Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OP LZZ – Výzva č. 94 Praha 18.7.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OP LZZ – Výzva č. 94 Praha 18.7.2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OP LZZ – Výzva č. 94 Praha 18.7.2012

2 Výzva č. 94: základní informace Prioritní osa 1: Adaptabilita Oblast podpory 1. 1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání Vyhlašovatel: MPSV, ŘO OP LZZ Vyhlášení výzvy: 29. června 2012 Uzávěrka pro příjem žádostí: 31. srpna 2012, 14:30 Celková částka pro tuto výzvu: 700 000 000 Kč 350 000 000 Kč – malé a střední podniky 350 000 000 Kč – velké podniky Kontakt na vyhlašovatele: http://forum.esfcr.czhttp://forum.esfcr.cz

3 Výzva č. 94: základní informace Ve výzvě bude podporováno odborné vzdělávání (doplňkově klíčové dovednosti mimo výslovně vyloučených) vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatelů a zvýšení adaptability zaměstnanců. Požadavek na rozvoj systémového přístupu ke vzdělávání, u velkých podniků povinné Maximální délka trvání projektu: 24 měsíců Ukončení realizace projektu: nejpozději do 30.6.2015

4 Výzva č. 94: základní informace Podpora pro malé a střední podniky Min. výše podpory/projekt: 0,5 mil. Kč Max. výše podpory/projekt : 8 mil. Kč Podpora pro velké podniky Min. výše podpory/projekt: 2 mil. Kč Max. výše podpory/projekt : 15 mil. Kč

5 Finanční limity Zařízení a vybavení: max. 20% z přímých způsobilých výdajů Nákup služeb: max. 70% z přímých způsobilých výdajů Přímá podpora: max. 20% z přímých způsobilých výdajů (bez mzdových příspěvků) Mzdové příspěvky v rámci přímé podpory : v projektu lze nárokovat až 100% mzdových nákladů na pracovní místo, nejvýše však trojnásobek minimální mzdy, tj. 24 000 Kč včetně povinných odvodů (144,30 Kč / hod.)

6 Křížové financování Maximální objem prostředků v rámci výzvy: 9% alokace výzvy, tj. 63 000 000 Kč Garantovaný maximální podíl: max. 3% z přímých způsobilých výdajů projektu Maximální podíl : způsobilé výdaje projektu, které mohou být hrazeny z křížového financování představují 9 % způsobilých přímých výdajů projektu.

7 Podporované aktivity – povinnost žadatele Žadatelé jsou povinni odevzdat vyplněný dotazník a zařadit do projektu samostatnou klíčovou aktivitu s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů“, jejíž náplní bude realizace alespoň jednoho z navržených opatření, které žadatel v dotazníku vyhodnotí jako nejpřínosnější pro svou organizaci.

8 Podporované okruhy aktivit Profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli: Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace Doplňkově klíčové dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání na trhu práce s výjimkou konkrétních vyloučených kurzů, kapitola 3.1.2.

9 Definice typů vzdělávání Odborné vzdělávání - podstatné pro vykonávání určité profese, omezeně využitelné mimo daný obor (svářečský průkaz nebo určité auditorské certifikace nejsou příliš přínosné pokud nepracujete jako svářeč, auditor…) Klíčové dovednosti - jde o znalosti a dovednosti, které nejsou vázány na určitý obor, ale jsou využitelné napříč jednotlivými profesemi – např. jazykové, základní IT, komunikační a další dovednosti

10 Podporované okruhy aktivity tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství uplatňování pružných forem organizace práce

11 Předběžný harmonogram 29. června 2012 – vyhlášení výzvy, zahájení příjmu žádostí 31. srpna 2012 – uzávěrka pro příjem žádostí - do 14:30 hod. Do 31. ledna 2013 – vyhlášení výsledků

12 Oprávnění žadatelé Z hlediska velikosti podniku  malé a střední podniky  velké podniky Z hlediska právní formy  podnikatelské subjekty – zaměstnavatelé vymezení zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2odst. písm. a), b), c) Z hlediska cílových skupin  zaměstnanci žadatele a případně partnera

13 Kdo nesmí žádat o finanční podporu Z hlediska právní formy sdružení, klastry, asociace, svazy, unie, profesní a hospodářské komory a další subjekty sdružující více než jeden podnikatelský subjekt; dále občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy.

