Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 2 Klasické ukazatele měření výkonnosti podniku a využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 2 Klasické ukazatele měření výkonnosti podniku a využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 2 Klasické ukazatele měření výkonnosti podniku a využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku

2 Čistý zisk (EAT – Earnings After Tax) -z pohledu vlastníka nejdůležitější kategorie zisku. -jedná se o zisk po zdanění, který je určen k rozdělení -způsob rozdělení zisku pak může významně působit na vývoj hodnoty podniku v budoucnu a na míru uspokojení vlastníků

3 Zisk před zdaněním (EBT – Earnings Before Tax) - jedná se o kategorii zisku zahrnujícího daň z příjmu za běžnou a mimořádnou činnost - při použití tohoto ukazatele je možné při porovnávání výkonnosti mezi jednotlivými obdobími i podniky z zemí s různým zdaněním abstrahovat rozdílnou míru zdanění

4 Zisk před zdaněním a úroky (EBIT - Earnings Before Interest and Tax) oblíbený ukazatel na úrovni divizí – soustřeďuje pozornost na růst tržeb a řízení nákladů měří pouze provozní výkonnost, neovlivňuje jej způsob financování a daně (jsou neovlivnitelné na úrovni divizí) ukazatel ignoruje efektivní využití kapitálu a majetku

5 Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization - EBITDA) výhodou ukazatele je možnost srovnání výkonnosti nezávisle na politice odpisování představuje úpravu pro měření cash flow (nezahrnuje ovšem změny v ČPK)

6 Čistý zisk (výsledek hospodaření za účetní období) (EAT) + daň z příjmu za běžnou činnost + daň z příjmu za mimořádnou činnost = Zisk před zdaněním (EBT) + nákladové úroky = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) + odpisy = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)

7 Analýza vývoje EAT, EBT a EBIT - XY

8 Rozdělení EBITu - XY

9 Provozní cash flow zahrnuje i změny v ČPK představuje peníze získané provozní činností Volné cash flow (FCF – Free Cash Flow) využití pro oceňování podniku v případě měření výkonnosti může být zavádějící – nízké volné CF může být zapříčiněno vysokými investicemi, které ale zakládají možnost růstu v budoucnu

10 + Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) z provozní činnosti před daněmi - Upravená daň z příjmu (= VH z provozní činnosti před daněmi x daňová sazba) = Výsledek hospodaření (zisk) z provozu po daních + Odpisy + Ostatní náklady započítané v provozním zisku, které nejsou výdaji v běžném období - Investice do pracovního kapitálu (provozně nutného) - Investice do pořízení investičního majetku (provozně nutného) = Volné cash flow

11 Vývoj CF - XY

12 Rentabilita tržeb (ROS - Return On Sales) schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze zisk může být v podobě zisku po zdanění nebo EBIT ROS = Zisk/Tržby

13 Rentabilita aktiv (ROA - Return On Assets) ROA = EBIT/A kde A = aktiva v porovnání s EBIT neignoruje efektivní využití kapitálu a majetku

14 Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Capital Employed - ROCE) ROCE = Zisk/Kapitál nesoucí náklad

15 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return On Equity) ROE = ČZ/VK počítá ziskovost z účetní hodnoty vlastního kapitálu lze použít pouze na úrovni podniku

16 Ukazatele rentability - XY 199920002001200220032004 Analyzovaná firma XY Rentabilita tržeb11,0%8,7%5,6%7,4%6,6% Rentabilita aktiv12,2%10,6%8,6%10,4%9,5%8,4% Rentabilita VK18,3%13,1%9,1%10,5%9,0%8,4% Benchmark Rentabilita tržeb4,8%1,7%*5,8%9,1%* Rentabilita aktiv12,3%5,9%*4,5%18,1%* Rentabilita VK-211%1330%*68,4%58,2%* Největší konkurent Rentabilita tržeb-6,7%1,9%5,8%10,5%8,9%2,6% Rentabilita aktiv9,4%5,8%13,5%9,3%7,9%4,7% Rentabilita VK-21,9%5,9%14,8%16,6%14,1%4,2% Subsekce Rentabilita tržeb2,35%1,16%5,75%7,5%7,0%* Rentabilita aktiv7,5%7,0%12,4%13,0%10,7%* Rentabilita VK2,8%85,7%22,6%24,5%16,9%* Odvětví Rentabilita tržeb6,1%5,5%4,1%4,8%6,4%5,5% Rentabilita aktiv12,7%10,9%9,7%10,7%14,8%12,4% Rentabilita VK12,7%12,0%10,2%11,0%16,2%14,9%

