Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Právní aspekty insolvence pro lektory Insolvenční řízení z pohledu insolvenční soudkyně 12. 11. 2013 JUDr. Jolana Maršíková

2 Řešení úpadku oddlužením Lektoři

3 Dlužnický insolvenční návrh - obecně Musí být opatřen úředně ověřeným podpisem nebo el. podpisem, jinak se k němu nepřihlíží Náležitosti návrhu stanoví § 103 IZ Přílohy k návrhu (§ 104 IZ) – seznamy majetku závazků a zaměstnanců s prohlášením o jejich úplnosti s právnosti Odmítnutí návrhu pro vady v obsahu bez dalšího (§ 128 IZ) Odmítnutí pro vady v přílohách předchází výzva k odstranění vad. Návrh na způsob řešení úpadku oddlužením je třeba podat - společně s insolvenčním návrhem, jde-li o návrh dlužnický, a to na předepsaném formuláři - do 30 dnů od doručení věřitelského insolvenčního návrhu k vyjádření insolvenčním soudem, jde-li o věřitelský insolvenční návrh

4 Zahájení insolvenčního řízení Oznámení o zahájení řízení - vyhláškou do 2 hodin (§ 101 IZ) – od doručení insolvenčního návrhu insolvenčnímu soudu Účinky zahájení insolvenčního řízení (§ 109 IZ) - nároky, které se přihlašují, lze uplatnit pouze přihláškou, ne žalobou - nelze provést výkon rozhodnutí (ale lze jej nařídit) - nelze nabýt právo na uspokojení ze zajištění - omezení dlužníkových dispozičních oprávnění k majetku pod sankcí neúčinnosti Předběžným opatřením lze podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ některé účinky omezit lhůta pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 134 IZ ), 15 dnů u dlužnického návrhu

5 Záloha na náklady ins. řízení Povinnost zaplatit zálohu se ukládá usnesením, které musí být odůvodněno, odvolání je proti němu přípustné Otázka účelnosti vyměřit zálohu při oddlužení Častý argument pro vyměření zálohy – co když dlužník oddlužení nesplní a bude rozhodnuto o prohlášení konkursu? Kdo potom uhradí náklady a odměnu insolvenčního správce? Záloha nemá režim soudního poplatku, proto nelze žádat o přiznání osvobození

6 Rozhodnutí o úpadku - obecně Možno spojit s rozhodnutím o prohlášení konkursu nebo s rozhodnutím o povolení oddlužení či rozhodnutím o povolení reorganizace (§ 148 IZ) Obsahové náležitosti (§ 136 IZ) - ustanovení správce - propadná výzva k podání přihlášek 30 dnů až 2 měsíce (v případě oddlužení pouze 30 dnů) - výzva, aby věřitelé bezodkladně informovali správce o tom, že uplatní práva ze zajištění ( v následně podané přihlášce) - svolání schůze věřitelů tak, aby se konala do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku - nařízení přezkumného jednání Účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140 IZ) - trvají účinky zahájení insolvenčního řízení - omezení započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele

7 Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku Může být spojeno s rozhodnutím o úpadku (§ 148 IZ) Samostatným rozhodnutím (§ 149 IZ) - do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku (u oddlužení 30 dnů) - ne dříve než po schůzi věřitelů - schůze věřitelů může přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku (§ 150 – 151 IZ) Forma rozhodnutí - prohlášení konkursu (§ 244 IZ) - povolení reorganizace (§ 316 IZ) - povolení oddlužení (§ 389 IZ) - rozhodnutí, že dlužník není v úpadku (§ 158 IZ)

8 Věřitelé Přednostní věřitelé - pohledávky za podstatou (§ 168) - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (§ 169) ( v oddlužení typicky nároky insolvenčního správce, dlužné a běžné výživné, náhrada škody na zdraví) zajištění věřitelé (§ 2 písm.g) ostatní (nepřednostní) věřitelé - dále se do tříd nečlenění ( v reorganizaci se člení do skupin)

9 Forma a náležitosti přihlášky Podává se na formuláři Nedostatek formy = odstranitelná vada, Náležitosti jsou stanoveny v § 174 IZ a v § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb. Výzvu k odstranění obsahových vad přihlášky činí podle § 188 odst. 2 IZ insolvenční správce Podání, kterým věřitel odstraňuje vady, musí adresovat insolvenčnímu soudu Odmítnutí přihlášky soudem v případě neodstranění vad ani na výzvu insolvenčního správce

