Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesan č ní č lov ě k Hana Kolá č ková Barbora Davidová Tereza Broušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesan č ní č lov ě k Hana Kolá č ková Barbora Davidová Tereza Broušková."— Transkript prezentace:

1 Renesan č ní č lov ě k Hana Kolá č ková Barbora Davidová Tereza Broušková

2  N ě mecký básník, prozaik, dramatik, historik um ě ní, právník, biolog a stavitel  Pocházel z m ě š ť anské rodiny

3  Absolvoval gymnázium a vystudoval práva  Práva ho p ř íliš nezajímala, ale cht ě l odejít z domu svého pedantského otce  Práva studoval na univerzit ě v Lipsku  B ě hem studují se však zranil p ř i pádu z kon ě a z univerzity musel odejít  Z úrazu se lé č il 2 roky a na naléhání otce dokon č il studium práv na univerzit ě ve Štrasburku  Krátce se jako právník i ž ivil, brzy se však za č al naplno v ě novat literatu ř e  Po ukon č ení kariéry právníka také p ů sobil jako dvorní rada a ministr státní správy

4  Goethe hodn ě cestoval  Č ást svého ž ivota pobýval v Itálii (inspiroval se zde antikou, která ovlivnila jeho pozd ě jší um ě leckou tvorbu) Na svých studiích ve Štrasburku se Goethe seznámil s J.G.Herderem (filosofem a spisovatelem)  Zasv ě til Goetha do literárního hnutí,,Sturm und Drang“ (Bouře a vzdor)  Literární hnutí na konci 18. Století  Bylo pokra č ováním osvícenství (bojovalo proti tyranii) a zárove ň odmítalo osvícenecký racionalismus a po ž adovalo p ř irozený spole č enský ř ád  Podporovalo tvo ř ivost a fantazii  Inspirovalo se Williamem Shakespearem

5 Byl jednou ž enatý s Christianou Vulpiusovou – po 10 letech man ž elství však zem ř ela Goethe po smrti své man ž elky navšt ě voval č eské lázn ě, kde potkal svou ž ivotní lásku Ulriku von Levetzow (nevzal si ji kv ů li velkému v ě kovému rozdílu)  M ě l n ě kolik bratr ů a sester, do dosp ě lého v ě ku však p ř e ž ila pouze jeho sestra  Oba se u č ili n ě kolika jazyk ů m (latina, ř e č tina, francouzština, italština angli č tina), ale také krasopisu poetice a rétorice  Goethe jako malý nejd ř íve chodil do školy, po té ho u č il otec a domácí u č itelé doma  Se sestrou se v ě novali šermu

6  Um ě lecké nadání pod ě dil po matce (byla to dcera n ě meckého renesan č ního malí ř e Lucase Cranacha)  Goethe se u č il kreslit od domácích malí řů  Zam ě stnával je jeho otec  Malí ř ství:  Goethe se u č il kresli ji ž v raném d ě tství  Jeho zámo ž ný otec zam ě stnával malí ř e v jejich dom ě  Hudba:  V hudební tvorb ě ho ovlivnil W. A. Mozart  V mládí byl na koncert ě sedmiletého Mozarta

7  Anatomie  Zabýval se morfologií (vn ě jší stavbou t ě la)  V jeho studiu ho ovlivnil Darwin  V roce 1784 objevil mezi č elistní kost u č lov ě ka  Tato kost byla sice objevena o n ě kolik let d ř íve francouzskými léka ř i, Goethe ji však jako první identifikoval u všech savc ů  Botanika  Roku 1790 publikoval,,Prom ě nu rostlin“  Formuloval zde teorii prom ě ny rostliny  Tvrdil, ž e základní strukturu rostliny nalezneme v listu (jsou zde také základní funkce)  Touto myšlenkou se zabýval na své cest ě po Itálii

8  Goethe se mimo jiné zabýval také ne ž ivou p ř írodou  Zajímal se p ř edevším o minerály  N ě které z nich m ůž eme najít i v dom ě,, U Zlatého hroznu“, který obýval po dobu pobytu v Mariánských lázních

9  Goethe chápal literaturu a um ě ní celkov ě jako,, okno do um ě lcovy duše“, kde um ě lec vyjad ř oval své pocity a názory  Nepodporoval klasicismus  Byl nadšeným obdivovatelem Shakespeara a celé anglické literatury  Spole č n ě se svým p ř ítelem Schillerem zalo ž il st ř edisko pokrokové n ě mecké literatury


Stáhnout ppt "Renesan č ní č lov ě k Hana Kolá č ková Barbora Davidová Tereza Broušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google