14 Kdo nesmí žádat o finanční podporu 1/2 Žádat nesmějí následující subjekty: které jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), na jejichž majetek byl vyhlášen konkurz, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, které se dopustili jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat, které mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

15 Kdo nesmí žádat o finanční podporu 2/2 na něž byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, kterým byla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

16 Cílové skupiny Zaměstnanci fyzické osoby závislé na příjmu na základně pracovního poměru či DPP, DPČ zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, a to:  věkové skupiny nad 50 let  mladí do 25 let

17 Cílová skupina 50+ Specifické kritérium 3 body obdrží projekty, které jsou zaměřeny pouze na cílovou skupinu ženy/muži v předdůchodovém věku, tj. projekt se nezaměřuje na žádnou jinou cílovou skupinu. 1 bod obdrží projekty, ve kterých je cílová skupina ženy/muži v předdůchodovém věku jen jednou z několika cílových skupin. 0 bodů - způsob zapojení cílové skupiny 50+ není popsán

18 Cílové skupiny Do této cílové skupiny nespadají zaměstnanci těchto subjektů: školy (veřejné, soukromé, základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení vzdělávací instituce a jejich pracovníci veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2 instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2

19 Informace pro žadatele a příjemce: Výzva č. 94 http://www.esfcr.cz/vyzva-94 ESF FORUM https://forum.esfcr.cz/ Desatero OP LZZ http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

20 Informace pro žadatele - přílohy Přílohy výzvy č. 94: Vstupní vyhodnocení rovnosti žen a mužů v organizaci/podniku Potvrzení o zařazení projektu do IPRM Prohlášení o velikosti podniku Tabulka pro výpočet veřejné podpory Obvyklé mzdy a platy pro OP LZZ Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ Podpůrný materiál pro rovné příležitosti žen a mužů Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů Podpůrný materiál Obecné x specifické vzdělávání Požadavky na zhodnocení dosavadního systému vzdělávání v podniku žadatele Potvrzení o převzetí žádosti

21 Partnerství v projektu Role partnera musí být žadatelem důkladně popsána v části „Způsob zapojení partnera do realizace projektů“. V případě, že příjemce dotace předpokládá poukázat část poskytnuté finanční podpory partnerům, musí být v rámci rozpočtu projektu jasně vymezeny náklady jednotlivých partnerů na realizaci projektu. Partner s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku musí patřit mezi oprávněné žadatele ve stejné části této výzvy jako žadatel v této výzvě (je možné pouze partnerství velkých podniků s velkými a malých a středních s malými a středními) Partner dodává relevantní přílohy

22 Přílohy žádosti Povinné přílohy žádosti: Doklad o právní subjektivitě v odpovídající formě, odlišné podle právní formy žadatele – viz Příručka pro žadatele, kapitola Přílohy žádosti (žadatel i partner) Prohlášení o velikosti podniku (žadatel i partner) Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování (projekty s partnery) Vyplněný dotazník vyhodnocení rovnosti žen a mužů v organizaci/podniku Vstupní zhodnocení dosavadního systému vzdělávání v podniku žadatele (v případě partnerství společný s partnery) Potvrzení o zařazení do IPRM (pouze pokud je relevantní)

23 Konzultace Pro Vaše dotazy a podněty : https://forum.esfcr.cz https://forum.esfcr.cz Osobní konzultace: Praha, Brno, Ostrava Termíny konzultací jsou zveřejněny na stránkách www.esfcr.cz www.esfcr.cz

24 Předložení žádosti o finanční podporu Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí

25 Způsob a forma předkládání žádostí (1) Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on- line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Žádost musí být založena ve správné výzvě (č. 94) Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v 1 vyhotovení (originál) a podepsaná na příslušném místě statutárním zástupcem + 1 výtisk (originál nebo ověřená kopie) povinných příloh Každá z příloh musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení v seznamu příloh v aplikaci Benefit7 a podepsaná statutárním zástupcem žadatele. Počet listů uváděný do seznamu příloh musí odpovídat skutečně počtu listů, nikoli stránek. V rámci této výzvy nesmí jeden žadatel podat více než jednu žádost o finanční podporu z OP LZZ

26 Způsob a forma předkládání žádostí (2) Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem a podepsána z obou stran (případně orazítkována). Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ.