10 Přílohy k přihlášce Podle § 22 vyhl. č. 311/2007 Sb. jde o -listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby, -kopie smluv, soudních či jiných rozhodnutí a dalších listin, jež dokládají údaje uvedené v přihlášce -plná moc udělená věřitelem zmocněnci, je-li zastoupen Nedostatek v přílohách ( chybí nebo nedokládají údaje uvedené v přihlášce) není důvodem pro výzvu k odstranění vad přihlášky pod pohrůžkou odmítnutí přihlášky, ale může vést k popření pohledávky, neboť nebyla řádně doložena

11 Včasnost přihlášky Propadná lhůta k podání přihlášky je stanovena v rozhodnutí o úpadku Lhůta procesní - poslední den lhůty musí být přihláška podána alespoň doporučeně na poštu Opožděně podanou přihlášku insolvenční soud odmítne, zmeškanou lhůtu nelze prominout Nebyl-li dlužník v insolvenčním rejstříku řádně označen, propadná lhůta k podání přihlášky neběží Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku nemá na běh přihlašovací lhůty vliv Režim posuzování včasnosti přihlášky věřitele z EU – jsou vyrozumívání zvlášť

12 Přezkoumání pohledávek Osobní účast insolvenčního správce na přezkumném jednání Popření pravostí, výše či pořadí pohledávky (§ 193 IZ), Omezené důvody pro popření vykonatelné pohledávky správcem (§ 199 odst. 2 IZ), věřitelem (§ 200 odst. 6 IZ) a dlužníkem (§ 336 odst. 3 a 410 odst. 3 IZ) Popření pohledávky dlužníkem - v konkursu nemá vliv na zjištění (§ 192 odst. 3 IZ – seznam není exek.titulem) - při reorganizaci (§ 336 IZ) a při oddlužení (§ 410 IZ) stejné účinky jako při popření správcem Popření pohledávky věřitelem – na předepsaném formuláři doručeném insolvenčnímu soudu 3 pracovní dny před konáním přezkumného jednání - v konkursu a v oddlužení má vliv na zjištění pohledávky - při reorganizaci nemá vliv na zjištění pohledávky (§336 odst. 4 IZ) Výsledek přezkumu se zapíše do seznamu přihlášených pohledávek (náležitosti viz § 11 vyhl. č. 311/2007 Sb.) -

13 Spor o pravost, výši či pořadí pohledávky Vyrozumění o výsledku přezkumného jednání nositelům popřených pohledávek Žaloba na určení popřené nevykonatelné pohledávky (§ 198 IZ) - lhůta pro podání žaloby - 30 dnů od PJ v případě přítomného věřitele, 15 dnů od doručení vyrozumění v případě nepřítomného věřitele - účastníci řízení na straně žalované – popírající insolvenční správce nebo účinně popírající dlužník, popř. oba Žaloba na popření vykonatelné pohledávky (§ 199 IZ) - žalobu podává popírající insolvenční správce nebo popírající dlužník - lhůta pro podání žaloby – 30 dnů od přezkumného jednání - omezené popěrné důvody, vázanost důvodem popření Popřel-li pohledávku ( vykonatelnou či nevykonatelnou) věřitel, stává se popěrný úkon žalobou (§ 200 odst. 5 IZ)

14 Předpoklady pro oddlužení Dlužník není podnikatelem - Nemá podstatné dluhy z předchozího podnikání -Aktivně nepodniká ( živnostenský list by neměl byt na překážku), i když se již připouští i podnikání Dlužník nesleduje nepoctivý záměr - nebyl pravomocně trestán pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy - zmírněno judikaturou -nejde o opakovaný návrh -nezbavil se před podáním návrhu hodnotnějšího majetku -nezatajuje příjmy Dlužník bude schopen v příštích 5 letech uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% pohledávek

15 Zabavitelný příjem Srážky lze provádět z těchto příjmů -Mzda, plat a obdobné odměny -Nemocenské -Starobní či invalidní důchod dlužníka (ne sirotčí důchod dítěte dlužníka) -Podpora v nezaměstnanosti -Odměna pěstouna -Rodičovský příspěvek -Sociální příspěvek -Stipendia -Odstupné při ukončení pracovního poměru…

16 Zabavitelný příjem Srážky nelze provádět z těchto příjmů : -Příspěvek na bydlení -Jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné) -Dávky hmotné nouze ( příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) -dávky dle zákona o sociálním zabezpečení -Přídavek na dítě

