Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OP LZZ Výzva pro předkládání GP 1.1 – Adaptabilita zaměstnanců sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OP LZZ Výzva pro předkládání GP 1.1 – Adaptabilita zaměstnanců sdružení."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OP LZZ Výzva pro předkládání GP 1.1 – Adaptabilita zaměstnanců sdružení

2 Program Obecné informace o OP LZZ Seznámení s výzvou č. 52 Veřejná podpora Jak vyplnit žádost OP LZZ

3 Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Výzva pro předkládání GP 1.1 – Adaptabilita zaměstnanců sdružení Vyhlašovatel: MPSV, ŘO Vyhlášení výzvy: 16. říjen 2009 Ukončení příjmu žádostí: 15. březen 2010 Objem výzvy: 700 mil. Kč Kontakt na vyhlašovatele: Ing. Magdaléna Chlupáčová Ing. Eva Tomsová adaptabilita@mpsv.cz

4 Výzva 1.1 OP LZZ: finanční limity Min. výše podpory na jeden projekt: 8 mil. Kč Max. výše podpory na jeden projekt: 80 mil. Kč Max. délka trvání projektu: 3 roky

5 Územní vymezení Žadatel –sídlo celá ČR včetně Prahy Místo realizace –celá ČR –v mimořádných a odůvodněných případech i na území hl.m. Prahy Cílová skupina –z území celé ČR, kromě hl.m.Prahy

6 Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních oborových a odvětvových sdruženích − jedná se o zaměstnance podniků a zaměstnance OSVČ z jednoho odvětví národního hospodářství − žadatel uvede v textu žádosti, ze kterého odvětví národního hospodářství cílová skupina pochází. Zaměstnanci – zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DoPČ, DoPP). Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména: –Věkové skupiny nad 50 let –Mladí do 25 let Omezení − Do cílové skupiny nelze zahrnout zaměstnance podniků a zaměstnance OSVČ, kteří jsou zapojeni jako cílová skupina do podpořených projektů předložených do výzvy č. 33.

7 Omezení cílových skupin Mezi cílové skupiny nespadají následující subjekty: školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací instituce a jejich pracovníci; veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4; zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2; instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2.

8 Vymezení žadatelů o finanční podporu Profesní oborová a odvětvová sdružení, kterými jsou pro účely této výzvy: Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) Sdružení občanů – vzniklé dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona. Pro účely této výzvy se sdružením podniků rozumí organizace sdružující alespoň 10 podniků – členů. Dále se pro účely této výzvy podnikem rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, tj. výrobní družstvo nebo obchodní společnost, a to pouze tyto druhy obchodních společností – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezením, akciová společnost a evropská společnost (dle z. č. 512/1992 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů). Ve výzvě č. 52 mohou předložit žádost pouze ta sdružení, která vznikla před datem jejího vyhlášení, tj. 16. října 2009 Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky Svazy výrobních družstev

9 Typy vzdělávání Vzdělávání obecné – vzdělávání, které není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. –V případě postupu podle blokové výjimky na vzdělávání je pro obecné vzdělávání stanovena maximální intenzita podpory na 80 % pro malé podniky (včetně mikropodniků), 70 % pro střední podniky a 60 % pro podniky velké. Vzdělávání specifické – vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. –V případě postupu podle blokové výjimky na vzdělávání je pro specifické vzdělávání stanovena maximální intenzita podpory na 45 % pro malé podniky (včetně mikropodniků), 35 % pro střední podniky a 25 % pro podniky velké. - v žádosti jasně vymezit obecné a specifické vzdělávání - nejasné odlišení = na celý projekt aplikace míry veřejné podpory jako u specifického vzdělávání (tj. nižší míra podpory)

10 Podporované aktivity, typy činností další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli: − odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace; − klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.)

