Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_06 Sociálně-právní ochrana dětí Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 2.ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: Pojem sociálně-právní ochrana dětí, dítě, mladistvý, zletilý, orgány sociálně- právní ochrany, nemravný a zahálčivý život, oznamovací a ohlašovací povinnost, právo na vyjádření. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení základních pojmů sociálně-právní ochrany dětí, přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 VYMEZENÍ POJMŮ DÍTĚ  Osoba, která nedosáhla osmnáctého roku věku (viz Úmluva o právech dítěte).MLADISTVÝ  Osoba, která již dovršila patnáctý rok věku, avšak nepřekročila osmnáctý rok věku a je tedy relativně trestně odpovědná.ZLETILÝ  Osoba způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v plném rozsahu. Vznik dosažením osmnáctého roku věku.

3 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADA Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte. SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ – § 1  Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.  Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění.  Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. PRAMEN  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Obr.1 Děti (1)

4 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ZAMĚŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NA DĚTI a) jejichž rodiče - zemřeli, - neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, b) svěřené do péče jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, c) které vedou nemravný a zahálčivý život, d) které se opakovaně dopouští útěků, e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj či jmění... Obr. 2 Děti - ochrana (2)

5 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ZAMĚŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NA DĚTI f) které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v nich trvá déle než 6 měsíců g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými dalšími fyzickými osobami h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popř. jiných osob odpovědných za jejich výchovu. Úkol: Kdo má v ČR na starosti péči o opuštěné děti?

6 ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (OSPOD)  MPSV ČR.  Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (mezinárodní osvojení, mezinárodní únosy, vymáhání výživného ze zahraničí...).  krajské úřady.  obecní úřady obce s rozšířenou působností a obecní úřady (sociální kurátor, kurátor pro děti, kurátor pro mladistvé, sociální kurátor). Úkol: Má dítě právo požádat výše uvedené orgány o pomoc i bez vědomí rodičů?

7 NEMRAVNÝ A ZAHÁLČIVÝ ŽIVOT ZAMĚŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY  Na dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití. Úkol: Máte zkušenosti se způsobem řešením případů žáků, kteří zanedbávají školní docházku? Obr. 3 Otazník (3)

8 OZNAMOVACÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOST OZNAMOVACÍ POVINNOST - § 7, ODST. 1, 2  Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.  Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. OHLAŠOVACÍ POVINNOST ŠKOLY - § 10  Školy …jsou povinny oznámit OU obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o uvedené v § 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu.

9 PRÁVO NA VYJÁDŘENÍ PRÁVO NA VYJÁDŘENÍ - § 8  Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech náležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů odpovědných za výchovu dítěte.  Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Obr. 4 Dítě (4)

10 OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ PODÁVANÁ SOUDU OU S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - § 14 a) na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, b) na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, c) na nařízení ústavní výchovy, d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání svěření, na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.

11 KONTROLNÍ OTÁZKY  Co je obsahem sociálně-právní ochrany dětí u nás?  Co to je hlavním pramenem sociálně právní ochrany dětí v ČR?  Na jaké děti se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí v ČR?  Co jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí?  Vysvětlete, co je obsahem oznamovací povinnosti a práva na vyjádření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  Jaká opatření na ochranu dětí může podat soudu obecní úřad s rozšířenou působností? Vyjmenujte je.  Jsou děti mladší 15-ti let u nás trestně odpovědné?

12 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.1 [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZH- FaqxBqC6usfLLFI6fCR2PGbhmmSaiBxDu5ur0liBBtiFkVZg  Obr.2 [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/02/22/08/26/family-84865_640.jpg?i  Obr.3 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdRMIBhGhE- xVldZpxz5nWZvmi8Z1yM5na64qN5759a4zKTU3S  Obr.4 [online]. [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeb2YSPjUeatWiUyrVmevbEkAkz- 5ThxwTGbkUMAj1jxIwghFnEg

13 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  Kolektiv autorů. Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni- stranka.html.  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google