Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení konceptu pilotního projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení konceptu pilotního projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Představení konceptu pilotního projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra 18. 5. – 15. 6. 2010 Benešov, Brno

2 OPŘ – do r. 2009 PMO (Program Management Office). OPŘ je nejvyšším orgánem řízení portfolia projektů MV ČR. Hlavní náplní OPŘ je: ▪ Podpora přípravy a administrace projektů MV ČR. ▪ Naplňování a kontrola Strategie Smart Administration ve veřejné správě. Příklad rolí OPŘ: ▪ Projektový manažer ▪ Technický gestor ▪ Věcný gestor ▪ Manažer kvality ▪ Manažer publicity Odbor programového řízení (OPŘ)

3 Programový management OPŘ zajišťuje: ▪ Přípravu a administraci projektů MV ČR a jeho organizací včetně přípravy žádostí o finanční podporu. ▪ Podporu realizace projektů MV ČR. ▪ Finanční zabezpečení (řízení) projektů MV ČR. ▪ Věcnou, technickou a technologickou koordinaci projektů MV ČR tak, aby byl zabezpečen jejich soulad se Strategií Smart Administration. ▪ Programovou koordinaci, synchronizaci aktivit a řízení projektů Smart Administration MV ČR a jeho organizací (Project portfolio management). ▪ Odbornou podporu jakékoliv složce účastnící se projektu v rámci MV ČR. ▪ Kooperaci s dalšími resortními PMO. ▪ Archivaci projektové dokumentace. Odbor programového řízení (OPŘ)

4 Projekt = jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co do kvality, standardů a požadavků. Projektové řízení = proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. Metodika projektového řízení = způsob řízení projektu. Program = portfolio projektů vybraných, plánovaných a řízených koordinovaným způsobem. Programová kancelář = organizační jednotka určená k centrální koordinaci jí určených projektů. Projektové řízení

5 Cíle projektu KOZA: ▪ Zjednodušení procesu řízení a koordinace projektů MV ČR. ▪ Zefektivnění procesů při iniciaci, přípravě a implementaci projektů. ▪ Zefektivnění plánování, měření a vyhodnocování projektů. ▪ Zajištění efektivní realizace projektů a spolupráce při implementaci procesů nejen v rámci MV ČR, ale i u dalších institucí zapojených do přípravy a realizace projektů. ▪ Přispění ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců ve veřejné správě. Projekt „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ (KOZA)

6 Zdůvodnění potřebnosti projektu KOZA: ▪ Nízká efektivita vynakládání finančních prostředků. ▪ Nízká efektivita využívání ICT. ▪ Omezená existence metodických postupů pro strategické řízení. ▪ Neprovázanost strategických materiálů s rozpočty. ▪ Neprovázanost základních programových dokumentů vlády s dalšími strategickými materiály. ▪ Nedostatečná aplikace metod řízení kvality a projektového řízení. ▪ Chybějící koordinace u investičních záměrů MV ČR. ▪ Nedostatečné kapacity na projektové řízení. Projekt „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ (KOZA)

7 ▪ eGovernment – elektronizace veřejné správy (zefektivnění veřejné správy tak, aby její výkon byl rychlejší, levnější a k cílovému uživateli vlídnější). ▪ Smart Administration – Efektivní veřejná správa a veřejné služby. Cíle eGov a SA: ▪ Transformace a zjednodušení procesů používaných ve veřejné správě (využití moderních komunikačních a informačních technologií). ▪ Využití komunikačních technologií umožní vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy, zjednoduší komunikaci občanů, firem s veřejnou správou i mezi subjekty veřejné správy navzájem. eGovernment, Smart Administration (SA)

8 Představuje komplexní projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky důmyslnému využití IT. ▪ Prsty: Czech POINT – soustava snadno dostupných kontaktních míst. ▪ Oběhová soustava: KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťující bezpečný přenos dat. ▪ Srdce: Zákon o eGovernmentu – zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi č. 300/2008 Sb. ▪ Mozek: Základní registry veřejné správy – bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních subjektech. eGON

