Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 22.9.2015,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 22.9.2015,"— Transkript prezentace:

1 2. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 22.9.2015, Střevač

2 Program setkání 1.Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele 2.Prezentace dosavadních výsledků projektu SMS ČR Představení Strategie spolupráce obcí Otevřené zahrady Jičínska z. s. 3.Projednání, doplnění a schválení Strategie spolupráce obcí Otevřené zahrady Jičínska z. s 4.Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství ------ 5.Aktuality z nových operačních programů 6.Aktuální problémy obcí 7.Závěr

3 Území MAS Otevřené zahrady Jičínska celkem: 38 obcí, z toho 3 se statusem města – Jičín, Kopidlno a Libáň rozloha: 285,11 km 2, počet obyvatel: 29 353, hustota na km 2 : 105 obyvatel

4 Sdružení místních samospráv ČR Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR) je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. K nejznámějším aktivitám SMS ČR ve prospěch samospráv patří prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní = RUD). Agenda SMS ČR zahrnuje: a)připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů b)prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst c)hájení zájmů venkova a jeho obyvatel d)spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. SMS ČR je dle legislativních pravidel vlády řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst. Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější připravované normy. Z území MAS OZJ jsou členy SMS ČR tyto obce: Bystřice, Chyjice, Rokytňany, Sedliště a Židovice.

5 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv ČR. V rámci MAS OZJ je do projektu zapojeno 38 obcí v okrese Jičín. Celkově v rámci ČR je pak do projektu zapojeno přes 1 903 obcí v 10 krajích, prostřednictvím 72 MAS. V rámci projektu vznikne:  Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS  Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy  Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS  Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU  Dodatek ke strategii MAS OZJ pro období 2014 – 2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS.

6 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Výstupy tohoto projektu mají za cíl:  Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy  Snížit finanční nároky na chod administrativy  Zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod  Prezentaci kladných příkladů společné praxe ve spolupráci obcí  Zlepšovat horizontální komunikaci (výměnu informací) mezi pracovníky ve veřejné správě na stejné pozici

7 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Harmonogram realizace projektu Představení projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ a výběr témat ke spolupráci obcí v rámci území MAS OZJ 10/2014 – 11/2014 proběhlo Workshop – setkání starostů zapojených obcí02/2015 proběhlo Studie současného stavu fungování veřejné správy v obcích a případný návrh pro její efektivnější výkon 11/2014 – 11/2015 Zpracovávání Metodiky meziobecní spolupráce a její aplikace do strategie MAS OZJ 02/2015 – 11/2015 Vypracování Koncepčního návrhu legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu na základě meziobecní spolupráce v rámci MAS 04/2015 – 11/2015 Zpracování a vydání Zásobníku dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 04/2015 – 11/2015 Workshop – setkání starostů zapojených obcí a závěrečná konference na téma MAS jako nástroj meziobecní spolupráce 10/2015 – 11/2015

8 Strategie spolupráce obcí Otevřené zahrady Jičínska z. s. Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS“ je nyní zpracován jako dodatek Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Otevřené zahrady Jičínska z. s. Dodatek vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Dokument se věnuje pouze oblasti spolupráce obcí. Strategie spolupráce obcí obsahuje šest základních částí: Část 1 – Karta MAS Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

9 Popis dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech Vybraná tři projektová témata pro spolupráci obcí Téma Protipovodňová opatření a krizové řízení Nemáme informace o tom, že by v této oblasti probíhala mezi obcemi nějaká konkrétní spolupráce. Příklady z praxe → společné projekty zaměřené na technické vybavení jednotek PO (MAS Hornolidešska) → společná odborná příprava jednotek PO (MAS Východní Slovácko) → studie na protipovodňová opatření menších toků v regionu (MAS Hranicko, MAS Regionu Poodří) → zpracování dokumentací - realizace obecního lesa, ochranná zatravnění, organizace seminářů(MAS Hranicko, MAS Regionu Poodří )

10 Popis dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech Téma Regionální školství V obcích jsou podporovány mateřské a malotřídní školy. Tyto školy jsou naplňovány dětmi z okolních obcí. Odbor školství MÚ Jičín pořádá dvakrát ročně setkání ředitelů škol v rámci ORP. Budeme zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Jičín 2016 - 2017. Příklady z praxe → projekt ZŠ zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností žáků v environmentální oblasti (MAS Horňácko a Ostrožsko) → platforma ředitelů malotřídních škol – přenos informací o možnostech škol, dostupných dotačních titulech (MAS Horní Pomoraví) → podpora inovativní výuky – publikace Příběhy našich kronik, Prvouka z našich vesnic (MAS Regionu Poodří) → organizace ekologických akcí (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu)