27 Způsob a forma předkládání žádostí (3) Požadovaná forma: Na obálce musí být uvedeny následující informace – adresa vyhlašovatele; název operačního programu; číslo prioritní osy a oblasti podpory; název globálního grantu; číslo výzvy; název žádosti o finanční podporu; plný název a adresa žadatele; část výzvy, do které žadatel spadá, tj. označení „a“ pro malý a střední podnik, označení „b“ pro velký podnik v levém horním rohu pod upozorněním „NEOTVÍRAT“,plný název a adresa žadatele, upozornění „NEOTVÍRAT“ (levý horní roh) Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit7 (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ č. D1 -Příručka pro žadatele

28 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Checklist je součástí projektové žádosti v systému Benefit – „Kontrola žádosti“ Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 30 dnů od uzávěrky příjmu žádostí

29 Formální kritéria Hodnotí se: 1.Žádost byla dodána v tištěné podobě – 1 originál, unikátní kód tištěné verze musí souhlasit s kódem finálně uzavřené žádosti v Benefit7, na obálce jsou všechny požadované údaje 2.Žádost obsahuje všechny stránky, číslování je kontinuální 3.Jsou přiloženy všechny požadované přílohy 4.Pokud je projekt zařazen do IPRM, je přiloženo potvrzení obce o tomto zařazení (vzor je přílohou výzvy) 5.Počet listů příloh odpovídá počtu uvedenému v Seznamu příloh 6.Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy jsou podepsány statutárním zástupcem

30 Kritéria Přijatelnosti (1) Hodnotí se 1.Žádost byla v Benefitu7 finálně uložena a tištěná verze je shodná s elektronickou (viz formální hodnocení) 2.Žadatel je oprávněným žadatelem ve výzvě a sídlo má na území ČR (validace v ARES) 3.Partner je oprávněným žadatelem ve výzvě a sídlo má na území ČR (validace v ARES) 4.Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy. Zaměstnanci musí mít převažující místo výkonu práce mimo Prahu 5.Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou výzvou – max. 2 roky, jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015

31 Kritéria Přijatelnosti (2) 6. Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí daném výzvou, tj. min. 0,5 mil – max. 15 mil Kč – dle velikosti podniku. 7. Plánované aktivity jsou v souladu s výzvou, jsou splněny specifické podmínky dané výzvou 8. Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému výzvou Procento nepřímých nákladů vyplňuje v aplikaci Benefit7 ručně sám žadatel!!! 9. Rozpočet projektu respektuje stanovené limity pro jednotlivé kapitoly/skupiny výdajů stanovené obecnými pravidly OPLZZ a výzvou 10.Požadovaná veřejná podpora a podpora de minimis respektuje stanovené limity.

32 Nedostatky žádostí Formální hodnocení: Opravitelné jsou 2 chyby ve formálních kritériích. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu 3 a více chyb, které jsou hodnocené ve formálních kritériích, je jeho žádost z dalšího hodnocení vyřazena. Hodnocení přijatelnosti: Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu chybu v náležitostech, které jsou hodnocené v kritériích přijatelnosti, je jeho žádost z dalšího hodnocení vyřazena.

33 Požadavek na opravu / Vyrozumění o vyřazení V případě dvou chyb ve formálních kritériích je zaslána zprávou z Monit do Benefit zpráva obsahující informaci na doplnění chybějících náležitostí – zpravidla během 14 dní. Lhůta na dodání chybějících náležitostí je 10 dní. V případě více chyb ve formálních kritériích a chybě v kritériích přijatelnosti je opět zprávou z Monit do Benefit zasláno Vyrozumění o vyřazení z dalšího procesu hodnocení (do 30 dní od uzavření výzvy) Zprávy budou zasílány pouze zprávou z Monit do Benefit. Doporučení: pravidelně kontrolovat Benefit

34 Další informace o věcném hodnocení Po ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti budou projekty rozděleny podle uvedeného zaměření do okruhů A – B. Projekty budou hodnoceny a vybírány v rámci jednotlivých okruhů Věcné hodnocení se skládá ze 2 individuálních hodnocení (v případě velkého bodového rozdílu a ANO/NE – 3 hodnocení) Každý projekt hodnotí alespoň 2 hodnotitelé, individuální hodnocení je podkladem pro jednání výběrové komise. Výběrová komise projednává projekty postupně, podle nejvyššího počtu bodů, až do vyčerpání finanční alokace Výběrová komise může projekt doporučit k financování za podmínek např. krácení rozpočtu, úpravy či doplnění klíčové aktivity, apod. Podmínky, za kterých je projekt doporučen k financování výběrovou komisí jsou závazné!!!

