Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:6 - Obecné metody hodnocení rizik DÍLČÍ MODUL:6 - Obecné metody hodnocení rizik

2 © IHAS 2011 Prezence účastníků a organizační záležitosti Formální představení projektu, financování a MSK Představení zpracovatele IHAS, tým odborníků Představení účastníků Cíl školení, co se naučíte, co budete umět Kdo je kdo a co tady děláme? Úvodem

3 © IHAS 2011 1.1 Zákon č. 262/2006 Sb. 1.2 Zákon č. 309/2006 Sb. 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. Základní právní úprava a na co je to všechno dobré? 1. Blok | Bezpečnost práce, prevence rizik, hodnocení rizik

4 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně)  Hlavním cílem je:  zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisejí s výkonem práce.  Povinností zaměstnavatele je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika práce (prevence rizik na pracovišti), přičemž podrobněji jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele zajišťující bezpečné pracovní podmínky zaměstnanců více zaměstnavatelů pracujících společně na jednom pracovišti a všech fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovišti. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 1) § 101 Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci

5 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně)  Zaměstnavatel je povinen  vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí  vytvářet pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.  Prevence rizik se rozumí:  všechna opatření vyplívající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 2) § 102 Prevence rizik

6 © IHAS 2011 1.1 Bezpečnost práce (obecně)  Zaměstnavatel je povinen:  soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje  Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět opatření.  Je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 2) § 102 Prevence rizik

7 © IHAS 2011  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 1.2 Zákon č. 309/2006 Sb.

8 © IHAS 2011 Ad 1) Co možná nejvíce omezit vznik výbušné atmosféry Vyloučením nebo omezením látek, které mohou vytvářet výbušné směsi Záměna hořlavých látek za takové, které nevytvářejí výbuchem nebezpečnou atmosféru, granulace, technologické podmínky (teplota výrazně pod body vzplanutí) Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi uvnitř zařízení Omezení množství resp. koncentrace, inertizace, hlídání plamene, automatické odstavování hořáků při poklesu tlaku, atd. Vyloučením nebo omezením vzniku výbušné směsi v okolí zařízení Těsnost zařízení, opatření větráním, kontroly těsnosti, ventilace, úklid, odsávání prachu, atd. Hlídáním koncentrace v okolí zařízení Detekce plynu, atd. 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

9 © IHAS 2011 Ad 2) Ad 2) Vyloučit účinné zdroje iniciace v místech s výbušnou atmosférou 13 účinných zdrojů iniciace:  Horké povrchy  Plameny a horké plyny (včetně horkých částic)  Mechanicky vznikající jiskry  Elektrická zařízení  Rozptylové elektrické proudy  Statická elektřina  Úder blesku  Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny od 10 4 Hz do 3.10 12 Hz  Elektromagnetické vlny od 3.10 11 Hz do 3.10 15 Hz  Ionizující záření  Ultrazvuk  Adiabatické komprese a rázové vlny  Exotermické reakce včetně samovznícení prachů 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

10 © IHAS 2011 Ad 3) Provést konstrukční opatření, která omezí škodlivé účinky výbuchu 1.Konstrukce odolná výbuchu 2.Odlehčení výbuchu 3.Potlačení výbuchu 4.Zabránění přenosu plamene a výbuchu 1.3 Hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb.

11 © IHAS 2011 2.1 Hodnocení rizik zařízení dle ČSN EN 13463-1, ČSN EN 1127-1 ed. 2 2.2 Studie HAZOP 2.3 SIL Jak provést hodnocení rizik zařízení ? K čemu je dobrá studie HAZOP a SIL ? 2. Blok | Hodnocení rizik zařízení, HAZOP, SIL

12 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  HAZOP - Studie zdrojů rizik a provozovatelnosti (Hazard and Operability Study)  Strukturovaná a systematická technika zkoumání stanoveného systému s cílem:  Rozpoznat potenciální nebezpečí v systému  Rozpoznat potenciální problémy s provozuschopností systému  Postup je dán mezinárodní normou ČSN IEC 61882, která dává pokyn k použití. HAZOP

13 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Studie se provádí formou „pracovních porad“, během nichž tým složený z odborníků z různých profesí pod vedením vedoucího studie systematicky zkoumá všechny příslušné části projektu nebo systému.  Zde se rozpoznávají odchylky od cíle projektu systému s použitím sady základních vodících slov.  Výsledky se zaznamenávají do tabulky.

14 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  HAZOP spojuje čtyři pojmy: vodící slovo, odchylka, účel, zdroj rizika.  Soustavné odhalování možné odchylky, pomocí vodících slov od plnění účelu, vede k identifikaci zdrojů rizika.  K soustavnému odhalování odchylek slouží vodící slova.  Zdroje rizika mohou být způsobeny odchylkami od správného plnění účelu systému.

15 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Používá se široce zejména v procesním průmyslu.  HAZOP lze používat ve kterémkoli stádiu života zařízení, nejvíce se hodí při navrhování, ideálně ve stádiu, kdy se tvoří liniové (tokové) schéma.  Hodí se jak na kontinuální, tak na dávkové procesy.  Spíše zdokonalení dobrého projektu založeného na zkušenostech (např. normy, praktické pokyny), než náhrada těchto postupů.

