Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 8. března 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 8. března 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 8. března 2016

2 Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 1. 3. do 8. 3. 2016  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Pavla Joachimsthálová, Jiří Král  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 2

3 Program: 1. Schválení programu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP – 12-6009767/VB/01 Kly, p.č. 916/2, příp. NN, Jan Urban 4. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-601 9312/VB/1 Kly Dolní Vinice pro poz.p.č. 377/4-6- Vondrouš 5. Žádost o zřízení služebnosti pro poz.p.č. 438/14 v k.ú. Kly 6. Žádost o poskytnutí dotace na zřízení nového BABYBOXU 7. Žádost o odkup části pozemku 8. Stanovisko obce k námětům občanů k záměru prodeje nemovitostí – rodinných domů v Záboří 9. Koupě části pozemku parc. č. 171/2 o výměře cca 64 m2 a Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků pč. 171/2 a St.138 v k.ú Kly 10. Zakázka „projektová dokumentace“ – chodníky v obci 11.Delegace zástupců obce na valnou hromadu Vodárny Kladno Mělník 12.Doplnění programu: Zakázka zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro novou mateřskou školu 13.Doplnění programu: Schválení smlouvy o koupi části pozemku parc. č. 227/6 o výměře 22m2, uzavření smlouvy o vybudování příjezdové komunikace 14. Odvolání všech členů finančního výboru včetně jeho předsedy 15. Diskuze Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje program jednání doplněný o bod 12-14 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 8.března.2016

4 Kontrola usnesení z 26.ledna 2016 Usnesení č.3 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019434/VB/01 mezi Obcí Kly a společností ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva byla uzavřena Usnesení č.4 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 524/3 v k.ú. Kly za cenu 3000,-/ha/rok a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru a podpisu pachtovní smlouvy. Záměr byl zveřejněn, je připravena smlouva k podpisu s jediným zájemcem – František Blažek - Lom Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly, (Záboří 375, 277 41 Kly, IČO: 00236918), schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „výstavba sportoviště“ z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, PROGRAM 133510, Podpora materiálně technické základny sportovních organizací a závazek finanční spoluúčasti v minimální výši 50% z celkových uznatelných nákladů. Žádost byla podána Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly, ( Záboří 375, 277 41 Kly, IČO: 00236918), schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „ oprava hřbitova v části obce Záboří “ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci „ oprava hřbitova v části obce Záboří“ v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce. Žádost byla podána Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly, (Záboří 375, 277 41 Kly, IČO: 00236918), schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „ obnova veřejného osvětlení v části obce Kly - Lom “ z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, program EFEKT 2016 a závazek finanční spoluúčasti v minimální výši 30% z celkových uznatelných nákladů – žádost nebudeme podávat Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, pravidlech pro pohyb psů, hospodářských zvířat a regulaci užívání pyrotechniky v Obci Kly. Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce, webu a zpravodaji obce Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření plánovacích smluv mezi Obcí Kly a investory – manželi Havránkovými a Kuklovými o vybudování zpevněné příjezdové komunikace. Smlouvy byly uzavřeny Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009767/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Kly. Smlouva nebyla uzavřena z důvodu chybného usnesení. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 4

5 Kontrola usnesení z 26.ledna 2016 Usnesení č. 11. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu mezí Obcí Kly a investorem Janou Šimůnkovou. Smlouva byla uzavřena Usnesení č. 12. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 197/30 v k.ú. Záboří u Kel mezi Obcí Kly (prodávající) a paní Lenkou Kurešovou (kupující) a panem Stanislavem Karpíškem (kupující). Smlouva byla uzavřena Usnesení č. 13 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zřízení zástavního práva k předmětům zástavy – rodinným domům o jejichž koupi projeví nájemci zájem. Jedná se o rodinné domy v lokalitě Záboří, které jsou uvedeny v zastupitelstvem schváleném záměru prodeje nemovitostí. Zástavní právo se bude vázat výhradně na koupi předmětné nemovitosti ve vlastnictví obce. Uzavření zástavního práva bude použito, dosud nebylo Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 5

