Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Dlouhodobého záměru ZSF JU pro rok 2012 Kolegium děkanky ZSF JU 12.9.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Dlouhodobého záměru ZSF JU pro rok 2012 Kolegium děkanky ZSF JU 12.9.2011."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru ZSF JU pro rok 2012 Kolegium děkanky ZSF JU 12.9.2011

2 KVALITA A RELEVANCE Diverzifikace institucí  ZSF je institucí vzdělávací, výrazně profilovanou do oblasti zdravotní a sociální. Je ojedinělou institucí realizující vysokoškolské (pregraduální i postgraduální) vzdělávání ve zdravotně sociálních programech a oborech  Specifickou tvůrčí činnost vykazuje v oblasti aplikační, projektové a přímé klinické a terénní práce s lidmi zdravotně a sociálně znevýhodněnými.  Rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci s významnými institucemi a odbornými pracovišti.

3 Rozvoj studijních programů  Hlavní strategické záměry fakulty směřují: do akreditace nových studijních programů/oborů (Fyzioterapie, Speciální pedagogika - navazující magisterské studium, Sociální práce - bakalářské studium), do akreditace nových studijních programů/oborů (Fyzioterapie, Speciální pedagogika - navazující magisterské studium, Sociální práce - bakalářské studium), prodloužení akreditace ve dvou navazujících magisterských studijních oborech (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Civilní nouzová připravenost), prodloužení akreditace ve dvou navazujících magisterských studijních oborech (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Civilní nouzová připravenost), inovace a modularizace nelékařských studijních oborů a sociálních oborů fakulty. Celkem 9 studijních programů, resp. jejich 15 studijních oborů ve všech typech a formách studia na ZSF JU. inovace a modularizace nelékařských studijních oborů a sociálních oborů fakulty. Celkem 9 studijních programů, resp. jejich 15 studijních oborů ve všech typech a formách studia na ZSF JU. Součástí těchto aktivit bude zvyšování odborných, jazykových a pedagogických kompetencí akademických pracovníků - zvýšení kvality pedagogického procesu. Součástí těchto aktivit bude zvyšování odborných, jazykových a pedagogických kompetencí akademických pracovníků - zvýšení kvality pedagogického procesu.

4 Výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost  Zlepšení efektivity provádění a řízení vědecko- výzkumné činnosti Efektivní provádění vědecko-výzkumné činnosti a adekvátním softwarovým vybavením(decentralizováno, k dispozici na jednotlivých katedrách, kde probíhá vlastní výzkum) Efektivní provádění vědecko-výzkumné činnosti a adekvátním softwarovým vybavením(decentralizováno, k dispozici na jednotlivých katedrách, kde probíhá vlastní výzkum) ZSF JU nedisponuje žádnou verzí softwaru umožňující rychlou editaci a stahování literárních citací a pramenů z internetových domén (umožní vědci efektivní a uživatelsky přívětivé psaní stati s možností přímého odkazování v textu) ZSF JU nedisponuje žádnou verzí softwaru umožňující rychlou editaci a stahování literárních citací a pramenů z internetových domén (umožní vědci efektivní a uživatelsky přívětivé psaní stati s možností přímého odkazování v textu) Zlepšení efektivity a optimalizace editorské činnosti časopisů vydávaných ZSF JU a vytvoření jednotného a uživatelsky komfortního rozhraní pro editorskou činnost Zlepšení efektivity a optimalizace editorské činnosti časopisů vydávaných ZSF JU a vytvoření jednotného a uživatelsky komfortního rozhraní pro editorskou činnost

5 Výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost zlepšení efektivity a optimalizace editorské činnosti časopisů vydávaných ZSF JU a vytvoření jednotného a uživatelsky komfortního rozhraní pro editorskou činnost zlepšení efektivity a optimalizace editorské činnosti časopisů vydávaných ZSF JU a vytvoření jednotného a uživatelsky komfortního rozhraní pro editorskou činnost ZSF JU vydává v současné době 4 časopisy a systém řízení akceptace manuskriptu od jeho prvního zaslání redakci až po finální elektronickou či tištěnou podobu není jednotný, což v důsledku vede k neefektivnímu využívání lidských zdrojů ZSF JU vydává v současné době 4 časopisy a systém řízení akceptace manuskriptu od jeho prvního zaslání redakci až po finální elektronickou či tištěnou podobu není jednotný, což v důsledku vede k neefektivnímu využívání lidských zdrojů

