Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., kandidát na děkana HGF VŠB-TUO Volební program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., kandidát na děkana HGF VŠB-TUO Volební program."— Transkript prezentace:

1 www.hgf.vsb.cz VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., kandidát na děkana HGF VŠB-TUO Volební program na období 2016 - 2020

2 HGF Aplikovaná fyzika materiálů VZDĚLÁNÍ 1996-2000 HGF [odborný asistent] PRAXE 2003-2008 HGF Automatizace technologických procesů 2000-2004 HGF [proděkan pro VaV] 2014- dosud Strojní fakulta Řízení strojů a procesů. 2008 HGF [vedoucí Institutu fyziky] 2015 - dosud Ústav Geoniky [výzkumný pracovník] 2009-2014 Představení kandidáta: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. jan.valicek@vsb.czjan.valicek@vsb.cz, valicek.jan@seznam.czvalicek.jan@seznam.cz Kontakty: 603 348 792 733 677 638 Jako absolvent HGF VŠB-TUO považuji svou fakultu za unikátní školu s tradicí původní báňské školy z počátku 18. století. V současnosti je to modernizovaná fakulta mezinárodní úrovně a do budoucnosti ji vidím jako perspektivní vysokoškolské pracoviště v rámci Evropy i světa. HGF VŠB-TUO nyní aktuálně propojuje vzdělávací koncepci přírodovědných oborů s koncepcemi oborů technických a ekonomických, navazuje stěžejními vzdělávacími aktivitami na aktivity VaV a prakticky odborné aktivity pro přípravu absolventů HGF VŠB-TUO na plnohodnotné uplatnění v praxi.

3 Journal of Manufacturing and Industrial Engineering [člen redakční rady] Grantová agentura České republiky [člen panelu P107] Hornicko – geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava [člen vědecké rady] Journal of Military and Information Science [člen redakční rady] Předseda redakční rady časopisu GeoScience Engineering Eurasian Journal of Health Technology Assessment [člen redakční rady] Vývoj analytických metod popisu a způsobů matematického modelování napěťově- deformačních stavů povrchu materiálů dělených pevnými a flexibilními nástroji. Identifikace fyzikálně - mechanických vlastností materiálu z topografie povrchu. Koszalin University of Technology (PL) : Engineering as Communication Language in Europe Slovak University of Agriculture in Nitra (SK) : Renewable energy sources Technical University of Cluj-Napoca (RO) : Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing, Design; implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering, Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region Představení kandidáta: členství VaV spolupráce

4 Moje představa rozvoje HGF VŠB-TUO: Profesionalita a důslednost v pedagogické i VaV činnosti a plnohodnotné vzdělávání v oborech. Uplatňování přímočaré věcné Komunikace (konstruktivní, argumentačně podpořená konfrontace názorů). Sebereflexe (zejména důsledné oponentury prací v kontextu s průmyslovou praxí). Tvoření a udržování tvůrčí pracovní atmosféry. Orientace na kvalitu pracovních činností na všech úrovních. Prosazování serióznosti a férovosti v mezilidských vztazích. Naše fakulta může dosahovat trvale pozitivních výsledků, pokud se budou v její činnosti uplatňovat tyto principy:

5 www.hgf.vsb.cz Modernizaci a internacionalizaci HGF VŠB-TUO pokládám za nezbytnou v kontextu s požadavky současnosti. V období 2016-2020 je třeba navázat na dobré výsledky, které měla fakulta v minulých letech, Iniciovat a podporovat spolupráci s fakultami a centry naší univerzity, spolupráci s jinými tuzemskými a zahraničními vysokými školami a průmyslovými podniky. V rámci této spolupráce lze postupně získávat a přenášet zkušenosti vysokoškolských pedagogů ze zahraničí. Akcent HGF VŠB-TUO bude kladen na možnosti nového přístupu k rychle ubývajícím domácím surovinovým zdrojům a možnostem jejich náhrady (např. Vietnam, Guinea). Rozvoj HGF VŠB-TUO:

