Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doprava a dopravní logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doprava a dopravní logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Doprava a dopravní logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Obsah výkladu  Základní charakteristiky a funkce dopravy  Přemisťovací proces  Volba druhů přepravy  Základní charakteristiky jednotlivých druhů dopravy  Posouzení předností a nedostatků jednotlivých druhů přepravy  Otázky a úkoly

3 Základní charakteristiky a funkce dopravy Doprava je jednou z nejvýznamnějších složek logisticky chápaných materiálových řetězců od dodavatelů surovin až ke konečnému spotřebiteli. Její funkcí je:  zabezpečit pohyb zboží v rámci oběhových i výrobních procesů. Je tedy i významnou součástí spojovacího článku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboží. Můžeme jí charakterizovat:  jako záměrnou pohybovou činnost, která spočívá v přemístění věcí, nebo osob prostřednictvím pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách.

4 Charakteristika dopravy  produkt dopravy - výsledný efekt přemístění (přeprava),není skladovatelný a proto dopravní výkony není možno skladovat, zájem o služby dopravy vykazuje značnou časovou i směrovou nerovnoměrnost, kapacita dopravních cest i dopravních prostředků musí odpovídat dopravním špičkám a mimo ně pak vznikají problémy s využitím dopravní techniky i pracovní síly, které negativně působí na dosahované ekonomické výsledky,  činnost dopravních organizací se většinou uskutečňuje na rozsáhlých územích a sítích, které kladou značné nároky na řízení činnosti a spolupráci jednotlivých subjektů logistických systémů,   sama práce na dopravních sítích je silně vzájemně provázaná a probíhá často nepřetržitě (zvl. žel. doprava),  je závislá na rozvoji výroby a ekonomické situaci dané oblasti a vyžaduje vysoké investiční náklady a dlouhou návratnost vložených investic, které vyplývají z předchozích bodů.

5 Úroveň dopravy Úroveň dopravy na daném území je ovlivněna dalšími faktory z nichž jsou nejdůležitější:  historický vývoj,  ekonomická úroveň rozvoje dané oblasti,  přírodní poměry a  rozvoj mezinárodní spolupráce.

6

7 Skladba logistických nákladů Nákladní doprava, která zabezpečuje základní logistický cíl spočívající v přemístění materiálu v prostoru a čase, má na logistických nákladech významný podíl a může být tedy, při vhodné organizaci a řízení, zdrojem významných úspor. Skladba logistických nákladů v procentech je následující:  doprava..................................……….... 29%  balení.....................................………..... 12%  administrativa....................…………. 11%  převzetí a odeslání …………............ 8%  zpracování objednávky......………......... 6%  skladování, manipulace,správa, údržba …. 34%

8 Přemisťovací proces Přemísťovací proces je v dopravě obdobou výrobního procesu. Nazývá se dopravní proces (v širším smyslu) případně provozní proces, zkráceně provoz dopravy. Provozem dopravy pak rozumíme vzájemně skloubené pracovní úkony a procesy, pomocí nichž se uskutečňuje vlastní přemísťovací činnost dopravy. Zde je možno rozlišovat následující dvě jeho stránky:  dopravní proces (v užším smyslu), představující přemístění dopravních prostředků (včetně zajištění jejich provozuschopnosti) a  přepravní proces, který spočívá ve vlastním přemístění zboží a osob.

9 Základní členění dopravy V rámci naší současné dopravní soustavy je možno členit dopravu podle různých hledisek následovně: Podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků na :  železniční (kolejovou),  silniční(automobilovou) a městskou hromadnou (MHD),  leteckou,  vodní (vnitrozemskou a námořní),  kombinovanou (integrovanou)  a nekonvenční (pásovou, potrubní atd.),

10 Základní členění dopravy podle přemísťovaného objektu na:  osobní a nákladní, podle vztahu dopravce a přepravce na:  veřejnou, neveřejnou a individuální, podle místa jejich provozování na:  vnitřní (vnitropodnikovou) a vnější (mimopodnikovou), podle obsluhovaného území na:  vnitrostátní a mezinárodní, podle hromadnosti na:  hromadnou a nehromadnou, podle velikosti zásilky na:  celovozovou a kusovou podle pravidelnosti na:  pravidelnou a nepravidelnou podle prostředí, ve kterém je realizována na:  pozemní, podzemní, vodní, vzdušnou a kosmickou,

11 Základní vlastnosti vybraných druhů dopravy

12 Silniční nákladní doprava Je nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy u nás. Přepravuje nejvíce zboží v tunách a dociluje nejvyšších přepravních výkonů v tunových kilometrech. Je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy zvláště hodnotnějších druhů zboží na krátké, střední a někdy i dlouhé přepravní vzdálenosti. Vzhledem ke své rychlosti a spolehlivosti (s níže uvedenými výjimkami) je vhodná pro uplatnění v logistických systémech.

13

14 Výhody a nevýhody K výhodám patří zejména:  značná flexibilita v oblasti přizpůsobování měnícím se  požadavkům zákazníků  disponuje různorodým dopravním parkem, jehož výběr pro přepravní nasazení je možno velmi těsně přizpůsobit povaze zásilky a požadovanému způsobu zajištění přepravy. Nevýhodou silniční nákladní dopravy:  je její značná závislost na počasí,  omezená možnost současného zvládnutí přepravy větších hmotností zboží  a skutečnost, že s rozvojem automobilizmu v důsledku růstu přetíženosti silniční sítě dochází k dopravním kongescím (zvláště v okolí velkých měst a průmyslových aglomerací)., které pak snižují její rychlost a spolehlivost.

15 Železniční doprava Druhou naší nejvýznamnější dopravou je doprava železniční, která je vhodná pro přepravy na střední a dlouhé vzdálenosti zvláště hromadných a rozměrných substrátů v ucelených vlacích. Mezi její přednosti patří minimální závislost na počasí, schopnost zvládnout silné zátěžové proudy a nezávislost na kongescích v silniční dopravě, pokud má dostatečnou kapacitu. Evropská Unie v současné době usiluje o „revitalizaci“ železnic, která spočívá v modernizaci železniční dopravy a postupném převodu dálkových přeprav a kombinované dopravy na železniční dopravu. Mezi nedostatky naší současné železniční dopravy patří nízká její rychlost, nepravidelné jízdy nákladních vlaků a nemožnost určení doby dodání zásilek

16

17 Ostatní druhy dopravy Letecká doprava je schopna zabezpečit rychlou dopravu na střední a Její nevýhodou je vysoká cena. Je vhodná proto pro přepravu malých, lehkých, ale cenných zásilek, které jsou mimořádně náročné na dobu dodání. dlouhé vzdálenosti. Kombinovaná přeprava se pro přepravu snaží využívat předností jednotlivých druhů dopravy a na tomto základě optimálně kombinovat jejich nasazení na realizaci požadovaného přemístění zboží. V systémech kombinované přepravy bývají spojeny přednosti silniční dopravy pro svoz a rozvoz zásilek (značná operativnost, rychlost a přizpůsobivost výběru použitých vozidel přepravované hmotnosti zboží) s výhodami železniční, nebo vodní dopravy ( vysoká kapacita a nízká cena při přepravě soustředěného velkého množství zásilek na velké vzdálenosti.)

18

19

20

21 Otázky a úkoly  Jak lze dopravu charakterizovat?  Co je přemisťovací proces?  Které znáte druhy dopravy?  Charakterizujte nejběžnější druhy dopravy.  Vyjmenujte přednosti a nedostatky vybraných druhů dopravy


Stáhnout ppt "Doprava a dopravní logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google