Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výhrady k návrhu budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí mezi městem Liberec a společností Iberus s. r. o. na prodej pozemků v lokalitě „Park.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výhrady k návrhu budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí mezi městem Liberec a společností Iberus s. r. o. na prodej pozemků v lokalitě „Park."— Transkript prezentace:

1 Výhrady k návrhu budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí mezi městem Liberec a společností Iberus s. r. o. na prodej pozemků v lokalitě „Park Perštýn“, předložené ke schválení na jednání zastupitelstva dne 28. ledna 2010 Zpracoval Mgr. Jan Korytář zastupitel města (SZ)

2 Vyjasnění skutečného záměru: 2. září 2009, podklad pro ZM: Požadované pozemky jsou jako veřejná zeleň vyřazeny z privatizačního procesu. Projekt veřejně přístupného parku, včetně zhodnocení území je však natolik zajímavý, že odbor majetku města doporučuje dotčené pozemky z uvedeného seznamu vyřadit a záměr prodeje výše uvedené firmě schválit. 28. ledna 2010 Z původního „veřejného prostranství, které mělo sloužit také škole“ jak původně tvrdil zastupitelům pan Zeronik v září 2009, se stal „veřejně přístupný školní areál“. Nemluvíme tedy už o veřejném parku či prostranství, ale o školním areálu u soukromé školy.

3 Stanovení ceny a platebních podmínek ČI. III Kupní cena a platební podmínky Kupní cena byla oběma stranami dohodnuta na částku 12,604.000,- Kč Kupující uhradí na účet prodávajícího kupní cenu ve výši 12,604.000,- Kč v deseti ročních splátkách Pozemky p.č. 1402/1 o vým. 1.437 m2, pozemek p.č. 1403/1 o vým. 204 m2 a pozemek p.č. 1404/2 o vým. 388 m2 v ceně 2.604.000 Kč jsou pozemky související se soukromým majetkem firmy Iberus a Iberus stejně jako další zájemce nabídl o své vůli výše uvedenou cenu, splatnou do 45 dnů od schválení transakce ZM. Proč bude částka 2.604.000 nestandardně a oproti výsledku VŘ splácena po dobu 10 let?

4 Finanční náklady splátek ceny během 10 let Při uvažované úrokové míře 5% činí rozdíl mezi zaplacením ceny najednou a splátkami v neprospěch města cca 3,8 mil Kč. Ve smlouvě stále chybí i tak základní věc, jako je inflační doložka, vzhledem k tomu, že se nacházíme v situaci finanční krize, je to více než rizikové chování.

5 Majitelé pozemků v lokalitě, kteří mají přístup přes městské pozemky, opět bez právní jistoty ČI. 5.2 sosb Kupující se zavazuje umožnit bezúplatně přístup a příjezd: po části pozemku p.č. 1382, po pozemku p.č. 1379/1 a po části pozemku p.č. 1391/1 vlastní­kům garáží na pozemcích p.č. 1391/2, 1391/3, 1391/4, po části pozemku p.č. 1382, po pozemku p.č. 1379/1 vlastníkům budovy na pozemku p.č. 1389/1 a vlastníkům pozemků p.č. 1389/2, 1388, 1386/5, po části pozemku p.č. 1382 vlastníkům pozemku p.č. 1381/14, vše v k.ú. Liberec.III Proč není řešeno formou zřízení věcného břemene vjezdu a chůze? Co se stane, když kupující tuto část smlouvy nedodrží? Nic…

6 Využívání komunikací veřejností V původní smlouvě Čl 4.8. Kupující se zavazuje k tomu, že z užívání komunikací na pozemích p.č. 1379/1 a 1382 nebude vyloučena veřejnost a budou využívány v souladu s jejich původním určením. Kupující se zároveň zavazuje zajistit zimní údržbu uvedených komunikací. Ze smlouvy zcela vypadlo…

7 Zachování veřejné přístupnosti Jiří Zeronik v září 2009: „Nemám problém s jakýmkoli požadavkem města o přístupu veřejnosti“ – viz přepis jednání ZM dne 2. 9. 2009 V nové verzi smlouvy, kde je tento rozsah již specifikován, se jedná pouze o 6 hodin denně po 6 měsíců v roce pouze od dubna do listopadu. To umožní např. park v červenci a srpnu nechat zcela uzavřený či o víkendu, kdy škola není, bude otevřen třeba 8 – 11 a 18 – 21 nebo jen 12 - 18? Nikde není uvedeno, že město může provozní řád parku v budoucnu samo o své vůli změnit.