6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP - 12-6009767/VB/01 mezi ČEZ Distribucí a Obcí Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 6  Jedná se o stavbu přípojky NN pro parc. č. 916/2 – investor pan Jan Urban  Dotčenou nemovitostí je pozemek parc. č. 516/24 ve vlastnictví Obce Kly  Rozsah omezení věcným břemenem činí 28 m délkových (kabelové vedení NN)  Úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 2.300,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009767/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Kly. Pro: 7 Proti : 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP - 12- 6009767/VB/01 mezi společností ČEZ Distribucí a Obcí Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 7

8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-601 9312/VB/1 Kly Dolní Vinice, KNN pro poz.p.č. 377/4-6- Vondrouš Jednání zastupitelstva obce Kly 8.března.2016 8  Jedná se o stavbu přípojky NN pro parc. č. 377/ 4–6 investor pan Vondrouš  Dotčenou nemovitostí je pozemek parc. č. 899/1 ve vlastnictví Obce Kly  Rozsah omezení činí 181 m délkových  Úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 1000,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-601 9312/VB/1 Kly Dolní Vinice pro poz.p.č. 377/4-6- Vondrouš Pro: 0 Proti: 7 Zdržel/i se: 0 Usnesení nebylo schváleno Komentář: Obec chce nejdříve dořešit s investory budoucí řešení příjezdové komunikace, zejména její parametry. Teprve poté bude jednáno o přípojce NN po pozemky parc. č. 377/4-6.

9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-601 9312/VB/1 Kly Dolní Vinice pro poz.p.č. 377/4-6- Vondrouš Jednání zastupitelstva obce Kly 8.března 2016 9

10 Žádost o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 438/14 v k.ú. Kly (Hoření Vinice) Jednání zastupitelstva obce Kly 8.března 2016 10  Na základě žádosti manželů Kocourkových  Za účelem zajištění přístupu, příjezdu a uložení inženýrských sítí ve prospěch pozemku p.č. 445/1 ve vlastnictví žadatelů Jednou z podmínek obce bude součinnost při vybudování příjezdové komunikace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s vypracováním návrhu smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č.438/14 v k.ú. Kly. Návrh smlouvy předloží žadatel, následně bude smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu obce Kly. Úplata za zřízení služebnosti ve výši 5.000,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

11 Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 11 Žádost o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 438/14 v k.ú. Kly

12 Žádost o poskytnutí dotace na zřízení nového babyboxu v Rakovníku Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 12  Předpokladem poskytnutí příspěvku je uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  Na zřízení nového BABYBOXU v Rakovníku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Pro: 0 Proti: 6 Zdržel/i se: Ing. Pavel Michalíček USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

13 Žádost o odkup části pozemku Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 13  Žadatelem manželé Prokschovi  Jedná se o část pozemku 878 v k.ú. Kly o velikosti 20m2  Za účelem výstavby plotu  Jedná se o narovnání pozemku do přímky Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 878 v k.ú. Kly. Za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prodejem části pozemku ponese žadatel. Pro: P. Rynda, P. Joachimsthálová Proti: J. Král, I. Fišerová, M. Kurc Zdržel/i se: P. Michalíček, H. Slámová USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

14 Žádost o odkup části pozemku Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 14

15 Stanovisko obce k námětům občanů k záměru prodeje nemovitostí – rodinných domů v Záboří Jednání zastupitelstva obce Kly 8.března.2016 15 Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kly schvaluje doplnění záměru prodeje "povodňových RD„ ze dne 13. 10. 2015 tak, že ve volebním období 2014 až 2018 nebude schvalován prodej RD osobám odlišným od dosavadních nájemců RD s těmito výjimkami:  RD bude volný (dojde k ukončení nájemního vztahu)  k prodeji třetí osobě dají současní nájemci souhlas  Zájemci o koupi nemovitostí - rodinných domů dle záměru schváleného dne 13. 10. 2015 mohou své žádosti o koupi předkládat do 30. 6. 2016.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO  (pozn. před hlasováním o tomto usnesení se z vážných rodinných důvodů v 18:46 hod. z jednání omluvil zastupitel Ing. Pavel Michalíček)  Pozn. Obec sama sebe nemůže omezovat na vlastnických právech, z tohoto důvodu mohou zastupitelé garantovat záměr neprodávat obecní nemovitost třetí osobě pouze po dobu svého mandátu.  Stanovisko obce a právní rozbor námětů k záměru prodeje rodinných domů v Záboří je samostatnou přílohou zápisu z jednáni OZ 8. března 2016 a je také součásti zvukového záznamu.

