Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teze NAP pro řešení Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice Odbor zdravotních služeb MZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teze NAP pro řešení Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice Odbor zdravotních služeb MZ."— Transkript prezentace:

1 Teze NAP pro řešení Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice Odbor zdravotních služeb MZ

2 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2012 č. 741 o Návrhu koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice Vláda I. schvaluje Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice, obsažený v části III materiálu č.j. 1022/12;

3 Návrh koncepce Předložený návrh koncepce je podkladem pro vytvoření Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na období 2014 - 2017, na jeho základě by měla být rozpracována zastřešující strategie a strategie jednotlivých rezortů k dosažení žádoucích cílů.

4 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2012 č. 741 II. ukládá 1. ministru zdravotnictví a) do 31. prosince 2012 vytvořit Meziresortní a mezioborovou pracovní skupinu pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2014 - 2017 (dále jen „Národní akční plán“), složenou ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců krajů, zástupců sdružení měst a obcí, zástupců odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dalších odborných a profesních organizací, jichž se dotýká tato problematika, b) předložit vládě do 31. října 2013 Národní akční plán – termín je v současné době změněn – 31. 12. 2014

5 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2012 č. 741 2. členům vlády spolupracovat v rámci své působnosti při přípravě Národního akčního plánu; III. doporučuje hejtmanům ve spolupráci s orgány místní samosprávy a nevládními organizacemi spolupracovat v rámci své působnosti při přípravě Národního akčního plánu.

6 Změna termínu Jaro 2013 Dopisem odborníků v mezirezortní pracovní skupině členům vlády P. Nečase bylo poukázáno na potřebu uvolnění finanční podpory, se kterou bylo počítáno v návrhu koncepce, tak, aby bylo možno naplnit cíle koncepce. Ze strany MF a MPSV nebyla podpora deklarována. I proto bylo požádáno o odklad konečného termínu. V současné době jsou shromažďovány podklady pro návrh NAP

7 Návrh Měl by být zásadním východiskem pro zlepšení systému péče o pacienty s demencí, zavedení odpovídajícího vzdělávání, umožnění systémového financování zdravotní péče v rámci všeobecného zdravotního pojištění, systémového financování navazující sociální péče, financování v oblasti výzkumu, které nebude závislé na změnách vnějších podmínek.

8 Návrh Součástí je několik okruhů, vzájemně logicky provázaných a zaměřených na potřeby, které souvisejí s komplexním zajištěním prevence, služeb, legislativy, vzděláváním a vědeckých poznatků. Návrh je rozdělen do několika základních tématických celků, které si následně stanoví jednotlivé cíle.

9 Témata  Diagnostika, získání epidemiologických dat, zdravotní péče u pacientů s ACH, výzkum, vzdělávání zdravotnických profesionálů:  koordinovaná a provázaná síť pracovišť  Péče o pacienty péče v domácím (vlastním) prostředí péče v domácím prostředí při využití možností multidisciplinárního terénního týmu pracovníků péče v domácím prostředí při využití respitních pobytů, které pomohou prodloužit dobu setrvání v domácím prostředí péče v denních stacionářích s využitím péče v domácím prostředí péče v instituci Péče o pečující – rodinné i profesionální pečující Systém vzdělávání profesionálních pečujících o pacienty s ACH ve spolupráci se sítí pracovišť postgraduální vzdělávání zdravotnických profesionálů (diagnostické metody, léčebné a ošetřovatelské metody a techniky, kognitivní a behaviorální testy apod.) vzdělávání profesionálů v sociálních službách

10 Cíle 1.Zlepšení kvality života pro pacienty 2.Zlepšení kvality života pro pečující 3.Informovanost, prevence v rámci zdravotních služeb 4.Informovanost v rámci široké veřejnosti, etický přístup společnosti 5.Vzdělávání 6.Výzkum

11 Zlepšení kvality života pro pacienty 1.Zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a zajištění včasné a správné diagnózy syndromu demence 2.Využívání dostupných metod nefarmakologického a farmakologického ovlivnění onemocnění s jejich úhradou z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé úrovně poskytované zdravotní péče 3.Zlepšení přístupu k vhodné péči, zajištění vhodné péče a její koordinace

12 Zlepšení kvality života pro pečující 1.Zvýšení podpory pro pečovatele 2.Zajistit edukaci rodinných pečujících a asistentů sociální péče pečujících o osoby s Alzheimerovou chorobou a obdobnými onemocněními v ČR.