8 Původní virtuální pokuta Čl. 4.9 Pro případ, že přiložený projekt nebude realizován do 31. 12. 2013, případně nebude daný prostor průběžně udržován ve smyslu přiloženého projektu nejméně do 31. 12. 2018, sjednává se ve prospěch prodávajícího smluvní pokuta ve výši 20,000.000,- Kč. Kritizováno, že je nevymahatelné, protože nebyl přiložen projekt. Smluvní pokuta zmizela…

9 Odstoupení od smlouvy Čl. 5 kupní smlouva Pokud kupující poruší svou povinnost užívat pozemky pouze v souladu s jejich určením definovaným platným územním plánem Statutárního města Liberec nebo povinnost zachovat veřejnou přístupnost dle čl. IV. této smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Ve smlouvě není nikde řešeno, co se stane s případně vybudovanými hřišti a sportovišti na této ploše. Nemělo by být ve smlouvě zřejmé, že budou bezúplatně převedeny na město, i vzhledem k tomu, že mohou být vybudována z veřejných dotací?

10 Předkupní právo V případě, že nový majitel nabídne v rámci předkupního práva pozemky městu, město je může koupit ve výši zaplacené části kupní ceny odpovídající jejich stavu ke dni uzavření smlouvy, ovšem tato cena nezahrnuje případné změny Koupit budeme moci tedy za cenu za kterou jsme prodávali a ještě zaplatíme za vybudované prvky, zatímco nyní bychom si je mohli sami pořídit z IPRM. Jaká bude pozice města, pokud bude na společnost Iberus s.r.o. vyhlášen konkurs?

11 Komu prodáváme městský park? Iberus s.r.o, Liberec, 100% Iberus EURO, SE, Praha,100% Praha - Europea Capital, SE, Praha, 12 akcií v hodnotě 3,375 mil. Kč. Majitelé ?

12 Jediný akcionář firmy Iberus Euro je firma Europea Capital,SE (12 ks anonymních akcií po cca 280 tis. Kč.), má jednočlenné představenstvo - Tomáš Uhrík z Ostravy - figuroval a figuruje ve 212-ti firmách a jednočlennou dozorčí radu, pražského Jana Koťátka, figuroval a figuruje v 95-ti firmách... Ve firmě Iberus fungovala jako společník (obchodní podíl 100%) JUDr. Kamila Steinbachová, která vystupuje jako společník firmy Euridika Bohemiae (zde má nyní 10%, ale měla rovněž 100%)

13 „Investor, který hodlá park koupit je vlastníkem školy bezprostředně sousedící s tímto parkem a domnívám se tedy, že je v jeho výsostném zájmu park zvelebit udržovat a zásadně ho dovybavit mobiliářem a herními prvky a sportovním nářadím tak, jak deklaruje ve svém záměru.“ Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora pro vzdělávání, sport,kulturu a cestovní ruch

14 ZŠ Gollova Ředitelka školy, Mgr. Jaroslava Hajduková Disponuje Vaše škola nějakými hřišti pro tělocvik a tělocvičnou? Využíváte, ať už jako třídy či jako družina pozemky navržené do privatizace? Naše škola nemá vlastní hřiště ani tělocvičnu. Tělocvičnu si pronajímáme od ZŠ Doctrina týdně cca na 10 hodin za 160 Kč/hod. (ZŠ Na Perštýně nám předtím účtovala 110 Kč za hodinu). Dále využíváme k hodinám tělesné výchovy okolí školy, tj. hřiště vedle červeného kostela Na Perštýně, méně často hřiště v Plátenické ulici (je už o něco dál),. Na hřiště u červeného kostela si chodí odpoledne hrát i děti se školní družinou. Domníváte se Vy osobně, že privatizace těchto pozemků je dobrým záměrem? Hřiště u kostela je – byť v současné době neudržované – jeden z mála volných a bezpečných prostorů, kde se děti mohou opravdu volně rozběhnout. Liberec si říká město sportu a nabízí svým občanům – dětem i dospělým – lecjaké možnosti sportovního vyžití. Ve své profesi se však denně setkávám s dětmi, které pro svůj handicap či slabší rodinné zázemí nejsou schopny vyhovět nárokům sportovních oddílů. Přestože jsou málokde vítány, potřebují samozřejmě také odpovídající sportovní vyžití. Je jasné, že areál pod městskou správou by byl snáze využitelný pro „běžné“ občany. Byl by to velmi dobrý vklad města do „mladé generace“.

