Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná pracovní skupina pro chemický průmysl Ústí nad Labem 18. 12. 2013 Cíl : Definovat požadavky chemického průmyslu UK na zástupce KU UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná pracovní skupina pro chemický průmysl Ústí nad Labem 18. 12. 2013 Cíl : Definovat požadavky chemického průmyslu UK na zástupce KU UK."— Transkript prezentace:

1 Odborná pracovní skupina pro chemický průmysl Ústí nad Labem 18. 12. 2013 Cíl : Definovat požadavky chemického průmyslu UK na zástupce KU UK

2 Problémy chemického průmyslu Evropská a ČR legislativa - REACH, Labeling,.. (J. Hošek) Energetika - poplatky OZE, EU - ETS (J. Hošek) Nedostatečná dopravní obslužnost – D8, R7, splavnost Labe,… (J. Dlouhý) Nedostatek kvalifikované pracovní síly – neefektivní podpora technických oborů a učňovského školství (Smrž, Helcl) Obstrukce při schvalování nových investic – municipalita, KU, ČIŽP,.. (J. Hájek) Efektivní čerpání prostředků z EU fondů (J. Hájek, M. Petrák)

3 Evropská/ČR legislativa ŽP EU LEGISLATIVA důsledně uplatňovat princip legitimního očekávání, cíle a úpravy navrhovat pouze na základě dopadových studií zpracovaných renomovanými subjekty (výběrová řízení), eliminovat retroaktivitu, a změny pravidel v průběhu období jejich platnosti, nedelegovat důležitá rozhodnutí na Komisi, rozhodovací pravomoci pokud možno ponechat reprezentaci členských států eliminovat překrývání (overlaping) cílů, povinností další cíle stanovovat jen na základě mezinárodních smluv zavazujících k plnění cílů i mimoevropské rozhodující subjekty v rozhodovací praxi orgánů EU prosazovat uplatnění principu rovného zacházení. K výše uvedenému maximálně využívat i Poslance EP za ČR (hlasování v plénu, výborech a interpelace EK) Integrace kontrolních orgánů a kontrol vůči chem. průmyslu LEGISLATIVA A DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR přijmout víceletý fiskální a daňový výhled, rovněž přijmout program snižující daňové a odvodové úniky a podvody s cílem zvýšit příjmy státního rozpočtu a zajistit rovné podmínky v hospodářské soutěži pro poctivé plátce plán legislativních prací vlády přijmout na celé volební období při transpozici právních předpisů do vnitrostátní legislativy nezpřísňovat a nezvyšovat požadavky a podmínky (goldplating). umožnit dostatečně dlouhé období legisvakance

4 USNESENÍ VLÁDY ČR č. 732 I. 1)Vypracovat a předložit vládě analýzu cen elektřiny a jejích složek a jejich porovnání se srovnatelnými státy EU včetně návrhu řešení možných opatření na snížení cen 2)Vypracovat a předložit vládě variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty 3)Vyhodnotit podmínky provozu významných průmyslových zařízení a zvážit případné změny emisních limitů pro významná průmyslová zařízení, které jdou nad rámec požadavků evropské legislativy 4)Provádět další zpřísnění emisních limitů nad rámec již realizovaných opatření do doby ekonomické stabilizace pouze na případy přímo požadované evropskou legislativou

5 USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 732 II. 5)Akcentovat v činnosti státní správy úplné využití všech flexibilních mechanismů ve vztahu k emisním limitům, které evropská a národní legislativa umožňuje 6)Postupovat tak, aby EK nemohla namítat nesprávné provedení evropských právních předpisů a nebylo ohroženo využití podpory z evropských kohezních fondů u dotčených průmyslových zařízení 7)Dojednat s EK schválení Přechodného národního plánu zpracovaného v návaznosti na zákon o ochraně ovzduší a směrnici o průmyslových emisích a vytvořit podmínky umožňující maximální využití přechodných režimů podle zákona o ochraně ovzduší pro zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií a pro zdroje s omezenou životností

