Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU Seminář pro příjemce – 1. výzva Oblast podpory 3.2 15.3.2010

2 2 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: A) Obecné informace B) Rozpočet projektu

3 3 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ A) Obecné informace Dokumenty pro realizaci GP Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 3, datum platnosti 30.10.2009) (Závazná vždy aktuální verze Příručky pro příjemce – nutno sledovat aktualizace jednotlivých verzí) Metodika způsobilých výdajů 2007-2013 Text Smlouvy o realizaci GP a benefitová žádost Platná legislativa ČR Metodické dopisy http://opvk.kr-ustecky.cz

4 4 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Způsobilé výdaje -přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) -hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) -účelné (nezbytné pro realizaci projektu) -efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) -vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu -prokazatelné (doložené prvotními účetními doklady) -výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu (od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce tj. mzdy za poslední měsíc realizace projektu a závěrečný audit)

5 5 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu Záloha: ve výši 15 % způsobilých výdajů do 30 kalendářních dnů od data podpisu Smlouvy o realizaci GP Členění zálohy: Příjemcům, kteří mají schválené i investiční finanční prostředky, bude záloha členěna na: 15 % investic + 15 % neinvestic = celkem 15% způsobilých výdajů (celková záloha bude poslána ve dvou platbách) Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (1. žádost o platbu po 3 měsících, další žádosti o platbu po 4 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) vratka v případě nevyúčtování poskytnuté zálohy na konci projektu

6 6 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ DPH Plátce DPH způsobilým výdajem je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet nezpůsobilý výdaj i v případě, že příjemce neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu na základě vlastního rozhodnutí Neplátci DPH DPH je způsobilým výdajem (příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu) DPH není způsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu.

7 7 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úhrada výdajů projektu 1) z projektového účtu (přímo nebo refundace) Refundace = platba z projektového účtu na účet příjemce (kmenový či provozní). Refundace vždy až po předchozí úhradě nákladů z účtu příjemce tzn. zpětně!  po provedení souhrnné refundace je nutné doložit vnitřní účetní doklad s jednotlivými položkami dle soupisky účetních dokladů  příjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy z projektového účtu  z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce od poskytovatele)  mylné platby vrátit bez zbytečného odkladu na projektový účet (jedná se o nesrovnalost) 2) z pokladny organizace  nutná následná refundace z účtu projektu 3) ze samostatné pokladny projektu  pozor na pokladní limit 30 tis. Kč dle smlouvy + musí být stanoven i ve vnitřním předpisu příjemce  dotace pokladny z projektového účtu příjemce

8 8 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Partnerství s finančním/bez finančního příspěvku 1)Partnerství s finančním příspěvkem platby:  partner hradí náklady ze svého (ke konci monitorovacího období nebo měsíčně) vystaví příjemci žádost o platbu a vyúčtuje a příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera)  partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu (např. dodatkem ke smlouvě o partnerství), hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) - partner má povinnost mít projektový účet - lze uplatnit bankovní poplatky partner projektu nemá žádný ZISK a nemůže příjemci FAKTUROVAT (není dodavatelem) – jsou mu hrazeny pouze náklady, které mu v souvislosti s projektem vznikají tzn. N=V 2)Partnerství bez finančního příspěvku není poskytován žádný příspěvek na účast na realizaci projektu majetek pořízený z projektu může být partnerovi poskytnut pouze formou zápůjčky

9 9 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví projektu účetně musí být odděleny všechny náklady a výnosy související s projektem (střediskem nebo samostatnými analytickými účty pro projekt) nejen u příjemce, ale i u partnerů s finančním příspěvkem. zřídit pro přímé a nepřímé náklady zvláštní účetní střediska pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace! faktury i každý originál účetního dokladu musí obsahovat identifikaci projektu!! (číslo projektu, název projektu – např. formou razítka) sledovat odděleně investiční a neinvestiční finanční prostředky (již záloha je takto členěna) Každé použití neinvestičních prostředků k úhradě investičních a naopak je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně! při administrativní kontrole se dokládají kopie dokladů s částkou přesahující 5 000,- Kč nezapomínat účtovat i o bankovních poplatcích z projektového účtu Upozornění: poskytovatel provádí monitorovací návštěvy a dále má povinnost provést kontrolu na místě minimálně 1 x za dobu trvání projektu.