17 Způsoby oddlužení Oddlužení formou splátkového kalendáře -dlužník je povinen po dobu 5 let nezajištěným věřitelům splácet ze své mzdy část zabavitelnou pro přednostní pohledávky nebo částku nižší – určenou soudem za předpokladu, že bude schopen uspokojit věřitele v rozsahu 50% -další povinnosti v § 412 IZ Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty - správce zpeněží majetkovou podstatu a výtěžek rozdělí nezajištěným věřitelům -majetkovou podstatu tvoří majetek, který dlužníkovi patřil v době schválení této formy oddlužení -Postupuje se přiměřeně podle ustanovení o řešení úpadku dlužníka konkursem

18 Zajištění věřitelé v oddlužení Zajištěný věřitel musí svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a pak se rozmyslet zda požádá o zpeněžení předmětu zajištění - zpeněžení provede insolvenční správce, - věřitel je uspokojen pouze z výtěžku a neuspokojená část jeho pohledávky se neuspokojuje ve splátkovém kalendáři, - - osvobození od dluhů se vztahuje i na neuspokojenou část pohledávky tohoto věřitele nepožádá o zpeněžení předmětu zajištění - věřitel se v oddlužení neuspokojuje - osvobození od dluhů se na něho nevztahuje.

19 Volba způsobu oddlužení O způsobu oddlužení hlasují věřitelé na schůzi hlasují včas přihlášení věřitelé hlasují pouze nezajištění věřitelé nehlasují osoby dlužníkovi blízké pro přijetí způsobu oddlužení je třeba nadpoloviční většiny hlasů nezajištěných věřitelů Pokud věřitelé nevyberou způsob oddlužení, vybere jej insolvenční soud; věřitelé pouze mohou vznášet námitky, že nebyly splněny podmínky pro povolení oddlužení

20 Neplnění oddlužení Pokud dlužník neplní řádně své povinnosti v oddlužení, insolvenční soud schválené oddlužení zruší (§ 418 IZ) a rozhodne o prohlášení konkursu Problematika nových dluhů vzniklých po schválení oddlužení Dlužník je při ztrátě zaměstnání povinen usilovat o nový příjem - musí přijmout jakékoliv zaměstnání, - není vyloučeno, aby začal podnikat, - důvodem pro zrušení oddlužení je výpadek příjmů, který má dlouhodobější charakter, - výpadek v příjmech lze nahradit finanční pomocí třetí osoby (darovací smlouva, smlouva o důchodu)

21 Oddlužení obou manželů Stav, kdy oba manželé podali zároveň či krátce po sobě návrh Návrhy se co do obsahových náležitostí a předpokladů pro oddlužení posuzují samostatně vyjma příjmů (resp. míry uspokojení věřitelů) Podá-li návrh každý z manželů samostatně, je zásadně namístě obě řízení spojit ke společnému projednání tak, aby společné jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby pro oba tyto dlužníky byl ustanoven jeden insolvenční správce. Pro posouzení toho, zda hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, dosáhne minimální zákonné výše 30 % jejich pohledávek, je třeba vyjít především z celkové výše všech přihlášených pohledávek. Pro potřebu stanovení celkové jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát.

22 Oddlužení obou manželů Není vyloučeno, že oddlužení bude založeno pouze na příjmu jednoho z manželů, pokud druhý z nich z objektivních důvodů zabavitelný příjem nemá (nízký ID, rodičovská dovolená…). Jinak usnesení obsahuje příkaz plátcům mzdy obou manželů provádět příslušné srážky Nesplnění podmínek oddlužení jedním z manželů musí nutně vést k prohlášení konkursu na jeho majetek, jež v důsledku účinků prohlášení konkursu na společné jmění manželů (viz ust. § 268 a násl. insolvenčního zákona) znemožní oddlužení i druhého z nich. Jaký je osud schváleného oddlužení po rozvodu manželství ?

23 Osvobození od dluhů Rozhodnutím soudu Lze osvobodit, i když dlužník nedokázal splnit 30% dluhů, prokáže-li dlužník, že výsledek nezavinil Dopadá i na pohledávky věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili Nevztahuje se na : - solidární spoludlužníky dlužníka -osobně a věcně ručící osoby za závazky dlužníka -zajištěného věřitele, pokud nežádal prodej zástavy

24 Účinky probíhajícího oddlužení na soudní řízení Povolením či schválením oddlužení se soudní řízení nepřerušují Soud žalobu projedná vůči dlužníkovi a meritorně rozhodne Při posuzování oprávněnosti nároku přihlédne k tomu, zda bylo v oddlužení na pohledávku částečně plněno V průběhu oddlužení není možno takový rozsudek vykonat Bude-li po skončení oddlužení dlužník osvobozen od dluhů, nebude možno takový rozsudek vykonat ani po skončení insolvenčního řízení Zásadní změna od 1.1.2014 – rozhodnutím o úpadku se výše uvedená řízení přerušují

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google