16 © IHAS 2011 2.2 HAZOP ŽÁDNÝ  Žádné proudění vpřed, když by mělo existovat NAOPAK  Proudění opačným směrem, než by mělo být VÍCE  Více jakékoli příslušné fyzikální vlastnosti než by mělo být MÉNĚ  Méně jakékoli příslušné fyzikální vlastnosti než by mělo být ZČÁSTI  Složení systému se liší od toho, co by mělo být SOUČASNĚ  Je přítomno více složek než by mělo být JINAK  Co jiného může nastat kromě normální situace

17 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Projektant strojní  Technolog  Inženýr zodpovědný za uvedení do provozu  Specialista na měření a regulaci  Chemik - výzkumník  Vedoucí studie - Leader  (+ zapisovatel) Tým

18 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Systém se rozdělí na části  Zvolí se nějaká část a stanoví se cíle projektu  Pomocí vodících slov se u každého prvku zjistí odchylky  Rozpoznají se příčiny a následky  Rozpozná se, zda existuje významný problém  Rozpoznají se mechanizmy ochrany, detekce a indikace  Rozpoznají se možná opatření k nápravě/zmírnění  Odsouhlasí se činnosti  Totéž se opakuje u každého prvku a každé části systému Zkoumání

19 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Stanovení rozsahu, cílů a odpovědnosti  Příprava  Zkoumání  Dokumentace a další postup Postup

20 © IHAS 2011 2.3 SIL I Vznik metody a obecné informace Safety integrity level - je definován jako relativní úroveň rizika za předpokladu bezpečné funkce nebo k specifikaci cílové úrovně redukce rizik. SIL

21 © IHAS 2011 Úkol analýzy SIL Problémy s použitím metody SIL Výhody pro manažery Certifikace k SIL analýze SIL - určité riziko je srovnáváno s tolerovatelným cílovým rizikem 2.3 SIL I Vznik metody a obecné informace

22 © IHAS 2011 Celou metodu SIL pokrývá řada norem ČSN EN 61508. Normativní podklady: ČSN EN 61508-1 ed. 2 ČSN EN 61508-2 ed. 2 ČSN EN 61508-3 ed. 2 ČSN EN 61508-4 ed. 2 ČSN EN 61508-5 ed. 2 ČSN EN 61508-6 ed. 2 ČSN EN 61508-7 ed. 2 2.3 SIL I Vznik metody a obecné informace

23 © IHAS 2011 FMEA - Analýza možností poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis) Hodnotí možné poruchy zařízení a jejich vlivy na technologický proces Hodnocení probíhá v různých úrovních: V systému Subsystému Komponentách subsystému Je jedním z prvních systematických postupů pro analýzu poruch Využívá se od 50. let 3.1 FMEA, FMECA

24 © IHAS 2011 FMEA - Analýza možností poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis) Principem je zkoumání každé komponenty systému a zodpovězení otázek: 1.Jak se může komponenta poškodit 2.Co se může stát, když se komponenta poškodí Závěrečným krokem při této analýze je studium kritičnosti poruch => vybírají se nejzávažnější 3.1 FMEA, FMECA

25 © IHAS 2011 Symboly užívané pro sestavení schématu poruch (stromu poruch) Běžná událost, výsledek kombinace případů nebo podmínek Základní případy poruch AND GATE, všechny vstupní případy musí nastat, aby došlo k výstupní události OR GATE, výstupní událost nastane, když dojde k jakémukoliv vstupnímu případu Sekundární případy nebo příčiny poruch, nejsou studovány detailně 3.2 FTA

26 © IHAS 2011 HRA - Analýza spolehlivosti člověka (Human Reliability Analysis) Cílem je identifikace možných lidských chyb Je systematickým hodnocením faktorů ovlivňující činnost operátorů, techniků, pracovníků údržby aj. Systematicky: Vyjmenovává chyby při normálním provozu nebo v případě havárií Faktory přispívající k těmto chybám Úpravy systému ke snížení pravděpodobnosti těchto chyb 3.4 HRA

27 © IHAS 2011 HRA - Analýza spolehlivosti člověka (Human Reliability Analysis) Obvykle se provádí společně s jinými metodami Např. - analýza pomocí kontrolních záznamů + HRA Do záznamu je možno zařadit otázky: Jsou ovládací prvky přístupné a lze je rozlišit? Mají pracovníci dostatek informací pro určení příčin havárie? 3.4 HRA

28 © IHAS 2011 4.1 Nesystematické metody hodnocení rizik 4.2 Relative Ranking 4.3 Preliminary Hazard Analysis 4. Blok | Další metody hodnocení rizik