6 Moje koncepce – 5 pilířů: 1. Výuka 2. Věda a výzkum 3. Management 4. Mezilidské pracovní vztahy 5. Udržování hornicko-akademických tradic Kvalita a uplatnitelnost absolventů v praxi, důslednost a zodpovědnost v pedagogické činnosti, zvýšení atraktivnosti a přitažlivosti studijních oborů s důrazem na vyšší samostatnost studentů s podporou jejich kreativity. Zvýšení počtu a kvality započitatelných výsledků (publikací, patentů a projektů), racionální spolupráce mezi interními pracovišti, podpora ve vědecko-výzkumných aktivitách pedagogů, ale i zapojovaných studentů, kompenzace snižování počtu studentů zvyšováním vědecko-výzkumných výkonů. Stabilita, efektivita a transparentnost aktivit řízení, hospodárné financování, konstruktivně kritický a otevřený přístup k aktuálním problémům, řešení přímých úkolů z technické praxe (kontakty realizované průběžnou komunikací a interaktivním řešením problematiky podnikové praxe). Sounáležitost k fakultě; budování dobrého jména fakulty jakožto moderní, dynamicky se rozvíjející instituce zejména ve vztahu k uchazečům o studium a k průmyslovým partnerům. Motivace, kooperace, sounáležitost, perspektiva, vzájemná otevřená spolupráce.

7 Hlavní cíle Zkvalitnění a racionalizace nabídky akreditovaných studijních programů, uplatnitelnost absolventů v praxi. Internacionalizace fakulty. Zvýšení počtu tuzemských i zahraničních studentů a zkvalitnění jejich výuky. Zvýšení finanční podpory studentů a jejich širší zapojování do vědecko- výzkumné činnosti. Obnovení tutorského systému pro studenty i začínající pedagogy. Zveřejňování pokynů pro Bc., Mgr. i Ph.D. studenty a jejich včasnou aktualizaci na Intranetu. Zvýšena podpora zaměstnanců v jejich kvalifikačním růstu. Využití potenciálu a spolupráce s centry, se zahraničními partnery, vysokými školami a podniky zaměřenými na těžbu a zpracování surovin. Podpora rozvoje laboratoří a vědeckých týmů. Zvýšení počtu publikací, finanční motivaci a podporu publikování v časopisech s IF. Zlepšení oborové struktury fakulty (geofyzika, geomechanika, projektování, vrtání, povrchová těžba). Podpora podávání projektových žádostí. Zařazení fakultního časopisu GeoScience Engineering do databáze Scopus. Zvýšení počtu špičkových domácích i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků i pedagogů a jejich funkční zapojení do projektů mezinárodní spolupráce.

8 Naplňování koncepce ve výuce : Zapojení se do aktivity Národní iniciativy Průmysl 4.0 (tvorba Bc., N Mgr., Ph.D. oborů. Posílení využití geologického pavilonu a planetária ve spolupráci k prezentaci pro ZŠ, SŠ. Využití dobrých zkušeností z historie pracovišť v korelaci se současnými trendy. Podávání projektů pro vzdělávání (IRP, OP VVV, NAEP- Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, mobility ERASMUS+, CEEPUS). Nábory studentů do studijních oborů cestou: kontinuální spolupráce se ZŠ, SŠ formou letních škol, odborných exkurzí pro získávání důvěry a odborného zájmu v počátečním stadiu studia, využití kontaktů (průběžná konzultace s MSK, projekty pro vzdělávání), přednáškové činnosti a pravidelná spolupráce s MSK, SŠ a ZŠ, náborů v zahraničí na základě dlouhodobých oboustranných osobních vztahů, formou workshopů i letních škol (CEEPUS, Visegradský Fond MŠMT aj.). Internacionalizace výuky (absolventi, odborníci z praxe).

9 Naplňování koncepce ve VaV : Základní výzkum: projekty národního charakteru - GAČR, MSK, evropského charakteru - HORIZON 2020, OP VVV aj. Aplikovaný výzkum a inovace: spolupráce pracovišť HGF s jinými fakultami VŠB-TUO a centry, a to s cílem vytvořit multidisciplinární funkční tým za účelem získávání tuzemských a zahraničních projektů, spolupráce pracovišť HGF s tuzemskými a zahraničními univerzitami, spolupráce HGF s firmami pro zjištění aktuálních potřeb technické praxe a následná implementace výsledků výzkumů spojená s transferem do praxe. Spolupráce s průmyslem: získávání hospodářských smluv, inovačních voucherů s různými kooperujícími firmami, spolupráce v rámci projektu EUREKA, EUROSTARS, TAČR, TRIO aj., spolupráce s tuzemskými a zahraničními firmami.

