Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Představení výzvy, žadatelé, témata projektů Mgr. Šárka Poláková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Představení výzvy, žadatelé, témata projektů Mgr. Šárka Poláková,"— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Představení výzvy, žadatelé, témata projektů Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodik polakova@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Efektivní správní úřad II. Představení výzvy, žadatelé, témata projektů Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodik polakova@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. 59 Název výzvy – Výzva k předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad II. Datum vyhlášení – 18. 5. 2010 Aplikace Benefit7 je otevřená od 15.6.2010 Datum ukončení – 30. 8. 2010 do 15 hod. Celková alokace na výzvu – 500 000 000,- Kč (425 000 000,- z ESF, 75 000 000,- kofinancování žadatelem) Typ projektů – individuální projekty Výzvu naleznete na webu: www.osf-mvcr.czwww.osf-mvcr.cz

3 Finanční limity Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt jsou 2 000 000,- Kč. Maximální objem celkových způsobilých výdajů na všechny projekty předložené jedním žadatelem je 50.000.000 Kč. V případě, že dojde k překročení limitu 50 mil. Kč jedním žadatelem, bude v rámci hodnocení přijatelnosti vyřazen ten projekt, který byl doručen vyhlašovateli výzvy jako poslední. Umožněno křížové financování Projekty předložené do výzvy, na něž se nedostanou finanční prostředky pro tuto výzvu určené, budou zamítnuty/vloženy do zásobníku projektů. Úprava výběrového procesu pro tuto výzvu je v příloze 3 této výzvy. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

4 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kdo může žádat? = oprávnění žadatelé správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní správy, vymezené zákonem č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), dále správní úřad vymezený zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání; organizace vyjmenované v příloze č. 1 této výzvy, příspěvkové organizace zřizované ministerstvy ´a dalšími ústředními orgány státní správy, vymezené zákonem č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Cílové skupiny výzvy = na koho musejí být zaměřené aktivity Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

6 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporované činnosti = typy aktivit, které se mohou objevit v projektech Z hlediska podporovaných aktivit se jedná o individuální projekty, které mají systémový charakter a jejich uskutečnění představuje klíčovou podmínku pro naplňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, schválené usnesením vlády č. 757/2007.

7 Příklady aktivit Provedení analýzy procesů uvnitř organizace a jejich nedostatků,následná optimalizace s cílem zvýšení kvality a jejich efektivity (personální, ekonomické,provozní procesy) včetně dosažení klientského přístupu Provedení analýzy legislativy,vnitřních předpisů s cílem nalezení snížení administrativní zátěže a nadbytečné regulace Přeorganizování agend, procesů v organizaci, případně i institucionálního uspořádání (optimalizace organizační struktury až po detailní modelování procesů a jednotlivých činností) Vytvoření strategických dokumentů pro řízení úřadu a jejich aplikace do praxe (strategie personálního řízení,koncepce rozvoje organizace NE: projekt zaměřený jen na vzdělávání zaměstnanců Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Aktivity, které nelze podpořit Zahraniční pracovní cesty či zahraniční pracovní stáže Vzdělávání v oblasti IT Vzdělávání v oblasti cizích jazyků

9 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kontaktní osoby Kontaktní adresa pro osobní předání žádosti: Ministerstvo vnitra ČR Odbor strukturálních fondů – Sekretariát odboru Jindřišská 34 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby pro výzvu : Bc. Lucie Havlíčková, DiS. e-mail: lucie.havlickova@osf-mvcr.cz Tel.: 974 818 519

10 Metodika posouzení projektového záměru Státní příspěvkové organizace (SPO) předloží schvalující stanovisko Útvaru hlavního architekta k žádosti o finanční podporu jako povinnou přílohu Kontaktním bodem je OSF – osoba stanovená pro výzvu Rozsah dokumentace – status organizace a projektový záměr Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Děkuji za pozornost

13 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Způsob a forma předkládání žádostí, hodnocení žádostí Bc. Lucie Havlíčková, DiS., oddělení OP LZZ lucie.havlickova@mvcr.cz tel. 974 818 519, kancelář č.211 Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Efektivní správní úřad II. Způsob a forma předkládání žádostí, hodnocení žádostí Bc. Lucie Havlíčková, DiS., oddělení OP LZZ lucie.havlickova@mvcr.cz tel. 974 818 519, kancelář č.211

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz S platností od 31.5.2010. Vždy používejte novou verzi příručky. Příručky jsou k dispozici na www.osf-mvcr.cz vždy u dané výzvy.www.osf-mvcr.cz Nové příručky

