Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den  por. Rak Radek  V současné době komisař SKPV Náchod  Od 1.4.2007 vyslán na studijní pobyt na Kancelář ředitele PČR OŘ Náchod, zařazení komisař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den  por. Rak Radek  V současné době komisař SKPV Náchod  Od 1.4.2007 vyslán na studijní pobyt na Kancelář ředitele PČR OŘ Náchod, zařazení komisař."— Transkript prezentace:

1

2 Dobrý den  por. Rak Radek  V současné době komisař SKPV Náchod  Od 1.4.2007 vyslán na studijní pobyt na Kancelář ředitele PČR OŘ Náchod, zařazení komisař krizového řízení

3 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní prezidium ČR, útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností…  činnost policie při plnění úkolů podle tohoto zákona řídí Policejní prezidium ČR… ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE

4 V Policii České republiky působí : služba pořádkové policie, služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba kriminální policie a vyšetřování, služba dopravní policie, služba dopravní policie, služba správních činností, služba správních činností, ochranná služba, ochranná služba, služba cizinecké a pohraniční policie, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, služba rychlého nasazení, služba železniční policie, služba železniční policie, letecká služba. letecká služba.

5

6 Územní obvod PČR OŘ Náchod

7 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v § 1/2 stanoví úkoly PČR :  PČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy  Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

8 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  chrání bezpečnost osob a majetku  spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení  vede boj proti terorismu  odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele  koná vyšetřování o trestných činech  zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

9 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod  zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je ČR vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

10 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  odhaluje přestupky  projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon  vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

11 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody  zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

12 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona  kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

13 § 43 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: Každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Ty jsou povinny v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. Policie plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy (například § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 45 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: 1.Policejní útvary a orgány obce si navzájem poskytují informace nezbytné pro plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 2.Vláda ČR stanoví nařízením podrobnější úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní policii (NV č 397/1992 Sb.) Spolupráce PČR s orgány veřejné správy

14 Spolupráce Policie ČR s obecní policií (NV č. 397/1992 Sb.) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle jiného zákona zejména: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, - dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, - přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, -upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

15 POSTAVENÍ POLICIE ČR V RÁMCI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Postavení Policie ČR v rámci krizového řízení definuje tzv. krizová legislativa.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb Ústava České republiky  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2001, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;  Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27/8 a §28/5 zákona 240/2000 Sb., změna NV č.36/2003 Sb.  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.  Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

16  Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění zákon č. 69/1993 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje působnost jednotlivých ústředních orgánů státní správy.  Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky  Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, dle čl. 99 Ústavy ČR se České republiky člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.

17 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - související předpisy  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích : Krajské úřady zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací dle zákona č. Krajské úřady zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Zákon nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, s výjimkou ustanovení § 7, 29, 30 a 67, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Zákon nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, s výjimkou ustanovení § 7, 29, 30 a 67, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze : Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí. Přijetím tohoto zákona se zrušuje zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí. Přijetím tohoto zákona se zrušuje zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000. předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích : Obecní úřady zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, konkrétně řešeno v § 21, 22, 23, 24. Obecní úřady zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, konkrétně řešeno v § 21, 22, 23, 24.

18 Zákon o krizovém řízení ukládá ministerstvu vnitra, resp. policii, zajišťovat připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Za tímto účelem byl zpracován Policií ČR okresním ředitelstvím Náchod „Plán veřejného pořádku a bezpečnosti “, který byl v roce 2004 předán k dalšímu opatření příslušným obcím s rozšířenou působností. Uvedený dokument patří mezi plány tzv. konkrétních činností a je plně v kompetenci příslušných územních útvarů Policie ČR. Za přípravu a zpracování plánů veřejného pořádku a bezpečnosti na úrovni statutárních měst a obcí s rozšířenou působností odpovídají komisaři krizového řízení PČR při okresních ředitelstvích Policie ČR. Plán veřejného pořádku a bezpečnosti PČR OŘ Náchod

19 Za provedení příslušného opatření k udržení, zabezpečení či obnovení veřejného pořádku a bezpečnosti zodpovídají jednotliví vedoucí organizačních článků policie ve svěřených služebních obvodech. Celkově však za svěřené teritorium zodpovídá ředitel okresního ředitelství policie Náchod. Informační toky zajišťují dozorčí služby jednotlivých organizačních článků ve svěřených obvodech a zejména operační středisko OŘ (důležitá telefonní spojení viz. závěrečná tabulka prezentace, není důležité je nyní zapisovat neboť jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=414 ) http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=414 Odpovědnost za provedení opatření plánu veřejného pořádku a bezpečnosti

