Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ ŘÁD V PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY JUDr. Leona Ošlejšková Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ČERVENÝ KOHOUT 2007, České Budějovice 24. - 25.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ ŘÁD V PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY JUDr. Leona Ošlejšková Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ČERVENÝ KOHOUT 2007, České Budějovice 24. - 25."— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ ŘÁD V PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY JUDr. Leona Ošlejšková Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ČERVENÝ KOHOUT 2007, České Budějovice 24. - 25. 4. 2007

2 Česká republika Území Obyvatelstvo Moc

3 zákonodárná (legislativa) výkonná (exekutiva) soudní (jurisdikce) tvorba zákonů uvádění zákonů do praxe tvorba podzákonných právních předpisů (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev) řešení sporů Veřejná správa Parlament ČR vládaprezident soudy

4 Veřejná správa Státní správaSamospráva Ústřední orgány státní správy Územní orgány státní správy Územní Zájmová Obce a kraje Komory a společenstva

5 Požární ochrana jako oblast veřejné správy Státní správaSamospráva HZS ČR Obce Kraje výkon přenesené působnosti výkon samostatné působnosti výkon státní správy

6 Právní úprava procesu Soudy Orgány státní správy neboli správní orgány neboli správní úřady Trestní řád Občanský soudní řád Soudní řád správní Správní řád

7 Soudní řízení Občanskoprávní Soud Žalobce (navrhovatel) Žalovaný (odpůrce) Žaloba (návrh) Rozsudek Trestněprávní Soud Státní zástupce Obžaloba Obžalovaný Rozsudek spor

8 Správní řízení Správní orgán Účastník řízení Rozhodnutí Další účastníci řízení

9 Soudní řízení Zásada ústnosti Zásada veřejnosti Rozsudek Správní řízení Zásada písemnosti Zásada neveřejnosti Rozhodnutí

10 Správní řád Právní úprava: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení Předmět právní úpravy: Správní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Správní řád obsahuje pravidla pro správní řízení a dále pravidla i pro jiné úkony, které nejsou zakončeny vydáním rozhodnutí.

11 Správní řád v PO Správní řízení (výsledkem je nejčastěji rozhodnutí ve věci)  Ukládání sankcí za správní delikty  Schvalování posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“)  Rozhodování o mimořádném opatření  Rozhodování o náhradě ušlého výdělku a výdajů  Rozhodování o náhradě škody  Vydání souhlasu se zrušením JPO nebo se zřízením společné JPO  Rozhodování o správném začlenění do kategorie  Rozhodnutí o vstupu na nemovitost za účelem cvičení JPO ……………. Jiné úkony (učiněné dle správního řádu, ale výsledkem není rozhodnutí)  Provádění požárních kontrol  Vydávání stanovisek a závazných stanovisek  Vyřizování podnětů („stížností“) občanů  Vyřizování stížností na HZS kraje nebo příslušníky ……………………..

12 Statistika 20022003200420052006 Mimořádná opatření 4813122332 Správné začlenění do kategorie 286142 Posouzení požárního nebezpečí 11713510096122 Správní delikty 14061926139114321237 Ostatní rozhodnutí 1452469851

13 Průběh správního řízení HZS kraje Rozhodnutí Posouzení věci na základě písemných podkladů odvolání proti rozhodnutí odvolací řízení Exekuce Zahájení řízení MV-GŘ HZS ČR Ústní projednání věci + dokazování Rozhodnutí

14 Zahájení správního řízení ze strany správního orgánu ze strany účastníka řízení např. řízení o správních deliktech, které byly zjištěny ze strany HZS kraje v průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru nebo při výkonu požární kontroly např. řízení o schválení PPN

15 Zahájení správního řízení ze strany správního orgánu ze strany účastníka řízení oznámenípodání – žádost (návrh) den doručení účastníkovi den doručení správnímu orgánu

16 Správní delikty v PO PřestupkyJiné správní delikty Fyzická osoba ( občan ČR, cizinec) Podnikající fyzická osoba Právnická osoba („podnikatel“) § 78 zákona o požární ochraně § 76 zákona o požární ochraně

17 Správní neboli přestupkové řízení zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích + správní řád Řízení s ústním projednáním přestupku - rozhodnutí Příkazní řízení - příkaz Blokové řízení – bloková pokuta Pokuta do 10.000,-Kč; do 20.000,-Kč; do 25.000,-Kč Napomenutí Pokuta do 1.000,-Kč Pokuta do 4.000,-Kč Napomenutí

18 Správní řízení o jiném správním deliktu správní řád Příkazní řízení – příkaz na místě Příkazní řízení - příkaz Řízení bez ústního nebo s ústním projednáním - rozhodnutí Pokuta do 10.000,-Kč Pokuta do 250.000,- Kč do 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč

19 Statistika 20022003200420052006 Jiný správní delikt podnikatel 5059756683 Přestupek (ústní jednání, příkazní řízení) občan 4032388551 Přestupek (bloková pokuta) občan 13161835127812811103

20 Statistika

21 Řízení o schválení PPN Žádost o schválení HZS kraje Rozhodnutí o schválení PPN Rozhodnutí o neschválení, vrácení a stanovení lhůty k předložení přepracovaného PPN

22 Správní orgán versus účastník HZS kraje Postupuje v souladu se správním řádem Vede řízení (rychlost a hospodárnost; zajišťovací prostředky) Poučuje účastníka o jeho právech a povinnostech Vyzývá účastníka např. k podání vysvětlení nebo k doplnění jeho podání Opatřuje podklady pro rozhodnutí Umožňuje účastníkovi vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí Oznamuje účastníkovi rozhodnutí (příp. usnesení) Účastník Postupuje v souladu se správním řádem Neztěžuje průběh řízení Uplatňuje svá procesní práva a plní procesní povinnosti Řádně a včas reaguje na výzvy správního orgánu Poskytuje potřebnou součinnost při opatřování podkladů Má právo vyjádřit se ke všem podkladům a navrhovat opatření dalších Má právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí - odvolání

23 Přínos nového správního řádu pro praxi Přiblížení správního řízení řízení soudnímu. Vyšší formalizace právních úkonů. Podrobnější právní úprava řízení v I. stupni - u HZS krajů. Zavedení nových druhů řízení. Odstranění mezer v právní úpravě – odstranění rozdílné aplikace jednotlivých ustanovení. Právní úprava úkonů dosud činěných pouze na základě metodiky.

24 Děkuji za pozornost leona.oslejskova@hzsol.cz


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ ŘÁD V PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY JUDr. Leona Ošlejšková Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ČERVENÝ KOHOUT 2007, České Budějovice 24. - 25."

Podobné prezentace


Reklamy Google