Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY 3.2.2010, Praha Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY 3.2.2010, Praha Odbor."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY 3.2.2010, Praha Odbor strukturálních fondů MV ČR oplzz@mvcr.cz

2 Čerpání dotací v OP LZZ Celkem bylo vyhlášeno 10 výzev, z toho 6 pro státní správu. 8 výzev je již uzavřených a 2 výzvy mají uzávěrku 30.3.2010. MVČR přijalo dosud přijalo 259 projektů v celkové výši 2 430 mil. Kč. Prozatím bylo schváleno 270 mil. Kč. Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.mvcr.cz

3 Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Představení výzvy OP LZZ č. 58 a Desatero OP LZZ Způsob a forma předkládání žádostí, hodnotící kritéria a nejčastější chyby v žádostech Způsobilé výdaje Veřejné zakázky Publicita Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero OP LZZ Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. 58 Název výzvy – Výzva k předkládání IP 4.1 – Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy Datum vyhlášení – 15. 1. 2010 Aplikace Benefit7 je otevřená od 15.2.2010 Datum ukončení – do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu, nejdéle však do 30. 3. 2010 do 14 hod. Celková alokace na výzvu – 400 000 000,- Kč (340 000 000,- z ESF, 60 000 000,- kofinancování žadatelem) Typ projektů – individuální projekty Limity finančních prostředků na projekt: Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt jsou 2 000 000,- Kč. (režim grantových projektů) Maximální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 15 000 000,- Kč.

6 Výzvu naleznete na webu: www.mvcr.cz/EUwww.mvcr.cz/EU Strukturální fondy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kdo může žádat? = oprávnění žadatelé správní úřady ministerstva další organizační složky státu

8 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Cílové skupiny výzvy = na koho musejí být zaměřené aktivity správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady popřípadě založené dle zákona a jejich zaměstnanci

9 Typy projektů V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na řízení lidských zdrojů a práci personalistů v úřadech veřejné správy, konkrétně v následujících oblastech: vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků, daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod.; nastavení interního systému vzdělávání, včetně tvorby pilotních vzdělávacích kurzů a znalostních databází; realizace potřebných kroků zaměřených na optimalizaci a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tato oblast bude kopírovat především oblasti, které jsou uvedeny v první odrážce výše, tedy v oblasti vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků; realizace opatření zaměřených na optimalizaci úřadů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, což spočívá především v realizaci personálních auditů, analýzách vzdělávacích potřeb, zpracování kompetenčních modelů apod. realizace výše uvedených oblastí a realizace opatření na jejich zlepšování; personální audity včetně návrhu optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů; optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů. www.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

10 www.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporované činnosti = typy aktivit, které se mohou objevit v projektech zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně zavádění metodik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců, metodiků a školitelů pro veřejnou správu; aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení; provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost; podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné správy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy; zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na veřejnou správu a její specifické potřeby v oblasti řízení lidských zdrojů; posilování etických standardů ve veřejné správě; rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě.

11 Jeden žadatel může v rámci výzvy podat více projektů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Aktivity, které nelze podpořit Zahraniční pracovní cesty či zahraniční pracovní stáže Vzdělávání v oblasti IT Vzdělávání v oblasti cizích jazyků

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kontaktní osoby Kontaktní adresa pro osobní předání žádosti: Ministerstvo vnitra ČR Odbor strukturálních fondů – Sekretariát odboru Jindřišská 34 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby pro výzvu: Ing. Aleš Holeček e-mail: aholecek@mvcr.cz tel.: 974 818 492

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Desatero OP LZZ D1_Příručka pro žadatele D2_Příručka pro příjemce D3_Horizontální témata D4_Manuál pro publicitu D5_Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D6_Průvodce vyplněním projektové žádosti D7_Veřejná podpora a podpora de minimis (není relevantní) D8_Metodika monitorovacích indikátorů D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek D10_ Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh Dokumenty jsou dostupné na webové adrese: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

15 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

16 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí Ing. Aleš Holeček, oddělení OP LZZ aholecek@mvcr.cz

17 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. POZOR: Žádost musí být založena ve správné výzvě Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie (musí být totožné s originálem, tzn. i zadní strana s podpisem!). Jeden žadatel může předložit více žádostí.