6 Rozvoj hlavních směrů výzkumné činnosti  Společné výzkumné projekty s klinickými centry/centry excelence V centrech excelence/klinických centrech se výzkumně řeší řada medicínských otázek, které mají přesah i do zdravotně sociální problematiky. potenciál tvorby společných projektů s definovanými cíli, které by splnily její hlavní vědecko-výzkumný záměr na poli ošetřovatelství, sociální problematiky, speciální pedagogiky V centrech excelence/klinických centrech se výzkumně řeší řada medicínských otázek, které mají přesah i do zdravotně sociální problematiky. potenciál tvorby společných projektů s definovanými cíli, které by splnily její hlavní vědecko-výzkumný záměr na poli ošetřovatelství, sociální problematiky, speciální pedagogiky

7 Rozvoj hlavních směrů výzkumné činnosti  Hlavní aktivita - budování spolupráce s klinickými pracovišti oblast medicíny a ošetřovatelství - Nemocnice Č.B.(např. Kardiocentrum při Nemocnici České Budějovice, a.s. získalo jako jedno ze 14 světových center statut centra excelence pro telemedicínu) oblast medicíny a ošetřovatelství - Nemocnice Č.B.(např. Kardiocentrum při Nemocnici České Budějovice, a.s. získalo jako jedno ze 14 světových center statut centra excelence pro telemedicínu) sociální oblast - spolupráce se zařízeními poskytujícími sociální služby (např. Městská charita Č.B., Domov Libníč, Fokus Č.B., Ledax o.p.s. aj.) a s orgány státní správy a samosprávy (např. OSSZ Č.B., ÚP Č.B., KÚ Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice) sociální oblast - spolupráce se zařízeními poskytujícími sociální služby (např. Městská charita Č.B., Domov Libníč, Fokus Č.B., Ledax o.p.s. aj.) a s orgány státní správy a samosprávy (např. OSSZ Č.B., ÚP Č.B., KÚ Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice) oblast speciální pedagogiky -spolupráce se školami a školskými zařízeními vzdělávajícími osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (např. Centrum Arpida, MŠ a ZŠ Světluška, o.p.s., Diagnostický ústav Homole, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č.B.) oblast speciální pedagogiky -spolupráce se školami a školskými zařízeními vzdělávajícími osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (např. Centrum Arpida, MŠ a ZŠ Světluška, o.p.s., Diagnostický ústav Homole, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č.B.)

8 Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací  rozvoj spolupráce se subjekty akademické i komerční vědecko- výzkumné sféry - UK v Praze, ČVUT, MU v Brně, Mendlovou univerzitou v Brně, Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci  prohloubení spolupráce s ústavy AV ČR, Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Institutem ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR a některými klinickými výzkumnými organizacemi (IKEM, NNH, Fakultní Thomayerova nemocnice a další)  rozhodnutím ministra práce a sociálních věcí byla vytvořena Vědecká rada pro sociální práci, se kterou bude ZSF JU spolupracovat

9 Rozvoj lidských zdrojů  Personální politika zabezpečení kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit - rozvoj lidských zdrojů (stabilizovaná, optimálně kvalifikovaná a dobře věkově rozložená skladba akademického sboru). zabezpečení kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit - rozvoj lidských zdrojů (stabilizovaná, optimálně kvalifikovaná a dobře věkově rozložená skladba akademického sboru). podpora odborného růstu akademických pracovníků podpora odborného růstu akademických pracovníků kariérní rozvoj - motivační metody kariérní rozvoj - motivační metody vyváženost pedagogické i vědecké zátěže pracovníků na jednotlivých katedrách vyváženost pedagogické i vědecké zátěže pracovníků na jednotlivých katedrách

10 Internacionalizace vzdělávací činnosti  Podpora mezinárodní spolupráce Rozvoj spolupráce s univerzitami a neziskovými organizacemi v Thajsku, navázání nových kontaktů ve Vietnamu, Indii, Bangladéši, Číně a dalších zemích Rozvoj spolupráce s univerzitami a neziskovými organizacemi v Thajsku, navázání nových kontaktů ve Vietnamu, Indii, Bangladéši, Číně a dalších zemích realizace výměnných programů studentů ve zdravotních oborech a v sociální práci, zajištění účasti studentů z těchto zemí v akreditovaných studijních programech ZSF JU v anglickém jazyce realizace výměnných programů studentů ve zdravotních oborech a v sociální práci, zajištění účasti studentů z těchto zemí v akreditovaných studijních programech ZSF JU v anglickém jazyce síť partnerů z těchto asijských zemí → připraveno zázemí pro projekty rozvojové spolupráce síť partnerů z těchto asijských zemí → připraveno zázemí pro projekty rozvojové spolupráce