35 Nejčastější chyby v žádostech Nepřímé náklady Procento nepřímých nákladů vyplňuje v aplikaci Benefit 7 ručně sám žadatel!!! Rozpočet Nadhodnocené výdaje, zejména osobní náklady Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu Chybně vyplněné údaje (špatné zařazení položek rozpočtu – viz D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ 1.7) Neuvedení výše investičních výdajů do kolonky investiční Nesprávné zařazení křížového financování Uvedení průměrné ceny za položku do kolonky jedn. cena.

36 Nejčastější chyby v žádostech I. Cílová skupina Nejasné vymezení cílové skupiny, bez kvantifikace Nedostatečný popis práce s cílovou skupinou Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů Nejasný způsob naplňování ukazatelů, chybné vyplnění Neúplné vyplnění ukazatelů (některé chybí úplně)

37 Nejčastější chyby v žádostech II. Klíčové aktivity Stručný a obecný popis Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu, nejsou uvedeny výstupy z KA Další Pouze formální popis řízení rizik během realizace projektu Celková úroveň zpracování projektu

38 Monitoring a financování projektů Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu

39 Financování projektů ex ante x ex post Ex ante O přesném způsobu financování se jedná. Předpokládá se min. jedna min. 20% záloha před zahájením realizace. Další platby po vyúčtování výdajů v MZ Praxe: v určitých obdobích nutné využití vlastních prostředků Ex post Jsou propláceny pouze výdaje prokázané ve schválených monitorovacích zprávách

40 Monitorování projektu Hlavní cíle: Průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech; Dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím; Průběh realizace projektů, identifikace možných rizik. Povinnost příjemců informovat o průběhu celého projektu tzv. Monitorovacími zprávami.

41 Předkládání Monitorovacích zpráv informativní – přesná skladba monitoringu výzvy č. 94 se připravuje Zpráva o zahájení realizace projektu (je možné, že ve výzvě č. 94 ZZRP nebudou, uvádíme pro informaci) bez ŽoP (bez žádosti o platbu), zpráva se předkládá za první dva měsíce realizace projektu v termínu do 15 dnů třetího měsíce realizace projektu Zpracovává se ve formátu.doc (vzor je dán příručkou D10 Desatera OP LZZ), příjemce je k opravě/doplnění nedostatků zpravidla vyzýván pouze jednou V případě, že zpráva nebude schválena (příjemce ji neopraví v požadovaném termínu), nebude vyplacena druhá zálohová platba a příjemce pak předkládá až průběžnou MZ s ŽoP Kontrola ZZRP je provedena zpravidla do 40 pracovních dnů od jejího přijetí a příjemce je o jejím výsledku vyrozuměn

42 Předkládání Monitorovacích zpráv Průběžná monitorovací zpráva (MZ) s ŽoP MZ bez ŽoP, je pokud nevznikly žádné výdaje. zpráva se předkládá do 30ti dnů od skončení monitorovacího období (standardně za každých 6 měsíců realizace projektu – je možné, že ve výzvě č. 94 bude období upraveno). První část MZ se předkládá prostřednictvím aplikace Benefit7 Druhá část MZ je předkládána ve formátu.doc (vzor je dán přílohou D10 Desatera). V případě nedostatků jak v MZ tak v ŽoP je příjemce vyzván k opravě/doplnění. Opět zpravidla jedenkrát. V případě nedostatečného doplnění, nebo marného uplynutí lhůty ze strany příjemce jsou případně adekvátně kráceny dotčené výdaje předložené v ŽoP.

43 Předkládání Monitorovacích zpráv Mimořádná monitorovací zpráva s ŽoP Mimořádnou MZ se ŽoP příjemce předkládá zpravidla v případě, kdy ví, že poskytnutá dotace nevystačí na realizaci projektu do dalšího předpokládaného termínu vyplacení další části dotace O možnost předložit MMZ musí příjemce požádat v dostatečné časovém předstuhu poskytovatele dotace předem. Poskytovatel musí žádsot schválit a nastavit v IS Monit7+ a Benefit7. Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP Závěrečná MZ se předkládá nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace projektu. Kontrola MZ, MMZ a závěrečné MZ je zpravidla do 40 pracovních dnů a příjemce je o jejím výsledku vyrozuměn.

44 Děkuji za pozornost Další informace: www.esfcr.cz http://forum.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OP LZZ – Výzva č. 94 Praha 18.7.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google