17 Čistý zisk na akcii (EPS - Earnings Per Share) může selhávat z hlediska snahy manažerů o co nejvyšší účetní zisky (pokud trh reaguje na jejich zvýšení zvýšením tržní ceny akcií) může vést k vysoké zadluženosti EPS nedokáže rozlišovat mezi kapitálem produkujícím růst a mezi kapitálem produkujícím efektivní růst (to se může stát osudné každé firmě, která zvyšuje zisk, ale bez pokrytí nákladů na kapitál)

18 Kritika klasických ukazatelů výkonnosti podniku: - existuje možnost ovlivňovat výši vykázaného zisku i pomocí legálních účetních postupů, a to velmi výrazně, -ukazatele ziskovosti nezohledňují časovou hodnotu peněz a především riziko investorů a náklady obětované příležitosti -ukazatele zisku a rentability je nutné doplnit o další ukazatele finančního hospodaření (zadluženost, vztah majetkové a finanční struktury, likviditu, aktivitu)

19 Výsledek hospodaření jako vyjádření přínosu ? VH nezahrnuje spotřebu některých zdrojů a některé výnosy (nejsou ve vlastnictví podniku, nejsou spolehlivě ocenitelné, nejsou uznány externím subjektem) VH obsahuje výnosy a náklady, které vznikají pouze v souvislosti s druhotnou alokací volného kapitálu VH obsahuje mimořádné výnosy a náklady Volba účetních metod ovlivňuje výši VH Při alokaci spotřeby zdrojů do jednotlivých období není respektován faktor času VH neobsahuje alternativní náklady kapitálu vloženého vlastníkem ve VH není vyjádřeno riziko vlastníka

20 Vymezení kapitálu, resp. aktiv podniku Některá aktiva, resp. zdroje jejich krytí jsou využívána, ale nejsou v ukazateli zahrnuta –Majetek v leasingu –Aktiva v osobním vlastnictví podnikatele nebo zaměstnanců –Nehmotná aktiva obtížně ocenitelná (goodwill) V ukazatelích jsou zahrnuta aktiva bez ohledu na to, jsou-li využívány v hlavním podnikatelském procesu Zůstatková cena aktiv je závislá na zvolené účetní metodice Zařazení některých položek do struktury kapitálu je závislé na zvolené metodice

21 Konstrukce ukazatelů rentability Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. Samostatně nejsou kritériem přínosu – nutnost porovnání se žádoucími hodnotami Zvyšování cizího kapitálu může vést ke zvýšení ROE, ale i rizika Ukazatelé rentability jsou zaměřeny na hodnocení přínosu minulého období a nezohledňují budoucí přínosy podnikatelského procesu

22 Vztah rentability a dalších ukazatelů finanční analýzy  Vysoká likvidita a velký ČPK snižuje rentabilitu podnikání.  Zvýšení zadluženosti může přispět ke zvýšení rentability VK (pozitivní vliv finanční páky) nebo k jejímu snížení (v příp. negativního působení finanční páky).  Nízká likvidita a vysoká zadluženost ovšem vede ke zvýšení rizika platební neschopnosti.  Vysoký obrat majetku přispívá k rentabilitě podnikání (pro dosažení tržeb není nutná tak vysoká úroveň majetku a tudíž i zdrojů financování).

23 Analýza likvidity Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatel likvidity III. st.= Oběžná aktiva/Krátkodobé cizí zdroje Ukazatel likvidity II. st.= (Krátk.pohledávky + fin. majetek)/Krátkodobé cizí zdroje Ukazatel likvidity I. st.= Finanční majetek/Krátkodobé cizí zdroje Podíl pracovního kapitálu na oběžných aktivech Oběžná aktiva - (krátkodobé závazky + krátk. bank.úvěry) = ------------------------------------------------------------------ Oběžná aktiva Pozn. Při počítání likvidity je nutné očistit jednotlivé položky oběžných aktiv o jejich nelikvidní nebo málo likvidní část (neprodejné zásoby, nedobytné pohledávky,…)

24 Analýza likvidity - XY 199920002001200220032004 Analyzovaná firma XY Běžná likvidita1,292,081,281,221,361,32 Pohotová likvidita0,821,500,830,780,940,86 Hotovostní likvidita0,060,080,050,100,150,20 Benchmark Běžná likvidita1,311,63*1,421,81* Pohotová likvidita1,091,25*1,071,09* Hotovostní likvidita0,020,10* 0,00* Největší konkurent Běžná likvidita1,041,11 0,970,870,90 Pohotová likvidita0,690,710,630,530,560,63 Hotovostní likvidita0,040,050,120,090,050,02 Subsekce Běžná likvidita1,911,951,871,801,65* Pohotová likvidita1,341,361,221,271,10* Hotovostní likvidita0,360,380,400,330,28* Odvětví Běžná likvidita1,161,271,311,611,722,36 Pohotová likvidita0,750,840,861,141,291,79 Hotovostní likvidita0,110,160,130,180,170,23

