Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory (seminář pro žadatele) 20. 04. 2010 – KÚ ÚK 4. výzva – 1.1, 1.2, 1.3

2 2 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběr indikátorů Vybrat VŠECHNY indikátory stanovené výzvou –u relevantních=SLEDOVANÝCH indikátorů uvést plánovanou hodnotu s informací,kdy bude plánovaná hodnota dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu) –nerelevantní = NESLEDOVANÉ indikátory v rámci projektu uvést nulu podrobné informace: Metodika monitorovacích indikátorů OP VK (http://opvk.kr-ustecky.cz nebo www.msmt.cz)www.msmt.cz

3 3 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběr indikátorů v případě, že se indikátory týkají počtu podpořených osob –uvést také v členění dle pohlaví –není závazné (může se jejich poměr měnit), nutno sledovat a vykazovat hlavní indikátory – uvedené počty = závazné, povinné sledování! překročení možné – bez navýšení dotace, nesplnění = sankce  ohrožení naplňování MI v průběhu realizace projektu - snížení MI – podstatná změna s vlivem na krácení rozpočtu

4 4 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběr indikátorů úspěšně podpořená osoba (1.3): text žádosti: uvést, za jakých podmínek je daná osoba považována za úspěšnou a tuto skutečnost uvést v povinném komentáři u tohoto monitorovacího indikátoru (např. absolvování kurzu v počtu hodin a obdržení certifikátu apod.) kvantifikace indikátorů – uvádět adekvátní hodnoty vzhledem k požadované výši finančních prostředků výběrová komise je oprávněna navýšit některé indikátory, event. stanovit další indikátory (např. pokud žadatel některý z indikátorů opomenul a přesto je schopný jej vykazovat – jedná se pouze o indikátory uvedené ve výzvě), k jejichž naplnění je poté příjemce v právním aktu zavázán

5 55 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. 1 Monitorovací indikátory - 4. výzva kód indikátorunázev indikátoru 07.41.00Počet podpořených osob celkem 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků, v projektech z celkového počtu podpořených osob 07.41.15chlapci 07.41.16dívky 07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání celkem 07.41.66muži 07.41.67ženy 07.41.20Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 06.43.10Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 06.43.12 p očet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 p očet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6 66 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. 2 Monitorovací indikátory - 4. výzva kód indikátorunázev indikátoru 07.41.00Počet podpořených osob - celkem 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků, v projektech z celkového počtu podpořených osob 07.41.15chlapci 07.41.16dívky 07.41.65Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání celkem 07.41.66muži 07.41.67ženy 07.41.20Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 06.43.10Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 06.43.12počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT 06.43.19 počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 06.12.00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7 77 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1. 3 Monitorovací indikátory – 4. výzva kód indikátorunázev indikátoru 07.41.10Počet podpořených osob - klienti služeb 07.41.11muži 07.41.12ženy 07.41.20Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 06.43.10Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 06.43.12počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT 06.43.19 počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 07.46.00Počet úspěšně podpořených osob 07.46.01muži 07.46.02ženy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8 8 Výklad pojmů Počáteční vzdělávání – veškeré formální vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy, které probíhá před prvním vstupem na trh práce Další vzdělávání – vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9 9 Výklad pojmů Podpořená osoba osoba – zástupce CS, která získala jakoukoliv formu podpory = aktivita financovaná z rozpočtu, ze které má cílová skupina prospěch (vzdělávací kurz, stáž, poradenství, odborné konzultace, výcvik, školení apod.). podpořenou osobou NENÍ  : - osoba, která se účastní podpory jednorázově (např. účastník konference o realizovaném projektu, návštěvník webového portálu). - členové realizačního týmu, kteří se podílejí na projektu pouze administrací TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10 10 Výklad pojmů Úspěšně podpořená osoba - obdržela 1 nebo více podpor, ukončila kurz/program/obor předepsaným způsobem. –započítávání: - osoba = 1 podpora – započítává se pouze 1krát - v případě, že je osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu – tato osoba je započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto - předepsaný způsob a podmínky úspěšného ukončení daného typu podpory musí být jasně stanoveny (test, zkouška apod.), dále stanoven způsob dokladování (certifikát, osvědčení apod.) - vykazují se až po úspěšném ukončení kurzu/programu/oboru předepsaným způsobem TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

11 11 Výklad pojmů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami – osoba se: a) zdravotním postižením (postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, více vad, vady řeči, autismus, vývojové poruchy učení, chování) b) zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) c) sociálním znevýhodněním – pro OP VK sociokulturní znevý- hodnění (např. postavení azylanta, nařízená ústavní výchova, rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy). Integrovaná třída - třída MŠ, ZŠ a SŠ, v níž jsou začlenění děti žáci se speciálně vzdělávacími potřebami - skupinová forma integrace (speciální třídy) - individuální integrace (třídy, do kterých jsou integrovány děti se speciálními potřebami)

