Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele – Interreg V-A Česká republika – Polsko Rozpočet projektu a způsobilé výdaje Sál zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 30. září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele – Interreg V-A Česká republika – Polsko Rozpočet projektu a způsobilé výdaje Sál zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 30. září."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele – Interreg V-A Česká republika – Polsko Rozpočet projektu a způsobilé výdaje Sál zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 30. září 2015, Hradec Králové

2 Způsobilost výdajů 2

3 Úvod jsou definovány způsobilé výdaje, ostatní jsou nezpůsobilé způsobilost výdajů uvedených v žádosti a odsouhlasených Monitorovacím výborem není automatická, rozhodující je posouzení kontrolorů při vlastní realizaci projektu a při potvrzování legality a řádnosti uskutečněných výdajů výdaje = náklady 3

4 Způsobilost výdajů Úvod podrobně v Příručce pro žadatele v příloze č. 29 Podrobné informace - způsobilost vydajů pro české partnery v dokumentu „Náležitosti dokladování“ 4

5 Způsobilost výdajů - vykazování Způsoby vykazování úplné vykazování výdajů zjednodušené vykazování výdajů 5

6 Způsobilost výdajů - vykazování Úplné vykazování výdajů výdaje jsou vykazovány na základě skutečně vynaložených peněžních prostředků na úhradu způsobilých nákladů, které jsou prokázány účetním, daňovým či jiným dokladem a dokladem o úhradě 6

7 Způsobilost výdajů - vykazování Zjednodušené vykazování výdajů tzv. jednorázové částky příspěvku a tzv. financování paušální sazbou, která se určí za použití procentního podílu z jedné nebo více stanovených kategorií nákladů jejich použití je potvrzeno v Rozhodnutí příjemce nemusí výdaje dokladovat a takto vykázané výdaje nebudou ani předmětem kontrol ze strany kontrolorů nebo auditního orgánu 7

8 Způsobilost výdajů - vykazování Jednorázové částky příspěvku povinně pro vykazování výdajů na přípravu projektu pokud se je příjemce rozhodne zohlednit v rozpočtu projektu jednorázová částka příspěvku činí 3500 EUR na projekt 8

9 Způsobilost výdajů - vykazování Financování paušální sazbou povinně: pro vykazování nepřímých (režijních) nákladů fakultativně: pro vykazování nákladů na zaměstnance způsob vykazování výdajů je vždy zvolen na úrovni konkrétního partnera projektu 9

10 Způsobilost výdajů - vykazování Fakultativně: pro vykazování nákladů na zaměstnance pokud náklady na zaměstnance nepřekračují 20% součtu ostatních přímých nákladů, uplatnění paušální sazby je povinné pokud náklady na zaměstnance uvedené v projektové žádosti překračují 20% přímých nákladů - partner se buď může rozhodnout použít paušální sazbu 20% - nebo vykazovat skutečné náklady na zaměstnance 10

11 Způsobilost výdajů - vykazování Nepřímé (režijní) náklady za nepřímé jsou považovány všechny, které spadají do kategorie kancelářské a administrativní výdaje (viz PPŽ) výše je odvozená nepřímo výpočtem způsobilé mohou být nepřímé náklady (režijní) ve výši 15 % způsobilých přímých nákladů na zaměstnance 11

12 Způsobilost výdajů - vykazování Náklady na zaměstnance v průběhu realizace projektu se paušální sazba uplatňuje na skutečně vynaložené a kontrolorem schválené ostatní přímé náklady projektu 12

13 Způsobilost výdajů - vykazování Náklady na zaměstnance příklad uvádí algoritmus výpočtu 13

14 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Věcná způsobilost - výdaje musí být v souladu s právními předpisy EU, ČR a Polska s pravidly Programu s podmínkami podpory stanovenými v Rozhodnutí 14

15 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Přiměřenost výdaje výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým musí být nezbytné pro dosažení cílů projektu musí být vynaloženy tak, aby bylo dosaženo optimálního vztahu mezi jejich hospodárností, účelností a efektivností 15

16 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Časová způsobilost výdajů výdaje jsou způsobilé ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti v informačním systému, tzn. že datum uskutečnění zdanitelného plnění/datum vystavení dokladu a úhrada výdaje nastane nejdříve v den následující po dni evidence projektové žádosti v informačním systému 16