25 Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury Ukazatele zde slouží jako indikátory výše rizika, jež firma podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů. Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva Míra zadluženosti = Cizí zdroje / Vlastní kapitál Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky Krytí stálých aktiv vl. kapitálem = Vl. kapitál/Stálá aktiva Krytí stálých aktiv dlouh. kapitálem = Dlouh. kapitál/ Stálá aktiva Pozn. V případě využití leasingu – přičíst objem závazků z leasingu k celkové hodnotě závazků.

26 Analýza zadluženosti, majetkové a finanční struktury - XY 199920002001200220032004 Analyzovaná firma XY Celková zadluženost47,2%45,3%42,0%39,4%34,3%35,7% Dl. zdroje / Dl. maj.1,111,461,121,11,18 Úrokové krytí6,685,514,177,5210,210,54 Benchmark Celková zadluženost101%97,2%*88,9%80,6%* Dl. zdroje / Dl.maj.1,141,27*1,321,52* Úrokové krytí2,031,59*1,448,04* Největší konkurent Celková zadluženost71,2%66,0%54,6%51,1%54,3%54,0% Dl. zdroje / Dl.maj.1,041,091,050,940,900,92 Úrokové krytí****** Subsekce Celková zadluženost56,5%63,6%57,1%51,7%50,0%* Dl. zdroje / Dl.maj.1,14 1,471,171,38* Úrokové krytí****** Odvětví Celková zadluženost44,7%46,2%45,3%40,7%40,1%41,6% Dl. zdroje / Dl.maj.1,021,071,221,291,341,55 Úrokové krytí7,636,715,498,6516,2912,08

27 Multiplikátor VK - XY

28 Řízení aktiv Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. Obrat aktiv = Tržby / Aktiva Doba obratu zásob = (Průměrný stav zásob / Tržby) * 360 Doba obratu pohledávek = (Prům. stav pohl./Tržby) * 360 Doba obratu závazků = (Prům. stav závazků)/Tržby) * 360

29 Ukazatelé aktivity - XY 199920002001200220032004 Analyzovaná firma XY Obrat aktiv0,880,810,920,860,890,82 DO zásob52,558,655,058,352,762,8 DO pohledávek90,3145,194,394,4103,191,8 DO závazků53,832,930,531,835,244,0 Benchmark Obrat aktiv1,121,24*1,311,24* DO zásob22,630,4*35,462,0* DO pohledávek107,792,6*97,394,7* DO závazků87,955,8*73,164,1* Největší konkurent Obrat aktiv0,941,041,110,770,720,75 DO zásob54,758,056,487,171,264,6 DO pohledávek100,299,261,287,2118,7142,1 DO závazků94,267,759,8111,885,472,5 Subsekce Obrat aktiv1,091,271,451,18 * DO zásob47,152,943,644,447,3* DO pohledávek85,479,173,672,483,8* DO závazků90,6116,2102,78374*

30 Ukazatele kapitálového trhu Kombinují jako jediná skupina ukazatelů účetní údaje podniku (současnost) s očekáváním investorů (budoucnost). Názor investorů na budoucnost podniku odráží tržní cena podniku. Zisk na akcii = výsledek hospodaření / počet akcií P/E ratio = tržní cena akcie / zisk na akcii P/BV = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie Dividendový výnos = dividenda na akcii / tržní cena akcie Podíl dividend k zisku na 1 akcii = dividenda na akcii / zisk na akcii

31 Další ukazatele produktivita práce (výkony/počet zaměstnanců), nákladovost, podíl přidané hodnoty na aktivech, podíl přidané hodnoty na tržbách, …

32 Další ukazatele – XY 1998199920002001200220032004 Přid.hodnota/Počet zam.---700,9680,0709,3789,2 Tržby/Počet zaměstnanců---2284,12094,72171,92696,7 Osobní náklady/Počet zam.---279,2297,8330,2350,9 Výkonová spotřeba/Výnosy 46,8%48,6%49,2%55,1%53,6%57,5%57,3% Osobní náklady/Výnosy9,7% 9,9%9,6%11,0%13,1%10,5% Odpisy/Výnosy14,5%12,4%10,6%8,5%7,4% 5,4% Nákladové úroky/Výnosy2,1%1,7%1,8% 1,3%0,9%0,8% Přidaná hodnota/Výnosy35,1%32,7%27,2%24,1%25,1%28,2%23,6% Osobní nákl./Přid. hodnota27,69%29,70%36,51%39,83%43,79%46,55%44,47% Odpisy/Přidaná hodnota41,32%37,75%39,07%35,11%29,53%26,44%23,07% Náklad.úroky/Přid.hodnota5,95%5,04%6,63%7,31%4,99%3,19%3,33% HV před zd./Přid.hodnota25,99%28,66%29,93%23,15%32,51%29,40%31,80%