12 12 Poskytovatel služeb - osoba poskytující služby nebo podporující poskytování služeb, která obdržela jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů - přímo pracuje s cílovou skupinou, poskytuje jí vzdělávací a ostatní navazující, se vzděláváním související služby – např. kariérové poradenství, individuální konzultace (s logo- pedem, psychologem apod.) anebo se jedná o tvůrce výukových materiálů, které budou využity pro práci s cílovou skupinou - každý poskytovatel se počítá právě jednou poskytovatel služeb nikdy NENÍ  : - člen realizačního týmu, který se na projektu podílí pouze jeho administrací (projektový a finanční manažer) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výklad pojmů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13 13 Počet podpořených osob – klienti služeb - počet osob (klientů služeb), které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů - každá osoba, která obdržela podporu – započítává se pouze 1krát pokud osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci 1 projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto - forma podpory – např. vzdělávací nebo rekvalifikační kurz, stáž, odborná konzultace, poradenství, školení, odborná praxe… TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výklad pojmů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

14 14 Nově vytvořený/inovovaný produkt - provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodikách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, moduly, studijní materiály, e-learningové kurzy, webové portály, pilotní ověřování…) - jedná se o počet v rámci projektu nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu - počtem produktů se nerozumí počet kusů, nýbrž počet druhů nebo souborů (viz. způsob započítávání) - je výstupem projektu, který může být dále cíleně využíván pro účely vzdělávání. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výklad pojmů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15 15 Výklad pojmů Způsob započítávání nově vytvořeného/inovovaného produktu Např.: a) 150 CD s totožnými výukovými materiály = 1 produkt b) 150 CD, přičemž každých 50 CD se týká jiného předmětu = 3 produkty c) 150 CD, přičemž každých 50 CD se týká stejného předmětu, ale každý soubor je jiné úrovně = 3 produkty nově vytvořený/inovovaný produkt vytvořený/inovovaný ve 2 a více formách stejného obsahu – započítává se pouze 1krát -studijní text – tištěná a elektronická verze = 1 produkt, zkušební test v listinné podobě a testy v e-learningu = 1 produkt) -indikátor se vykazuje v momentě, od kdy je produkt využíván CS(více kurzů v rámci 1 produktu = započítává se pouze 1krát ) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

16 16 Výklad pojmů nově vytvořeným/inovovaným produktem NIKDY NENÍ  –vyučovací hodina, –nakoupené pomůcky a učebnice, –nově vybavená třída nebo učebna, –webové stránky informující o projektu, –stáže, konference, exkurze, powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného/inovovaného produktu, –tisková zpráva, článek, inzerát o realizaci projektu, – akreditace produktu, –konference/tisková konference/seminář nebo jakákoliv podobná akce sloužící k informování či prezentaci výsledků daného projektu, –materiály, které byly vytvořeny žáky a studenty, které však dále neslouží ke vzdělávání TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

17 17 Výklad pojmů Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŽP - jedná se o nově vytvořený/inovovaný produkt, ve kterém je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 – 20 % výuky - požadavek minima 15 – 20 % výuky, resp. obsahu výuky, měřený pomocí hodinové dotace – počítá se za dobu realizace projektu, v případě opakování nově vytvořeného/inovovaného produktu se minimum 15 – 20 % výuky počítá za jeden běh programu/kurzu/ modulu - pokud tentýž program/kurz/modul proběhne vícekrát za dobu reali- zace projektu – započítává se 1krát - jedná se o dobu věnovanou cílové skupině => do této doby nelze započítat přípravu vzdělávajícího (např. tvorbu metodiky, přípravu výukových materiálů, opravu zkušebních testů apod.). TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

18 18 Výklad pojmů Nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ICT - jedná se o nově vytvořený/inovovaný produkt, ve kterém je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu min. 40 hodin – pro cílovou skupinu. - jedná se o dobu věnovanou cílové skupině => do této doby nelze započítat přípravu vzdělávajícího (např. tvorbu metodiky, přípravu výukových materiálů, opravu zkušebních testů apod.) - minimální počet hodin, měřený pomocí hodinové dotace určené pro daný předmět, se počítá za dobu realizace projektu - v případě opakování nově vytvořeného/inovovaného produktu se minimální počet hodin počítá za jeden běh programu/kurzu/modulu - pokud tentýž program/kurz/modul proběhne vícekrát za dobu reali- zace projektu – započítává se 1krát. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

19 19 Výklad pojmů příklad nově vytvořeného/inovovaného produktu s komponentou ICT: - fotografický kroužek, který se ve 40 a více hodinách věnuje softwarům k úpravě fotografií nově vytvořeným/inovovaným produktem s komponentou ICT NENÍ  produkt, kde je ICT použito jako nástroje nebo prostředku: - výukové materiály v elektronické verzi - zpracování výstupu kurzu na PC apod. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

20 20 Výklad pojmů Nově vytvořený/inovovaný produkt výhradně zaměřený na děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -jedná se o nově vytvořený/inovovaný produkt (tzn. že platí vše, co platí pro nově vytvořený/inovovaný produkt), který je výhradně za- měřen na děti/žáky se speciálními potřebami -produkty, které vedou ke zlepšení podmínek, příležitostí, dovedností, kompetencí cílové skupiny -př. poradenská centra, individuální vzdělávací plány pro zdravotně postižené děti/žáky Výuková hodina -počítá se pro potřeby sledování nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP, ICT a produktů zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -45 minut TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

21 21 Děkuji za pozornost Dr. Jana Čuprová cuprova.j@kr-ustecky.cz +420 475 657 847 +420 731 642 374 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Stáhnout ppt "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google