11 Popis dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech Téma Zaměstnanost a sociální záležitosti Obce v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnávají i osoby z vedlejších obcí. Několik obcí využívá stejné účetní firmy na individuální smlouvy. Příklady z praxe → zakládání sociálních podniků zaměřených na péči o veřejná prostranství, drobné opravy v obcích – využití brownfieldů → zapojování nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací → propagace místních firem (MAS Hradecký venkov, MAS Království – Jestřebí hory, MAS Český západ)

12 Popis dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech Nevybraná projektová témata pro spolupráci obcí Téma Odpadové hospodářství Obce mají individuálně vyřešen systém odpadového hospodářství. Společně obce řešili splnění podmínek pro zavedení sběru bioodpadu. Příklady z praxe → založení společnosti pro odpadové hospodářství (MAS Brána Brněnska, MAS Hustopečsko) → koordinovaný sběr bioodpadu z obcí a jeho kompostování (MAS Brdy – Vltava) → koordinovaný svoz odpadu – pytlový sběr plastu a papíru (MAS Hříběcí hory) → organizování osvětových akcí pro školní mládež (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) → společný nákup svozového vozidla (MAS Leader Loucko)

13 Popis dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech Téma Doprava – dopravní obslužnost a dopravní dostupnost V oblasti dopravní obslužnosti dle našich informací zatím obce nespolupracují a nemají zatím zájem spolupracovat. Příklady z praxe → společný nákup mikrobusu pro svoz dětí do škol, seniorů k lékaři (MAS Královská cesta, MAS Rozkvět) → zřízení soukromé taxi – služby (MAS Střední Povltaví) → školní autobus (MAS Šumperský venkov) → trasování cyklostezky (MAS Hornolidečsko)

14 Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS

15 Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS MAS si na základě svých analýz a dotazování v regionu zvolila tři témata k řešení formou spolupráce obcí na platformě MAS. Vybrali jsme tato tři témata:  Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností)  Regionální školství Pro definici potřeb v jednotlivých oblastech sloužil 1. kulatý stůl setkání starostů uspořádaný v rámci projektu SMS ČR dne 23. 02. 2015 Podle výše zájmu Vás starostů o různé navržené aktivity v jednotlivých tématech spolupráce vznikla návrhová část Strategie spolupráce obcí.

16 Návrhová část Strategie spolupráce obcí Základní strategický cíl: Rozvoj spolupráce obcí a zefektivnění chodu úřadů v regionu MAS Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění sedmi specifických cílů: Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS Specifický cíl 6: Eliminace zdrojů znečištění životního prostředí Specifický cíl 7: Zlepšit situaci v oblasti zdrojů vody v krajině

17 Formy spolupráce stanovené metodikou 1/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS 1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit 1B/ MAS jako realizátor projektů 1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta 2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce 2A/ Služby zajištění veřejné správy 2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu 2C/ Dotační servis 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 2E/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance 3/ Poradenství MAS samosprávám 4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS 5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS

18 SC 1: SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OÚ Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 1.1.a)Dotační poradenství a servis b)Zpracování žádostí o dotaci 1C/ Vyhledávání dotačních možností… 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám 1.2.Poskytování právních služeb a právního poradenství 2B/ Společné právní služby … 1.3.Podpora a pomoc při strategickém plánování a řízení obcí (SCLLD 1.3.3) 3/ Poradenství MAS samosprávám 1.4.Vytvářet prostředí pro spolupráci v rámci území MAS (SCLLD SC 1.3.4) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1B/ MAS jako realizátor projektů 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 1.5.Zajištění výměny zkušeností 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1E/ Vzdělávání a osvěta 1.6.Koordinace projektů s dopadem přesahující rámec jedné obce 3/ Poradenství MAS samosprávám 1.7.Odborné vedení dotačního projektu 3/ Poradenství MAS samosprávám 1.8.Realizace veřejných zakázek 3/ Poradenství MAS samosprávám Prostor pro doplnění na kulatém stolu