6 USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 732 III. 8)Zpracovat analýzu české a evropské legislativy na úseku ochrany ovzduší, v rámci které bude zhodnoceno, zda požadavky vyplývající z národní právní úpravy nejsou v oblastech řešených na úrovni EU přísnější a navrhnout případné změny 9)Řídící orgány tematických operačních programů připraví a projednají na nejbližších monitorovacích výborech otevření cílených výzev pro Moravskoslezský a Ústecký kraj s cílem vhodnými intervencemi předcházet a řešit těžkou hospodářskou, sociální a environmentální situaci těchto regionů 10)Zohlednit při přípravě České republiky na nové programovací období EU 2014 až 2020 potřeby krajů v tematickém zaměření programů, též nepříznivou hospodářskou, sociální a environmentální situaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje, s cílem přispět ke snížení vnitrostátních disparit

7 USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 732 IV. 11)Řešení dalšího snížení cen elektrické energie 12)Usilovat o vytvoření samostatného operačního programu pro dva nejvíce postižené průmyslové regiony v ČR – MSK a ÚK. Prověřit možnost realizace 13)Pro žádoucí zapojení krajských samospráv, jenž připravují pro efektivní využití evropské pomoci tzv. Integrované územní investice, vláda doporučuje rozšířit v Moravskoslezském a Ústeckém kraji připravovanou Integrovanou územní investici o téma zaměstnanosti a vázat tak žádoucí prostředky na řešení zaměstnanosti přímo v těchto regionech

8 Energetika Vytvoření diferencované sazby pro velké odběratele ve výši max. 150 Kč/MWh (což je cca na úrovni Polska a Rakouska, ale o cca 100 Kč/MWh vyšší než v Německu, Francii či Belgii Snížení zátěže způsobené podporou obnovitelných zdrojů energie, např. Osvobození samovýrobců od poplatku OZE jak je obvyklé v EU Reforma tarifů Zpochybnění legitimity výběru poplatku (poplatek x daň, politické rozhodnutí?) Zvýšení příspěvku státního rozpočtu na POZE Poplatek za OZE osvobodit od platby DPH jak je u řady dalších poplatků Snížení poplatky na OZE na max. 420 Kč/MWh Vyřešení legislativní začlenění ostrovních a průmyslových energetických zdrojů Zatížení poplatkem i exportovanou energii

9 Nedostatečná dopravní obslužnost Priority a opatření Ústeckého kraje bod 3.1 a 4.4 obsahují podporu výstavby klíčových koridorů silniční dopravy D8, R7, I/13, blíže nespecifikovaných železničních koridorů, splavnění dolního toku Labe a nefinanční podporu logistických center a terminálů kombinované dopravy. Odborná skupina navrhuje tato konkrétní opatření: U všech typů hlavních koridorů chybí infrastruktura pro přepravu nebezpečných věcí – chemikálií Nízká podpora železničních přeprav chemikálií jako bezpečného způsobu dopravy – vlečky, vozový park Neexistující podpora napojení existujících chemických areálů na hlavní dopravní trasy (stav komunikací, značení, odstavné plochy) na rozdíl od krajem podporovaných „průmyslových zón“ Jediný intermodální terminál v Lovosicích – je třeba definovat systém nefinanční podpory Systém vzdělávání osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Navrhnout a zpracovat samostatný modul Krizového portálu Ústeckého kraje, který se bude zabývat potenciálními riziky přepravy nebezpečného zboží a návody ke zvládnutí případných nehod

10 Pro podporu bezpečné přepravy chemikálií je nutné dobudovat infrastrukturu (železniční a silniční koridory) ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI „CHEMOLOG“ Stavebně – konstrukční prvky např. oddělená stání pro dopravní prostředky transportující nebezpečné chemické látky, havarijní jímky v případě úniku chemické látky, dostupnost koridorů pro záchranou techniku Napojení na Integrovaný záchranný systém a transportní informační a nehodově systémy (TRINS) Havarijní plány pro koridory pro případ úniku chemických látek – podklad pro nutné změny územních plánů (pokud by se prosadilo sledování kontejnerů s nebezpečným zbožím budou zdokladovány i trasy tranzitních zásilek, o kterých se zatím přesně neví, množství i trasy jsou známé jen u zásilek, které se odesílají z podniků na území ČR nebo směřují k českým odběratelům, tranzit není nikterak podchycen) X – Tlak na využití bezpečné dopravní cesty – navigace, technický stav dopravní cesty, restriktivní omezení (zapracování do Územních plánů)

