Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní smlouva. Vymezení obchodní smlouvy písemnost, ve které si dodavatel a odběratel zavazují k určitým povinnostem a získávají také určitá práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní smlouva. Vymezení obchodní smlouvy písemnost, ve které si dodavatel a odběratel zavazují k určitým povinnostem a získávají také určitá práva."— Transkript prezentace:

1 Obchodní smlouva

2 Vymezení obchodní smlouvy písemnost, ve které si dodavatel a odběratel zavazují k určitým povinnostem a získávají také určitá práva obchodní smlouva upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prodávající se zde zavazuje dodat kupujícímu určité zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu tohoto zboží.

3 Subjektem OS může být: fyzická osoba právnická osoba (a.s., státní podnik,družstva, o.s. apod.) ze smlouvy musí být jasné, která strana je prodávající a která je kupující, obchodní smlouvu upravuje obchodní zákoník §409 - §470 ve smlouvě musí být uvedená kupní cena nebo zde musí být stanoven způsob jejího dodatečného určení, v případě že z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stra ji uzavřít i bez určení kupní ceny (v tomto případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou dle §448

4 Návrh na uzavření smlouvy: musí být adresován určité firmě a musí být dostatečně určitý – minimálně obsah stanovený obchodním zákoníkem, jinak je pouze výzvou k podání návrhu (př. Neúplná nabídka) navrhovatel musí projevit vůli být vázán obsahem smlouvy v případě včasného přijetí návrhu firmou, které byl určen návrh na uzavření smlouvy návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou účinné teprve po jejich doručení druhé straně tyto písemnosti se zasílají doporučeně

5 Obchodní smlouva musí obsahovat číslo smlouvy smluvní strany – kdo je odběratel a kdo dodavatel (jejich identifikace, adresa) cena měna předmět plnění (zboží/ služba) čas plnění dodací podmínky platební podmínky (způsob platby, kurz, do kdy bude úhrada) ostatní podmínky podpisy a razítko formální doplnění (např. doba vypovězení smlouvy)

6 Struktura obchodní smlouvy Všeobecné obchodní podmínky: musí mít písemnou podobu a nesmí vzniknout pochybnosti jaký je jejich obsah, obě strany musí projevit vůli řídit se pravidly a povinnostmi, které při podpisu vznikají a jsou závazná všeobecné obchodní podmínky jsou nepřímým smluvním ujednáním

7 Druhy obchodních smluv: Kupní smlouva Smlouva o koupi najaté věci (leasingová smlouva) Licenční smlouva předmětů průmyslového vlastnictví Smlouva o dílo Smlouva mandátová Smlouva komisionářská Smlouva o zprostředkování Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o smlouvě budoucí Smlouva o prodeji podniku Smlouva u úvěru Smlouva o uložení věci Smlouva o skladování Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva zasilatelská Smlouva o nápravě věci Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o tichem společenství Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o inkasu Smlouva o bankovním uložení věci Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu

8 KUPNÍ SMLOUVA právní dokument, který upravuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím, prodávající se zavazuje dodat zboží podle podmínek KS a umožnit přechod vlastnictví ke zboží, kupujícímu se zavazuje zboží převzít a zaplatit nejčastější formou obchodní smlouvy KS se řídí občanským zákoníkem tehdy, je jedna smluvní strana fyzická osoba Formy: písemná, ústní (v praxi se nepoužívá)

9 KUPNÍ SMLOUVA Náležitosti: Podstatné: označení smluvních stran (název, adresa, IČO) datum a místo uzavření kupní smlouvy podpisy smluvních stran tyto náležitosti musí každá smlouva obsahovat, aby byla právním dokumentem a byla právně vymahatelná. Co následuje za podpisem smlouvy není součástí smlouvy, pokud v textu není zmínka, že tento text je nedílnou součástí Nepodstatné: určují vlastní specifikaci obchodního případu druh zboží, jakost, množství, obal, cena, dodací podmínky, platební podmínky, všeobecné podmínky

10 KUPNÍ SMLOUVA Oprávněné osoby k uzavření KS Majitel podniku, statutární orgán, prokurista, zaměstnanci, kteří mají uzavírání KS v pracovní náplni, zaměstnanci vybaveni plnou mocí V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy může dojít mezi kupujícím a prodávajícím k výměně písemností: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky.

11 KUPNÍ SMLOUVA Způsoby uzavření KS: V osobním jednání: konají se schůze mezi smluvními stranami, dohadují se podmínky KS, když se dohodnou všechny náležitosti bez výhrad, tak se vyjádří KS písemně (kontrakt), obě strany kontrakt podepíší a moment podpisu je moment uzavření KS. V písemném styku: prodávající a kupující si mezi sebou vyměňují dokumenty vedoucí k uzavření KS (poptávka, nabídka, atd)

12 KUPNÍ SMLOUVA Struktura kupní smlouvy: název smlouvy je uzavřena v ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku označení sml. stran: prodávající, kupující předmět smlouvy a závazky kupujícího a prodávajícího popis zboží cena platební podmínky doba plnění odpovědnost za vady dodání zboží sankční ustanovení změny smlouvy, odstoupení od smlouvy závěrečná ustanovení místo a datum uzavření smlouvy podpisy smluvních stran

13 SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany jsou zde zhotovitel a objednatel, smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (montáž určité věci, zhotovení určité věci, její údržba atd.) Náležitosti: smluvní strany, dílo, cena,dále – doba zhotovení, vlastník, odpovědnost za škody, způsob placení, podmínky zastoupení, forma je ústní i písemná

14 SMLOUVA O DÍLO Struktura smlouvy o dílo: označení smluvních stran – objednatel, zhotovitel, zástupci, vymezení pravomocí vymezení předmětu smlouvy o dílo – definice díla, technický popis, podmínky změn sjednání ceny za dílo vymezení času plnění sjednání podmínek úhrady ceny za dílo – platební podmínky záruka za jakost a záruční podmínky – délka záruční lhůty, reklamace, atd. podmínky provedení díla podmínky předání a převzetí díla smluvní pokuty vyšší moc ostatní ustanovení závěrečná ustanovení

15 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ Je právním dokumentem, smluvní strany se zavazují, že do určité doby spolu uzavřou konkrétní smlouvu (např kupní) Struktura smlouvy o uzavření smlouvy budoucí název smlouvy označení smluvních stran, oprávněná strana, zavázaná strana předmět závazku zánik závazku ostatní ustanovení místo a datum uzavření smlouvy podpisy smluvních stran


Stáhnout ppt "Obchodní smlouva. Vymezení obchodní smlouvy písemnost, ve které si dodavatel a odběratel zavazují k určitým povinnostem a získávají také určitá práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google