10 10 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další informace Objednávka/smlouva musí obsahovat:  přesnou specifikaci zboží nebo služby a jejich rozsah. Obecně formulované doklady typu např.: „Občerstvení“, „kancelářské potřeby“ a „za administrativní činnost“ nejsou vyhovující  závazek dodavatele poskytnout informace orgánům provádějícím audit a kontrolu  závazek dodavatele archivovat do roku 2025  od 100 000 Kč bez DPH doporučujeme uzavírat s dodavatelem písemné smlouvy - Smlouvy dokládat k VŘ i k FA, pokud není VŘ a FA součástí jedné MZ. Náležitosti účetního dokladu:  § 33 a), odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=definice prokazatelného účetního záznamu)  § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=náležitosti účetního záznamu) Ve vnitřních předpisech musí mít příjemce:  skartační a archivační řád tj. doba archivace do roku 2025 (všech materiálů a dokladů souvisejících s projektem)  nastaven vnitřní kontrolní systém projektu (kdo je oprávněn co podepisovat v souvislosti s projektem) + podpisové vzory  pokladní limit (vede-li samostatnou pokladnu projektu )

11 11 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Např. výdaj nedoložený doklady výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet nákupy vozidel, nábytku, nemovitostí a pozemků přímé daně (daň z nemovitosti, daň dědická, darovací…) výdaje spojené s financováním státem uznávaných zkoušek, kdy účastník usiluje o získání zkoušky na druhý či další pokus, rekvalifikace a kvalifikační studium výdaje na každodenní řízení, monitorování a kontroly žadatele splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu u vybavení a zařízení, které nebude využíváno výhradně pro potřeby cílové skupiny leasingový vztah s otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňující odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu nájemné, pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti režijní náklady bez přímé vazby na projekt výdaje na činnosti prováděné jakožto povinné ze zákona penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství více než dvojúrovňové smlouvy s dodavateli (např. smlouvy o zprostředkování) výdaje spojené s externím zajištěním administrace a právního poradenství v případě veřejných zakázek malého rozsahu

12 12 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nepodstatné změny rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu (bez souhlasu poskytovatele) přesun v rámci jedné kapitoly rozpočtu mezi kapitolami do výše 15 % (původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány) vytvoření nové položky, případně její zrušení (nesmí znamenat začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení stávající klíčové aktivity) Omezení v provádění nepodstatných změn u Kapitoly č. 1 – Osobní výdaje (v rámci nepodstatné změny lze provést přesun prostředků v dané kapitole či přesun prostředků z jiných kapitol v případě): pokud dochází ke změně schváleného pracovněprávního vztahu např. z DPP na DPČ rozdělení již schválených úvazků vytvoření nové pozice navýšení úvazku stávající pozice za schválenou jednotkovou cenu Změny se popisují a zdůvodňují v textu monitorovací zprávy + se dokládá přepracovaný rozpočet projektu.

13 13 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podstatné změny rozpočtu Podstatné změny rozpočtu (se souhlasem poskytovatele) Podstatné změny v rozpočtu projektu zakládají povinnost příjemce předložit žádost o schválení poskytovateli podpory. přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly č. 1 Osobní výdaje o výše než 15 % navýšení položek Křížového financování změna data ukončení projektu a změna bankovního účtu projektu Uzavírá se dodatek ke smlouvě a změny musí být odsouhlaseny partnery příjemce. Při přesouvání v rámci podstatných i nepodstatných změn nesmí být porušeny limity stanovené pro jednotlivé kapitoly a nelze navyšovat položky, které byly kráceny výběrovou komisí. Přesun prostředků mezi kapitolami se vždy posuzuje podle rozpočtu projektu původně schváleného při uzavření smlouvy, případně podle rozpočtu upraveného v aktuálně platné úpravě (po schválení podstatné změny projektu se znovu nastavuje limit 15 %).