20 Rozsah a podmínky činnosti PČR při provádění záchranných a likvidačních prací jsou upřesněny v dokumentaci typové činnosti IZS při společném zásahu. Tyto typové činnosti jsou připravovány pro jednotlivé druhy ohrožení (mimořádných událostí), u kterých se předpokládá provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS. Typovou činnost vydává MV - generální ředitelství HZS ČR dle § 18 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Součástí typové činnosti je List policie ČR, který navazuje na postup složek IZS při záchranných. a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události a působnost a pravomoci PČR dle právních předpisů a interních pokynů. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

21 - Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně (schváleno usnesením VCNP ze 14.12. 2004 – č. 203) - Demonstrování úmyslu sebevraždy (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2005 - č. 221) - Letecká nehoda (schváleno usnesením VCNP z 20.9. 2005 – č. 229) - Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2006 – č. 250) - Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty (schváleno usnesením VCNP z 26.9. 2006 – č. 257) - Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů (schváleno usnesením VCNP z 13.12. 2006 - č. 260 ) Přehled schválených typových činností

22 Činnost Policie ČR při vzniku živelných pohrom V případě živelných pohrom (povodně, vichřice, sesuvy půdy, kalamitní výskyt sněhových srážek, apod.) Policie ČR:  zajišťuje pomoc při evakuaci obyvatel z postižených lokalit podle plánu evakuace a rozhodnutí krizového štábu hejtmana nebo obce,  podílí se na zajištění ochrany majetku evakuovaných osob,  zajišťuje uzavření prostoru pro činnost záchranných složek v rámci IZS,  zajišťuje odklon dopravy od postiženého místa, stanoví objízdné trasy a dbá na plynulý průjezd vozidel záchranných sborů a ostatních složek IZS.

23 Činnost Policie ČR při vzniku technologických a provozních havárií (včetně jaderných)  V případě technologických a provozních haváriích (výbuchy, úniky toxických nebo radioaktivních látek, rozsáhlé havárie, letecké, železniční a dopravní nehody), kdy dochází k znečištění životního prostředí, kontaminaci půdy, narušení statiky budov a jiných objektů, ohrožení zdraví a života lidí apod., Policie ČR:  zajišťuje odklon dopravy z postižených lokalit, vymezuje objízdné trasy,  podílí se na uzavření prostoru, zamezení průniku nepovolaných osob,  vytváří podmínky pro vlastní činnost související s prošetřováním příčin a provozovatele nebo držitele povolení (původce havárie),  v případě úniku toxických látek se spolupodílí na varování obyvatelstva ve směru jejich šíření,  zabezpečuje, aby v případě evakuace nedošlo k drancování a vykrádání objektu, jakož i soukromého majetku evakuovaných osob

24 Činnost Policie ČR při závažných silničních, železničních a leteckých nehodách  V případě závažných silničních, železničních a leteckých nehod, kdy dochází k závažnému narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a je nutno organizovat zejména příjezd záchranářských vozidel a odvoz zraněných osob, Policie ČR:  zajišťuje odklon dopravy z postižených lokalit, vymezuje objízdné trasy,  podílí se na uzavření prostoru k zamezení průniku nepovolaných osob,  vytváří podmínky pro vlastní činnost související s prošetřováním příčiny a odpovědnosti za vznik nehody,  zajišťuje u závažných silničních dopravních nehod po odvozu zraněných osob co nejrychlejší zprůjezdnění místa nehody, zejména pro vozidla hromadné přepravy osob, odstranění vozidel zúčastněných na havárii, odklízení jejich zbytků a jiných předmětů z vozovek, provádí řízení provozu v místě nehody,  provádí šetření objasnění příčin a následků nehody.

25 Činnost Policie ČR při rozsáhlých požárech a inverzních stavech  V případě větších požárů a znečištění ovzduší, jakož i větších inverzních stavů, které ohrožují životní prostředí a obyvatelstvo, Policie ČR:  zajišťuje uzavírání daného prostoru,  koordinuje a zajišťuje plynulý příjezd záchranných sil, zajišťuje odklon dopravy, stanoví objízdné trasy nebo podle okolností koordinuje průjezd místem, kde k mimořádné situaci došlo,  podílí se na evakuaci obyvatelstva a následně na zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku evakuovaných osob a institucí.

