Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRM Sídliště Kročehlavy Regenerace bytových domů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRM Sídliště Kročehlavy Regenerace bytových domů."— Transkript prezentace:

1 IPRM Sídliště Kročehlavy Regenerace bytových domů

2 Podporované aktivity - na co lze dotaci získat? Rekonstrukce střech včetně zateplení Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny a modernizace balkonů a lodžií, vstupních prostor a případného statického zajištění nosné konstrukce Výměna oken a vnějších dveří Výměna, modernizace a rekonstrukce výtahů

3 Příjemci vlastníci bytových domů, bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společnosti vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

4 Forma a výše podpory Podpora bude poskytnuta formou přímé dotace z ERDF a státního rozpočtu ve výši 40% celkových způsobilých výdajů na projekt. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace ze strukturálních fondů bude příjemcům poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení etapy projektu, na základě předložené Žádosti o platbu. příjemce musí veškeré náklady projektu nejdříve uhradit z vlastních prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty.

5 Důležité UPOZORNĚNÍ Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU ani jiných finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z fondu města.

6 Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje jsou považovány pouze ty výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory Integrovaného operačního programu.

7 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být zároveň v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007–2013 a s pravidly Integrovaného operačního programu pro způsobilé výdaje.

8 Způsobilé výdaje Počáteční datum pro způsobilost výdajů je den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení na dodavatele, ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 6. 2015.

9 Předkládání žádosti Žadatel vyplní žádost v IS BENEFIT (viz příloha Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast podpory 5.2 – Pokyny k vyplňování Benefit7) dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast podpory 5.2 (příloha č.4 výzvy). Po finálním uložení žadatel žádost vytiskne, přiloží přílohy (příloha č.1 výzvy) a v jednom vyhotovení předloží Městu. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele.

10 Předkládání žádosti o dotaci Město následně, dle daných kritérií pro výběr projektů, vyhodnotí kvalitu projektu a transparentním způsobem rozhodne o výběru. Přitom bude dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na dosažení synergického efektu a bude bránit neoprávněným ziskům. Vybrány budou ty projekty, které obdržely při hodnocení nejvíce bodů.

11 Předkládání žádosti o dotaci Řídící výbor IPRM v IOP schválí seznam s vyznačením projektů určených k podpoře a pořadí projektů náhradních. Seznam schválených projektů město poskytne ŘO IOP. Všem schváleným projektům město vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Žadatel poté předá žádost s kompletními přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj pro Střední Čechy v Praze.

12 Přílohy předkládané Městu Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví bytového domu žadatelem Doklad kompetentního orgánu žadatele o tom, že subjekt má zájem projekt realizovat a že se zavazuje jej spolufinancovat (stačí prostá kopie příslušného zápisu s usnesením výboru SVJ/představenstva BD; bude-li projekt městem schválen, bude následně třeba před odevzdáním žádosti na MMR ČR/CRR doložit, že projekt schválila členská schůze SVJ/shromáždění BD)

13 Přílohy předkládané Městu Čestné prohlášení, že žadatel řádně splácí úvěry, podepsané statutárním zástupcem žadatele Doložení aktuální částky na účtu fondu oprav (v Kč) i aktuální výše příspěvků do fondu oprav (v Kč/m2) formou prohlášení podepsaného statutárním zástupcem žadatele Přehled závazků a pohledávek za předchozí účetně uzavřený rok, u nově vzniklých subjektů za kratší období, podepsaný statutárním zástupcem

14 Přílohy předkládané Městu Prostá kopie rozvahy a výsledovky za předchozí účetně uzavřený rok, u nově vzniklých subjektů za kratší období Soupis investic, které žadatel realizoval za posledních 5 let, s uvedením finančního objemu každé investice bez DPH i s DPH, podepsaný statutárním zástupcem žadatele Písemný závazek udržitelnosti výstupů projektu po dobu 5 let podepsaný statutárním zástupcem žadatele

15 Přílohy předkládané Městu Volitelně se Statutárnímu městu Kladno předkládají tyto nepovinné přílohy (jejich doložení není nutné, ale znamená vyšší bodové hodnocení projektu a tím i zvýšení pravděpodobnosti získání dotace): Zpráva o technickém stavu objektu, energetický audit nebo jiný dokument o technickém stavu Výkaz výměr projektu Vyjádření architekta k projektu Projektová dokumentace

16 Přílohy předkládané CRR Seznam příloh Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se v žádosti jako Nedoloženo.