9 Strategie SA schválena Usnesením vlády ČR č. 757, ze dne 11. 7. 2007. Základní finanční zdroje pro realizaci Strategie SA: IOP a OP LZZ. V současné době probíhá revize Strategie SA. Příloha ke Strategii SA: ▪ Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5. 2008 č. 536, kterým vláda schválila Strategické projekty pro čerpání prostředků ze SF EU v rámci SA. Strategie Smart Administration (SA)

10 Veřejná správa = ucelený systém tvořený šesti základními prvky: Návaznost SA na Hexagon veřejné správy

11 Šest základních prvků hexagonu veřejné správy: ▪ Legislativa – odstranění administrativní zátěže. ▪ Občan – zapojení veřejnosti do VS, občan = uživatel VS. ▪ Peníze – efektivní řízení nákladů ve VS. ▪ Technologie – usnadnění komunikace občana vůči VS. ▪ Úředník – odborně způsobilá osoba, nekorupční prostředí. ▪ Místo působiště – centrální místa pro styk občana s VS. Zanedbání funkce jednotlivých částí výrazně deformuje činnost celého systému veřejné správy. Hexagon veřejné správy (VS)

12 Strukturální fondy Evropské unie = nástroje regionální politiky EU. Finanční prostředky ze SF EU jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. Strukturální fondy: ▪ Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) ▪ Evropský sociální fond (ESF) Operační program = základní strategický dokument finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti. Strukturální fondy Evropské unie (SF EU)

13 Integrovaný operační program (IOP) ▪ Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. ▪ Z fondů EU je pro něj vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,75 mld. Kč). Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ▪ Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. ▪ Z fondů EU je pro něj vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,71 mld. Kč). Strukturální fondy Evropské unie – IOP, OP LZZ

14 Celková alokace na relevantní části IOP a OP LZZ: ▪ Pro relevantní části IOP: 17 580,6 mil. Kč ▪ Pro relevantní části OP LZZ: 5 074,2 mil. Kč Finanční objem předložených (analyzovaných) projektů: ▪ IOP: 11 655 mil. Kč, tj. přibližně 58 % alokace na relevantní části IOP ▪ OP LZZ: 2 816 mil. Kč, tj. přibližně 46 % alokace na prioritní osu 4 OP LZZ Vyhlášené výzvy (srpen 2008 – březen 2010): ▪ IOP: 8 výzev (prioritní osa 1 a 2) ve výši 10 577 mil. Kč (cca 62% z alokace na relevantní PO IOP) ▪ OP LZZ: 10 výzev (6 pro státní správu a 4 pro územní samosprávu) ve výši 4 279 mil. Kč (cca 83 % z alokace na relevantní PO OP LZZ) VS – čerpání finančních prostředků ze SF EU

15 IOP – počet podaných žádostí

16 IOP – poměr podaných / schválených žádostí

17 Do souhrnné žádosti o platbu v září 2010 se předpokládá předložení 2 626 682 tis. Kč. IOP – predikce čerpání

18 Národní digitální archiv Prioritní osa: 1 Oprávnění žadatelé: MV ČR Cílová skupina: veřejná správa Alokace: 400 mil. Kč (podíl EU) Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě (KIVS) Prioritní osa: 2 Oprávnění žadatelé: statutární města Cílová skupina: samospráva Alokace: 1 mld. Kč (podíl EU) IOP – připravované výzvy

19 OP LZZ – počet podaných žádostí

20 OP LZZ – poměr podaných / schválených žádostí

21 Do souhrnné žádosti o platbu v září 2010 se předpokládá předložení 170 379 tis. Kč. OP LZZ – predikce čerpání

22 Efektivní veřejná správa II Oprávněnými žadateli: centrální státní správa Cílová skupina: centrální státní správa Alokace: 425 mil. Kč (podíl EU) Regio Plus Oprávněnými žadateli: samospráva, svazky samospráv, centrální státní správa Cílová skupina: samospráva Alokace : 255 mil. Kč (podíl EU) Vzdělávání v eGovernmentu Oprávněnými žadateli: obce Cílová skupina: obce Alokace: 340 mil. Kč (podíl EU) OP LZZ – připravované výzvy

23 Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra nám. Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 www: http://www.pmo-mv.eu/ e-mail: info@pmo-mv.euhttp://www.pmo-mv.eu/info@pmo-mv.eu Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Představení konceptu pilotního projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ Odbor programového řízení Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google