18 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem a podepsána z obou stran (případně orazítkována). Příloha žádosti: Pověření pro účel podání projektové žádosti a jednání v rámci tohoto projektu Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

19 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Požadovaná forma: Na obálce musí být uvedeny následující informace – adresa vyhlašovatele, název programu, číslo prioritní osy a oblasti podpory, číslo výzvy, název projektu, plný název a adresa žadatele, heslo „NEOTVÍRAT“ (levý horní roh) Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit7 (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ č. D1 -Příručka pro žadatele

20 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 15 dnů od zaregistrování v IS Monit7+

21 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – nedostatky žádostí Pokud žádost nevyhovuje těmto kritériím, je žadatel bezodkladně vyzván k doplnění a/nebo zpřesnění údajů UPOZORNĚNÍ: žadatel bude na případné nedostatky upozorněn prostřednictvím zprávy zaslané z IS Monit7+ do Benefit7

22 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Věcné hodnocení Věcné hodnocení bude provedeno do 45 dnů od registrace žádosti Věcné hodnocení se skládá ze 3 individuálních hodnocení a následného hodnocení prostřednictvím hodnotící komise Každý projekt hodnotí alespoň 3 hodnotitelé, kteří jsou zároveň členy hodnotící komise Individuální hodnocení je podkladem pro jednání komise

23 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Věcné hodnocení – nedostatky žádosti Žádost získala méně než 65 bodů: projekt je vrácen žadateli k přepracování žádost se otevírá v Benefit7 (žadatel ji nejprve odfinalizuje, upraví a znovu zfinalizuje) Přepracovanou žádost v elektronické i tištěné podobě je žadatel povinen doručit nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení výzvy k přepracování Nové věcné hodnocení žádosti proběhne do 30 pracovních dnů od jejího nahrání do Monit7+.

24 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Další informace o věcném hodnocení Hodnotící komise může k podpoře doporučit pouze projekty, které ve věcném hodnocení získaly v průměru nejméně 65 bodů. Hodnotící komise může projekt doporučit k financování za podmínek dopracování, např. snížení rozpočtu, navýšení indikátorů, úpravy či vypuštění některé z klíčových aktivit, apod. K přepracování může být vrácen i projekt, který ve věcném hodnocení získal v průměru více než 65 bodů. Podmínky, za kterých je projekt doporučen k financování jsou závazné!!!

25 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kritéria věcného hodnocení = kvalita Smysl a cíle projektu Cílová skupina Žadatel Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu Rozpočet projektu Výsledky a výstupy Rozpor s horizontálními tématy MOŽNOST KONTROLY ŽÁDOSTI DLE VÝZVY!

26 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Schválení projektu  Doporučená žádost k financování je zaslána na ŘO k odsouhlasení potvrzení schválení. Nejpozději do 5 pracovních dnů ŘO potvrdí schválení, popř. si může vyžádat doplnění údajů.  Před vydáním právního aktu je pomocí checklistu provedena analýza rizikovosti – kontrola ex-ante.  Vyrozumění o schválení bude žadateli zasláno prostřednictvím IS Monit7+ do Benefit7; OSF poté zahájí přípravu právního aktu a proces jeho podpisu.  Hodnotící proces trvá cca 2 měsíce (dle kvality projektu)

27 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje, zejména osobní náklady –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje (zařazení položek rozpočtu – viz. D5) Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny, není kvantifikována –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů –Nejasný způsob naplňování ukazatelů, chybné vyplnění –Neúplné vyplnění ukazatelů (některé chybí úplně) Povinné indikátory: počet podpořených osob počet podpořených organizací počet úspěšných absolventů kurzu počet nově vytvořených/inovovaných produktů

28 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Klíčové aktivity –Stručný a obecný popis –Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu, nejsou uvedeny výstupy z KA Absence údajů o nákladech výběrových řízení V Benefit7 tato položka není označena jako povinná (označeno zeleně), hodnotitel ji však posuzuje! Celková úroveň zpracování projektu

29 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! V případě, že bude alokace výzvy vyčerpána, nebudou podpořeny všechny předložené projekty!