11 Vzdělávání pracovníků v oblasti přeprav chemických látek jednotná edukace na základě nejlepší praxe v oboru, odstranění věcných i jazykových barier v přepravních řetězcích systém školení pracovníků v chemických firmách (bez ohledu na velikost) včetně distributorů a příjemců (zpracovatelů) systém školení pracovníků v přepravních firmách (operátoři kombinovaných přeprav, dopravci, speditéři, pracovníci kontejnerových terminálů apod.) Provázanost na orgány státní správy – policie, městská policie, IZS Možnost využít i rozšířeného Krizového portálu Ústeckého kraje, který by bylo výhodné rozšířit i o oblast vzdělávání dotčených pracovníků a veřejnosti

12 Nedostatek kvalifikované pracovní síly Nutnost zvýšení atraktivity technických oborů již na základních školách Např. Opatření A.3.1, A.3.3 RIS UK Velké množství SŠ s neperspektivními studijními obory, roztříštěnost – jeden obor se učí až na 5 školách v kraji – plýtvání penězi Opatření A.2.1, A.2.2, A.3.3 RIS UK Nutnost vytvořit strukturu středních technických škol a učilišť s centralizací jednotlivých oborů do jedné lokality s kvalitním vybavením – méně peněz více muziky Opatření A.2.1, A.2.2, A.3.3 RIS UK Podpora preferovaných oborů ze strany kraje – stipendia, zapojení podnikatelských subjektů, analýza potřeb: úřadem práce vs firmy Opatření A.1.1, A.1.2, A.1.3 RIS UK Efektivní využití EU dotací pro podporu technických oborů – soutěže, vybavení škol (školní pivovar ), podpora stipendií, podpora praxí ve firmách

13 Obstrukce při schvalování nových investic Aktuální problematika: Premisy pro realizaci investic zejména v oblasti ŽP nejsou dlouhodobě garantovány. Realizace investic podmíněna schválením zástupci úřadů (krajského úřadu ŽP, krajské hygienické stanice,… ) s proměnlivou reakční dobou – až 90 dní. V souladu s grantovými projekty je dotaci možné získat pouze na základě spolupráce s “preferovaným” zprostředkovatelem. Dokumentace v oblasti ŽP (IPPC) a prevence závažných havárií předávat až před zahájením provozu, nikoliv jako podmínku pro udělení stavebního povolení. Doposud zakotvená praxe umožňující na rozdíl např. od Německa v každém stupni schvalovacího procesu napadnout i předchozí pravomocně rozhodnuté námitky („nekonečné“ stížnosti a námitky) Návrhy na řešení zvýšení efektivity investic Minimální garance 10 let premis pro realizaci projektů a/nebo posuzování BAT s ohledem na míru možného dopadu na ŽP a ekonomické možnosti investora. Nominace jednoho zástupce úřadů zajištujícího styk s investorem. Napadnutí jakéhokoli rozhodnutí státních orgánů stížností či námitkou by nemělo mít odkladný účinek, tj. stavba by až do rozhodnutí soudu měla pokračovat a případné škody by měla zaplatit ta strana, která u soudu prohraje.

14 Efektivní čerpání EU dotací Aktuální problematika: Časová náročnost procesu vytváření premis pro udělení a schválení EU dotací. Omezené portfolio možností využití EU dotací. Omezené poskytování informací týkající se možností čerpaní EU dotací ze strany poskytovatele EU dotací směrem k potenciálním zájemcům o EU dotace. Kolize změn projektů souvisejících s EU dotacemi ve vazbě na flexibilitu komerčního subjektu. Návrhy na řešení zvýšení efektivity čerpání EU dotací Iniciace dialogu o potřebách a možnostech čerpání EU dotací mezi poskytovatelem a příjemcem EU dotací. Flexibilita v oblasti čerpání EU dotací.


Stáhnout ppt "Odborná pracovní skupina pro chemický průmysl Ústí nad Labem 18. 12. 2013 Cíl : Definovat požadavky chemického průmyslu UK na zástupce KU UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google