Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASISTENT PEDAGOGA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRASTAVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRASTAVA, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace 25 tříd, 590 žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASISTENT PEDAGOGA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRASTAVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRASTAVA, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace 25 tříd, 590 žáků."— Transkript prezentace:

1 ASISTENT PEDAGOGA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRASTAVA

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRASTAVA, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace 25 tříd, 590 žáků 23 běžných tříd (RVP ZV) 2 speciální třídy (RVP ZV – LMP) Forma vzdělávání žáků s SVP skupinová integrace Individuální integrace

3 INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE § 18 (školský zákon) - Individuální vzdělávací plán Žáci se zdravotním postižením, kteří jsou integrováni v běžných třídách a jsou vzděláváni dle IVP ( k 7.9. 30 žáků 5,2% ) Tělesné postižení Zrakové postižení Vady řeči Vývojové poruchy učení (SPU) Vývojové poruchy chování (ADHD) Stupně zdravotních postižení: středně těžká, těžká

4 USTANOVENÍ ASISTENTA PEDAGOGA Legislativní rámec zřízení funkce asistenta - § 16 odst. 9 a 10 (školský zákon) Podmíněno souhlasem krajského úřadu Nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení Vymezení funkce asistenta - § 7 (vyhláška SVP), § 20 odst.1 a 2 (zákon o ped. prac.) odst.1 – asistent pedagoga působící přímo ve třídě a podporující individuální integraci žáků, odst.2 – výkon činnosti blížící se spíše pozici osobního asistenta Vyhláška (SVP) vymezuje hlavní činnosti asistenta Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání MŠMT Č.j.: MŠMT26540/2015-1 Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga http://www.nuv.cz/informace/ap http://www.nuv.cz/informace/ap

5 NÁPLŇ PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA AP jako pedagogický pracovník (výkon přímé pedagogické činnosti), vykonává důležitou podpůrnou personální službu integrovaným žákům s SVP. Vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga. Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti Pomoc při přípravě a organizaci pomůcek na vyučování Dle pokynů vyučujícího práce podle IVP Výchovná činnost v oblasti pracovních, hygienických a komunikačních dovedností a návyků Pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků Účast na konzultacích s odborným pracovníkem SPC Nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou

6 FUNKCE ASISTENTA PEDAGOGA VE VZTAHU K ROZSUDKU NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU Na zřízení AP ve vztahu ke konkrétnímu dítěti není právní nárok. To je velmi podstatné při úvaze, zda mohla být vydáním souhlasu dotčena veřejná subjektivní práva. Ředitel školy je oprávněn, nikoliv povinen, zřídit funkci AP. Tato funkce se zřizuje pro školní třídu nebo studijní skupinu, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, nikoli pro konkrétního žáka. Souhlas krajského úřadu se zřízením funkce AP působí mezi krajským úřadem a ředitelem školy a nezasahuje do veřejných subjektivních práv konkrétního žáka.

7 Pro úspěšné začlenění žáků s SVP do běžné třídy je nezbytné vytvořit podmínky: Zřizovat funkce asistenta pedagoga Vzdělání pedagoga a asistenta v oboru speciální pedagogiky V případě žáka s těžkým postižením (zrakově, sluchově, mentálně i tělesně) je nutná přítomnost asistenta pedagoga po prakticky po celou dobu vyučování Přiměřený počet žáků ve třídě (TU i asistent musí mít dostatek času k uspokojení potřeb integrovaného žáka a ostatních žáků (zvláště pokud je integrovaných žáků ve třídě více) Materiální vybavení Poučení a následné pochopení od žáků a rodičů vnímat zdravotní postižení spolužáka Rozšiřovat poradenské služby školy o pozice speciálního pedagoga a psychologa

8 MOŽNÉ VÝHODY ZAPOJENÍ AP DO PROCESU INTEGRACE Podpůrná služba umožňující kvalitnější vzdělávání širšímu spektru žáků Celá třída má možnost nahlédnout do problematiky integrace Učí se s integrovaným žákem spolupracovat a pomáhat Zlepšení mezilidských vztahů Žáci lépe tolerují tělesné(zrakové, sluchové) vady, mentální postižení a SPU

9 MOŽNÉ NEVÝHODY ABSENCE AP V PROCESU INTEGRACE Žáci s SVP se nemusí cítit dobře, mohou zažít neúspěch, nezájem kolektivu, separaci Jejich odlišnost nemusí být pochopena i přes snahu pedagogů Ve větším kolektivu se mohou stát „určitým úskalím“ (Celoroční činnost a plán třídy se podřizuje integrovanému žákovi) Pedagog nestačí rozdělovat pozornost na celou třídu

10 FINANCOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA Na základě souhlasu krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga a přidělením finančních prostředků do rozpisu přímých NIV Z přidělení prostředků na integraci v rámci rozpisu přímých NIV Dotační program Pedagogická asistence 2015 z Dotačního fondu LK

11 Děkuji za Vši pozornost Aleš Trpišovský ZŠ Chrastava


Stáhnout ppt "ASISTENT PEDAGOGA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRASTAVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRASTAVA, náměstí 1.máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace 25 tříd, 590 žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google