13 Informovanost, prevence v rámci zdravotních služeb Zlepšit informovanost o odborné veřejnosti, o pacientů o rodinných příslušníků

14 Informovanost v rámci široké veřejnosti, etický přístup společnosti 1.Zvýšit povědomí široké veřejnosti o onemocnění 2.Podpora etických ohledů a etický přístup, výchova postojů ke stáří

15 Vzdělávání 1.Podpora a rozvoj vzdělávání pro profesionální pečující o zdravotní služby o sociální služby 2.Vzdělávání pracovníků ve školství a veřejném sektoru

16 Výzkum 1.Koordinované úsilí v oblasti výzkumu včetně využití již dostupných výsledků 2.Organizace epidemiologického dozoru a sledování 3.Zapojení ČR do evropské spolupráce

17 Na co již můžeme navázat? o Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 o Transformace psychiatrické péče, která počítá s tzv. centry duševního zdraví (multioborové týmy, mobilní týmy) o Program Zdraví 2020 – screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování efektivity, identifikace nových možností o ÚZIS – data o Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008–2012 o Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007–2011 o Demence: priorita pro systém zdravotnictví (zpráva WHO)

18 Ministerstvo zdravotnictví Dotační programy MZ o 2012 : Veřejnost, praktiční lékaři a Alzheimerova nemoc. I s poruchou paměti je třeba přijít včas. Projekt byl zaměřen na edukační aktivity cílené na praktické lékaře, pracovníky v pobytových zařízeních pro seniory a laickou veřejnost. Cíle: 1. informovat o možnostech a důležitosti časné diagnostiky Alzheimerovy nemoci, 2. nácvik skríningových metod se zdravotníky, 3. vyšetření seniorů s poruchami paměti nad 55 let s možností využití pokročilé diagnostiky rizikových osob Screening Alzheimerovy choroby na severu Moravy. Vrámci projektu byl zjišťován výskyt choroby mezi veřejností. V případě záchytu choroby byl klient odeslán k dalšímu standardnímu vyšetření a zařazen již v počátcích choroby do léčebného režimu. Součástí byla informovanost veřejnosti o projevech a hrozbách onemocnění a informovanost pacientů o chorobě a jejím zvládání

19 Ministerstvo zdravotnictví Dotační programy MZ o 2013 : Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky formou dvou seminářů – převáženě pro psychology, pro lékaře, písemný materiál seznamuje s postupem a vhodnými metodami při časné diagnostice kognitivního deficitu při Alzheimerově chorobě. o 2014 : Pilotní vzdělávání pro rodinné pečující o lidi s demencí Cílem projektu je vytvořit a pilotně otestovat vzdělávací systém pro rodinné pečující o lidi s demencí, který umožní co nejdelší setrvání člověka s demencí v domácím prostředí. Na základě mezinárodního srovnání pak ukotvit toto vzdělávání do systému péče o lidi s demencí v ČR.

20 Ministerstvo zdravotnictví V rámci postgraduálního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků jsou realizovány certifikované kurzy: Specifická ošetřovatelská péče o nemocné vyšších věkových skupin Aktivizace seniorů s využitím biografie klienta Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů Tvorba sociálně aktivizačního programu se zaměřením pro seniory Geriatrický pacient v dlouhodobé péči – zvláštnosti ošetřovatelské péče o geriatrického křehkého seniora Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora

21 Ministerstvo zdravotnictví o Podpora několika výzkumných projektů zaměřených na Alzheimerovu nemoc a další neurodegenerativní onemocnění v rámci tzv. Interní grantové agentury (IGA) o Agentura pro zdravotnický výzkum o Výkony pro odbornost geriatrie v Seznamu zdravotních výkonů o Jednání odborné společnosti o vytvoření kódu pro praktické lékaře - "Orientační vyšetření kognitivních funkcí o Záměr MZ vytvořit Národní koordinační centrum pro AN

22 Dostupné informace http://www.cggs.cz/ http://www.alzheimer.cz/ http://www.paliativnimedicina.cz/ http://www.kognice.cz/ http://www.pecujici.cz/ http://uemweb.biomed.cas.cz/ http://www.ceskapsychiatrie.cz/ http://www.svl.cz/ http://www.slsz.cz/ http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/ testy osveta poradny klinicka_cast. poradna_pro_pecovatele. vyzkum.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Teze NAP pro řešení Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice Odbor zdravotních služeb MZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google