17 Přílohy předkládané CRR Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).

18 Přílohy předkládané CRR Prokázání právní subjektivity žadatele - v případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový dům není nutné dokládat. Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.

19 Přílohy předkládané CRR Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek ne starší 90 dnů (vztahuje se k datu odevzdání žádosti)

20 Přílohy předkládané CRR Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.

21 Přílohy předkládané CRR Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění: pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

22 Přílohy předkládané CRR Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření shodují s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity 5.2.b) Regenerace bytových domů z programu IOP. Doklad je povinnou přílohou v případě realizace vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy: zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), zateplení střechy/podlahy.

23 Přílohy předkládané CRR Potvrzení Statutárního města Kladna o výběru projektu.

24 Nepovinná příloha předkládaná na CRR: Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem.

25 Hodnocení projektů Projekty budou posuzovány ve třech úrovních: 1. úroveň- Formální hodnocení 2. úroveň-Hodnocení přijatelnosti 3. úroveň-Hodnocení kvality

26 Formální hodnocení Hodnocení provádí: manažer IPRM v IOP Každé kritérium je hodnoceno odpovědí ANO či NE. Formálním hodnocením úspěšně projde projektový záměr, který splní všechna kritéria formálního hodnocení, tj. u něhož byla ve všech kritériích odpověď ANO. V případě, že projekt některé kritérium nesplní z důvodu nedoložení některé přílohy nebo podkladu, bude žadatel městem vyzván k jeho dodatečnému předložení.

27 Hodnocení přijatelnosti Hodnocení provádí: manažer IPRM v IOP Každé kritérium je hodnoceno odpovědí ANO či NE. Hodnocením přijatelnosti úspěšně projde projektový záměr, který splní všechna kritéria hodnocení přijatelnosti, tj. u něhož byla ve všech kritériích odpověď ANO. V případě, že projekt některé kritérium nesplní z důvodu nedoložení některé přílohy nebo podkladu, bude žadatel městem vyzván k jeho dodatečnému předložení.

28 Hodnocení kvality Hodnocení provádí: Hodnotitelská komise Hodnocení dílčích projektů je zahájeno po ukončení formálního hodnocení a kontroly přijatelnosti. Na základě hodnocení kvality bude sestaveno pořadí předložených projektů podle bodového zisku. Vybrány budou ty projekty, které obdržely při hodnocení nejvíce bodů, přičemž bodová hranice bude stanovena podle podmínek výzvy a objemu finančních prostředků.

29 Hodnocení kvality Hodnocení kvality projektů provede hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem IPRM v IOP Schválení projektů vybraných hodnotiteli provede Řídicí výbor. Hodnocení kvality hodnotiteli proběhne na základě kritérií uvedených v tabulce. Maximální počet bodů, který lze získat je 100. Projekt musí dosáhnout minimální bodové hranice ve výši 50 bodů.

30 Orientační harmonogram administrace projektu Maximální počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu SMK Formální hodnocení projektu 11 1.9.2009 Hodnocení přijatelnosti12 2.9.2009 Hodnocení kvality79 9.9.2009

31 Orientační harmonogram administrace projektu Schválení seznamu projektů doporučených k podpoře ŘV IPRM 110 14.9.2009 Schválení seznamu projektů doporučených k podpoře Radou města 515 21.9.2009 Vystavení potvrzení, že projekt je součástí schváleného IPRM Vrácení dokumentace k projektům žadatelů 318 25.9.2009 Poskytnutí seznamu projektů doporučených k podpoře ŘO IOP 220 27.9.2009

32 Související dokumenty Integrovaný plán rozvoje města – Sídliště Kročehlavy Příručka pro žadatele a příjemce pro 5.2 včetně příloh

33 Kontakty Daniela Zaňáková, manažer IPRM v IOP Tel: 312 604 329 E-mail: sidlistekrocehlavy@mestokladno.czsidlistekrocehlavy@mestokladno.cz Kontaktní tel: 725 050 727 (pondělí a středa od 10,00 hod. do 14,00 hod) Informační stránky: www.mestokladno.cz/sidlistekrocehlavy Osobní konzultace: MMK, budova B, II.patro č.dv. 216 Vždy v pondělí a ve středu od 17,00 hod. do 19,00 hod. (po předchozí tel. objednávce!)


Stáhnout ppt "IPRM Sídliště Kročehlavy Regenerace bytových domů."

Podobné prezentace


Reklamy Google