14 14 B) Rozpočet projektu Kapitoly rozpočtu 1. Osobní výdaje 2. Cestovní náhrady zahraniční Cestovní náhrady tuzemské – Nepřímé náklady 3. Nákup zařízení (limit 25 % na CZV projektu) Místní kancelář – Nepřímé náklady 4. Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu) 5. Stavební úpravy 6. Přímá podpora (limit 20 % na CZV projektu) 7. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15 15 Kapitola č.1 OSOBNÍ VÝDAJE  v rozpočtu je nutné vykazovat odděleně hrubé mzdy a soc. zdrav.poj. hrazené zam-lem (netýká se DPP).  jednotkové mzdy stanovené ve schváleném rozpočtu jsou po celou dobu realizace závazné  odměny v přiměřené a odůvodnitelné výši (musí být nepravidelné!) – ANO  státní svátky a dovolené ve výši úvazku – ANO (ne u DPČ a DPP)  u DPP a DPČ musí být stanoveno, že zam-ec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty (pokud bude čerpáno cestovné!)  jeden pracovník nemůže být v rámci projektu zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (=příjemce+partneři)  není možné navyšovat mzdy pracovníků projektu – částky z přebývajících položek lze převést pouze na nové pracovníky Pracovní smlouvy a dohody musí obsahovat: oidentifikaci projektu opopis pracovní činnosti orozsah činnosti (tzn. úvazek nebo počet hodin za časovou jednotku) ovýše odměny opovinnost odevzdávat výkazy práce U MZ se povinně dokládají: 1)kopie uzavřených pracovních smluv v rámci projektu + pracovní náplně a platové výměry 2)rozpis mzdových nákladů 3)pracovní výkazy 4)přehled čerpání mzdových nákladů (dle požadavku poskytovatele není obsažen v příručkách) 5)výplatní listinu nebo výplatní pásku zapojených pracovníků (nebo mzdové listy) 6)výpisy z účtu organizace a výdajové pokladní doklady u mezd vyplácených hotově TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

16 16 Kapitola č.2 Cestovní náhrady zahraniční Služební cesty tuzemské – nepřímé náklady:  z projektu nelze hradit cestovní náhrady osobám, které nemají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah!  při užití soukromého vozidla pozor na výpočet spotřeby PHM z TP (upraveno v zákoníku práce). Hradí se základní náhrada vyjadřující míru opotřebení vozidla i náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Ten kdo si tyto náhrady účtuje by měl být vlastníkem vozidla.  cestovné: např. provoz služebního vozidla, jízdenky a výdaje při použití soukromého vozidla; ubytování; stravné; ostatní vedlejší výdaje  pravidla jsou dána zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (příp. vyhláškou č. 451/2008) + interními předpisy organizace Služební cesty zahraniční:  čerpat lze pouze v případě, že jsou uvedeny a schváleny v projektové žádosti  schválené položky rozpočtu není možné navyšovat!! „Per diems“ cestovní náhrady zaměstnancům zahraničních subjektů (kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR). Nejsou hrazeny těm kteří uzavřeli s příjemcem pracovní smlouvu. Cenové limity pro tuzemské cesty:  ubytování v ČR max. 1 500,- Kč za osobu a noc TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

17 17 Kapitola č.3 Zařízení, limit 25 % CZV Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč  upozornění! Jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč  např. i nákup výukového a spotřebního materiálu, který je určen pro cílovou skupinu  typy nákladů jsou např.nákupy PC, notebooky, tiskárny, mobily Použitý drobný hmotný majetek  konkrétní pravidla uvedena v příručce pro příjemce - evidence majetku Nájem zařízení, leasing  finanční leasing – nezpůsobilý  operativní leasing vozidla pouze u 1. prioritní osy, opatření 1.2. za podmínky, že vozidlo slouží potřebám CS Odpisy:  majetek pořízený před zahájením realizace projektu - nesmí být pořízen z veřejných prostředků (do nákladů projektu lze zahrnout pouze daňové odpisy v alikvotní výši s ohledem na míru využití v rámci realizace projektu - viz PPP) a musí být i mimo projekt již dříve daňově odepisován  majetek pořízený v průběhu realizace projektu – pouze u příjemců kteří daňově odpisují (a pouze alikvotní část odpisů dle PPP) Výdaje na opravu a údržbu  pouze v souvislosti s majetkem pořízeným (hrazeným) z projektu a pro účely projektu Pozor na nákupy před koncem projektu. Nad 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