10 Naplňování koncepce v managementu: Tvorba pravidel pro hodnocení práce - zavedení ukazatele výkonu s možností přelévání výkonu jednotlivců, kdy na úkor jedné žádané činnosti může pracovník vykazovat excelentní výsledky jiné žádané činnosti, protože to pracoviště potřebuje. Kvalita - (ve výuce, vědě, spolupráci) spočívá v rovnováze mezi formou a obsahem (např. na webu deklarovanými osnovami výuky a její realizací v plném rozsahu). Kvantita - (ve výuce, vědě, spolupráci) je relativně nejspolehlivěji vyhodnotitelná jako rozsah činností (např. v hodinách vykonané práce, v počtu publikovaných výstupů apod.). Aktuální potřebnost - (ve výuce, vědě, spolupráci) spočívá v inovaci a přizpůsobení se požadavkům trhu prostřednictvím projektů. Interakce mezi hodnotitelem a hodnocenými - přímá, průběžná, důsledná, motivující kontrola výsledků přidělené práce, a to za jednoznačně deklarovaných požadavků.

11 Naplňování koncepce v mez. vztazích: Sounáležitost – uvědomování si identity a současně kolegiálního vztahu bez rivality, jde o vazbu mezi chováním a jednáním celého týmu i jednotlivce. Je třeba budovat na základě: spravedlivé participace výsledků každého jednotlivce na společných výsledcích týmu. Spolupráce – kooperace jako základní forma sociální interakce, společné úsilí zaměřené na dosažení profitu všech, kteří se na něm pracovně podílejí. Je třeba budovat na základě: vzájemné komunikace, vstřícnosti, profesionality. Perspektiva – výhled do budoucna, uvědomění si dalších pozitivních možností vývoje. Je třeba budovat na základě: transparentního zhodnocení etapy činnosti fakulty přednést reálné možnosti dalšího rozvoje fakulty, a to s dopadem na jednotlivá pracoviště a na jednotlivé zaměstnance. Motivace – usměrňující naše chování a jednání za určitým cílem. Je třeba budovat na základě: pracovních diskusí, definovaných kritérií a finančního ohodnocení zaměstnanců.

12 Naplňování koncepce v tradicích: Propagace oborů s těžební tematikou pro těžbu tuzemskou i zahraniční (nejen uhlí, ale zejména nerostných surovin různého druhu), a to na všech vzdělávacích úrovních (ZŠ, SŠ, VŠ). Udržování tradic – imatrikulace, šachťáky, skok přes kůži, ulky, valet, salamandr. Spolupráce s hornickými spolky (ČR, SR, PL, SRN).

13 Všechny pilíře jsou ve vazbě s dlouhodobým záměrem trendů naší VŠ a v korelaci s aktuálními požadavky MŠMT, KREDO, MSK strategií. Opodstatněnost, životaschopnost a konkurenceschopnost do budoucna HGF. Na špičkové úrovni nabízet světu české hornické know - how v těch oblastech přírodních a montánních věd, ve kterých je o to eminentní zájem (např. projektování hornické činnosti při výstavbě a rekonstrukci dolů společností Báňské projekty Ostrava, a.s.). Zklidnění atmosféry a personálních nejistot: vytvořením tvůrčí atmosféry a deklarováním regulérních pravidel (např. v oblasti impaktovaných časopisů, vytvořit směrnici s klasifikovanou finanční částkou pro jednotlivé kvartily Q1 až Q4, dále směrnici pro jiné publikační i nepublikační aktivity s odstupňovanou finanční odměnou). Závěrem:

14 Ekonomické dopady v důsledku zejména snížení počtu studentů kompenzovat: VaV aktivitami a spoluprací s technickou praxí (využití invence a flexibility), vytvořením finančního fondu pro publikační aktivity v indexovaných databázích, vytvořením kompaktního pracovního týmu složeného ze zkušených erudovaných a kreativních akademických pracovníků a studentů. Bez odborníků nemůže prosperovat odborná fakulta! Proto na základě analýz a konzultací s vedoucími pracovišť je třeba obohatit jednotlivá pracoviště o fundované odborníky a současně tak rozšířit možnosti stávajících spoluprací. HGF je svým názvem školy osvědčenou a spolehlivou „značkou“ fakulty i univerzity. Z tohoto důvodu by nebylo žádoucí tuto značku měnit, ani měnit názvy zavedených pracovišť, ani provádět významnou restrukturalizaci. Funkčnost a prosperita fakulty je závislá na finančních zdrojích. Tyto finanční zdroje je třeba v rámci promyšleného managementu hledat a udržovat ve smyslu návratnosti a oboustranné prospěšnosti. Rozhodující úlohou děkana je zajistit finanční zdroje pro rozvoj fakulty ve všech činnostech, ve kterých fakulta působí.

15 Motto: „Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili.“ (John. C. Maxwell, „15 neocenitelných zákonů osobního růstu “).

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., kandidát na děkana HGF VŠB-TUO Volební program."

Podobné prezentace


Reklamy Google