Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.crr.cz 1 OP Espon 2013, Kontrola prvního stupně Národní informační den pro zájemce, 21.2.201 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.crr.cz 1 OP Espon 2013, Kontrola prvního stupně Národní informační den pro zájemce, 21.2.201 1."— Transkript prezentace:

1 www.crr.cz 1 OP Espon 2013, Kontrola prvního stupně Národní informační den pro zájemce, 21.2.201 1

2 www.crr.cz 2 Kontrola prvního stupně obsah prezentace Kontrola prvního stupně úkol kontroly prvního stupně co je třeba předložit zpráva o průběhu projektu časová náročnost kontroly a co ji ovlivňuje kontrola na místě na co je třeba dávat pozor Právní rámec způsobilosti výdajů Způsobilost výdajů Náležitosti dokladování

3 www.crr.cz 3 Kontrola prvního stupně Úkolem kontroly prvního stupně je ověřit, že: realizace projektu probíhá v souladu s pravidly programu (programové dokumentace), projektovou žádostí a smlouvou (partnerskou dohodou) a Pokyny pro české partnery na www.crr.cz (tzv. „Country specific information“)www.crr.cz výdaje jsou způsobilé, zaúčtovány v oddělené účetní evidenci pro projekt, uhrazeny a řádně podloženy aktivity projektu byly skutečně provedeny, produkty a služby skutečně dodány byla dodržena Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zásady rovných příležitostí, ochrany ŽP, …

4 www.crr.cz 4 Kontrola prvního stupně Kontrolorem pro české partnery je: Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) Kam předložit výdaje ke kontrole?: na regionální pobočky CRR ČR dle sídla partnera (NUTSII) (viz příloha Pokynů č. 5 - Kontakty) Kdy je vhodné kontaktovat Kontrolora? zadávání veřejných zakázek pochybnosti o způsobilosti výdaje pochybnosti o dokladování výdaje předkládání výdajů ke kontrole

5 www.crr.cz 5 Kontrola prvního stupně k první kontrole výdajů český partner předloží: Podklady specifikované v Pokynech pro české partnery ke kontrole 1.stupně (uveřejněny na www.crr.cz), www.crr.cz kopii projektové žádosti (Application form), smlouvu (Subsidy contract), partnerskou dohodu (Partneship agreement) DPH: neplátce - čestné prohlášení, že není plátce DPH plátce – doklad o registraci

6 www.crr.cz 6 Kontrola prvního stupně k první a každé další kontrole výdajů český partner předloží: zprávu o průběhu projektu PP finanční zprávu kopie účetních dokladů a podpůrných dokumentů pokud byla upravena AF její aktuální verzi v případě dalších změn (rozpočet, DPH, …) doklad o aktuálním stavu (např. dodatek, aktuální rozpočet) příloha č. 7 – přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení

7 www.crr.cz 7 Kontrola prvního stupně zpráva o průběhu projektu PP: základní údaje o projektu, LP, PP stručný popis cílů projektu, úloha partnera v projektu popis aktivit, které partner v daném období realizoval dle pracovních celků výsledky aktivit, stupeň rozpracovanosti dle pracovních celků způsob propagace projektu problémy při realizaci, důvody jejich vzniku, opatření k nápravě plán akcí na další období zpráva je předložena v ČJ, nebo v AJ, pokud jsou zachovány stejné obsahové náležitosti formulář je přílohou Pokynů pro české partnery

8 www.crr.cz Kontrola prvního stupně reporting LP: LP je povinen každých 6 měsíců předložit CU (Coordination Unit) progress report progress report musí být předložena nejpozději 4 měsíce od konce monitorovacího období v elektronické i papírové formě monitorovací období jsou stanovena v Subsidy Contracts progress report obsahuje popis aktivit, finanční část a Control Certificates of expenditure + Checklists potvrzené kontrolory PP

9 www.crr.cz 9 Kontrola prvního stupně Časová náročnost kontroly prvního stupně: CRR ČR provede kontrolu výdajů do 4 týdnů od předložení všech potřebných podkladů (tzv. dokladová kontrola) Jaké faktory ovlivňují průběh kontroly: kvalita zpracování přeložených podkladů (zprávy o realizaci, finanční zprávy) řádné doložení/vykázání výdajů dle Pokynů pro české partnery spolupráce partnera s kontrolorem Komunikace partnera se svým Vedoucím partnerem