29 © IHAS 2011 Bezpečnostní audit (Safety audit) Nejstarší metoda ze všech Vztahuje se především na stávající provozy - podstatou je systematické a kritické posouzení vybraných aspektů provozování závodu, provozu nebo zařízení Sestává z inspekční pochůzky a následného posouzení týmem odborníků Musí být proveden nezávislou osobou - objektivnost hodnocení Auditoři musí mít odbornou způsobilost Příprava auditu zahrnuje: Stanovení oblasti zkoumání Stanovení cíle auditu Sestavení auditorského týmu Po provedení auditu následuje hodnocení a doporučení opatření 4.1 Safety audit

30 © IHAS 2011 Analýza pomocí kontrolních seznamů (Check List Analysis) Využívá kontrolní seznamy položek či kroků pro ověření stavu provozu Check listy lze vytvořit i pro jednotlivá zařízení Kontrolní seznam obsahuje: ANO/NE Není vhodné Není třeba více informací Nedostatek metody - neposkytuje dostatečnou představu o nebezpečí 4.1 Check List Analysis

31 © IHAS 2011 Co se stane když… (What if Analysis) Cílem je identifikace zdrojů rizika, nebezpečných stavů, nežádoucích dopadů Pomocí otázek jsou zjišťovány příčiny havárií a navrhována opatření ke zvýšení bezpečnosti Otázky se mohou týkat jakýchkoliv procesních podmínek Sestavování otázek není systematické - pokládání otázek závisí na týmu odborníků, jejich zkušenostech 4.1 What if Analysis

32 © IHAS 2011 Relativní hodnocení (Relative Ranking) Posouzení nebezpečí procesu na základě fyzikálně chemických vlastností látek, technicko bezpečnostních parametrů, jejich množství, termodynamiky procesu Neumožňuje sledování souvislostí příčina - následek Mezi metody Relative Ranking patří např.: Dow Fire and Explosion Index (Dowův index hořlavosti a výbušnosti) Mond Index (Mondův index) Substance Hazard Index (Index nebezpečí látky) Chemical Explosure Index (Index výbušného působení) Výhoda použití ukazatelů nebezpečí - poskytují rychlou klasifikaci potenciálního nebezpečí 4.2 Relative Ranking

33 © IHAS 2011 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking

34 © IHAS 2011 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking Kategorie nebezpečnosti KategorieIndex hořlavosti a výbušnosti (IH) Index toxicity (IT) Kategorie I< 65< 6 Kategorie II< 65 ≤ IH < 956 ≤ IT < 10 Kategorie III≥ 95≥ 10

35 © IHAS 2011 Rychlé hodnocení (Rapid Ranking) Pokud je v jednom zařízení více nebezpečných látek, je potřeba určit IH a IT pro každou z nich - konečné určení kategorie se provádí z nejhorších hodnot IH a IT Každá část technologického zařízení musí mít zpracováno dle kategorie: 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking Kritéria pro zpracování bezpečnostní studie KategorieIIIIII Kontrolní seznam 1XX Kontrolní seznam 2X HAZOP, apod.X Údaje o haváriiXXX Potenciální místa únikuXXX

36 © IHAS 2011 Rychlé hodnocení (Rapid Ranking) Kontrolní seznam 1 - vnitřní a vnější příčiny (selhání dodávky elektrické energie, vody, atd.) Kontrolní seznam 2 - příčiny, které mohou vyvolat odchylky od technologického procesu nebo poruchy zařízení (koroze, únava materiálu, překročení teplotních a tlakových podmínek) 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking Kritéria pro zpracování bezpečnostní studie KategorieIIIIII Kontrolní seznam 1XX Kontrolní seznam 2X HAZOP, apod.X Údaje o haváriiXXX Potenciální místa únikuXXX

37 © IHAS 2011 Dowův index hořlavosti a výbušnosti (Dow‘s Fire and Explosion Index) Princip založen na hodnocení nebezpečí pomocí indexu hořlavosti a výbušnosti (F&E index) Vliv toxicity není stanoven samostatně - zahrnut v hodnotě jednoho z faktorů 5 kategorií nebezpečnosti - předmět posuzování - každá látka ve výrobní jednotce - konečná klasifikace pomocí nejvyšší hodnoty indexu Odhad velikosti zasažené plochy a ekonomických ztrát - pomocí hodnoty F&E indexu => Ztráty jsou charakterizovány: MPPD - max. pravděpodobnou škodou na zařízení MPPO - max. pravděpodobným počtem dní výpadku výroby + ztráty 4.2 Relative Ranking|Dow's Fire and Explosion Index

38 © IHAS 2011 Úvodní analýza nebezpečí (Preliminary Hazard Analysis - PHA) Cíl - velmi rychle poskytnout přehled provozních nebezpečí => podklad pro detailní analýzu Může být aplikován v počáteční fázi projektu Základní myšlenka PHA: Volba předmětu studia Identifikace možných problémů Podklady pro PHA: Náčrt schématu zařízení Informace o přítomných látkách Pro každý zdroj rizika je nutno určit - relativní četnost, dopady a identifikaci potenciálních havárií 4.3 Preliminary Hazard Analysis

39 © IHAS 2011 Diskuse Otázky a odpovědi

40 © IHAS 2011 Samostatný projekt

41 © IHAS 2011 Prezentace Samostatných projektů


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google