17 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Časová způsobilost - výjimky výdaje na přípravu projektu externí služby spojené s přípravou dokumentace potřebné pro povolení související se stavebními pracemi 17

18 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Časová způsobilost – konečný termín konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení realizace (uvedeným v Rozhodnutí) a termínem předložení závěrečného Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu 18

19 Způsobilost výdajů – hlediska způsobilosti Místní způsobilost projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území Zákaz dvojího financování výdaj nebo jeho část nesmí být financován z veřejných zdrojů dvakrát pokud se na financování výdaje nebo jeho části podílí více veřejných zdrojů, nesmí jejich součet překročit 100 % hodnoty výdaje 19

20 Způsobilost výdajů Nezpůsobilé výdaje DPH s výjimkou případů, kdy je neodpočitatelná a plnění, ke kterému se vztahuje je také způsobilým výdajem náklady související s kolísáním směnných kurzů (kurzové rozdíly) úroky z dlužných částek (úvěrů, půjček apod.) pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory 20

21 Způsobilost výdajů Nezpůsobilé výdaje náklady na dary, s výjimkou těch, jejichž hodnota nepřesahuje 20EUR za dar, pokud souvisejí s propagací, komunikací, publicitou nebo informováním. ceny v soutěžích, jejichž hodnota přesahuje 50 EUR za kus vnitrostátní finanční transakce 21

22 Rozpočet 22

23 Rozpočet - aktivity Určení klíčových aktivit začínáme určením klíčových aktivit aktivita 0 vždy Příprava projektu aktivita 1 vždy Řízení projektu a obecné výdaje silniční projekty: aktivita = komponenta Výdaje na přípravu projektu dohoda partnerů na rozdělení 3 500 EUR 23

24 Rozpočet - sestavení podrobného rozpočtu MS Excel – 1. list součty za celý projekt za všechny partnery zadáme partnery po sestavení celého rozpočtu zadáme požadované výše dotace do žlutého sloupce EFRR ostatní buňky výpočtové 24

25 Rozpočet - sestavení podrobného rozpočtu MS Excel – další listy 2. list - vedoucí partner další listy – další partneři kapitoly rozpočtu jsou předem stanoveny – vybíráme ze seznamu položky řadíme podle kapitol nebo podle aktivit 25

26 Rozpočet - sestavení podrobného rozpočtu MS Excel – položky v hlavní tabulce zadáváme kapitoly 1. a 2. úrovně vybíráme z růžového seznamu vpravo v růžovém seznamu dole se sčítají hlavní kapitoly pod nimi se sčítají klíčové aktivity výdaje = náklady 26

27 Rozpočet - sestavení podrobného rozpočtu MS Excel – položky vpravo nahoře se počítá podíl výdajů na zaměstnance (%), dopočítávají se nepřímé výdaje a zadáváme zde výdaje na přípravu projektu => nepřímé výdaje a přípravu projektu jako samastatné položky rozpočtu neuvádíme ! data se sčítají i na 1. listu za projekt 27

28 Rozpočet - sestavení podrobného rozpočtu Silniční projekty významné výdaje v kapitole 6.3 Stavební práce rozvedeme v samostatném souboru Propočet stavby (Excel) – viz PPŽ A.3.3.2.3 každý stavební objekt se pak zadá do rozpočtu jako samostatná položka kapitoly 6.3 28

29 Rozpočet – aplikace MS2014+ Zadání do aplikace MS2014+ součty za jednotlivé partnery přepíšeme do aplikace MS2014+ pouze kapitoly 1. úrovně (tzn. 1 – 7) rozpočet v excelu je přílohou žádosti 29

30 Další informace: http://www.cz-pl.euhttp://www.cz-pl.eu Informace o akcích připravovaných v Hradci Králové k novému programovému období 2014-2020 (zejména k programu Interreg V-A ČR – Polsko a k dalším programům Evropské územní spolupráce): http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/programove- obdobi-2014--2020-68597 Děkuji za pozornost. Jaromír Pírko Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení evropských grantů Krajský úřad Královéhradeckého kraje telefon: 495 817 317, 736 521 821 e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz 30


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele – Interreg V-A Česká republika – Polsko Rozpočet projektu a způsobilé výdaje Sál zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 30. září."

Podobné prezentace


Reklamy Google