Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce sociálního bydlení ČR Workshop: „Sociální bydlení v Moravskoslezském kraji“ Ostrava, 12.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce sociálního bydlení ČR Workshop: „Sociální bydlení v Moravskoslezském kraji“ Ostrava, 12.11.2015."— Transkript prezentace:

1 Koncepce sociálního bydlení ČR Workshop: „Sociální bydlení v Moravskoslezském kraji“ Ostrava, 12.11.2015

2 1.Představení společnosti CPI BYTY, a.s. 2.Prostupné bydlení – ověřená varianta sociálního bydlení 3.Klíčové body v budoucím zákoně pohledem pronajímatele Obsah:

3 Počet bytů: 12 500 Počet nájemníků: cca 30 000 15 lokalit (Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký a Středočeský kraj) Pronájem, technická správa bytů, služby v rámci sociální oblasti Firma vlastní 4 ubytovny. Spolupráce s místními samosprávami, policií a neziskovým sektorem Účast v programu prostupného bydlení v Litvínově. CPI BYTY, a.s., je součástí investiční skupiny CPI Property Group. Vznikla 1. ledna 2010 fúzí několika společností vlastnících bytové domy v 15 městech ČR. Firma je dnes druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. Představení CPI BYTY, a.s.

4 Prostupné bydlení ověřená varianta sociálního bydlení

5 CPI BYTY se programu prostupného bydlení účastní v Litvínově (od roku 2009) ve 3. stupňovém systému. Partnery programu jsou Agentura pro sociální začleňování, město Litvínov, lokální neziskové organizace + CPI BYTY, a.s. Celý koncept se opírá o tři na sebe navazující stupně bydlení, jimiž klient může individuálně, ne však automaticky postupovat. Systém prostupného bydlení: 1.Krátkodobé krizové bydlení - je určeno především pro okamžitou pomoc pro osoby v akutní bytové krizi (tj. při ztrátě bydlení). Patří sem ubytovny a azylové domy. Zajišťuje město. 2.Krátkodobé bydlení v tréninkových bytech - pod/nájemníkům je poskytována doprovodná sociální asistence, jejímž cílem je mj. vštípit klientům kompetence, jež jsou nutné k udržení dlouhodobého nájemního bydlení. Smlouva na 1-3 roky. Zajišťuje město. 3.Dlouhodobé sociální bydlení – cílem nastavených parametrů je získání adekvátního dlouhodobého důstojného bydlení. CPI BYTY poskytne byt za předem dohodnutých podmínek a smluveného nájemného. Smlouva je nejprve na dobu určitou, uzavírá se mezi CPI BYTY a klientem. Terénní pracovník neziskové organizace dohlíží na plnění závazků, jako jsou pravidelné platby, domovní řád apod. Systém prostupného bydlení (PB)

6 Systém je založen na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni. Předpokladem postupu je splnění kritérií, stanovených pro jednotlivé stupně. Klient má nastaven individuální plán: dodržování termínů všech plateb - nájem, služby; uzavření splátkových kalendářů a jejich řádné splácení; zapojení se do veřejné služby; aktivní hledání zaměstnání; rekvalifikace; zapojení dětí i rodičů do volnočasových, vzdělávacích a socializačních aktivit; řádné plnění povinné školní docházky dětí klientů; řádné plnění rodičovské zodpovědnosti. Bodový systém: Zájemce o PB musí podat žádost prostřednictvím pracovnice oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi městské komisi pro PB, která o ní rozhoduje. V systému prostupného bydlení hodnotí v rámci jedné žádosti aktivity všech dospělých osob společně posuzovaných. Hodnotící kritéria: trvalé bydliště, dluhy žadatele a společně posuzovaných osob vůči předchozím pronajímatelům, vůči městu a společnosti CPI BYTY, dosavadní spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zapojení do veřejné služby či veřejně prospěšných prací, do projektů úřadu práce apod., zda pracují v rámci dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, zda pobírají invalidní nebo starobní důchod, příspěvek na péči, péče o nezletilé dítě za současného pobírání rodičovského příspěvku ze systému státní sociální podpory apod. Prostupné bydlení v Litvínově

7 Výsledky: Klientů celkem: 284 Typ klientů: rodiny s malými dětmi, samostatně žijící občané v produktivním věku, osoby z dětských domovů i občané v postproduktivním věku Přínos programu: Zohledňuje individuální volby a schopnosti klientů Napomáhá sociální mobilitě a prostorové dekoncentraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit – integrace ve většinové společnosti motivuje ke změně životního stylu Snižování pohledávek Prevence ztráty bydlení Omezuje migraci předlužených rodin mezi nevyhovujícími a často předraženými ubytovnami Omezuje lichvu a kriminalitu Zapojení rodin do společenského života Udržení standardního bydlení Prostupné bydlení v Litvínově