30 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing. Aleš Holeček, oddělení OP LZZ aholecek@mvcr.cz

31 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Financování Ing.Jitka Cenková, oddělení financování projektů cenkova@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Financování individuálních projektů Ing.Jitka Cenková, oddělení financování projektů cenkova@mvcr.cz

32 Individuální projekty Individuální projekty (výzva 58) - způsobilé výdaje jsou ty, které související s realizací projektu vzniklé nejdříve 3 měsíce před předložením projektu ke schválení Evidence a prokazování uskutečněných výdajů : jsou podrobně rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (Příručce D5 Desatera OP LZZ str. 6) Účetní doklad je nutné opatřit větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx U této výzvy je určen způsob platby ex-post. Příjemce realizaci projektu hradí z vlastních zdrojů, po předložení a následné kontrole zjednodušené žádosti o platbu je provedena refundace použitých prostředků na předfinancování EU zdrojů do příslušné kapitoly Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

33 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje - jsou výdaje, které lze hradit zcela nebo zčásti z veřejných prostředků a jako takové by měly být součástí rozpočtu Vašeho projektu Žadatel (příjemce) má povinnost zajistit si v příslušné kapitole na financování projektu 100% v rámci přípravy rozpočtového procesu na rok realizace Projekt nebyl znám před ukončením rozpočtového procesu. Až bude určeno, v které kapitole se prostředky na předfinancování EU vydají, postupuje se podle §24,odst.4 zákona 218/2008Sb. Podíl SR na národní podíl – přesunem v rámci rozpočtu kapitoly Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

34 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsobilé výdaje II Osobní výdaje – výdaje na zaměstnance žadatele, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu. Výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru. (viz. informační systém o průměrném výdělku www.mpsv.cz/ISPV.php)www.mpsv.cz/ISPV.php Cestovné – výdaje na pracovní cesty, na ubytování, stravné Zařízení a vybavení – náklady nesmí přesáhnout 20% z celkových způsobilých výdajů Místní kancelář/náklady projektu – výdaje mohou činit maximálně 7% celkových způsobilých výdajů Nákup služeb – patří výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování a jiné výdaje Drobné stavební úpravy Přímá podpora

35 Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje – jsou výdaje, které si příjemce hradí z vlastních zdrojů. V rámci dané výzvy nebudou uznány projekty na: zahraniční pracovní cestu vzdělávání v oblasti IT jazykové vzdělávání Výdaje spadající pod křížové financování jsou v rámci této výzvy nezpůsobilé Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

36 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing.Jitka Cenková, oddělení financování projektů cenkova@mvcr.cz

37 Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.czrihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

38 Základní principy plnění musí být pro projekt nezbytné výdaje na pořízení určitého plnění musí splňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. při výběru vhodného dodavatele: –zásada transparentnosti = zadavatel je povinen zajistit co největší průhlednost řízení tj.: pořizování a uchovávání písemné dokumentace o všech významných úkonech v dostatečném rozsahu jasné vymezení kritérií, dle kterých budou hodnoceny nabídky opatření všech rozhodnutí řádným odůvodněním –zásada rovného zacházení = zadavatel je povinen již od okamžiku přípravy řízení (a v průběhu řízení) přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky –zásada zákazu diskriminace = zadavatel je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

39 Základní principy princip proporcionality = zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele akceptace dokladů z jiných členských států prokazující kvalifikaci zaměstnanci zadavatele ani členové realizačního týmu projektu se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel (platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

40 Předmět zakázky Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci jednoho účetního období/realizace projektu  zadavatel by měl posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah plnění) a hledisko geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky)  zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy X neplést s § 98 Zadání částí veřejné zakázky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

41 Zadávání zakázek se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle kap. 2. MP) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (postupuje se dle zákona a kap. 3. MP) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

42 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu a  rozhodl se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona (zadavatel, který zahájí zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, je povinen zadat tuto zakázku podle pravidel stanovených zákonem) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

43 Použití Metodického pokynu pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek (zadavatel (zejména pokud je zadavatelem Česká republika) se nemůže v případě nedodržení vlastních přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek odvolávat na úpravu zadávání zakázek v Metodickém pokynu) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