19 SC 2: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 2.1.Síťování a spolupráce škol 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 2.2.Stabilizace sítě škol a rozvoj školských zařízení (SCLLD SC 1.2.1) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 2.3.Rozvoj vzdělávání (SCLLD SC 1.2.2) 1E/ Vzdělávání a osvěta 2.4.Zajištění financování mimoškolních aktivit 1C/ Vyhledávání dotačních možností 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 2.5.Využití kapacit škol pro celoživotní učení 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 2.6.Předávat příklady dobré praxe 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 2.7. Zapojit děti ze ZŠ a MŠ k vystoupením pro veřejnost v obci, kde školu nemají 1D/ Koordinace společných aktivit 2.8. Osvěta v nových metodách vzdělávání …. 1E/ Vzdělávání a osvěta 2.9.Sledování, příprava a administrace projektů v oblasti školství 1C/ Vyhledávání dotačních možností 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám Prostor pro doplnění na kulatém stolu

20 SC 3: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ – 1. část Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 3.1.Plánování a realizace protipovodňových opatření (SCLLD 2.1.4) 1B/ MAS jako realizátor projektů 1D/ Koordinace společných aktivit 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám 3.2.Sledování, příprava a administrace projektů v oblasti protipovodňových opatření (SCLLD 2.1.4) 1C/ Vyhledávání dotačních možností 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám 1D/ Koordinace společných aktivit 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 3.3.Podpora složek integrovaného záchranného systému 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta 3.4.Zvýšení prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta

21 SC 3: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ – 2. část Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 3.5.Péče o krajinu (SCLLD 2.1.1) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1B/ MAS jako realizátor projektů 1C/ Vyhledávání dotačních možností 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 3.6. Vzdělávání v oblasti protipovodňových a preventivních opatření 1E/ Vzdělávání a osvěta 3.7. Rozvoj a rozšíření systému protipovodňových opatření a krizového řízení z území města Jičín na obce v území MAS 1D/ Koordinace společných aktivit 3.8. Zvýšit informovanost právnických a fyzických osob o možném ohrožení života a majetku 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1E/ Vzdělávání a osvěta 3.9. Shromáždit a předávat zkušenosti obcí s povodněmi 1A/ MAS jako iniciátor setkání … Prostor pro doplnění na kulatém stolu

22 SC 4: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI – 1.č Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 4.1.Vytvoření regionálního paktu zaměstnanosti 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 4.2.Zakládání sociálních podniků 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 4.3.Podpora sociálního podnikání (SCLLD 3.3.2) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 4.4.Poskytování servisu místním podnikatelům 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4.5.Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4.6.Rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících (SCLLD 1.2.3) 1D/ Koordinace společných aktivit 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 4.7. Zvýšení využití stávajících ploch a infrastruktury pro podnikání, vč. stávajících průmyslových zón (SCLLD 3.1.2) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 3/ Poradenství MAS samosprávám

23 SC 4: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI – 2.č Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 4.8. Podpora místních řemesel a tradičních produktů (SCLLD 3.1.5) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4.9.Sledování, příprava a administrace projektů v oblasti zaměstnanosti 1B/ MAS jako realizátor projektů 1C/ Vyhledávání dotačních možností 1D/ Koordinace společných aktivit 2C/ Dotační servis 3/ Poradenství MAS samosprávám 4.10.Nabídka využití prostor v majetku obcí k dalším aktivitám pro veřejnost 2D/ Další služby pro obyvatele v regionu Prostor pro doplnění na kulatém stolu

24 SC 5: ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 5.1 Podpora společného municipálního a regionálního marketingu (SCLLD 3.3.1) 1B/ MAS jako realizátor projektů 1D/ Koordinace společných aktivit 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 5.2 Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (SCLLD 3.3.4) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 5.3 Aktualizace strategických dokumentů svazku obcí Mariánská zahrada (Studie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mariánská zahrada, dlouhodobé strategie rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada) 1B/ MAS jako realizátor projektů 1D/ Koordinace společných aktivit 5.4Spolupráce informačních center 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit Prostor pro doplnění na kulatém stolu

25 SC 6: ELIMINACE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 6.1. Optimalizace nakládání s odpady (SCLLD 2.2.1) 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … Prostor pro doplnění na kulatém stolu