8 Ověřené fungování v reálném životě a podmínkách konkrétních měst Bez potřeby změn v systému adresných dávek na bydlení. Vyžaduje pouze úpravu podmínek souvisejících s pronájmem, hodnocením klientů a do projektu se musí zapojit všechny dotčené subjekty. Menší zátěž pro města a obce i pro stát a státní rozpočet Motivační efekt pro klienty, zapojení do většinové společnosti, vlastní iniciativa Motivace soukromých vlastníků poskytnout byty pro účely SB – využití současného bytového fondu Co pomůže: Větší osvěta o podmínkách programu/systému (žadatelé očekávají automatické přidělení bytu) Zásadní je práce terénních pracovníků – jejich ukotvení v celém systému Propojení bydlení a povinnosti práce Stanovení základních standardů bytů pro jednotlivé úrovně Stanovení základních podmínek fungování pronájmu (podnájmu) bytů Zajištění kompetencí obcí, terénních pracovníků a jejich financování Zpřísnění podmínek vzniku a provozu ubytoven Osvědčený model s potenciálem

9 Zajištění motivace klientů SB řešit svou situaci a vrátit se do standardního bydlení (do běžného života). Férové nastavení cenové hladiny pronájmů s ohledem na zachování funkčního tržního prostředí. Nastavení parametrů vztahu mezi obcemi, poskytovateli bytů, státem a neziskovým sektorem. Časový harmonogram 20 let pro vznik sociálního bytového fondu obcemi => nečinnost obce => nedostatek financí na dávky => kolaps systému (?) Vyjasnění postoje k lidem, kteří odmítají svou situaci řešit, anebo systémem opakovaně propadnou. Klíčové body v budoucím zákoně pohledem pronajímatele

10  Vzhledem k široce definované cílové skupině hrozí, že lidé půjdou za levnějším sociálním bydlením, aniž by primárně hledali pracovní příležitosti a činili kroky k zachování svého existujícího bydlení.  Nový systém váže sociální pomoc na nemovitost. Podle některých názorů tím bude docházet k vytváření ghett a problémy zůstanou v místě svého vzniku. Obavy z negativních důsledků

11 Koncepce počítá se dvěma oblastmi čerpajícími finanční prostředky: 1.Příspěvek na bydlení – dle nezávislých propočtů by mělo dojít k navýšení z dnešních 300 000 na 500 000 příjemců  nárůst vyplácených dávek. 2.Náklady s vytvořením OFRSB = pronájem, popř. výstavba bytů + náklady spojené s jejich provozem, údržbou, opravami, pojištěním … Finanční analýza VŠE odhaduje jen tuto část na 92 mld. během 10 let. Vysoké náklady na zajištění systému SB

12 1.Jaké bude načasování jednotlivých kroků vedoucích k zajištění SB? 2.Co bude se sociálními byty, pokud nebudou zrovna obsazeny? 3.Jak bude legislativně upraveno omezení vlastnických práv poskytovatelů bytů? 4.Jaké budou definice jednotlivých typů nájemníků. Bude mít pronajímatel možnost ovlivnit, kdo bude v bytě bydlet? 5.Jak budou definovány standardy jednotlivých typů SB? 6.Jak bude vypadat nájemní smlouva uzavíraná mezi vlastníkem a obcí a jak bude vypadat navazující právní vztah k nájemníkovi? 7.Kdo ponese zodpovědnost za průběh nájemního vztahu? 8.Na základě jakých výpočtů bude stanovována výše nájemného? 9.Jak bude upraven životní cyklus podnájemníka (2+2+1)? 10.Kdo a za jakých podmínek bude zajišťovat investice do předmětné nemovitosti? 11.Jak konkrétně bude naplňován požadavek na „nesegregaci“ klientů SB? 12.Jak bude zákon rozlišovat mezi jednotlivými skupinami klientů SB, které mají specifické potřeby? 13.Budou v systému sociálních dávek existovat výjimky, například pro seniory, kteří budou chtít čerpat dávky adresně, aby mohli dožít ve svých stávajících domovech? Konkrétní otázky k chystané legislativě

13 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Koncepce sociálního bydlení ČR Workshop: „Sociální bydlení v Moravskoslezském kraji“ Ostrava, 12.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google