Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. řádné zasedání odborné sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ TKP 18 – Změny 2015 Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel úseku kontroly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. řádné zasedání odborné sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ TKP 18 – Změny 2015 Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel úseku kontroly."— Transkript prezentace:

1 21. řádné zasedání odborné sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ TKP 18 – Změny 2015 Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel úseku kontroly kvality staveb

2 Změny v připravované TKP 18 Zachování požadavků na vlastnosti betonu pro životnost 100 let (ČSN EN 206 je pouze po životnost 50 let) Aktualizace všech odkazů na související předpisy Oprava všech nesrovnalostí a nesmyslných ustanovení, které jsou uvedeny v současně platné kapitole Zařazení všech národních požadavků, které byly dosud uvedeny v národních přílohách k ČSN EN 206-1, pokud nebudou uvedeny v tzv. doplňkové normě ČSN P 73 2404 (norma měla původně být vydána již v říjnu 2014, stále odsouván termín) Úprava znění ohledně schvalování PZ betonu, inspekcí betonáren a dodacích listů betonu

3 Změna formátu vydávání TKP od roku 2014 TKP jsou vydány pouze elektronicky v zabezpečeném formátu.pdf (Portable Document Format) ke stažení na www.pjpk.cz a na elektronickém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V tištěné podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

4 Informace o jednotlivých předpisech MD a jejich znění (Politika jakosti pozemních komunikací) www.pjpk.cz

5 Vstup do databáze schválených PZ

6

7 Průkazní zkoušky – základní ustanovení Zprávu o výsledcích průkazních zkoušek předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby (v dostatečném předstihu před zahájením betonářských prací, obvykle 14 dní) k odsouhlasení. V případě průkazních zkoušek schválených ŘSD ČR uvedených v databázi schválených zkoušek typu a výroben betonu na www.pjpk.cz předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby pouze kopii schvalovacího protokolu, není-li v ZTKP stanoveno jinak. V případě výrobny dílců pro pozemní komunikace je při odsouhlasení výrobny pro danou stavbu u mostních nosníků a dílců pro nosné konstrukce mostů postup odsouhlasení PZ shodný jak v případě betonářských prací na staveništi.

8 Životnost betonu a konstrukcí Návrhová životnost některých betonových staveb nebo konstrukčních částí betonových dopravních staveb (u mostů 100 let) je větší, než předpokládaná provozní životnost ve smyslu ČSN EN 206 (50 let), proto jsou vlastnosti betonu a některé technické požadavky na použití betonu ve stavbách PK a na betonové konstrukce PK stanoveny v tab. 18-2 této kapitoly.

9 Způsobilost zhotovitele Zhotovitel musí před zahájením prací (a/nebo v termínu určeném objednatelem/správcem stavby) prokázat způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou kvalitu jak dílčích činností při provádění betonových konstrukcí, tak i výrobu a dopravu betonu v souladu se ZDS, požadavky TKP 1 a následujícími požadavky:

10 Způsobilost zhotovitele - pokračování a) Při výrobě a dopravě betonu na stavbách pozemních komunikací se požaduje systém řízení výroby podle ustanovení kap. 9 ČSN EN 206 a kap. 9 ČSN P 73 2404, certifikovaný a dozorovaný podle normativní přílohy C ČSN EN 206 autorizovanou osobou.

11 Způsobilost zhotovitele - pokračování b) Způsobilost výrobce a přepravce betonu se považuje za prokázanou, existuje-li kladný závěr z počáteční inspekce výrobny betonu (v inspekční zprávě výslovně uvedený), provedené akreditovaným inspekčním orgánem (AIO), nebo akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci produktů (ACOV) podle přílohy C ČSN EN 206 a jako doklad o prokázané shodě je určeným orgánem vydán certifikát systému řízení výroby s použitím této inspekční zprávy.

12 Způsobilost zhotovitele - pokračování c) Zhotovitel je povinen na vyžádání předat objednateli/správci stavby kopii inspekční zprávy z inspekce provedené u výrobce a přepravce betonu (z počáteční, všech běžných a mimořádných inspekcí). Objednatel/správce stavby může požadovat vydání kopie inspekční zprávy přímo od AIO/ ACOV, který inspekci prováděl. K tomu je povinen výrobce a přepravce betonu na žádost zhotovitele stavby vydat pro AIO/ACOV písemný souhlas, že může jeden výtisk inspekční zprávy předat objednateli/správci stavby.

