Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Burkhardtová Marie Kratochvílová Radka Žatecká Klára

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Burkhardtová Marie Kratochvílová Radka Žatecká Klára"— Transkript prezentace:

1 Burkhardtová Marie Kratochvílová Radka Žatecká Klára
Legislativní rámec výchovy, vzdělávání a péče o OTZP (především Zákon č. 561/2004 Sb, prováděcí předpisy – Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb.), systém speciálního školství v České republice Burkhardtová Marie Kratochvílová Radka Žatecká Klára

2 obsah … specifika edukace žáků s tělesným postižením
zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných praxe

3 1) specifika edukace žáků s tělesným postižením
problematiku speciálního vzdělávání má v kompetenci (na MŠMT ČR) Úsek speciálního vzdělávání legislativní rámec vymezuje zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných dále se tomuto může věnovat specifický školní vzdělávací program daného školského zařízení (ŠVP), který se drží základním nařízeních rámcového vzdělávacího programu (RVP) – ten zakotven ve školském zákoně – tedy záleží na citlivosti a zkušenostech pracovníků škol Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Konečným cílem je pak působit preventivně proti sociální exkluzi jednotlivců i celých sociálních skupin a přispět k úspěšné integraci jedinců s postižením či znevýhodněním do společenských, politických a ekonomických aktivit občanské společnosti.

4 … specifika edukace žáků s tělesným postižením
Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání Právo na poradenskou pomoc školy Právo na pomoc školského poradenského zařízení Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou Právo na vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči, psaní Braillovým písmem a náhradních způsobů dorozumívání) Možnost prodloužení vzdělávání středního a vyššího ředitelem školy

5 … specifika edukace žáků s tělesným postižením
Speciální školy pro tělesně postižené žáky se liší od běžných škol: úpravou pracovního prostředí nižším počtem žáků ve třídách důsledným individuálním přístupem náročnou didaktickou technikou, pomůckami a speciálním zařízením nutností respektovat hygienicko-epidemiologická hlediska vedením speciálně pedagogické dokumentace modifikací obsahu učiva uplatňováním speciálně pedagogických metod a prostředků Základním cílem všech škol, v nichž se realizuje výchova a vzdělávání žáků s tělesným postižením, je získání rovnocenného vzdělání a výchovy jako u intaktní populace a vytvoření předpokladů pro zapojení tělesně postižených do pracovní činnosti podle jejich individuálních schopností.

6 … specifika edukace žáků s tělesným postižením
Vzdělávání lze v současnosti považovat za nejvýznamnější faktor sociální stratifikace. Z tohoto důvodu je vzdělání klíčovým prvkem při prevenci a řešení problémů souvisejících se sociální exkluzí. V případě tělesného postižení totiž převážně nejde o nedostačující intelektové schopnosti, nýbrž o obtíže související s překonáním fyzickým bariér, omezující postiženým přístup do budov vzdělávacích institucí.

7 2) zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
zákon zabývající se školskou soustavou v České republice – zaměřeno všeobecně struktura část první obecná ustanovení část druhá předškolní vzdělávání část třetí povinnost školní docházky a základní vzdělávání hlava I povinnost školní docházky hlava II základní vzdělávání část čtvrtá střední vzdělávání hlava I cíle a stupně středního vzdělávání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace a průběh hlava II ukončování středního vzdělávání hlava III nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou část pátá vzdělávání v konzervatoři

8 část šestá vyšší odborné vzdělávání
hlava I cíle a stupeň vyššího odborného vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování hlava II akreditace vzdělávacího programu část sedmá uznávání zahraničního vzdělávání část osmá základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání část devátá další vzdělávání ve školách část desátá školská zařízení a školské služby část jedenáctá hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby část dvanáctá školská právnická osoba část třináctá školský rejstřík část čtrnáctá financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu část patnáctá ředitel školy a školského zařízení a školská rada část šestnáctá ministerstva a česká školní inspekce část sedmnáctá působnost územních samosprávných celků ve školství část osmnáctá přestupky část devatenáctá společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

9 … školský zákon konkrétní úplné znění zákona volně dostupné na všeobecné - zásady a cíle vzdělávání rovný přístup zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání konkrétně § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (v části první) § Individuální vzdělávací plán (část první)

10 zákon 561/2004 Sb. - § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. (3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu).

11 zákon 561/2004 Sb. - § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. (6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům nebo studentům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.