26 SC 7: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZDROJŮ VODY V KRAJINĚ Číslo opatření Název opatřeníForma spolupráce 7.1. Plánování a realizace nových vodních zdrojů v krajině 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 7.2. Zvýšit retenční (zádržnou) kapacitu vody v krajině 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 7.3Výsadba lesů 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 4/ Soustava smluvních vztahů více obcí … 7.4 Vzdělávání a osvěta v oblasti hospodaření s vodními zdroji 1A/ MAS jako iniciátor setkání … 1D/ Koordinace společných aktivit 1E/ Vzdělávání a osvěta Prostor pro doplnění na kulatém stolu

27 AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE OBCÍ Oblast 2015 / 2016/ 2017 – 2018 aktivitafinancezodpovídá SC 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů SC 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství SC 3: Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření SC 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel SC 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS SC 6: Eliminace zdrojů znečištění životního prostředí SC 7: Zlepšit situaci v oblasti zdrojů vody v krajině

28 IMPLEMENTACE SPOLUPRÁCE OBCÍ VE STRATEGII MAS Oblast 2015 / 2016/ 2017 – 2018 aktivitavýstupy Splněno ano / ne SC 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů SC 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství SC 3: Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření SC 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel SC 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS SC 6: Eliminace zdrojů znečištění životního prostředí SC 7: Zlepšit situaci v oblasti zdrojů vody v krajině

29 Začlenění Strategie spolupráce obcí do celkové strategie MAS OZJ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. je má zpracovanou analytickou a strategickou část, které se budou ještě do schválení strategie upravovat. Akční plán rozvoje území MAS – programové rámce se zpracovávají v současné době. Strategická část má stanoveny tři prioritní oblasti (strategické cíle) PO 1: Stabilizace obyvatelstva území PO 2: Udržení kvalitního životního prostředí PO 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu Každý ze strategických cílů, resp. v nich stanovená opatření mohou být řešena různými způsoby, tedy nejen individuálními projekty, ale také formou spolupráce různých subjektů a tedy logicky i obcí. Z tohoto pohledu není spolupráce obcí ve strategické části explicitně vyjádřena.

30 Začlenění Strategie spolupráce obcí do celkové strategie MAS OZJ Samostatně je téma partnerství a spolupráce zahrnuto PO 1: Stabilizace obyvatelstva území SC 1.3: Rozvinutá občanská společnost a smart administration Opatření 1.3.3 Podpora strategického a územního plánování a řízení obcí Opatření 1.3.4 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS Doplnění strategie MAS Na základě výše uvedených skutečností zjišťujeme, že není potřeba do Strategie MAS doplnit žádné nové opatření, protože stávající opatření zahrnují i aktivity pro rozvoj spolupráce obcí a zefektivnění chodu úřadů v regionu MAS.

31 USNESENÍ KE STRATEGII SPOLUPRÁCE OBCÍ „Starostové obcí z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. a ukládají manažerovi MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.“

32 PAKT O SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ „My, zástupci obcí v MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině Otevřené zahrady Jičínska z. s.“

33 HARMONOGRAMY VÝZEV 2015 – 2020 Jednou z novinek pro programové období 2014 - 2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Potenciální žadatelé se z předběžného harmonogramu výzev dozví v jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy. Odkaz http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Zaměstnanost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Životní prostředí Integrovaný regionální OP OP Doprava Program rozvoje venkova Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

34 POZVÁNKY NA SEMINÁŘE Hradec Králové – 16. 10. 2015 9.00 – 13.00 h –Hlavní sál Filharmonie, Eliščino nábřeží 777 –Příležitosti pro region v období 2014-2020 –Registrační formulář na http://www.cirihk.cz/clanky-konference-prilezitosti-pro-region- v-obdobi-2014-2020.htmlhttp://www.cirihk.cz/clanky-konference-prilezitosti-pro-region- v-obdobi-2014-2020.html Hradec Králové – 21. 10. 2015 od 9.30 h –KC Aldis, Eliščino nábřeží 375 –představení aplikace Program rozvoje obce – PRO –Přihlášky zasílejte na martin.kolmistr@mmr.cz nejpozději 3 dny před jejich konáním. Účast je bez poplatku. Délka semináře cca 3 hodiny.martin.kolmistr@mmr.cz

35 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Děkuji za Vaše názory a diskusi. Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci. Mgr. Kamila Kabelková, manažerka, tel.602 420 396 www.otevrenezahrady.cz, otevrenezahrady@seznam.cz


Stáhnout ppt "2. SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ z území MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 22.9.2015,"

Podobné prezentace


Reklamy Google