18 18 Křížové financování (KF) Křížové financování (KF) Maximální procentní podíl stanovený ve smlouvě nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY). 1) Investiční část  nábytek, zařízení a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus Pozn.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč  dále obsahuje stavební úpravy, které v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč Interaktivní tabule musí být soubor movitých věcí v případě, že interaktivní tabule + další současně pořízené zařízení přesahují 40 tis. Kč. Jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků. 2) Neinvestiční část  nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč Vybavení a nábytek lze financovat pouze v případě, že je pořízen pro potřebu CS. V rámci KF lze hradit vybavení a nábytek pro potřeby realizačního týmu pouze pokud je to zvlášť zdůvodněno + musí být dodržen stanovený limit 15 000 Kč na jeden přepočtený pracovní úvazek. Úhrada nákladů v závislosti na typu příjemce: daňově neodepisuje – do způsobilých výdajů KF příjemce zahrne celkovou část pořizovací ceny majetku daňově odepisuje – nelze využít křížového financování. Uplatňuje daňové odpisy. Do způsobilých výdajů lze zahrnout poměrnou část daňových odpisů v jednotlivých letech!! (viz PPP str. 45-46) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

19 19 Místní kancelář - NN Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, spotřeba vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. Spotřební zboží a provozní materiál - např. papír do tiskáren, šanony, kancelářské potřeby, tonery, CD Telefon, poštovné, fax -včetně internetu -musí být umožněno provést položkovou kontrolu Spotřeba vody, paliv a energie - Ne PHM Nájemné -pouze nájem kanceláře, úklid a údržba kanceláře využívané pro projekt Do způsobilých výdajů je možné započítat pouze podíl výdajů na místní kancelář, které připadají na aktivity projektu. Metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu projektu. Příjemce se řídí doporučením pro režijní náklady OP VK. Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

20 20 Kapitola č.4 Nákup služeb, limit 49 % CZV Publikace/školicí materiály/manuály -vytvořené dodavatelem na zakázku! tj. vývoj a vytváření nových publikací, školících materiálů nebo multimediálních pomůcek Odborné služby/Studie a výzkum -nákup duševního vlastnictví (zpracování analýz, sběr dat a výzkum) Náklady na konference/kurzy -zapojení CS, hostujících účastníků a širší veřejnosti -např. pronájem prostor a konferenční techniky Podpora účastníků (stravné, ubytování) -občerstvení a ubytování souvisí s položkou „náklady na konference/kurzy“ -stravné max. 300,- Kč na den a osobu (celodenní akce=8 běžných hodin) jinak je nutné stravné krátit!!! -ubytování max. 1 500,- Kč na den a osobu Jiné náklady Nad 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. Pozor na služby obdobného charakteru. Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

21 21 Kapitola č.5 Stavební úpravy Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout 40 tis. Kč v jednom zdaň.období za každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování -nad 40 tis. Kč -=stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací (NE OPRAVY!) „Zásah do majetku, který má za následek změnu technických parametrů“, -pouze na majetku příjemce příp. partnerů (NE na majetku v pronájmu) -jedná se o investici nutno hradit z investičních prostředků Stavební úprava musí být provedena za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

22 22 Kapitola č.6 Přímá podpora, limit 20 % CZV Kapitola č.6 Přímá podpora, limit 20 % CZV „ Pouze náklady týkající se cílové skupiny např. realizované praxe, stáže a jednorázové ubytování, cestovné a stravné.“ Mzdové příspěvky  pouze pro pedagogické pracovníky ve školství do výše 70 % mzdových náhrad (konkrétní viz PPP) Cestovné, ubytování a stravné  náklady (ubytování, cestovné a stravné) spojené s realizací praxí a stáží = hrazeno jednorázově!!!  cenové limity: (ubytování v ČR max. 1 200,- Kč za osobu a noc; celodenní občerstvení max. 300,- Kč za osobu) Účastníci kurzů -mající uzavřenou smlouvu o vzdělávání, kteří jsou vysílání na základě cestovního příkazu. Zaměstnavatel předloží příjemci rozpis cestovních náhrad za své zaměstnance a kopie příslušných dokladů Žáci a studenti -proplácí se na základě doložených jízdných výdajů a stravného. Např. v rámci odborné praxe dojíždění do jiného místa než je sídlo školy Doprovodné aktivity  např. asistentské a jiné podpůrné služby  vstupné TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

23 23 Kapitola č.7 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Audit  musí být proveden autorizovaným a vyškoleným auditorem (zapsaným v Komoře auditorů ČR)  audit se týká jak příjemce, tak partnerů s finančním příspěvkem  nejpozději 6 měsíců před ukončením projektu je nutné uzavřít smlouvu s auditorem  rozpočet projektu je roven 3 000 000,- Kč nebo vyšší Ostatní TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

24 24 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Děkuji za pozornost Ing. Michaela Bošanská bosanska.m@kr-ustecky.cz 475 657 326, 731 642 372


Stáhnout ppt "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google