15 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Požadovaná forma: Žádost se předkládá v 1 originále a ve 2 kopiích Tištěná a podepsaná žádost musí být řádně sešita a přelepena páskou v levém horním rohu a tato páska musí být označena podpisem (popř. i razítkem) představitele žadatele Přílohy: Pověření pro účel schválení – příloha výzvy SPO – Stanovisko UHA Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ č. D1 -Příručka pro žadatele

16 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Tento dokument je podepsán a založen do složky žádosti Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 15 dnů od zaregistrování žádosti v IS Monit7+

17 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – nedostatky žádostí Pokud žádost nevyhovuje těmto kritériím, je žadatel bezodkladně, a do 3 pracovních dnů i písemně, vyzván k doplnění a/nebo zpřesnění údajů NOVĚ – v případě, že projekt při hodnocení přijatelnosti nesplní čtyři a více kritérií přijatelnosti, bude vyřazen

18 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Věcné hodnocení Věcné hodnocení se skládá ze 3 individuálních hodnocení a následného hodnocení prostřednictvím hodnotící komise Každý projekt hodnotí alespoň 3 externí hodnotitelé a alespoň 2 z nich jsou následně členy HK Individuální hodnocení je podkladem pro jednání komise Je zpracována zpráva hodnotící komise a výsledek hodnocení je do 10 pracovních dnů nahrán do IS Monit 7+ od zasedání komise

19 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Věcné hodnocení – nedostatky žádosti Žádost získala od všech hodnotitelů méně než 65 bodů: projekt je vrácen žadateli k přepracování žádost se otevírá v Benefit7 Přepracovanou žádost v elektronické i tištěné podobě je žadatel povinen doručit nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení výzvy k přepracování. NOVĚ – pokud žadatel nedodrží tuto lhůtu, bude mu prodloužena o max. 30 pracovních dní (ne více). Nové věcné hodnocení žádosti musí proběhnout do 30 pracovních dnů od jejího nahrání do Monit7+. NOVĚ – projekt, který při opětovném přepracování znovu nedosáhne 65 bodů ve věcném hodnocení, bude vyřazen.

20 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Věcné hodnocení/ Hodnotící komise (NOVĚ) Komise projednává projekty, které získaly alespoň od jednoho hodnotitele 65 a více bodů v sestupném pořadí. V případě vyčerpání alokace, budou umístěny do zásobníku projektů. HK může nově přidávat/ubírat body projektu, avšak pouze v rozmezí navrhované věcnými hodnotiteli HK si může vyžádat dodání doplňujících dokumentů/podkladů k projektu v daném termínu. Hodnocení projektu se odsouvá do dalšího zasedání HK a dodání podkladů. Projekt získá od HK méně než 65 bodů – přepracování. HK může vrátit projekt k přepracování i za podmínek, že projekt získal více než 65 z obecných kritérií – musí to odůvodnit. Hodnocení HK je jediné platné.

21 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Schválení projektu Projekt je HK doporučen k podpoře, tj. schválen: 1. bez žádných podmínek 2. za následujících podmínek (např. krácení položky, vysvětlení přínosu projektu pro cílové skupiny, atd.). Projekt se otvírá znovu k dopracování do Benefitu. Podmínky je nutno v žádosti zapracovat PŘESNĚ DLE POŽADAVKŮ HK. Jinak projekt nemůže být podpořen k financování – být vystaven PA.  Doporučená žádost k financování je zaslána na ŘO OP LZZ k odsouhlasení potvrzení schválení. Nejpozději do 5 pracovních dnů ŘO OP LZZ potvrdí schválení, popř. si může vyžádat doplnění údajů.  Do 5 pracovních dnů od potvrzení schválení je žadateli zasláno Vyrozumění o schválení  Do 15 pracovních dnů vypracuje OSF právní akt a zahájí proces k podpisu.

22 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech  Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu, případně jsou málo popsané a nebo z nich nejsou jasné výstupy.  V cílových skupinách není popsána potřebnost projektu, přínos projektu, kdo přesně je zařazen do cílových skupin.  Chybí údaje o nákladech výběrových řízení.  Nadhodnocené osobní náklady, nutno dodržovat tabulku „obvyklé mzdy a platy“, která je zveřejněná na www.osf-mvcr.cz u výzvy 59. www.osf-mvcr.cz  Nadhodnocené položky v nákupu služeb bez podrobné kalkulace stanovených částek.  Nesprávné stanovení MI, které jsou v rozporu s údaji v kapitole Cílová skupina.

23 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

24 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 59 Představení výzvy, žadatelé, témata projektů Mgr. Šárka Poláková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google