3 Závazky vyplývající ze smluv Dodavatel je povinen zajistit trvalou dostupnost služeb. Služby musí být realizovány kontinuálně bez ohledu na výši splnění minimální míry indikátorů. Celková doba výpadku nepřesáhne 5% sjednaného rozsahu poskytování služby. Po dobu výpadku bude zajištěn náhradní výkon základního poradenství. Viz Smlouva bod 3.4.

4 Zpráva o plnění služeb 1.Realizovaná klíčová aktivita 2.Spolupráce s ostatními subjekty 3.Plnění podmínek vymezených v příloze č.4 Smlouvy – minimální rozsah poskytovaných služeb 4.Publicita 5.Monitorovací indikátory 6.Problémy při realizaci

5 Zpráva o naplnění indikátorů 1/2 Název projektu:Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00087 Příjemce dotace:Královéhradecký kraj Číslo veřejné zakázky: Číslo smlouvy: Vysoutěžená cena: Poskytovatel služeb: Identifikační číslo: Druh služby: Název služby: Číslo registrace služby: Místo poskytování: Personální zabezpečení: Kapacita služby: Požadovaná výše splnění indikátoru:uživatel Minimální výše splnění indikátoru:uživatel

6 Zpráva o naplnění indikátorů 2/2 Počet uživatelů cílové skupiny Rozdělení dle pohlaví Kalendářní čtvrtletí Počet uživatelů za kalendářní čtvrtletí Počet nových uživatelů za kalendářní čtvrtletí počet mužůpočet žen 01.01.2015 - 31.03.2015 01.04.2015 - 30.06.2015 01.07.2015 - 30.09.2015 0 00

7 Závazky vyplývající ze smluv Monitorovací indikátory (MI) Hodnota monitorovacího indikátoru je uvedena ve Smlouvě o zajištění sociální služby bod 3.2. Vykazování MI MI budou vykazovány ve Zprávě o plnění služeb a naplnění indikátorů, viz příloha č. 7 Smlouvy

8 Přílohy zálohové faktury Přílohy Zpráva o plnění služeb a Zpráva o naplnění indikátorů a jsou nedílnou součástí zálohové faktury, která se předkládá do 7 pracovních dnů od ukončení předcházejícího monitorovacího období. Obě zprávy informují o realizaci sociální služby za uplynulé monitorovací období. Na přílohách nutno uvést datum a podpis oprávněné osoby. Zálohovou fakturu společně s přílohami zasílat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

9 Povinná publicita Poskytovatel je povinen: provádět publicitu projektu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, viz. odkaz http://www.esfcr.cz/file/7995/ http://www.esfcr.cz/file/7995/ označit prostory poskytování služeb informačním panelem udržovat webové stránky v aktuálním stavu. 1x ročně vydat leták s informacemi o sociální službě 1x ročně poskytnout médiím tiskovou zprávu dle termínu ve Smlouvě.

10 Povinná publicita letáky a tiskové zprávy je nutné před vytištěním odsouhlasit s projektovým manažerem „Povinné minimum publicity OP LZZ“ musí být na tištěných materiálech vždy v horní části a minimálně na přední straně těchto materiálů; zároveň bude použito „Povinné minimum publicity OP LZZ“ všude tam, kde bude použito logo poskytovatele sociálních služeb logo poskytovatele sociálních služeb může být použito u tištěných materiálů pouze v dolní části materiálu a nesmí být větší než řada log „Povinného minima publicity OP LZZ“ logo poskytovatele sociálních služeb u individuálních projektů se nesmí používat na propagačních předmětech

11 Povinná publicita - vzory

12 Kontroly Výkon kontroly u poskytovatelů bude probíhat dle Metodiky pro výkon kontrol v rámci IP, viz. Příloha č. 5 Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět monitorovací návštěvy.

13 Finanční kontrola Zajistit přístup ke všem dokladům, složkám a dokladovým řadám.

14 Platba za služby Zálohové faktury na 1/3 celkové nabídkové ceny – částku nezaokrouhlovat; Na fakturách uvádět období, na které je záloha vystavena; Uvést, že se jedná o příjem financovaný z OP LZZ, projektu č. CZ1.04/3.1.00/05.00087 V případě opravy faktury prodloužit splatnost

15 Příklad 1 (poskytovatelé, kde je více služeb, činností…) Předmět smlouvy – rozsah zakázky ve vztahu k financím IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Předmět smlouvy - Zakázka 1, Zakázka 2 Není předmět smlouvy Zakázky 3,4…. Celá sociální služba - středisko 2.1.Předmětem Smlouvy je závazek veřejné služby spočívající v poskytování poskytování sociální služby ……….pro osoby s ……… ( dále jen „osoby cílové skupiny“) ………formou pro region ……..s požadovanou minimální kapacitou x osob. Závazek poskytovatele provozovat služby podpora samostatného bydlení představuje komplexní zajištění služeb ………

16 Příklad 2 (poskytovatel poskytuje pouze jednu soc. službu) Předmět smlouvy – rozsah zakázky ve vztahu k financím IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Předmět smlouvy – Středisko 1 Není předmětem smlouvy Středisko 2 Celá sociální služba - středisko 11.2 Poskytovatel je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech při realizaci předmětu této Smlouvy, tj. zajistit oddělené účtování o výnosech a čerpání jednotlivých zdrojů krytí nákladů (zakázkově). Zakázka 1Zakázka 2

17 Výpočet přiměřeného zisku IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Základna pro výpočet ziskuNení předmět výpočtu zisku Celá sociální služba - středisko 6.4. Platba za služby je sjednána tak, aby dosahovala částky, která je nezbytná k pokrytí čistých nákladů vynaložených Poskytovatelem při poskytování služeb dle Smlouvy včetně případného přiměřeného zisku ……

18 Výpočet přiměřeného zisku IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Základna pro výpočet ziskuNení předmět výpočtu zisku Celá sociální služba - středisko Náklady ______________ = Výnosy (1- povolený zisk %) Náklady = Výnosy * (1 – povolený zisk %) Náklady = Výnosy * 0,99025 (při povoleném zisku 0,975 %)

19 Vedení účetnictví 11.1 Poskytovatel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně, nemá-li tuto povinnost, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k prostředkům poskytnutým na základě této Smlouvy splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu (f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k prostředkům poskytnutým z finanční podpory. Ke každému účetnímu zápisu – účetní doklad se všemi náležitostmi

20 Vedení účetnictví 11.2. Poskytovatel je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech při realizaci předmětu této Smlouvy, tj. zajistit oddělené účtování o výnosech a čerpání jednotlivých zdrojů krytí nákladů (zakázkově). Střediska, zakázky Rozúčtování společných nákladů dle předem stanovené metodiky, rozúčtování uvést na účetních dokladech Ke každému účetnímu zápisu – účetní doklad se všemi náležitostmi

21 Kontaktní údaje Odborné a finanční konzultantky IP – KÚ KHK: Mgr. Lenka Novotná e-mail: lnovotna@kr-kralovehradecky.czlnovotna@kr-kralovehradecky.cz tel.: 495 817 321, 725 870 783 Ing. Kateřina Andrysová E-mail: kandrysova@kr-kralovehradecky.czkandrysova@kr-kralovehradecky.cz Tel.: 495 817 331, 601 382 078

22 Kontaktní údaje Projektový a finanční manažer – CIRI: Bc. Lenka Houserová mail: houserova@cirihk.czhouserova@cirihk.cz tel.: 495 817 820, 720 404 198


Stáhnout ppt "INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III."

Podobné prezentace


Reklamy Google