13 Způsobilost zhotovitele - pokračování Četnost běžných inspekcí 2x ročně nelze snížit. d) Inspekce včetně odběrů vzorků betonu a jeho složek musí být provedena namátkově, bez předchozího upozornění zhotovitele, za přítomnosti zástupce výrobce (osoby zodpovědné za provádění technologie dle plánu kvality) v den inspekce. Četnost běžných inspekcí 2x ročně nelze snížit. Bude předmět jednání další redakční rady. Náhrada – inspekce 1x ročně (NV 163/2002) s tím, že O/SS může kdykoliv provést audit betonárny před zahájením významné stavby – TKP 1

14 Způsobilost zhotovitele - pokračování e) Inspekce výroby a přepravy betonu podle přílohy C ČSN EN 206 může být prováděna pouze AIO/ACOV. Odstraněno nesmyslné ustanovení v dosud platných TKP 18 o schválení AIO/ACOV objednatelem stavby

15 Doklady prohlášení o shodě K prohlášením/certifikátům výrobků ve smyslu písm. a) až d) tohoto čl. TKP 18 musí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách a dále protokoly o certifikaci obsahující posouzení splnění požadovaných parametrů dle těchto TKP, ZDS a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZOP/ZTKP. Není-li tento požadavek v ZDS uveden, může dodatečné předložení protokolu o certifikaci/posouzení shody/ověření stálosti vlastností požadovat objednatel/správce stavby i v průběhu stavby.

16 Kamenivo U kameniva do betonu se musí preventivně prokazovat jeho vhodnost, aby se zabránilo škodlivým účinkům alkalicko-křemičité reakce a alkalicko-karbonátové reakce. Postupuje se podle čl. 5.2.3.5 ČSN EN 206 a podle čl. 5.2.3.5 ČSN P 73 2404. Kamenivo nesmí být vysoce reaktivní s alkáliemi podle TP 137 MD. POZOR! Nové TP 137, platné od srpna 2015

17 Příměsi Popílek musí pocházet ze spalování černého nebo hnědého uhlí. Výjimku pro použití hnědouhelného popílku (případně pro jeho podmínečné schválení před zahájením PZ) může udělit objednatel/správce stavby pro konkrétní část konstrukce objektu PK po splnění podmínek zvláštního režimu pro kontrolu vlastností popílku (nejmenší četnosti zkoušek budou dvojnásobky hodnot uvedených v tabulce 2 čl. 9.3 ČSN EN 450-2, počet vzorků podle čl. 5.4.2 ČSN EN 450-2 je 12 za rok, event. dalších podmínek, vyplývajících z vyhodnocení PZ konkrétních návrhů složení betonů s hnědouhelným popílkem).

18 Popílek pokračování Popílek do betonu pro stavby PK musí splňovat tyto kategorie podle ČSN EN 450-1: Ztráta žíháním: A Jemnost: S (použití jako příměsi druhu II podle 3.1.2.3 ČSN EN 206 a čl. 3.1 ČSN EN 450-1 ) N (použití jako příměsi druhu I podle 3.1.2.2 ČSN EN 206

19 Popílek pokračování Popílek musí navíc splňovat tato kritéria: k-hodnota měřená podle metodiky těchto TKP příloha P3.2.1 musí splňovat minimální hodnotu 0,4 poměr voda/popílek při stanovení normální konzistence měřené dle ČSN EN 196-3 čl. 5.2.3. nepřesáhne hodnotu 0,3. K-hodnotu je nutno stanovit vždy v průkazních zkouškách, a poměr voda/popílek se stanovuje u každé dodávky popílku na betonárku jako provozní kontrola dodávky.

20 Bude aktualizována příloha P3 po novým názvem Mechanické, fyzikální a chemické složení cementu a zkoušky popílku

21 Nejdelší doba pro přepravu a zpracování ČB – tabulka 18-4 Beton je vyroben z cementu Teplota prostředí °CDoba minuty 1) CEM I, CEM II, CEM III třídy 32,5 +1 až +2590 Vyšší než +2545 Nižší než +145 CEM I, CEM II, třídy 42,5 a vyšší +1 až + 2560 Vyšší než + 2530 Nižší než +145 1) Platí v případech, pokud při průkazních a poloprovozních zkouškách nebyla prokázána delší doba pro přepravu a zpracování čerstvého betonu. Jedná se o doporučené hodnoty a jejich překročení není považováno za nesplnění smluvního parametru.