11 tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice Podporované aktivity, typy činností

12 podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství uplatňování pružných forem organizace práce

13 Omezení podporovaných činností Do projektů nelze zahrnout následující vzdělávací aktivity: aktivity realizované v zahraničí dlouhodobé vzdělávací kurzy

14 Finanční limity Přímá podpora Výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) mohou být poskytovány nejvýše do výše 20 % celkových přímých způsobilých výdajů projektu. Souhrn mzdových příspěvků není limitován. Nepřímé náklady Celkové přímé náklady projektu bez křížového financování –nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně podíl nepřímých nákladů 14 % –nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 12 % –nad 15 mil. Kč podíl nepřímých nákladů 10 % Křížové financování –maximální podíl z přímých způsobilých výdajů 9 % –garantovaný podíl z přímých způsobilých výdajů 3 % –celkový limit 9 % z prostředků alokovaných na danou výzvu Výdaje na nákup služeb U projektů vybíraných v rámci této výzvy nesmí převýšit 70 % přímých způsobilých výdajů projektu.

15 Vyjádření nepřímých nákladů Objem přímých výdajů (bez křížového financování) % nepřímých nákladů% nepřímých nákladů pokud kapitola Nákup služeb převyšuje 60 % Nad 6 mil. Kč a do 10 mil. Kč včetně 14 %7 % Nad 10 mil. Kč a do 15 mil. Kč včetně 12 %6 % Nad 15 mil. Kč10 %5 %

16 Povinné přílohy Doklad o právní subjektivitě žadatele nutné předložit v odpovídající formě (odlišné podle právní formy žadatele) zaměstnavatelský svaz - založený dle § 9a - dodá doklad o evidenci na MV, stanovy a doklad o přidělení IČ sdružení podniků - založeno dle § 6 - dodá doklad o registraci na MV, stanovy a doklad o přidělení IČ Hospodářská komora a Agrární komora ČR zřízení dle zákona č. 301/1992 Sb. a jejich vnitřní složky (ve smyslu § 3 odst. 1 jde o Okresní hospodářské komory a začleněná společenstva) – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci, doklad o přidělení IČ, případně mohou dát místo výše uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce svazy výrobních družstev – zakladatelská smlouva, stanovy, doklad o registraci, doklad o přidělení IČ Ze stanov musí být zřejmé, kdo je osobou oprávněnou za žadatele jednat, pokud není zřejmé, doložit doklad toto prokazující.

17 Povinné přílohy Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování –tabulka pro výpočet míry veřejné podpory a případného soukromého spolufinancování (povinné v případě, kdy má podpora nebo její část charakter veřejné podpory nebo podpory de minimis). Vzor je ke stažení v Benefit7. Čestné prohlášení – žadatel prokazuje, že: –nemá podpořený projekt v rámci výzvy č. 33 –nejsou do cílové skupiny zahrnuty členské podniky, které se účastní podpořených projektů předložených do výzvy č. 33

18 Monitorovací indikátory 07.41.00 - počet podpořených osob 07.45.00 - počet podpořených organizací (žadatel + partner) 07.57.00 - počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 07.46.13 - počet úspěšných absolventů kurzů

19 Monitorovací indikátory (2) 7.41.00 Počet podpořených osob Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor; každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou; podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

20 Monitorovací indikátory (3) 7.57.00 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj. produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách nebo formách zvýšily jejich kvalitu; produkt je souhrnný pojem označující všechny formy, kterými je poskytována podpora cílovým skupinám, např. vzdělávací program, kurz, metodika, osnovy, školní vzdělávací program, e-learningový produkt, rekvalifikační modul, integrační postupy, vytvořená či inovovaná vzdělávací pomůcka apod. Započítávají se pouze výše uvedené produkty vzniklé v rámci hlavních aktivit projektu, nikoli např. propagační předměty.

21 Monitorovací indikátory (4) 7.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci. Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení, úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem.

22 Informace pro žadatele a příjemce: Obecné Tzv. „Desatero“ na webových stránkách www.esfcr.cz: www.esfcr.cz –Příručka pro žadatele –Horizontální témata –Manuál pro publicitu –Metodika způsobilých výdajů OP LZZ –Průvodce vyplněním projektové žádosti –Veřejná podpora a podpora de minimis –Metodika monitorovacích indikátorů –Metodický pokyn pro zadávání zakázek

23 Konzultace E-mail hotline pro Vaše dotazy a podněty: adaptabilita@mpsv.cz adaptabilita@mpsv.cz Často kladené dotazy - otázky a odpovědi na www.esfcr.cz www.esfcr.cz

24 Děkuji za pozornost. Další informace: www.esfcr.cz adaptabilita@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OP LZZ Výzva pro předkládání GP 1.1 – Adaptabilita zaměstnanců sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google