Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náměty pro činnost Národního fóra Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náměty pro činnost Národního fóra Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta MU Brno."— Transkript prezentace:

1 Náměty pro činnost Národního fóra Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta MU Brno

2 NÁZEV Národní fórum pro rozvoj celoživotního poradenství (NFRCP) Charakter NFRCP být pracovní a zároveň expertní skupinou pro politiku a rozvoj celoživotního poradenství v ČR. Status NFRCP 1. NFRCP jako nezávislá skupina expertů. 2. NFRCP jako pracovní skupina podporující rozvoj systému celoživotního poradenství v ČR. 3. NFRCP jako poradní orgán (koho?) v oblasti rozvoje celoživotního poradenství. 4. NFRCP jako sdružení těch, kteří se chtějí podílet na rozvoji poradenství v ČR.

3 Příklady činností NFRCP jako pracovní skupiny 1. Participace na činnosti Evropské sítě a koordinace tematické sítě „specifické cílové skupiny“. 2. Vytvořit a rozvíjet platformu pro diskusi a výměnu zkušeností na národní úrovni (transformovat poradenské dny?, web?). 3. Podporovat šíření výsledků projektů v oblasti celoživotního poradenství (zejména projektů ESF).

4 Příklady expertních činností NFRCP Zajistit průběžný sběr empirických dat o současném stavu poradenských služeb v ČR (např. v podobě tematických studií) a na základě analýzy stavu koncipovat systém celoživotního poradenství. Vytvořit a inovovat národní politiku celoživotního poradenství (zmapovat priority, současný stav a navrhnout implementační mechanismy pro rozvoj celoživotního poradenství v ČR). Podílet se na odborných expertízách v oblasti poradenských služeb (stavět na spolupráci s profesními asociacemi). Být fórem, na kterém budou probíhat připomínkovací jednání k zásahům do systému celoživotního poradenství. Pravidelně publikovat závěry ze své činnosti (časopisy, web, sborníky, …).

5 Expertní činnosti NFRCP vztahují se k fungování systému celoživotního poradenství Podporovat uschopňování každého člověka řídit a plánovat svou učební a pracovní dráhu v souladu s jeho životními cíli, které se vztahují ke kompetencím a zájmům v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, příležitostem na trhu práce a podnikání a tím přispívat k jeho osobní spokojenosti. Podporovat vzdělávací instituce, …… Podporovat podniky a organizace, ….. Zajistit zákonodárcům prostředky k dosažení prioritních veřejných politických cílů v duchu mezinárodních konvencí. Podporovat místní, regionální, národní i evropskou ekonomiku prostřednictvím rozvoje pracovních sil a jejich adaptace na měnící se ekonomické požadavky a sociální okolnosti. Podporovat rozvoj společnosti, ve které budou občané aktivně přispívat k sociálnímu, demokratickému a udržitelnému rozvoji (Common European Principles, 2004).

6 Představení výzkumného projektu a dílčích výsledků Název: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje (reg.č. IJ 017/04-DP2 projekt finančně podporovaný MPSV) Vybrané cíle projektu: Diferencovaně zmapovat vzdělávací potřeby dospělých Konfrontovat vzdělávací nabídku a poptávku Navrhnout postupy, jak podporovat smysluplné zapojení dospělých do vzdělávání. Dílčí výsledky dostupné na: http://www.phil.muni.cz:8088/wupv/w-veda/soucasna-cinnost Dílčí výsledky na téma: Služby kariérového poradenství v kontextu celoživotního poradenství

7 Kariérové poradenství představuje služby a aktivity, jejichž smyslem je pomoci všem jedincům v každém věku a v každém bodě života, aby v každém věku a v každém bodě života (lifelong) dokázali: identifikovat své schopnosti, kompetence a zájmy smysluplně se rozhodovat v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a zaměstnání řídit svou individuální životní dráhu v oblastech vzdělávání, práce a dalších prostředích, kde jedinec může uplatňovat a/nebo využívat své zdroje a kompetence (life-wide) (Memorandum, 2000, Common European Principles, 2004, Career guidance, 2004,). Komplexní kariérové poradenství se snaží naučit lidi plánovat a rozhodovat se o práci a učení (Career guidance, 2004, s. 19, Nathan, Hill, 2006, s. 2).

8 Služby kariérového poradenství Zahrnují shromažďování kariérových informací, nástroje hodnocení a sebehodnocení, poradenské interview, vzdělávací programy (pomoci jedincům rozvíjet jejich sebepoznání, vytvářet příležitosti k sebepoznávání a rozvíjet jejich dovednosti k řízení kariéry) a prožitkové programy (zkusit si různé alternativy před vlastním výběrem), programy hledání práce, služby při přechodech (Career guidance, 2004, s.10).

9 Vybrané otázky koncipování služeb kariérového poradenství pro dospělé Podněty ke koncipování služeb kariérového poradenství v kontextu celoživotního poradenství se opírají o výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření s následujícími metodologickými charakteristikami: Sběr dat proběhl v první polovině roku 2005 za použití standardizovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek vznikl jako náhodný výběr z dospělé populace ČR ve věku 20-65 let. Výběrový soubor je plně reprezentativní pro populaci ČR dané věkové skupiny. Počet respondentů 1418 (návratnost byla 49%)

10 Účast na programech dalšího vzdělávání SkupinyProcenta těch, kteří se zúčastnili kurzů dalšího vzdělávání zaměřeného na Náplň práce % Cizí jazyky % Práce s počítači % Osobno stní rozvoj % Rodičovství partnerství výchova dětí % Trávení volného času % Záležitosti občanského života % Hodně ohrožení 457109033 Středně ohrožení 3711138354 Málo ohrožení 41101612355

11 Jak nabízet poradenské služby? Kde dospělí (20-65 let) hledají radu v oblasti práce (tři nejčastější varianty)? Kde nejčastěji Nezaměstnaní odpovědělo 60% Zaměstnaní odpovědělo 94% Studenti odpovědělo 65% U odborníka 21%27%20% Poradím si sám 24%23%16% Příbuzní, známí 30% Knihy, časopisy 16% Internet 36%

12 Kdo může mít zájem o služby podporující kariérové přechody? Nezaměstnaní si přejí najít lepší zaměstnání. Zaměstnaní nebo podnikatelé, kteří subjektivně pociťují vysokou pravděpodobnost ztráty zaměstnání, si přejí najít lepší zaměstnání. Zaměstnaní nebo podnikatelé, kteří subjektivně pociťují střední a nízkou pravděpodobnost ztráty zaměstnání, si nepřejí najít lepší zaměstnání. Výroky jsou vyjádřením statisticky významného vztahu mezi současným ekonomickým postavením a přáním – najít si lepší zaměstnání v blízké budoucnosti (do tří let).

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Náměty pro činnost Národního fóra Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google