15 Dětský diagnostický ústav Liberec Mgr. Vladimír Brebta, hlavní vychovatel: Využívají Vaši vychovatelé tuto plochu při práci s dětmi s DDÚ? Ano, využívají. Pokud ano, využívají ji spíše výjimečně nebo často a obvykle? Vzhledem k velkému počtu dětí v našem zařízení, je mnohdy zahrada DDÚ plně využita, pak je tato plocha využívána. Nedá se tedy jednoznačně určit, že pravidelně (např. 2x týdně), nicméně poměrně často. Je z hlediska Vaší práce a vašich klientů vhodnější, aby pozemky zůstaly městu a byly nadále veřejně přístupné bez omezení, nebo by vám i vyhovovalo, kdyby byly přístupné po dobu 6 měsíců 6 hodin denně v určený čas? Naprosto jednoznačná odpověď. Pokud budou pozemky města a budou přístupny bez omezení, je to pro naše využití to nejlepší. Je plocha pro Vaše potřeby využitelná i ve stavu v jakém je v současné době? Naprosto. Vzhledem k tomu, že disponujeme dobře vybavenou zahradou. Je to alespoň kousek "přírody" v samotném centru města po té, co bylo "zlikvidováno zastavěním" okolí "Rušičky", kam jsme též často chodili.

16 Celkové shrnutí navržené smlouvy: Nezajišťuje městu jistotu zachování veřejné přístupnosti pozemků v dostatečném rozsahu V případě zpětného odkupu hrozba výdaje dalších mil. Kč za vybudovaná zařízení Nejsou dostatečně ošetřena práva vlastníků dalších nemovitostní v tomto prostoru Smluvní pokuta 20 mil. Kč zmizela Zcela byl opomenut fakt, že v lokalitě leží městská škola Gollova, která nemá adekvátní zázemí pro své fungování Existuje velmi reálná možnost vybudování areálu z prostředků IPRM a dříve, než do 2013

17 Návrh řešení Ukončit privatizaci tohoto pozemku formou jeho zařazení na seznam pozemků vyjmutých z privatizace. Hřiště vybudovat dříve než do roku 2013 z IPRM 3 Zajistit městské ZŠ Gollova kvalitní areál s hřišti a ten pronajímat i ZŠ Doctrina a naopak si zajistit pronájem tělocvičny Zachovat pro město možnost upravovat rozsah veřejné přístupnosti bez omezení Vyloučit riziko ztráty pozemků v případě konkursu na Iberus s. r. o.

18 Návrh usnesení: Č. 1 Zastupitelstvo města ruší záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn („veřejně přístupný školní areál“) a vzhledem k dlouhodobému významu těchto ploch pro zachování veřejně přístupné zeleně a riziku zániku tohoto významu v budoucnosti doporučuje Radě města řešit jejich obnovu a rozvoj jiným způsobem. Č. 2 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyjmutí pozemků pozemku par. č. : 1374/2, ostatní plocha, o výměře 266 m2 1376, trvalý travní porost, o výměře 970 m2 1379/1, ostatní plocha, o výměře 449 m2 1382, ostatní plocha, o výměře 944 m2 1383, trvalý travní porost, o výměře 715 m2 1387/5, ostatní plocha, o výměře 665 m2 1390, trvalý travní porost, o výměře 422 m2 1391/1, zahrada, o výměře 358 1392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 168 m2 1394, ostatní plocha, o výměře 1693 m2 1395, ostatní plocha, o výměře 1613 m2 1396, ostatní plocha, o výměře 271 m2 1398/5 ostatní plocha, o výměře 344 m2 1398/1 ostatní plocha, o výměře 1613 m2 1399/1, ostatní plocha, o výměře 2265 m2 1399/8 ostatní plocha, o výměře 628 m2, vše k.ú Liberec z procesu privatizace pozemků ve vlastnictví SML a ukládá Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit jejich zařazení do seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu.


Stáhnout ppt "Výhrady k návrhu budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí mezi městem Liberec a společností Iberus s. r. o. na prodej pozemků v lokalitě „Park."

Podobné prezentace


Reklamy Google