10 www.crr.cz 10 Kontrola prvního stupně Kontrola na místě: cílem je ověřit, zda je projekt skutečně realizován zda byly produkty a služby skutečně dodány může být i dokladová kontrola na místě provádí se u vybraného vzorku projektů během realizace projektu, nejpozději do poslední certifikace (vždy však v případě pořízení vybavení a majetku) předem upozornění min 48 hodin před návštěvou partner je povinen umožnit kontrolorovi nahlédnout do veškeré dokumentace (včetně účetnictví) spojené s projektem

11 www.crr.cz 11 Kontrola prvního stupně Na co je třeba dát pozor: veřejné zakázky archivace dokumentů minimálně: do 31.12.2020 dodržování pravidel publicity časová a věcná způsobilost výdajů příjmy projektu Pokud máte pochybnosti, přijďte na konzultaci!

12 www.crr.cz 18 Právní rámec způsobilosti výdajů Nařízení EP č. 1080/2006 (článek 7) o Evropském fondu pro regionální rozvoj Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (článek 56) o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (článek 48 až 53), kterým se provádí pravidla nařízení Rady č. 1083/2006 (tzv. prováděcí nařízení) Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na období 2007-2013 (dle čl. 56 Obecného nařízení č.1083/2006) (www.strukturalni-fondy.cz ), (dále MPZV)www.strukturalni-fondy.cz Programová dokumentace uveřejněná na stránkách příslušného programu ( www.espon.eu) – Programme Manual (chapter 8), Pokyny pro české partnery na www.crr.czwww.espon.euwww.crr.cz

13 13 Způsobilost výdajů Kategorie způsobilých výdajů z časového hlediska: Přípravné výdaje Přípravné výdaje - výdaje vynaložené v souvislosti s přípravou a předložením projektové žádosti (do data předložení žádosti o projekt a uhrazené do 1.progress reportu) Max. 5% rozpočtu projektu Výdaje na realizaci Výdaje na realizaci - výdaje vynaložené v průběhu realizace projektu uvedeného v Subsidy contract (od data schváleného MC do konce realizace projektu)

14 www.crr.cz 14 Způsobilost výdajů Upřesnění ke Způsobilosti výdajů: Nezpůsobilé výdaje jsou dané programovou dokumentací (Chapter 8 of Programme Manual) a na národní úrovni v MPZV; Nezpůsobilé výdaje jsou dané programovou dokumentací (Chapter 8 of Programme Manual) a na národní úrovni v MPZV; Musí být uvedeny ve schválené žádosti o projekt (rozpočtu) a být vykázány dle specifikace rozpočtových kapitol Musí být uvedeny ve schválené žádosti o projekt (rozpočtu) a být vykázány dle specifikace rozpočtových kapitol Příjmy – u projektů od 1 min. € se nesledují EUR přepočet – EC kurz měsíce, kdy byly výdaje zaúčtovány v účetnictví partnera

15 www.crr.cz 15 Způsobilost výdajů Obecná pravidla způsobilosti 1) Soulad s evropskou a českou legislativou a operačními programy 2) Přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklém) a vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 3) Vynaloženy v souvislosti s projektem a aktivitami uvedenými v žádosti o projekt 4) Musí být identifikovatelné (doklady označené číslem, názvem projektu a programu), prokazatelné, doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn. musí být definitivní, zachycené v účetnictví partnera, uhrazeny 5) Splňovat věcnou a časovou způsobilost

16 www.crr.cz 16 Náležitosti dokladování 1) Uveřejněny na www.crr.cz jako součást Pokynů pro příjemce www.crr.cz 2) Náležitosti dokladování dle druhů výdaje: -osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady, pořízení služeb, pořízení majetku, odpisy, věcné příspěvky, režijní výdaje, DPH 3) Obecné informace k náležitostem dokladování - doložení výstupů projektu, doložení dodržení pravidel pro VŘ, splnění publicity, vedení oddělené účetní evidence pro projekt

17 www.crr.cz Děkuji za pozornost Ing. Eva Hrstková hrstkova@crr.cz 17


Stáhnout ppt "Www.crr.cz 1 OP Espon 2013, Kontrola prvního stupně Národní informační den pro zájemce, 21.2.201 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google