Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.5. 2015 1 PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.5. 2015 1 PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová."— Transkript prezentace:

1 22.5. 2015 1 PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová

2 22.5. 2015 2 1.09:30 – 10:50 Problematika správně právní odpovědnosti na úseku stavebního řádu Právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu 2.10:50 – 11:20 – přestávka 3.11:20 – 12:50 Procesní úprava řízení o přestupcích podle přestupkového zákona a správního řádu 4.12:50 – 13:20 – přestávka 5.13:20 – 15:00 Právní úprava správních deliktů na úseku stavebního řádu Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu Dotazy

3 22.5. 2015 3 1. Problematika správně právní odpovědnosti na úseku stavebního řádu

4 22.5. 2015 4 Právní úprava - zákon č. 2/1993 Sb., LZPS - zákon č. 2/1993 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 6) - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 1

5 22.5. 2015 5 Čl. 6 odst. 3 Úmluvy - být neprodleně v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu - mít přiměřený čas a možnost přípravy obhajoby - obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují - vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě - mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem, nebo tímto jazykem nemluví 1

6 22.5. 2015 6 Základní zásady činnosti správních orgánů Zásada legality (§ 2 odst. 1 SŘ) Zásada zákazu zneužití správního uvážení (§ 2 odst. 2 SŘ) Zásada subsidiarity (§ 2 odst. 2, 3, § 6 odst. 2, § 58) Zásada legitimního očekávání – materiální ekvity - § 2 odst. 4 SŘ Zjišťování stavu věci (§ 3 SŘ) Zásada součinnosti SO s účastníky (§ 4 odst. 2 – 4 SŘ) Zásada rychlosti a hospodárnosti řízení (§ 6 odst. 1,2) Zásada rovnosti (§ 7 SŘ) Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů dotčených osob

7 22.5. 2015 7 Zásady specifické pro sankční řízení Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege Ne bis in idem In dubio pro reo Presumpce neviny Zákaz reformatio in peius Zajištění práva na obhajobu Zákaz retroaktivity přísnějšího zákona 2

8 22.5. 2015 8 Správní delikty – obecné znaky Jednání Protiprávnost Trestnost Odpovědná osoba Zavinění Znaky deliktu 2

9 22.5. 2015 9 Správní delikty - druhy 1.Přestupky 2.Správní disciplinární delikty 3.Správní pořádkové delikty 4.Jiné správní delikty – Správní delikty právnických osob a tzv. fyzických podnikajících osob 2

10 22.5. 2015 10 2. Právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu

11 22.5. 2015 11 Přestupek § 2 odst. 1 PřesZ Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. -Vymezení pozitivní a negativní -Formální (obecné a typové) a materiální znaky 2

12 22.5. 2015 12 Přestupek Skutková podstata přestupku – objekt: obecný, druhový, individuální – objektivní stránka: jednání, následek, příčinná souvislost – subjekt: každáFO – subjektivní stránka: zavinění 2

13 22.5. 2015 13 Přestupek Okolnosti vylučující protiprávnost – jednání v nutné obraně (§2 odst. 2 písm. a) PřesZ) – jednání v krajní nouzi (§ 2 odst. 2 písm. b) PřesZ) – jednání na příkaz - § 6 PřesZ Okolnosti, které jsou důvodem zániku trestnosti – uplynutí času – udělení amnestie – smrt pachatele 2

14 22.5. 2015 14 Přestupek Zavinění -vnitřní psychický stav pachatele přestupku k protiprávnímu jednání a jeho následku -§ 3 odst. 1 PřesZ: K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. -§ 4 PřesZ: Nedbalost (vědomá, nevědomá) a úmysl (přímý, nepřímý) Věk a nepříčetnost - § 5 PřesZ 2

15 22.5. 2015 15 Přestupek Materiální znak – společenská nebezpečnost -porušení nebo ohrožení zájmů společnosti -ustanovení stavebního zákona nechrání pouze stavební kázeň, ale ochraňují i další zájmy chráněné stavebním zákonem, jako je např. zájem na ochraně životního prostředí, veřejného zdraví, vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Dodržování stavební kázně je především prostředkem k ochraně výše uvedených zájmů. Uložená pokuta tedy musí v konkrétním případě odpovídat závažnosti a společenské nebezpečnosti toho kterého přestupku. -rozsudek KS v Brně, č.j. 41 A 21/2012-92 ze dne 23.01.2013 -rozsudek MS v Praze, č.j. 1A 26/2010 ze 29.01.2011 -rozsudek NSS As 35/2009-69 ze dne 24.06.2009 (odst. č. 25) 2

