Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek

2 Regionální a strukturální politika Dnešní téma Regionální struktura ČR NUTS 2, NUTS 3, Euroregiony Strukturální fondy ERDF ESF EAGGF CF Typové skupiny konečných příjemců a přehled aktérů implementace

3 Regionální a strukturální politika Regiony NUTS 2 – regiony soudržnosti NUTS (Nomenklatura evropských statistických územních jednotek - Nomenclature des unites teritoriales statistique) NUTS V (obce – asi 6 300) NUTS IV (okresy – 77) NUTS III (kraje – 14) NUTS II (regiony soudržnosti – 8) NUTS I (jeden – ČR)

4 Regionální a strukturální politika Regiony NUTS 3 - kraje Důležité administrativní členění pro výkon decentralizované státní správy zákon 128/2000 Sb. o obcích zákon 129/2000 Sb. o krajích

5 Regionální a strukturální politika Euroregiony

6 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European rural development fund) Založen de iure/de facto: 1974 / 1975 1994 – 1999 výdaje 49,5% z výdajů SF OBECNÝM CÍLEM ERDF JE PODPOROVAT EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST EU ZMENŠOVÁNÍM REGIONÁLNÍCH DISPARIT.

7 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje Typy hlavních podporovaných oblastí: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA INVESTIČNÍ GRANTY MSP PROJEKTY PODPORUJÍCÍ RŮST KONKURENCESCHOPNOSTI MSP INVESTICE DO VÝROBY TRANSFER TECHNOLOGIÍ INOVACE VÝZKUM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI INTERREG URBAN

8 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Evropský sociální fond (ESF – European social fund) ZALOŽEN 1958 CÍLE A ÚKOLY: PODPORA A ROZVOJ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA OPATŘENÍ PRO PREVENCI A BOJ S NEZAMĚSTNANOSTÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO MUŽE A ŽENY

9 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Z ESF JE MOŽNO SPOLUFINANCOVAT TYTO KONKRÉTNÍ AKTIVITY: ZAMĚSTNANOST / ZAMĚSTNATELNOST MLADÝCH A NEZAMĚSTNANÝCH ADAPTACE PRACOVNÍKŮ- RESTRUKTURALIZACE PRŮMYSLU INKLUZE MARGINALIZOVANÝCH ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY VZDĚLÁVANÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PODPORA INFORMOVANOSTI A PUBLICITY EQUAL

10 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Evropský zemědělský rozvojový a garanční fond (EAGGF – The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund ) ZALOŽEN 1958 2 ODDĚLENÍ: ODDĚLENÍ ROZVOJE (EAGGF – SECTION GUIDANCE) – 5% ODDĚLENÍ GARANCE VÝKUPNÍCH CEN – 95 %

11 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy EAGGF spolufinancuje tyto aktivity: Pomoc začínajícím farmářům Zpracovatelská infrastruktura Vzdělávání: podpora programů pro pracovníky v zemědělství a lesnictví Stabilizace LFA (LFA – less favoured areas) Podpora ekozomědělství Podpora a rozvoj lesnictví Životní prostředí a krajinotvorba Agroturistika a cestovní ruch Rozvoj rurálních regionů (infrastruktura a služby – služby CR, rozvoj turistiky, ochrana kulturního dědictví, obnova vesnic) Podpora zemědělců při předčasném odchodu do důchodu Prevence přírodních katastrof LEADER+

12 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG – Financial instrument for fishing guidance) ZALOŽEN 1993 CÍLE A ÚKOLY: PODPOROVAT RYBÁŘSKÝ SEKTOR, NAVAZUJÍCÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL A MARKETING PRO PRODUKTY RYBÁŘSKÉHO PRŮMYSLU.

13 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Z FIFG JE MOŽNO SPOLUFINANCOVAT NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: ROZVOJ RYBOLOVU: PŘISPÍVAT K VYVÁŽENÉMU VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ V OBLASTI RYBOLOVU (OCHRANA NĚKTERÝCH PŘÍMOŘSKÝCH OBLASTÍ, ROZVOJ CHOVU RYB A PODPORA PRODUKCE RESTRUKTURALIZACE RYBOLOVU: PODPOROVAT STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY V RYBÁŘSKÉM SEKTORU A POSILOVAT ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST PERSPEKTIVNÍCH PODNIKŮ V ODVĚTVÍ (MODERNIZACE LODÍ A RYBÁŘSKÝCH PŘÍSTAVŮ)

14 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy Z FIFG JE MOŽNO SPOLUFINANCOVAT NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: ODBYT A KVALITA: PODPOROVAT UPLATNĚNÍ PRODUKCE NA TRHU A OBCHOD RYBÍMI VÝROBKY, PODPOROVAT ZVYŠOVÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY VÝROBKŮ RYBÁŘSKÉHO PRŮMYSLU REVITALIZACE - OBLASTÍ ZÁVISLÝCH NA RYBOLOVU

15 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy FOND KOHEZE (CF – Cohesion fund) ZALOŽEN 1993 PRO ZEMĚ S HNP NIŽŠÍM NEŽ 90% PRŮMĚRU HNP EU PRO ZEMĚ, KTERÉ SE CHYSTAJÍ SPLNIT KONVERGENČNÍ MAASTRICHTSKÁ KRITÉRIA PRO VSTUP DO HMU PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 1994-1999: 15 MLD ECU PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2000-2006: 18 MLD EUR MEZI STÁTY ROZDĚLENO DLE KRITÉRIÍ: HNP, POČET OBYV., ROZLOHA VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z FK MOHLA DOSÁHNOUT: 80%, POPŘÍPADĚ V NEJPERIFERNĚJŠÍCH OBLASTECH AŽ 85%

16 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy FINANČNÍ PROSTŘEDKY MOHLY BÝT ČERPÁNY NA KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ VE DVOU OBLASTECH: ENVIRONMENTÁLNÍ (EKOLOGICKÁ) INFRASTRUKTURA, POLITIKA A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (DODÁVKY PITNÉ VODY, ÚPRAVA ZNEČIŠTĚNÝCH VOD, LIKVIDACE PEVNÝCH ODPADŮ, ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ) TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ – PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA, SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA, PŘÍSTAVY, LETIŠTĚ)

17 Regionální a strukturální politika Strukturální fondy – podpora v mil. €

18 Regionální a strukturální politika Typové skupiny konečných příjemců a přehled aktérů implementace A. Veřejnoprávní subjekty Kraje Obce Svazky obcí Mikroregiony Vysoké školy B. Orgány státní správy Ministerstva a jejich příspěvkové organizace Úřady práce Pozemkové úřady Správy NP a CHKO

19 Regionální a strukturální politika Typové skupiny konečných příjemců a přehled aktérů implementace C. Subjekty neziskového sektoru Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti Nadační fondy (nadace) Církevní právnické osoby Profesní a zájmová sdružení D. Subjekty soukromého sektoru Malí a střední podnikatelé Živnostníci Zemědělci Řemeslníci

20 PREP – 6. přednáška Aktéři implementace MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj, řídící orgán programu (MF, MZe, MPO, MPSV) ŘV – Řídící výbor programu, Praha MV – Monitorovací výbor programu, Praha CRR – Centrum pro regionální rozvoj MMR Praha / Zprostředkující subjekt RVJ – Regionální výkonná jednotka, regionální pobočka CRR, NUTS II RR – Regionální rada, NUTS II např. region koheze Střední Morava VRR – Výbor regionálního rozvoje, NUTS II S – Sekretariát regionální rady, NUTS II


Stáhnout ppt "Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google