26 Činnost Policie ČR při epidemiích a epizootiích  Při epidemiích a epizootiích Policie ČR:  zajišťuje v souladu s potřebami krizového štábu nebo nákazové komise dodržování hygienických opatření, zejména na komunikacích z místa a do místa nákazy,  stanovuje objízdné trasy napadených lokalit,  podílí se na uzavření prostoru nákazy,  dále se společně z HZS podílí na informování obyvatelstva,  zajišťuje plynulé přesuny záchranných sil a prostředků do místa nákazy, jako i plynulost přepravy uhynulých zvířat do míst jejich likvidace.

27 Činnost Policie ČR při migraci  Při zesíleném tlaku cizinců na státní hranice ČR s cílem vstoupit na toto území Policie ČR:  zintenzivňuje činnost proti narušení veřejného pořádku a zvýšené kriminalitě,  zajišťuje personální posílení útvarů zajišťujících ochranu státních hranic a posílení ostrahy a ochrany azylových zařízení MV  provádí intenzivní spolupráci s ostatními státy, jichž se emigrační vlna dotýká.

28 Činnost Policie ČR při závažném ohrožení vnitřní bezpečnosti veřejného pořádku  Při závažném ohrožení vnitřní bezpečnosti veřejného pořádku je úkolem Policie ČR:  provádění souboru bezpečnostních opatření vycházejících z typových plánů MV a přehledu krizových opatření rozpracovaných do katalogových listů v rámci řešení např. rozsáhlých protispolečenských vystoupení spojených s fyzickým napadáním obyvatel, rabováním a ničením majetku státu a osob, terorismem, rozsáhlou kriminalitou apod.,  řešení rozsáhlé vzpoury vězňů, která přeroste za teritorium (za hranice) věznice (realizační dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci mezi okresním ředitelstvím Policie ČR a Vězeňskou službou ČR),  další rizika, která si Policie ČR na základě místních podmínek do plánu stanoví.

29 Záchranné a likvidační práce Ačkoliv je PČR jednou ze základních složek IZS, záchranné a likvidační práce neprovádí. Jejím úkolem je zejména zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti dopravy k podpoře provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS. Výjimku tvoří: a) zásahové jednotky správ krajů PČR * b) letecká služba PČR ** c) potápěčská složka PČR ** d) kynologická složka PČR ** *Podle §42b, odst. 3 zákona o Policii ČR je možné na podporu záchranný akcí v případě vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií využívat zejména zásahové jednotky služby pořádkové policie, které jsou součástí útvaru s územně vymezenou působností (správy krajů PČR). **Mimo toto zákonné zmocnění se na přímém provádění záchranných akcí ze složek PČR účastní letecká služba, potápěčské a kynologické složka.

30 Kontaktní spojení PČR OŘ Náchod Funkce Tel. spojení Celkem policistů ředitel plk. RNDr.Pavel Křivka, CSc. tel.: 974 534 220 285 zástupce ředitele pro TŘ pplk. JUDr. David Fulka tel.: 974 534 223 velitel služby PPSŽP mjr. Mgr. Jaromír Vejrych tel.: 974 534 290 velitel služby KPV mjr. Bc. Petr Pešek tel.: 974 534 310 operační středisko tel.: 974 534 101 KMT: 725 083 310 KMT: 725 083 311 krizové řízení por. Radek Rak tel.: 974 534 202

31 Obvodní oddělení PČR OŘ Náchod ÚtvarTelefon Obvodní oddělení PČR Náchod 491 423 662 Obvodní oddělení PČR Jaroměř 491 813 333 Obvodní oddělení PČR Nové Město n. M. 491 471 158 Obvodní oddělení PČR Broumov 491 523 833 Obvodní oddělení PČR Hronov 491 482 752 Obvodní oddělení PČR Police n.M. 491 541 333 Obvodní oddělení PČR Česká Skalice 491 451 110 Obvodní oddělení PČR Červený Kostelec 491 462 703 Obvodní oddělení PČR Teplice n.M. 491 581 333 Dopravní inspektorát 974 534 254

32 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST.


Stáhnout ppt "Dobrý den  por. Rak Radek  V současné době komisař SKPV Náchod  Od 1.4.2007 vyslán na studijní pobyt na Kancelář ředitele PČR OŘ Náchod, zařazení komisař."

Podobné prezentace


Reklamy Google