Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Obsah prezentace Program GAMA obecné informace Projekt GAMA na Univerzitě Pardubice 1. výzva informace Harmonogram.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Obsah prezentace Program GAMA obecné informace Projekt GAMA na Univerzitě Pardubice 1. výzva informace Harmonogram."— Transkript prezentace:

1 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

2 Obsah prezentace Program GAMA obecné informace Projekt GAMA na Univerzitě Pardubice 1. výzva informace Harmonogram 1. výzvy Realizace dílčího projektu Kontakty a další informace

3 Definice Proof-of-Concept dle TA ČR Program GAMA Proof-of-Concept „Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře. Proces začíná identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu.“

4 Cíle projektu TG02010058 „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ (1/2) Program GAMA Proof-of-Concept Vytvořit a stabilizovat dlouhodobě životaschopný systém podpory ověřování praktické využitelnosti výsledků aplikovaného výzkumu, kterých bylo dosaženo na UPa: akcelerací komerčně nejnadějnějších dílčích projektů, u kterých není ve finančních zdrojích univerzity k dispozici dostatek prostředků k ověření aplikačního potenciálu a pro následnou komercializaci dokončením komplexního systému vyhledávání, evaluace, ověřování, zajišťování ochrany duševního vlastnictví a komercializace prakticky využitelných výsledků VaV na Univerzitě Pardubice, vč. pilotního ověření managementu stabilního a udržitelného "inovačního a komercializačního fondu" univerzity, který bude postupně naplňován příjmy z prodeje duševního vlastnictví vytvořeného mj. v rámci dílčích projektů

5 Cíle projektu TG02010058 „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ (2/2) Program GAMA Proof-of-Concept Rozdělení příjmů z komercializace předmětu průmyslového vlastnictví dle Směrnice č. 1/2014 „Ochrana práv duševního vlastnictví“: odměna pro původce rozdělení zbylé části příjmů z komercializace Licenční rezerva je zřízena pro účely podpory duševního vlastnictví na Univerzitě, zejména pro účely financování průmyslověprávní ochrany a komercializace předmětů průmyslového vlastnictví

6 Jak poznám, zda má můj návrh projektu komerční potenciál? Program GAMA Proof-of-Concept Jaký problém zákazníka projekt řeší? Opravdu zákazník tento problém má? Jakou jedinečnou konkurenční výhodu bude mít výstup projektu? Kolik byste byli do projektu ochotni investovat vlastních prostředků?

7 Očekávané příjmy z komercializace, návratnost investice (1/2) Program GAMA Proof-of-Concept

8 Očekávané příjmy z komercializace, návratnost investice (2/2) Program GAMA Proof-of-Concept Jaká je exitová strategie? Kolik univerzita získá, když výsledek PoC prodá? Příjem z komercializace by měl být plánován jako 3-4násobek vložených prostředků Trh finálního produktu (ne výsledku PoC!): Velikost trhu – Google, výroční zprávy firem. Nejsou-li k dispozici data, lze provést hrubý odhad ("guesstimation"). Paretovo pravidlo – 20 % velkých hráčů kontroluje 80 % trhu, tzn. získat např. 30 % trhu je nereálné. Reálné je získat 1 % až 5 % a s tím musí byznys plán fungovat Kalkulace ceny nového produktu – aby se investice za 5 let s rezervou vrátila, je třeba počítat s 50 % až 80 % marží (marže = zisk/prodejní cena). Tzn. výrobní cena finálního produktu by měla být kalkulována na úrovni 20 % (př. prací prášek) až 50 % (př. vědecký přístroj) prodejní ceny pro koncové zákazníky.