44 Předpokládaná hodnota zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky zadavatel je povinen: –vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním –nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, je nezbytné, aby před zahájením výběru dodavatele provedl průzkum cen v místě plnění zakázky (formulace dotazu zadavatele nesmí zvýhodňovat oslovené dodavatelé oproti ostatním dodavatelům např. součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace, tu smí zadavatel uchazečům poskytnout až po uveřejnění výzvy k podávání nabídek.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

45 Druhy (veřejných) zakázek podle předpokládané hodnoty: –malého rozsahu: do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH –Podlimitní –Nadlimitní Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

46 A) Zakázka do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), příp. objednávka vhodnému dodavateli  zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem V souladu s uvedenými principy není neodůvodněné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli!!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

47 B) Zakázka od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem, elektronicky (e-mailem s doručenkou) nebo prostřednictvím datových schránek (výstup z historie dokumentů) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná - potvrdí písemným ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni Zadavatel je povinen do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru uchazeči umožnit tomuto uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

48 C) Zakázka od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách www.esfcr.cz (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnů !!!!!!!!www.esfcr.cz je vhodné oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka  vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

49 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách zadavatel ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.cz www.esfcr.cz –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

50 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel zruší –nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky –byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky –byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, nebo –smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy zadavatel může zrušit –důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval –vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo –zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

51 Povinnost uchovávat dokumentaci dokumentace o zakázce = souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě pořízených v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky  po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány dokumentaci, kterou má podle požadavků Metodického pokynu předat poskytovateli nebo třetí osobě je zadavatel povinen uchovávat formou stejnopisu příp. kopie předané dokumentace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

52 Kontrolována bude zejm. následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace)+ doklady o poskytnutí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

53 Uveřejnění výzvy k podání nabídek www.esfcr.cz www.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

54 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr.Adriana Říhová rihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková barbora.cenkova@mvcr.cz

55 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Publicita Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

56 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

57 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

58 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Povinné minimum publicity OP LZZ a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

59 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Řazení log Použití barev: modrá, hvězdičky – žlutá Černobílá verze: logo ESF: text ESF – černá, hvězdičky – barva podkladu vlajka EU: text, hvězdičky a outline – černá, vnitřní prostor obdélníku – barva podkladu Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU!

60 Příklady správného a špatného použití log Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

61 Příklady správného a špatného použití log Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

62 Nástroje komunikace a publicity Internet (webové stránky) Tištěné materiály (brožury, letáky, plakáty, pohlednice, publikace, školící a informační materiály, titulní strany přednášek) Audiovizuální materiály (naučné a propagační filmy či reportáže) Komunikace s médii (tisk, televize, rozhlas) Informační akce (konference, semináře, školení) Kulturní akce, veletrhy, výstavy Kampaně (internet, billboard, televizní a rozhlasové spoty) Propagační předměty (bloky, desky, pera, tašky, samolepky) Propagační předměty se by měly vztahovat k propagaci vašeho projektu a měly by ho reprezentovat! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

63 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit V rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ musí příjemce zajistit splnění alespoň následujících minimálních požadavků: dodržování povinného minima publicity OP LZZ; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz www.esfcr.cz

64 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

65 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY Povinnosti příjemce

66 Povinnosti příjemce Příjemce je povinen řídit se Právním aktem, výzvou a Desaterem Příjemce je zejména povinen: zahájit a ukončit práce na projektu ke dni uvedeném v právním aktu oznamovat všechny změny projektu (podstatné x nepodstatné) vést účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví nebo daňovou evidenci dle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu číslovat účetní doklady a označit je tak aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ vykazovat příjmy projektu v Monitorovací zprávě nechat si provést audit projektu (projekty nad 3 mil. Kč) zajišťovat řádnou realizaci projektu zajišťovat přípravu a realizaci výběrových řízení předkládat žádosti o platbu a monitorovací zprávy (průběžné i závěrečné) zajišťovat publicitu projektu uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let po ukončení projektu zajistit spolufinancování ve výši 15% způsobilých výdajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

67 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 58 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚŘADECH STÁTNÍ SPRÁVY 3.2.2010, Praha Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google