11 Podpora mezinárodní mobility studentů  Zahraniční odborné stáže ZSF JU dlouhodobě realizované a mimořádně úspěšné studentské mobility, které nelze financovat z Evropských programů na podporu mobility (Erasmus, CEEPUS, AKTION, DAAD atd.) - studentské mobility do Namibie, Zambie, Thajska, Ruska, JAR, Maďarska, na Ukrajinu a do některých vybraných evropských zemí na pobyty, které jsou kratší tří měsíců dlouhodobě realizované a mimořádně úspěšné studentské mobility, které nelze financovat z Evropských programů na podporu mobility (Erasmus, CEEPUS, AKTION, DAAD atd.) - studentské mobility do Namibie, Zambie, Thajska, Ruska, JAR, Maďarska, na Ukrajinu a do některých vybraných evropských zemí na pobyty, které jsou kratší tří měsíců

12 Podpora působení akademických pracovníků na ZSF JU  realizovat v roce 2012 pozvání renomovaných akademických pracovníků na čtrnáctidenní hostování z univerzit, s nimiž má ZSF JU uzavřenu smlouvu - zejména o akademických pracovníků ze zemí mimo Evropu výuka bude zaměřena zejména na právo, sociální politiku výuka bude zaměřena zejména na právo, sociální politiku a sociální práci

13 Celoživotní vzdělávání a rozvoj U3V  celoživotní vzdělávání a rozvoj U3V i nadále patří k významným prioritám Kontinuální budování U3V umožnilo inovaci a diferenciaci vzdělávacích programů, rozvoj forem a metod výuky, mezigenerační učení, realizaci projektových aktivit (národních i evropských) u věkově diferencovaných skupin, a současně vyvolalo naléhavou potřebu rozvoje studijního poradenství a poskytování poradenských služeb zájemcům i účastníkům CŽV Kontinuální budování U3V umožnilo inovaci a diferenciaci vzdělávacích programů, rozvoj forem a metod výuky, mezigenerační učení, realizaci projektových aktivit (národních i evropských) u věkově diferencovaných skupin, a současně vyvolalo naléhavou potřebu rozvoje studijního poradenství a poskytování poradenských služeb zájemcům i účastníkům CŽV Udržení excelence vzdělávání osob v pozdějším věku, rozvoj seniorského vzdělávání Udržení excelence vzdělávání osob v pozdějším věku, rozvoj seniorského vzdělávání

14 Spolupráce s praxí  Spolupráce s veřejnou a podnikatelskou sférou Navázání hlubší spolupráce s Nemocnicí České Budějovice jako zásadním partnerem při rozvíjení správné klinické praxe v ošetřovatelských disciplínách Navázání hlubší spolupráce s Nemocnicí České Budějovice jako zásadním partnerem při rozvíjení správné klinické praxe v ošetřovatelských disciplínách Rozvoj hlubší spolupráce především s MPSV, ústavy sociální péče, orgány veřejné a státní správy, neziskovými organizacemi ve sféře sociálního zabezpečení apod. při rozvíjení klinické praxe v oborech sociální práce Rozvoj hlubší spolupráce především s MPSV, ústavy sociální péče, orgány veřejné a státní správy, neziskovými organizacemi ve sféře sociálního zabezpečení apod. při rozvíjení klinické praxe v oborech sociální práce Prohloubení spolupráce se stávajícími klinickými pracovišti v sociální oblasti a v oblasti speciální pedagogiky a dosažení provázání a koordinace teoretické a praktické přípravy studentů; aktualizace náplní praxí, hostovské přednášky, terénní semináře Prohloubení spolupráce se stávajícími klinickými pracovišti v sociální oblasti a v oblasti speciální pedagogiky a dosažení provázání a koordinace teoretické a praktické přípravy studentů; aktualizace náplní praxí, hostovské přednášky, terénní semináře

15 Propagace a marketing  Vytvoření propagační strategie ZSF JU posílení povědomí veřejnosti nejen o nabízených studijních programech, ale především o kvalitě a obsahu studia, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí posílení povědomí veřejnosti nejen o nabízených studijních programech, ale především o kvalitě a obsahu studia, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí tvorba a aktualizace stávajících webových stránek, překladů, tisku a distribuce aktualizovaných propagačních materiálů včetně výroby propagačních CD/DVD v českém i anglickém jazyce tvorba a aktualizace stávajících webových stránek, překladů, tisku a distribuce aktualizovaných propagačních materiálů včetně výroby propagačních CD/DVD v českém i anglickém jazyce