9 Způsoby komercializace výsledku projektu Formy komercializace – prodej, licencování výsledku nebo založení spin-off firmy Kdo bude výsledek ve fázi PoC (TRL 3-4) kupovat? Jak vysoké náklady jsou spojené s dokončením vývoje, testováním a uvedením na trh? Jasná exitová strategie: př. nové léčivo – kupujícím bude nejspíše fond, který bude schopen investovat dalších 5-10 mil. EUR do klinického testování, jehož výsledky prodá velké farmaceutické firmě př. zařízení „Medical Device“ (HW + aplikace pro smartphone) na hobby úrovni pro domácnosti, které nepodléhá ISO 13458 (nebude dávat „lékařské rady“) a lze jej prodávat za 10 USD na amazon.com – kupujícím bude nejspíše malá či střední firma Důležité praktické otázky: Pochopit byznys model potenciálních zájemců o technologii. Př. 1 Vydělává firma X na prodeji nových laboratorních přístrojů, nebo pochází většina jejích příjmů z prodeje reagencií, spotřebního materiálu a ze servisu? Př. 2 Vydělává firma Y na prodeji SW, nebo na placeném update? Spadá daná technologie do regulatorního schématu? Existují významné bariéry vstupu do odvětví? Př. Komunální čistírny odpadních vod – technologie se buduje na desítky let; smysl má pouze to, co lze aplikovat bez dalších investic Program GAMA Proof-of-Concept

10 Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice (TG02010058) I nformace o podpoře poskytovatel TA ČR 2. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA výše podpory činí 20 415 500,- Kč realizace projektu 08/2015 - 12/2019 ověřování praktické využitelnosti výsledků aplikovaného výzkumu na UPa (existující trh s pravděpodobností uplatnění) a komercializace těchto výsledků Výsledky a výstupy projektu 2 * P - Patent; 4 * Z - Poloprovoz, ověřená technologie; 4 * F - Výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor; 10 * G - technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek; 0 * R - software; 10 * O – jiné (zkušební série; materiál s ověřenými vlastnostmi; metodika s ověřenými vlastnostmi; uzavřená licenční smlouva; založená start-up nebo spin-off společnost; počet dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví)

11 Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice (TG02010058) I nformace o podpoře Rada pro komercializaci - poradní orgán rektora, který rozhoduje o přijetí, pokračování a ukončení dílčích projektů a schvaluje využití finančních prostředků na dílčí projekty ( Směrnice č. 1/2014) Členové Rady pro komercializaci: prof. Ing. Jiří Kulhánek Ph.D. Výzkumná organizace -prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice prof. Ing. Tatiana Molková Ph.D. Výzkumná organizace -prorektorka pro vnitřní záležitosti, statutární zástupce rektora prof. Ing. Petr Kalenda CSc. Výzkumná organizace -děkan Fakulty chemicko-technologické Ing. Miroslav Janeček CSc. Aplikační sféra -různé funkce ve velké chemické firmě Synthesia, a.s. (až po ředitele pro strategii) -generální ředitel Výzkumného ústavu organických syntéz v Rybitví -konzultant v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Ing. Zdeněk Jirsa Aplikační sféra -zakladatel a majitel firmy Stapro s.r.o. působící v oblasti zdravotnické techniky a software pro zdravotnictví Ing. Zdeněk Nedvěd Finanční sféra - ředitel pobočky Komerční banky v Pardubicích

12 Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice (TG02010058) I nformace o podpoře Centrum transferu technologií a znalostí – zajišťuje celkovou koordinaci a administraci projektu, včetně komunikace s poskytovatelem finanční podpory a Radou pro komercializaci Tým GAMA : Ing. Michal Svoboda ředitel Centra transferu technologií a znalostí, manažer projektu GAMA Ing. Linda Ondráčková, Ph.D. Ekonom/technologický skaut, projektový tým GAMA (finanční řízení, modul IGS) Ing. Karolina Kašparová Manažerka pro uplatnění produktu na trhu, projektový tým GAMA (věcné řízení)

13 Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice (TG02010058) I nformace o podpoře