22 Obsah a druh cementu Doporučené minimální množství cementu pro mezní složení a vlastnosti betonu jsou uvedeny v tabulce F.1 Přílohy F ČSN EN 206 a tabulce F.1.2 přílohy F ČSN 73 2404. Receptury betonu či vnější podmínky (bednění a pod.) je třeba upravit tak, aby rozdíl teplot uvnitř konstrukce a povrchu konstrukce nepřesáhl 40 °C. Minimální obsah cementu a jemných částic betonu pro speciální geotechnické práce jsou uvedeny v čl. D.3.2 a Tabulkách D.1 a D.2 Přílohy D ČSN EN 206.

23 Pevnost v tlaku betonu na vývrtech Preferovaný průměr vývrtu d = 100 mm. Ošetřování vzorků se provádí podle ČSN EN 12 390-2 ve vodě do stáří 28 dnů. Použiti menšího průměru je možné pouze v případech, kdy odebrání vývrtu 100 mm neumožňuje charakter konstrukce nebo jeho odebrání by mělo negativní vliv na funkci a životnost konstrukce a se souhlasem objednatele/správce stavby. Průměr vývrtu menší jak 4 násobek maximálního zrna kameniva v betonu je možné použít pouze ve výjimečných případech. Zkoušení se řídí ČSN 13791 a přílohou P8 těchto TKP 18

24 Tabulka 18-5 – Požadavky na kontrolní zkoušky betonu – druh a minimální četnost zkoušek v místě betonáže – prefabrikované dílce z vibrolisovaného betonu Snižuje se předepsaný počet vývrtů z betonu C 16/20 až C 55/67 z původních 6 ks na 3 ks

25 Trvanlivost betonu – odolnost proti CHRL Obecné požadavky na trvanlivost (odolnost) povrchu betonu ve vztahu k vlivu prostředí, ve kterém je konstrukce uložena, jsou definovány a specifikovány v ČSN EN 206. Pro stavby PK je odolnost betonu při cyklickém působení mrazu, vody a CHRL při zkoušce dle ČSN 73 1326 předepsána a souborně definována v Tabulce F.1.2 přílohy F ČSN 73 2404 a v tab. 18-6 této kapitoly 18 TKP. Metoda podle ČSN P CEN/TS 12390-9 (Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování) se jako smluvní na PK v ČR nepoužívá.

26 Trvanlivost prefabrikátů – odolnost proti CHRL Základním zkušebním tělesem v případě zkoušení prefabrikátů při průkazní i kontrolní zkoušce je vývrt průměru d = 150 mm nebo výřez o hraně min. 150 mm s výškou vzorku 50 mm. Zkouší se neupravený povrch ze směru vývrtu (tj. ze směru vstupu vrtné diamantové korunky nebo řezného nástroje do betonu). Řezné nezkoušené plochy se opatří takovým ochranným nátěrem nebo povlakem, který po dobu zkoušky zajistí jejich vodotěsnost a zamezí zkreslení výsledku zkoušky.

27 Zámková dlažba po 100 cyklech metodou A Přitom odpad po 75 cyklech metodou A byl pouze 169,1 g/m 2

28 Příloha 10 TKP kap. 18 – Betonové mosty a konstrukce Činnost v případě neshody odolnosti: V případě vyhovujícího obsahu a velikosti vzduchových pórů v ztvrdlém betonu, ale nevyhovující odolnosti – srážka z ceny, impregnace, příp. jiná vhodná oprava s odpovídající životností, např. sanační vrstva (jedná se pouze o nevyhovující povrchovou vrstvu betonu konstrukce).

29 Příloha 10 TKP kap. 18 – Betonové mosty a konstrukce Činnost v případě neshody odolnosti: V případě nevyhovujícího obsahu vzduchových pórů v ztvrdlém betonu a nevyhovující odolnosti je možno pokračovat v cyklování na vyšší počet cyklů. Zmenšují-li se přírůstky odpadů po dalších 25 nebo 50 cyklech, je možno posuzovat součet odpadů mezi 25. cyklem až n + 25 cyklů. Kritériem pro přijetí betonu a uplatnění srážky je max. povolený odpad podle tab. pro hodnocení odpadů v TKP 18.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "21. řádné zasedání odborné sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ TKP 18 – Změny 2015 Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel úseku kontroly."

Podobné prezentace


Reklamy Google