16 Propagace vědy, výzkumu a vývoje  Příprava odborných seminářů, workshopů a besed – prezentace výsledků výzkumných projektů a uplatnění výsledků výzkumu v praxi  Příprava a provoz internetového e-learningu pro zájemce o studium - bude provozován na webových stránkách JU a webových stránkách JU propagujících VaV  Rozmístění plazmových/LCD obrazovek se zpracovaným audiovizuálním materiálem z oblasti VaV JU v budovách ZSF JU  Realizace popularizační akce pro studenty ZŠ a SŠ přímo ve výuce, speciální den otevřených dveří  Vzdělávání akademických pracovníků v práci se studentem se zaměřením na propagaci VaV, v oblasti řízení VaV, prezentačních a komunikačních dovedností

17 Efektivita a financování  Racionalizace řízení fakulty optimalizace řídící struktury, ve smyslu racionalizace řízení, optimalizace skladby pracovišť a nákladů řídícího procesu optimalizace řídící struktury, ve smyslu racionalizace řízení, optimalizace skladby pracovišť a nákladů řídícího procesu managerský informační systém - informační toky v organizaci tak, aby informační systém poskytoval na všech stupních řízení kvalitní podklady pro rozhodování vedoucích pracovníků managerský informační systém - informační toky v organizaci tak, aby informační systém poskytoval na všech stupních řízení kvalitní podklady pro rozhodování vedoucích pracovníků systém hodnocení pedagogických a ostatních pracovníků na základě systém hodnocení pedagogických a ostatních pracovníků na základě hodnocení jednotlivých činností

18 Efektivita a financování Analýza vnitřních zdrojů fakulty popsáním personálních a materiálových zdrojů Analýza vnitřních zdrojů fakulty popsáním personálních a materiálových zdrojů Optimalizace struktury Ústavu zdravotní a sociální práce Optimalizace struktury Ústavu zdravotní a sociální práce Podpora výuky v akreditovaných odborných kurzech → stabilizace úvazků klíčových pracovníků kateder propojením vzniklých úvazků s již existujícími Podpora výuky v akreditovaných odborných kurzech → stabilizace úvazků klíčových pracovníků kateder propojením vzniklých úvazků s již existujícími

19 Investiční rozvoj a rozvoj materiálně technické základny  Rozvoj a využití materiálně technické základny Analýza využití stávající materiálně technické základny Analýza využití stávající materiálně technické základny Uvedení do provozu celého pronajatého areálu „Emy Destinové“ Uvedení do provozu celého pronajatého areálu „Emy Destinové“ Realizace nové počítačové učebny v areálu „U Výstaviště“ Realizace nové počítačové učebny v areálu „U Výstaviště“ Vyhotovení projektové dokumentace k přístavbě a nástavbě areálu „Boreckého“ Vyhotovení projektové dokumentace k přístavbě a nástavbě areálu „Boreckého“ Materiálně technické zabezpečení Ústavu zdravotní a sociální práce Materiálně technické zabezpečení Ústavu zdravotní a sociální práce

20 Oblast financování  Možnosti řešení očekávaného poklesu studentů Optimalizace provozní vytíženosti spravovaného majetku Optimalizace provozní vytíženosti spravovaného majetku Akreditace a zahajování výuky specializačních odborných kurzů Akreditace a zahajování výuky specializačních odborných kurzů Analýza a posléze realizace možnosti převedení části center do Ústavu zdravotní a sociální práce Analýza a posléze realizace možnosti převedení části center do Ústavu zdravotní a sociální práce Využití volných zdrojů center Ústavu zdravotní a sociální práce pro zvýšení příjmů Využití volných zdrojů center Ústavu zdravotní a sociální práce pro zvýšení příjmů

21 Institucionální rozvojové plány 2012 – podané projekty  Zlepšení kvality a efektivity procesu vydávání fakultních vědeckých časopisů – doc. MUDr. Alan Bulava, Ph.D. Rozvoj univerzity třetího věku jako specifické formy vzdělání na Jihočeské univerzity JU a Poradenské centrum pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce ZSF JU – JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Propagační strategie ZSF JU – JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. Optimalizace a synergický rozvoj ZSF JU – Ing. Jan Bednář


Stáhnout ppt "Aktualizace Dlouhodobého záměru ZSF JU pro rok 2012 Kolegium děkanky ZSF JU 12.9.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google