14 1. výzva na UPa 15.9.2015 – 14.10.2015 1. výzva detaily alokace 10 mil. Kč rozpočet dílčích projektů 0,75 – 2 mil. Kč doba řešení dílčích projektů 6 – 36 měsíců řešitelé dílčího projektu“ fyzická osoba musí být s příjemcem (UPa) v pracovněprávním Vztahu nebo musí na základě udělené podpory tento vztah vzniknout povinné výsledky, alespoň 1 povinný výsledek RIV na každý dílčí projekt elektronické podání v Interním grantovém systému IGS proces hodnocení Radou pro komercializaci

15 Harmonogram 1. výzvy na UPa 1. výzva harmonogram 15. září 2015Vyhlášení první výzvy PoC na UPa 14. října 2015 Ukončení první výzvy (termín odevzdání návrhů dílčích projektů vč. povinných příloh v IGS) do 29. října 2015Revize projektových návrhů na CTTZ do 28. listopadu 2015 Hodnocení projektových návrhů Radou pro komercializaci Zasedání Rady - výběr projektů doporučených k přijetí, příp. úpravy rozpočtu dílčích projektů Vyjádření předkladatelů k navrženým úpravám rozpočtu Doporučení vybraných projektů k přijetí rektorem UPa Schválení projektů rektorem UPa, informace předkladatelům Předání vybraných projektů poskytovateli (TA ČR) k finálnímu posouzení do 18. prosince 2015 Finální schválení projektů navržených k přijetí poskytovatelem 1. ledna 2016Předpokládané zahájení realizace projektů z první výzvy

16 Schéma realizace dílčího projektu Realizace dílčího projektu

17 Life cycle úspěšného dílčího projektu Realizace dílčího projektu Úvodní zpráva dílčího projektu proof-of-concept (začátek ledna 2016) Kvartální průběžná zpráva dílčího projektu proof-of-concept (1. průběžná zpráva 2. pol. března 2016) Závěrečná zpráva dílčího projektu proof-of-concept Plán komercializace výstupů dílčího projektu Roční monitorovací zpráva dílčího projektu proof-of-concept REALIZACE UDRŽITELNOST 5 LET

18 Lean Canvas dílčího projektu Cost Structure Přehled nákladů Revenue Streams Kdo platí a za co? Placený SW – licence na SW Volný SW – implementace a poradenství Problem Co řeší zákazník? Lépe: Co by potřeboval řešit, ale ještě to neví? Solution Naše technologie - top 3 features Key Metrics Lepší účinnost Nižší cena Levnější suroviny Rychlost apod. Unique Value Proposition Proč by si měl zákazník vybrat naše řešení? Jsme jediní? Jsme výrazně lepší než konkurence – ano, v čem? Unfair Advantage Duševní vlastnictví Channels Cesta k zákazníkům B2B, B2C, B2G Retail Tendry Customer Segments Kdo je zákazník? Firma, osoba, stát? PRODUCTMARKET

19 Vzorové dokumenty v interním systému IGS Realizace dílčího projektu Vzorový krycí list dílčího projektu Vzorový Lean Canvas Odhad trhu SWOT analýza Plán realizace

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Michal Svoboda ředitel Centra transferu technologií a znalostí, manažer projektu GAMA telefon +420 466 037 531 e-mail michal.svoboda@upce.czmichal.svoboda@upce.cz Ing. Linda Ondráčková, Ph.D. Ekonom/technologický skaut, projektový tým GAMA (finanční řízení, modul IGS) telefon +420 466 037 534 e-mail linda.ondrackova@upce.czlinda.ondrackova@upce.cz Ing. Karolina Kašparová Manažerka pro uplatnění produktu na trhu, projektový tým GAMA (věcné řízení) telefon +420 466 037 533 e-mail karolina.kasparova@upce.cz karolina.kasparova@upce.cz Informace o projektu GAMA na webu CTTZ https://vav.upce.cz/gama-proof-of-concept- Další dokumenty ke stažení v systému IGS


Stáhnout ppt "CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ. Obsah prezentace Program GAMA obecné informace Projekt GAMA na Univerzitě Pardubice 1. výzva informace Harmonogram."

Podobné prezentace


Reklamy Google