16 Koupě části pozemku parc. Č. 171/2 o výměře cca 67m2 a Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků p.č. 171/2 a St. 318 v k.ú. Záboří u Kel Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 16  Dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 417-65/2015  Kupní cena bude stanoven dle znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá.  Důvodem je skutečnost, že na pozemku parc. č. 171/2 je vedena místní komunikace a vodovodní řad.  Současně bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků parc. č. 171/2 a St. 138 spočívající v právu zřízení, stavby, oprav a údržby zpevněného vjezdu, právo chůze a jízdy, právo zřízení stavby, údržby, kontroly a oprav přípojky NN, plynové přípojky, přípojky vody a kanalizace a dalších v budoucnosti zřízených přípojek – vše s platností na dobu neurčitou.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Kly a manželi Ondrouškovými o koupi části pozemku parc. č. 171/2 o výměře 67m2 za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene dle výše definovaného rozsahu.  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

17 Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 17 Koupě části pozemku parc. Č. 171/2 o výměře 67m2 a Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků p.č. 171/2 a St. 318 v k.ú. Záboří u Kel

18 Zakázka projektová dokumentace – chodníky v obci Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 18 Bude zpracována projektová dokumentace na chodníky v Obci Kly v rozsahu 1.úsek: Hranice katastrálního území Mělník – Krauzovna (červeně) (nad rozsah původně plánované délky) 2.úsek: Krauzovna – Záboří Základní škola „spojovací“ (modře) 3.Úsek: Krauzovna – Větrušice (nad rozsah původně plánované délky) (zelená + fialová) Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu: dopravní řešení, VO, odvodnění, stavební povolení, prováděcí dokumentace /rozpočet. A to v souladu s požadavky na podání žádosti o dotaci ze SFDI. Cena za všechny tyto úseky: 696.000,- Kč bez DPH Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje v souladu se směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání této zakázky společnosti Projekce dopravní Filip s. r. o. Roudnice nad Labem Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

19 Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 19 Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly v souladu s § 84, odst.2 písm. g) zákona č.128/2000Sb., deleguje p. Ivetu Fišerovou jako zástupce obce Kly k zastupování na všech mimořádných a řádných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691 se sídlem v Kladně, U vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2016. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník, a.s, zejména účastnit se na jednání valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

20 Zakázka „projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro novou mateřskou školu“  Zpracovatel studie nové MŠ je společnost Architekti City Upgrade s.r.o.  Vzhledem ke skutečnosti, že k podání žádosti o dotaci 22. 4. 2016 je potřeba mít dokumentaci pro územní rozhodnutí s nabytím právní moci bude zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zadáno zpracovateli studie. Cena za dokumentaci činí 380.000,- Kč bez DPH.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje zadání zakázky „dokumentace pro územní rozhodnutí nové MŠ“ v souladu se směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti City Upgrade s.r.o.  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: H. Slámová, Ing. P. Michalíček USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 8. 3. 2016 20

21 Nová MŠ na pozemku parc. č 498 Jednání zastupitelstva obce Kly 8. 3. 2016 21

22 Koupě části pozemku parc. č. 227/6 v k ú. Záboří u Kel a uzavření plánovací smlouvy o vybudování příjezdové komunikace  Vlastníkem pozemku jsou investoři pan Bříza a p. Lysoňková.  Koupí části pozemku o výměře 22m2 dojde na narovnání a rozšíření obecní komunikace. Geometrický plán pro dělení pozemku č. 421-66/2016  Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku – cena v místě a čase obvyklá.  Současně bude uzavřena s investory plánovací smlouva o vybudování příjezdové komunikace.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku parc. č. 227/6 o výměře 22m2 za cenu v místě a čase obvyklou a uzavření plánovací smlouvy o vybudování příjezdové komunikace o délce 19,5 m a šíři 5m  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 8. 3. 2016 22