16 22.5. 2015 16 Přestupek Sankce - § 11 PřesZ: - napomenutí -pokuta -zákaz činnosti -propadnutí věci 2

17 22.5. 2015 17 Přestupek Kritéria pro sankce - § 12 odst. 1 PřesZ – Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména: Ke způsobu spáchání a jeho následkům K okolnostem, za nichž byl spáchán K míře zavinění K pohnutkám a osobě pachatele Zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení

18 22.5. 2015 18 Přestupek § 12 odst. 2 PřesZ: Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. -princip absorpce, který spočívá v absorpci sazeb, kdy přísnější sankce pohlcuje mírnější -pachatel přestupku je za sbíhající se přestupky postižen pouze jednou sankcí, stanovenou pro nejpřísnější z nich (úhrnná sankce) -v rozhodnutí je nutné uplatnění absorpční zásady podrobněji specifikovat a použití úhrnné sankce náležitým způsobem zdůvodnit

19 22.5. 2015 19 Přestupek Zánik odpovědnosti - § 20 odst. 1 PřesZ: Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok Okamžik spáchání přestupku – okamžik jeho dokonání Na úseku SZ přestupky trvající – pachatel vyvolá protiprávní stav a ten pak udržuje, mezníkem, který ukončuje takovýto jeden trvající přestupek od případně dalšího, je zahájení řízení o přestupku Lhůta prekluzivní V této lhůtě musí být vydáno o přestupku pravomocné rozhodnutí (i odvolací rozhodnutí)

20 22.5. 2015 20 Přestupek Skutkové podstaty přestupků dle SZ – § 178 SZ – FO, FO jako stavebník – § 179 SZ – FO jako stavbyvedoucí, FO vykonávající stavební dozor, FO jako vlastník stavby, FO jako vlastník zařízení, FO jako vlastník technické infrastruktury, FO jako autorizovaný inspektor

21 22.5. 2015 21 3. Procesní úprava řízení o přestupcích podle přestupkového zákona a správního řádu

22 22.5. 2015 22 Řízení o přestupcích § 51 PřesZ: Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se nařízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení. -lex specialis derogat legi generali -speciální PřesZ má v případě střetu s obdobnou úpravou dle SŘ před SŘ přednost 3

23 22.5. 2015 23 Přestupkové řízení Příslušnost -§ 52 – 55 PřesZ -Postoupení -§ 182 odst. 4 SZ, § 13 SZ Společné řízení - § 57 PřesZ: -odst. 1 - jestliže se pachatel dopustil více přestupků, který je příslušný projednávat týž orgán, projednají se tyto přestupky ve společném řízení 3

24 22.5. 2015 24 Přestupkové řízení Postup před zahájením řízení: – Přijímánípodnětů k zahájení řízení – Součinnost – Podávání vysvětlení – Odložení věci 3

25 22.5. 2015 25 Přestupkové řízení Zahájení řízení - § 67 PřesZ z moci úřední oprávněné úřední osoby podjatost oznámení o zahájení řízení – uvést, co tvoří skutkový stav 3

26 22.5. 2015 26 Přestupkové řízení Účastníci řízení - § 72 PřesZ: -obviněný z přestupku – jeho práva -zastoupení: -zneužití práva na zmocnění (rozsudek NSS ze dne 04.05.2011, čj. 1 As 27/2011) -vědomost o vypovězení plné moci (rozsudek NSS č.j. 7 As 61/2010) -vypovězení plné moci v době doručování (rozsudek NSS ze dne 29.04.2009, čj. 1 As 32/2009) -úkony účastníků řízení 3

27 22.5. 2015 27 Přestupkové řízení Zjišťování stavu věci: – Dokazování – cílem je zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti – Za rozsah dokazování odpovídá SO, účastníci mohou navrhovat- odmítnutí provedení navrženého důkazu nutno odůvodnit Ústní jednání – § 74 PřesZ – Předvolání zároveň s vyrozuměním o zahájení řízení do vlastních rukou – Pětidenní předstih + 10 dní úložní doba – Důkaz výslechem svědků – právo být přítomen a klást otázky – Omluva předvolaného – závažný důvod (rozsudek NSS č.j. 2 As 36/2010, rozsudek NSS 2 As 8/2009, rozsudek NSS 7 As 9/2009)