33 Další ukazatele – odvětví

34 Souhrnné ukazatele Z-scóre (Altmanův index) Z-skóre = 1,2. X1 + 1,4. X2 + 3,3. X3 + 0,6. X4 + 1,0. X5 (váhy roku 1968) Z-skóre = 0,717. X1 + 0,847. X2 + 3,107. X3 + 0,420. X4 + 0,998. X5 (váhy roku 1983) Z-skóre > 2,99 - uspokojivá finanční situace Z-skóre = 1,81 až 2,99 - nevyhraněná finanční situace Z-skóre < 1,81 - silné finanční problémy X1 = Pracovní kapitál/Aktiva X2 = Nerozdělené zisky/Aktiva X3 = EBIT/Aktiva X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje X5 = Tržby/Aktiva

35 Altmanův index - XY

36 Souhrnné ukazatele Indexy IN IN95 = V1. Aktiva/cizí zdroje + V2. EBIT/nákl.úroky + V3. EBIT/Aktiva + V4. Výnosy/Aktiva + V5. Oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) – V6. Závazky po době splatnosti/tržby IN99 = - 0,017. Aktiva/cizí zdroje + 4,573. EBIT/Aktiva + 0,481. Výnosy/Aktiva + 0,015. Oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) IN01 = 0,13. Aktiva/cizí zdroje + 0,04. EBIT/nákl.úroky + 3,92. EBIT/Aktiva + 0,21. Výnosy/Aktiva + 0,09. Oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu IN01 < 0,75 podnik má problémy IN01 mezi 1,77 a 0,75 - šedá zóna.

37 Index IN01 - XY

38 Soustavy poměrových ukazatelů Pro usnadnění vysvětlení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými ukazateli používanými ve finanční analýze lze použít soustav poměrových ukazatelů. Soustavou se ukazatele stávají tehdy, existují-li mezi nimi vzájemné souvislosti a závislosti. Oblíbené v podnikové praxi jsou pyramidové soustavy ukazatelů, u kterých se postupně rozkládá vrcholový syntetický ukazatel na dílčí analytické ukazatele a mezi ukazateli tvořícími pyramidu existují pevné matematicky definované vztahy

39 DuPontův rozklad Zisk / tržby – rentabilita tržeb Tržby / aktiva – obratovost aktiv Aktiva / VK – finanční páka

40 DuPontův rozklad – XY (rok 2003 a 2004)

41 Způsoby vyhodnocení ukazatelů Pro hodnocení hospodaření podniku a jeho výkonnosti je nezbytné srovnávat a to jak s plánovanými veličinami, tak vývoj v čase a také s jinými podniky v odvětví. Výhodné je použití metody benchmarkingu. Cílem této metody je poznání vlastní pozice na základě srovnání a následné posílení vlastní pozice. Heslem benchmarkingu je "učte se od ostatních".

42 Porovnání s benchmarkem Porovnání roku 2003 Analyzovaná firmaSubsekceBenchmark Rentabilita A.1 Rentabilita vl. kapitálu9,0%16,9%58,2% A.2 Rentabilita aktiv9,5%10,7%18,1% A.3 Rentabilita tržeb6,6%7,0%9,1% Likvidita B.1 Běžná likvidita1,361,651,81 B.2 Pohotová likvidita0,941,101,09 B.3. Hotovostní likvidita0,150,280,00 Zadluženost C.1 Vlastní kapitál / Aktiva65,7%50,0%19,4% C.2 Krytí dlouh. majetku dlouh. kapitálem1,181,381,52 C.3 Úrokové krytí10,288,04 Obratovost D.1 Obrat aktiv0,891,181,24 D.2 Obrat pohledávek3,54,33,8 D.3 Obrat zásob6,87,65,8

43 Porovnání se subsekcí

44 Porovnání s benchmarkem

45 Výpočet EVA – účetní model - XY EVA = (ROE – r e ) x VK

46 Vývoj EVA - XY


Stáhnout ppt "Přednáška č. 2 Klasické ukazatele měření výkonnosti podniku a využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google