23 Koupě části pozemku parc. č. 227/6 v k ú. Záboří u Kel a uzavření plánovací smlouvy o vybudování příjezdové komunikace Jednání zastupitelstva obce Kly 8. 3. 2015 23

24 Odvolání všech členů finančního výboru včetně jeho předsedy  Zdůvodnění: finanční výbor je jedním ze dvou klíčových výborů. Očekává se se od předsedy finančního výboru aktivní přístup  Předpokládáme, že z důvodu velkého pracovního vytížení není schopný výbor plnit svoji funkci. Tomu odpovídají i jeho aktivity, závěry a doporučení předložená zastupitelstvu za 15 měsíců od jeho zvolení – tedy žádné.  Je záměrem zastupitelstva obce, aby všechny výbory a komise plně zastávali pod vedením svých předsedů plnily svoji funkci a aktivně tak přispívali k realizaci projektů a programových priorit zastupitelstva.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje odvolání všech členů finančního výboru včetně jeho předsedy a zavazuje se jmenovat a zvolit nového předsedu finančního výboru a jeho členy do 10. května 2016  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: H. Slámová USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 8.3. 2016 24

25 Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 25  Informace o prostoru tržnice u hlavní komunikace I/9: Na pozemku obce parc. č. 523/1, který je nyní využíván jako tržnice hodlá obec realizovat vegetativní úpravy vysázením nové zeleně, klidové zóny s lavičkami, novou zpevněnou plochu včetně parkování pro osobní automobily, vybudování sociálního zázemí a zasíťování (voda, elektřina, kanalizace). Počítáme také se stánky pro drobný prodej zemědělských a jiných produktů. Bude zamezeno vjezdu nákladních automobilů. Obec má již kladné stanovisko Krajského ředitelství PČR a čekáme na stanoviska příslušných odborů MÚ Mělník.  Informace o studii protipovodňové ochrany Obec má nově zpracovanou revizi studie protipovodňové ochrany a varianty možné realizace. Bude zpracována ještě vizualizace protipovodňové ochrany a orientační propočet ročních provozních nákladů. S výsledky studie budou občané seznámeni formou veřejné prezentace. V každém případě je již nyní patrné, že v oblasti protipovodňové ochrany není správné se porovnávat s obcemi, kde již byla protipovodňová ochrana realizována, neboť v našem případě se jedná o naprosto specifický a unikátní projekt, který si v případě realizace vyžádá odhadem investici ve výši přesahující 200 mil. Kč a zcela jistě ovlivní okolní obce včetně města Mělník.

26 Diskuze  Doprava dětí a seniorů obecním mikrobusem: Ověření poptávky na sklonku roku prokázalo, že o dopravu v rámci katastru obce i mimo něj – zejména do Mělníka, Neratovic, zdravotního střediska Na Štěpáně je zájem v tom rozsahu, že 13 ti místný mikrobus by byl vytížen v průběhu celého dne s nájezdem cca 150 – 200 km denně. Obec má nyní dvě varianty realizace(pořízení mikrobusu) 1.Financování částečně formou sponzorského daru - bude rozhodnuto cca v polovině roku 2016 2.Financování z rozpočtu obce, v každém případě by v obou variantách provoz dopravy vždy dotovala obec ze svého rozpočtu. Konečné rozhodnutí tak bude záviset na rozhodnutí zastupitelstva obce a pokud se zastupitelstvo rozhodne projekt realizovat v prvé či druhé variantě, případné spuštění projektu tak připadá v úvahu nejdříve v II. pololetí letošního roku. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 26

27 Diskuze  Další příspěvky (vzhledem k jejich obsáhlosti) doporučujeme si vyslechnout ve zvukové záznamu na stránkách obce: www.kly.czwww.kly.cz  Pokud nemáte přístup k internetu z domova, na Obecním úřadě nabízíme možnost si záznam v klidu poslechnout. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016 27


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 8. března 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 8. března 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google