28 22.5. 2015 28 Přestupkové řízení Postup SO před vydáním rozhodnutí – § 36 odst. 3 SŘ – SO je povinen dát účastníkům jasným způsobem najevo, že již ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a prokazatelně je vyzvat, aby se k nim ještě před vydáním napadeného rozhodnutí vyjádřili – Pokud se SO v odůvodnění nevypořádá s vyjádřením účastníka řízení, které mu bylo doručeno byť jen jediný den před vydáním rozhodnutí – nezákonnost – V odvolacím řízení pouze, pokud byly shromážděny nové podklady Zastavení řízení - § 76 PřesZ

29 22.5. 2015 29 Přestupkové řízení Rozhodnutí : – náležitosti: § 77 PřesZ – výrok rozhodnutí, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným, musí obsahovat též popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, druh a výměru sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce, o započtení do doby zákazu činnosti, o uložení ochranného opatření, o nároku na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení (§79 odst. 1 PřesZ – vyhl. č. 231/1996 Sb.) § 68 SŘ – další náležitosti výroku, odůvodnění, poučení ve výroku rozhodnutí musí být deliktní jednání popsáno srozumitelně + nezaměnitelně + již ve výroku musí být obsažena jeho právní kvalifikace oznámení rozhodnutí – § 80 PřesZ- rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou

30 22.5. 2015 30 Přestupkové řízení Opravné prostředky – Odvolání - § 81 PřesZ, § 82 PřesZ – zákaz reformace in peius, § 81 a násl. SŘ – Přezkumné řízení - § 94 a násl. SŘ – Obnova řízení a nové rozhodnutí - § 100 a násl. SŘ

31 22.5. 2015 31 Přestupkové řízení Zjednodušené formy řízení – Blokové řízení - § 84-86 PřesZ Přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit – Příkazní řízení - § 87 PřesZ Podmínky: neexistence pochybnosti o tom, že se obviněný z přestupku tohoto přestupku dopustil a věc nebyla vyřízena v blokovém řízení Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku – je možné proti němu podat odpor – § 179 odst. 8 SZ – blokové řízení – pokuta do 5000, příkazní řízení – pokuta do 10000

32 22.5. 2015 32 4. Právní úprava správních deliktů na úseku stavebního řádu

33 22.5. 2015 33 Správní delikt Skutkové podstaty správních deliktů na úseku stavebního řádu – § 180 SZ: PO nebo podnikající FO, PO nebo podnikající FO jako stavebník – § 181 SZ: PO nebo podnikající FO jako stavební podnikatel, PO jako vlastník stavby, PO jako vlastník zařízení, PO nebo podnikající FO jako vlastník technické infrasktruktury, PO nebo podnikající FO jako autorizovaný inspektor Procesní úprava – dle SŘ + vyhl. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

34 22.5. 2015 34 Správní delikt § 182 SZ: společná ustanovení – PO – zproštění odpovědnosti za správní delikt (pokud prokáže, že učinila vše proto, aby porušení zákona zabránila) – Určení výše pokuty – přihlédne se k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán – Lhůta pro zánik odpovědnosti PO za správní delikt - odpovědnost zaniká, jestliže stavební úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději do 3 let ode dne, kdy byl spáchán (objektivní) – Příslušnost jednotlivých stavebních úřadů k projednání správních deliktů

35 22.5. 2015 35 5. Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu

36 22.5. 2015 36 Pořádková pokuta Správní pořádkový delikt – smyslem ukládání pořádkových pokut je zájem na řádném, rychlém a ekonomickém průběhu řízení – uložení pokuty je prostředkem k tomu, aby jiné (vlastní řízení) mohlo řádně proběhnout a dojít ke konci – rozsudky NSS č.j. 1 As 148/2011-52 ze dne 25.01.2012 a č.j. 7 As 114/2011-69 ze dne 12.01.2012 (je-li účastník vyrozuměn o konání ústního jednání, měl by v případě nemožnosti dostavení se na předvolání tuto skutečnost SO neprodleně sdělit, aktivně komunikovat se SO, popřípadě dohodnout se operativně na termínu jiném, aby nebyl narušen řádný průběh správního řízení. Přílišná pasivita účastníka, který nebyl aktivní co do svých tvrzení a návrhů důkazů, pak může vést k negativním důsledkům v podobě uložení pořádkové pokuty SO)

37 22.5. 2015 37 Pořádková pokuta § 173 SZ: (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen. (2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

38 22.5. 2015 38 Pořádková pokuta § 173 odst. 3 SZ: – při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě - § 62 odst. 3-6 – Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně – Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí

39 22.5. 2015 39 Děkuji za pozornost JUDr. Eva Kuzmová kuzmova.eva@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "22.5. 2015 1 PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU JUDr. Eva Kuzmová."

Podobné prezentace


Reklamy Google