12 zákon 561/2004 Sb. - § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání. (8) Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak.

13 zákon 561/2004 Sb. - § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
(9) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. (10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.

14 zákon 561/2004 Sb. - § 18-19 individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

15 3) vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných struktura část první obecná ustanovení část druhá speciální vzdělávání část třetí vzdělávání žáků mimořádně nadaných část čtvrtá společná a závěrečná ustanovení

16 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
část první – obecná ustanovení § 1 (1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdělávání“) se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření- rozumí se využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. (4) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo hlubokým mentálním postižením – těmto žákům náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.

17 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
část druhá – speciální vzdělávání § 2 Zásady a cíle speciálního vzdělávání Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, kterým byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření školských poradenským zařízením… § 3 speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno (1) formou individuální integrace (vzdělávání v běžné škole, ve speciálních školách určených pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení) – přednostně doporučováno formou skupinové integrace (vzdělávání ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole – nebo ve škole pro žáky s jiným typem postižení) Ve škole samostatně zřízené pro žáky e zdravotním postižením („speciální škola“) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c) § 4 Školy při zdravotnických zařízeních

18 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
… část druhá § 5 Typy speciálních škol mateřská škola pro zrakově postižené, základní škola pro zrakově postižené, střední škola pro zrakově postižené (střední odborné učiliště pro zrakově postižené,. odborné učiliště pro zrakově postižené, praktická škola pro zrakově postižené, gymnázium pro zrakově postižené), konzervatoř pro zrakově postižené mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro sluchově postižení, střední škola pro sluch postižení (střední odborné učiliště pro sluch.postižené, odborné učiliště pro sluch.postižené, praktická škola pro sluch.postižení, gymnázium pro sluch.postižení, střední odborná škola pro sluch.postižené) mateřská škola pro hluchoslepé, základní škola pro hluchoslepé mateřská škola pro tělesně postižení, základní škola pro těl.postižení, střední škola pro těl.postižené (střešní odborné učiliště pro těl.postižené, odborné učiliště pro tělesně postižení, praktická škola pro těl.postižené, gymnázium pro těl.postižené, střední odborná škola pro těl.postižené) mateřská škola logopedická, základní škola logopedická mateřská škola speciální, základní škola praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování mateřská škola při zdravotnickém zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola speciální při zdravotnickém zařízení

19 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
… část druhá § 6 Individuální vzdělávací plán (1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy (2) Individuální vzdělávací plán vychází z ŠVP příslušné školy, závěrů speciálně pedagogických vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. § 7 Asistent pedagoga (1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází

20 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
… část druhá § 8 Organizace speciálního vzdělávání (3) Ve třídě mateřské školy samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením je rozsah výuky předmětů speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně. § 9 Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání … na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka § 10 Počty žáků (1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením a třída ve škole při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Třída, oddělní a studijní skupina zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. (2) K doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a studijní skupině stanoveného v odstavci 1 mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařízení i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě, oddělní nebo studijní skupině podle odstavce 1. (6) Speciální škola a škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků.

21 vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb - shrnutí
… část druhá § 11 Péče o bezpečnost a zdraví žáků o pracovníka .. v jedné skupině žáků se zdravot.postižením při plaveckém výcviku jsou na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci při lyžařském výcviku je na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 8 žáků u žáků s tělesným postižením max. 6 žáků u nevidomých max. 1 žák část třetí – vzdělávání žáků mimořádně nadaných část čtvrtá – společná a závěrečná ustanovení

22 4) praxe?! ŠVP neexistuje návod na jeho přesnou tvorbu – problematika – např.změna bydliště dítěte letos poprvé zaveden ŠVP pro žáky speciálních škol vyučovaných podle programu pomocné školy – nejsou žádné učebnice spokojené jsou jen pilotní školy Nemělo by docházet k začleňování žáků vyučovaných podle rehabilitačního programu pomocné školy do vyučovacích hodit žáků vyučovaných podle programu pomocné školy. Dochází k narušení na úkor žáka.

23 zdroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří . Speciální pedagogika : Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním . Praha : Triton , s. ISBN

24 Děkujeme za pozornost … děkujeme za pochopení … děkujeme za Váš čas!


Stáhnout ppt "Burkhardtová Marie Kratochvílová Radka Žatecká Klára"

Podobné prezentace


Reklamy Google